Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 11 Απριλίου;

Σαν σήμερα 🤔  11η Απριλίου
Μια ματιά
στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Στις 11 Απρι­λί­ου τιμά­ται η Διε­θνής Ημέ­ρα απε­λευ­θέ­ρω­σης των κρα­του­μέ­νων των ναζι­στι­κών στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης. Αυτή η Μέρα θεσμο­ποι­ή­θη­κε από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ στη μνή­μη για τη διε­θνι­στι­κή εξέ­γερ­ση των κρα­του­μέ­νων του Μπού­χεν­βαλντ το 1945

1727 Πρε­μιέ­ρα του ορα­τό­ριου Matthäuspassion και Matthæus Passion  του Μπαχ «Τα Κατά Ματ­θαί­ον Πάθη», για σόλο φωνές, διπλή χορω­δία και διπλή ορχή­στρα, σε λιμπρέ­το του Πίκα­ντερ (Κρί­στιαν Φρί­ντριχ Χεν­ρί­κι). Απο­τε­λούν μελο­ποί­η­ση των κεφα­λαί­ων 26 και 27 του Ευαγ­γε­λί­ου του Ματ­θαί­ου με παρεμ­βαλ­λό­με­να χορω­δια­κά και άριες.
Μόνο δύο από τα τέσ­σε­ρα (ή πέντε) πάθη που συνέ­θε­σε σώζο­νται σήμε­ρα, το άλλο είναι τα Κατά Ιωάν­νη Πάθη. Τα Κατά Ματ­θαί­ον Πάθη πρω­το­παί­χτη­καν κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα την Μεγά­λη Παρα­σκευή (11 Απρι­λί­ου) του 1727 στην εκκλη­σία στον Ναό του Αγί­ου Θωμά της Λει­ψί­ας όπου ο Μπαχ ήταν κάντο­ρας. Τα ανα­θε­ώ­ρη­σε το 1736, και τα παρου­σί­α­σε ξανά, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας αυτή τη φορά δύο εκκλη­σια­στι­κά όργα­να στην ενορ­χή­στρω­ση. Δεν ακού­στη­καν έξω από την Λει­ψία μέχρι το 1829, όταν ο Φέλιξ Μέντελ­σον-Μπαρ­τόλ­ντυ εκτέ­λε­σε μία συντο­μευ­μέ­νη και τρο­πο­ποι­η­μέ­νη εκδο­χή τους στο Βερο­λί­νο με μεγά­λη επιτυχία.

1755 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος για­τρός, Τζέιμς Πάρ­κιν­σον, ο οποί­ος έμει­νε στην ιστο­ρία από τη νευ­ρο­λο­γι­κή ασθέ­νεια που φέρει το όνο­μά του («Νόσος του Πάρ­κιν­σον»), καθώς ήταν ο πρώ­τος επι­στή­μο­νας που περιέ­γρα­ψε τα συμ­πτώ­μα­τά της

1770 Γεν­νή­θη­κε ο Τζορτζ Κάνινγκ, πρω­θυ­πουρ­γός της Αγγλί­ας, υπέρ­μα­χος της ανε­ξαρ­τη­σί­ας των Ελλή­νων. Προς τιμήν του, η Πλα­τεία Κάνιγ­γος φέρει το όνο­μά του. (Θαν. 8/8/1827)

1821 Οι Έλλη­νες σημειώ­νουν την πρώ­τη ναυ­τι­κή επι­τυ­χία τους από την έναρ­ξη της Επα­νά­στα­σης. Σπε­τσιώ­τι­κα πλοία αιχ­μα­λω­τί­ζουν τρία τουρ­κι­κά στη Μήλο.

1826 Ο Ιωάν­νης — Ιάκω­βος Μάγερ σκο­τώ­θη­κε μαζί με την οικο­γέ­νειά του και την υπη­ρέ­τριά του Σάν­να, κατά τη διάρ­κεια της Εξό­δου του Μεσο­λογ­γί­ου, στις 11 Απρι­λί­ου 1826

1827 Η Γ΄ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Τροι­ζή­νας ορί­ζει τον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια ως πρώ­το Κυβερ­νή­τη του ελλη­νι­κού κράτους.

1890 Πέθα­νε ο Άγγλος Joseph Carey Merrick (Τζό­ζεφ Μέρικ, γενν. 5‑Αυγ-1862) ο «Άνθρω­πος-Ελέ­φα­ντας» που απα­σχό­λη­σε την επι­στή­μη και την κοι­νή γνώ­μη της Βικτο­ρια­νής Αγγλί­ας εξαι­τί­ας μίας σπά­νιας ασθέ­νειας από την οποία έπα­σχε, προ­κα­λώ­ντας δυσμορ­φί­ες του σώμα­τός του. Η σύγ­χρο­νη διά­γνω­ση έδει­ξε ότι ο Μέρικ έπα­σχε από τη σπά­νια δια­τα­ρα­χή που ονο­μά­ζε­ται Σύν­δρο­μο του Πρωτέα.

1890 Το νησί Έλις, ανοι­χτά του Μαν­χά­ταν, γίνε­ται ο πρώ­τος σταθ­μός των Ελλή­νων μετα­να­στών προ­τού πατή­σουν τη «Γη της Επαγ­γε­λί­ας». Εκεί υπο­βάλ­λο­νται σε ιατρι­κές εξε­τά­σεις και εγκρί­νε­ται ή όχι η είσο­δός τους στις ΗΠΑ.

1899  Γεν­νιέ­ται ο Τζού­λιαν Πέρσι

persi

1899 Η Ισπα­νία εκχω­ρεί το Που­έρ­το Ρίκο στις ΗΠΑ.

1909 Ιδρύ­ε­ται η πόλη του Τελ Αβίβ, όταν κτί­στη­κε ένα προ­ά­στιο στα βορειο­α­να­το­λι­κά της (τότε) αρα­βι­κής Γιά­φας σε έκτα­ση που είχε αγο­ρα­στεί από Βεδουί­νους. Η ανά­πτυ­ξη της πόλης υπήρ­ξε τόσο ραγδαία που στο τέλος του Β΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου είχε 200.000 κατοί­κους, κυρί­ως Ισραη­λί­τες και η μετα­ξύ των δύο πόλε­ων από­στα­ση είχε καλυ­φθεί. Το 1948 όμως συγ­χω­νεύ­θη­καν οι δύο πόλεις σε μία, ενώ πρώ­τα απο­τε­λού­σαν χωρι­στούς δήμους, και δημιουρ­γή­θη­κε η πόλη Τελ Αβίβ-Γιά­φα. Παρά τις μεγά­λες και σφο­δρές μάχες που σημειώ­θη­καν στη γύρω περιο­χή κατά τον πόλε­μο με τους Άρα­βες, η πόλη δεν υπέ­στη μεγά­λες ζημιές

1919 Συγκρο­τεί­ται στο Παρί­σι η Διε­θνής Οργά­νω­ση Εργα­σί­ας (ILO). Κύριος σκο­πός της Οργά­νω­σης υπήρ­ξε η κατά το δυνα­τόν δια­χεί­ρι­ση και άμβλυν­ση των συνε­πειών της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης στους εργα­ζο­μέ­νους, υπό το φόβο κοι­νω­νι­κών ανα­τα­ρα­χών και επα­να­στά­σε­ων (είχε προη­γη­θεί η Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και η άνο­δος του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος σε μια σει­ρά χώρες). Η ΔΟΕ συν­δέ­ο­νταν αρχι­κά με την Κοι­νω­νία των Εθνών και κατό­πιν με τον ΟΗΕ.

1914 Η Αϊό­βα γίνε­ται η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή Πολι­τεία, που επι­βάλ­λει φόρους στον καπνό.

1941 Βυθί­ζε­ται αύταν­δρο κοντά στο ακρω­τή­ριο Καφη­ρέ­ας από γερ­μα­νι­κό βομ­βαρ­δι­στι­κό το πλω­τό νοσο­κο­μείο «Αττι­κή», που μετα­φέ­ρει τραυ­μα­τί­ες από το μέτω­πο. Το πλοίο φέρει εμφα­νώς τα διε­θνή χαρα­κτη­ρι­στι­κά των πλω­τών νοσο­κο­μεί­ων και είναι πλή­ρες τραυματιών.

1945 Οι κρα­τού­με­νοι στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μπού­χεν­βαλντ εξε­γεί­ρο­νται κατά των δεσμω­τών τους.

gumno anamesa stous lukous

1946 Οι Αγγλοι κατα­σκευά­ζουν την πρώ­τη «λαο­πρό­βλη­τη» κυβέρ­νη­ση, με πρω­θυ­πουρ­γό τον δωσί­λο­γο Πουλίτσα.

1946 kuvernisi

1947 Ο στρα­τη­γός του ΕΛΑΣ Στέ­φα­νος Σαρά­φης μετα­φέ­ρε­ται στο Τμή­μα Μετα­γω­γών της Αθή­νας και κλεί­νε­ται στις φυλα­κές Βούρ­λων με την κατη­γο­ρία του…δωσίλογου!

1950 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια Μαρία Δηημητριάδη

maria dimitriadi

1951 Πόλε­μος της Κορέ­ας: Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Χάρυ Τρού­μαν απαλ­λάσ­σει τον στρα­τη­γό Ντά­γκλας Μακάρ­θουρ από τη διοί­κη­ση των στρα­τευ­μά­των στην Κορέα.

1955 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της εβδο­μα­διαί­ας αθλη­τι­κής εφη­με­ρί­δας “Αθλη­τι­κό Φως”, που αργό­τε­ρα μετο­νο­μά­ζε­ται σε “Φως των Σπορ” και εκδί­δε­ται καθημερινά.

1961 Αρχί­ζει στο Ισρα­ήλ η πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη δίκη του ναζί, Άντολφ Άιχ­μαν, ο οποί­ος θα κατα­δι­κα­στεί σε θάνατο.

1963 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια Ελέ­νη Τσαλιγοπούλου

1964 Στο Ανώ­τα­το Πει­θαρ­χι­κό Συμ­βού­λιο παρα­πέ­μπε­ται τελι­κά ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Κων­στα­ντί­νος Κόλ­λιας, για από­πει­ρα παρέμ­βα­σης στις ανα­κρί­σεις Σαρ­τζε­τά­κη για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη. Τρία χρό­νια αργό­τε­ρα θα διο­ρι­στεί πρώ­τος πρω­θυ­πουρ­γός της Χούντας.

1967 Στο «Μαρκ Χέλι­γκερ Θία­τερ» της Νέας Υόρ­κης κάνει πρε­μιέ­ρα το έργο του Ζυλ Ντα­σέν «Ίλια Ντάρ­λινγκ» (θεα­τρι­κή εκδο­χή της ται­νί­ας «Ποτέ την Κυρια­κή») με τη Μελί­να Μερ­κού­ρη και τον Νίκο Κούρ­κου­λο στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους. Θα μεί­νει στη σκη­νή για 320 παραστάσεις.

1967 Ο γνω­στός «κυνη­γός ναζί» Σίμον Βίζε­νταλ, ανα­κοι­νώ­νει ότι ο υπα­σπι­στής του Χίτλερ, Μάρ­τιν Μπόρ­μαν, ο αρχη­γός της Γκε­στά­πο, Χάιν­ριχ Μίλερ, ο πρώ­ην διοι­κη­τής στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης Ρίχαρντ Γκλικ και ο δια­βό­η­τος αρχί­α­τρος του Αου­σβιτς, Γιό­ζεφ Μέν­γκε­λε, ζουν στη Λατι­νι­κή Αμερική.

1970 Το αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μό­πλοιο «Απόλ­λων 13» εκτο­ξεύ­ε­ται και κατευ­θύ­νε­ται προς τη Σελή­νη με τρι­με­λές πλή­ρω­μα. Δυο μέρες αργό­τε­ρα, εκδη­λώ­νε­ται σοβα­ρή βλά­βη, η οποία γίνε­ται αιτία να ματαιω­θεί η προσ­σε­λή­νω­σή του και προς στιγ­μήν θέτει υπό αμφι­σβή­τη­ση τη δυνα­τό­τη­τα επι­στρο­φής των αστρο­ναυ­τών στη Γη. Τελι­κά, η περι­πέ­τεια λήγει αίσια στις 18 του Απρίλη.

1976 Δημιουρ­γεί­ται ο Apple I.

1981 Μαζι­κές ταρα­χές στο Μπρίξ­τον, στο νότιο Λον­δί­νο, έχουν ως απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό 279 αστυ­νο­μι­κών και 45 πολιτών.

1984 Το Ανώ­τα­το Σοβιέτ εκλέ­γει πρό­ε­δρο της ΕΣΣΔ τον Κον­στα­ντίν Τσερνιένκο.

1985 Πέθα­νε ο αλβα­νός κομου­νι­στής ηγέ­της, Ενβέρ Χότζα, που κυβέρ­νη­σε τη χώρα του από το 1944 έως το θάνα­τό του.

1990 Στην Ελλά­δα, ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας, με τη στή­ρι­ξη του κόμ­μα­τος της ΔΗ.ΑΝΑ.

Δημή­τρης Λάγιος «Τ’ όνει­ρο είναι που μαγεύει… »

1991 Πέθα­νε από καρ­κί­νο ο συν­θέ­της  Δημή­τρης Λάγιος, Έλληνας

1996 Ο Πανα­θη­ναϊ­κός γίνε­ται η πρώ­τη ελλη­νι­κή ομά­δα, που κατα­κτά το Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών στο μπά­σκετ. Στο δρα­μα­τι­κό τελι­κό του Παρι­σιού νικά 67–66 τη Μπαρτσελόνα.

2002  Επι­χει­ρεί­ται πρα­ξι­κό­πη­μα κατά του προ­έ­δρου Ούγκο Τσά­βες στη Βενεζουέλα.

2010 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Αλέ­κος Τζανετάκος

2017 Τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στο πούλ­μαν στην Ντόρ­τμουντ, με έναν ελα­φρά τραυ­μα­τία, Μαρκ Μπάρ­τρα και την ανα­βο­λή του αγώ­να με τη Μονα­κό για την προη­μι­τε­λι­κή φάση του Τσά­μπιονς Λιγκ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο