Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας Ελλάδα σαν σήμερα 12 Μαΐου;

Σαν σήμερα 12 Μαΐου
Πρόσωπα και συμβάντα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1364 Ιδρύ­ε­ται στην Κρα­κο­βία το Πανε­πι­στή­μιο των Για­γκελ­λό­νων, το παλαιό­τε­ρο πανε­πι­στή­μιο της Πολωνίας.

1551 Ιδρύ­ε­ται στη Λίμα του Περού το Εθνι­κό Πανε­πι­στή­μιο του Σαν Μάρ­κος, το παλαιό­τε­ρο πανε­πι­στή­μιο της Αμερικής.

1780 Αμε­ρι­κα­νι­κή Επα­νά­στα­ση: Οι βρε­τα­νι­κές δυνά­μεις κατα­λαμ­βά­νουν το Τσάρ­λε­στον (Νότια Καρο­λί­να), στη μεγα­λύ­τε­ρη ήττα του Ηπει­ρω­τι­κού στρατού.

1820 Γεν­νή­θη­κε η Φλό­ρενς Νάι­τιν­γκεϊλ, Αγγλί­δα νοσο­κό­μα, που καθιέ­ρω­σε το λει­τούρ­γη­μα της νοσο­κό­μας ως επάγγελμα

1821 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη μεγά­λη μάχη της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης, η μάχη στο Βαλ­τέ­τσι. Ο Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης βρί­σκε­ται προ των πυλών της Τριπόλεως.

maxi valtetsiou

1829 Γεν­νιέ­ται ο Ζακυν­θι­νός μου­σουρ­γός Παύ­λος Καρρέρ

1881 Στη Βόρεια Αφρι­κή, η Τυνη­σία γίνε­ται γαλ­λι­κό προτεκτοράτο.

1884 Πεθαί­νει ο Τσέ­χος συν­θέ­της Μπέ­ντριχ Σμέ­τα­να, από τους ιδρυ­τές της τσε­χο­σλο­βα­κι­κής μου­σι­κής εθνι­κής σχολής.

1902 Ιδρύ­ε­ται στον Πει­ραιά από το Νικό­λαο και τον Ανδρέα Χατζη­κυ­ριά­κο το πρώ­το ελλη­νι­κό τσι­με­ντο­ποιείο που ονο­μά­ζε­ται «TITAN». Η πρώ­τη μονά­δα παρα­γω­γής εγκα­θί­στα­ται στην Ελευσίνα.

1907 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Κάθριν Χέπ­μπορν

1918 Γεν­νιέ­ται ο Τζού­λιους Ρόζεν­μπεργκ, θύμα του Μακαρ­θι­σμού στις ΗΠΑ μαζί με τη γυναί­κα του Εθελ. Το 1953 κατα­δι­κά­στη­καν για κατα­σκο­πία υπέρ της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και οδη­γή­θη­καν στο από­σπα­σμα, παρά τη διε­θνή εκστρα­τεία για απο­νο­μή χάριτος.

Οι Ρόζεν­μπεργκ «έπρε­πε» να πεθάνουν

1926 Πρα­ξι­κό­πη­μα στην Πολω­νία υπό τον Στρα­τάρ­χη J. Piłsudski, που ανα­τρέ­πει την κυβέρ­νη­ση και εγκα­θι­στά άλλη. Η νέα κυβέρ­νη­ση ενέ­τει­νε τον αυταρ­χι­σμό με πρό­σχη­μα την «εξυ­γί­αν­ση» του δημό­σιου βίου.

1928 Το Ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο αρνεί­ται να επι­κυ­ρώ­σει το Ελλη­νο — σοβιε­τι­κό Τελω­νεια­κό και Δασμο­λο­γι­κό Σύμφωνο.

1930 Ιδρύ­ε­ται η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία από την κυβέρ­νη­ση Βενιζέλου.

1939 ο πολι­τι­κός, Μιλ­τιά­δης Έβερτ, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων και πρό­ε­δρος της ΝΔ

1941  Παρου­σί­α­ση της Z3, πρώ­της προ­γραμ­μα­τί­σι­μης αυτό­μα­της μηχα­νής από τον Κόν­ραντ Τσού­ζε στο Βερο­λί­νο: ήταν ο πρώ­τος προ­γραμ­μα­τι­ζό­με­νος υπο­λο­γι­στής του κόσμου, και παρό­λο που δεν διέ­θε­τε την εντο­λή δια­κλά­δω­σης υπό συν­θή­κη, πλη­ρεί τα κρι­τή­ρια ορι­σμού ενός υπο­λο­γι­στή που είναι Τιού­ρινγκ-πλή­ρης (Turing complete). Η Z3 κατα­σκευά­στη­κε με 2.200 ηλε­κτρο­νό­μους, είχε συχνό­τη­τα ρολο­γιού από 5 έως 10 Hz, και μήκος λέξης 22 bit. Οι υπο­λο­γι­σμοί γίνο­νταν σε δυα­δι­κή αριθ­μη­τι­κή κινη­τής υποδιαστολής.
Ο αυθε­ντι­κός Z3 κατα­στρά­φη­κε το 1943 κατά τη διάρ­κεια συμ­μα­χι­κού βομ­βαρ­δι­σμού στο Βερο­λί­νο. Ένα πλή­ρες λει­τουρ­γι­κό αντί­γρα­φο κατα­σκευά­στη­κε την δεκα­ε­τία του 1960 από την εται­ρία του Κόν­ραντ Τσού­ζε και εκτί­θε­ται στο Γερ­μα­νι­κό Μου­σείο του Μονά­χου και στο Γερ­μα­νι­κό Τεχνο­λο­γι­κό Μου­σείο του Βερο­λί­νου. Το 1998 απο­δεί­χτη­κε ότι η Z3 είναι »Turing complete«.
Τα βασι­κά μέρη του Z3 ήταν: η μνή­μη, ικα­νή να απο­θη­κεύ­σει 64 αριθ­μούς κινη­τής υπο­δια­στο­λής σε δυα­δι­κή ανα­πα­ρά­στα­ση (των 22 μπιτ) _η κεντρι­κή μονά­δα επε­ξερ­γα­σί­ας _η μονά­δα ελέγ­χου _οι συσκευ­ές εισόδου/εξόδου
Το πρό­γραμ­μα ήταν απο­θη­κευ­μέ­νο σε μια διά­τρη­τη ται­νία. Μια εντο­λή κωδι­κο­ποιεί­ται με 8 μπιτ και κατα­λαμ­βά­νει μια σει­ρά στην ται­νία. Το σύνο­λο εντο­λών απο­τε­λεί­ται από εννιά εντο­λές _Εισόδου/εξόδου _ Μνή­μης & Αριθμητικές

1943 «Πέφτει» η Τύνι­δα, σημα­το­δο­τώ­ντας την ολο­κλη­ρω­τι­κή ήττα των δυνά­με­ων του Άξο­να στη Βόρεια Αφρι­κή, που συν­θη­κο­λο­γούν την επό­με­νη αμέ­σως ημέ­ρα. Πάνω από 230.000 Γερ­μα­νοί και Ιτα­λοί στρα­τιώ­τες παρα­δί­δο­νται στους Συμμάχους.

1947 Εγκαι­νιά­ζε­ται το στρα­τό­πε­δο Μακρονήσου

makronisos

1955 Στην Ελλά­δα, υπο­γρά­φε­ται η σύμ­βα­ση για την εκτέ­λε­ση των έργων της Πτο­λε­μα­ΐ­δας και την ανέ­γερ­ση θερ­μοη­λε­κτρι­κού εργοστασίου.

1963 Γεν­νιέ­ται ο καλα­θο­σφαι­ρι­στής Πανα­γιώ­της Φασούλας

1969 Γίνε­ται στο Στρα­το­δι­κείο της Αθή­νας η δίκη 16 στε­λε­χών του ΚΚΕ (12–15/5/1969). Κατα­δι­κά­ζο­νται οι Γρη­γό­ρης Φαρά­κος, Γιώρ­γης Μωρα­ΐ­της, Νικό­λα­ος Πολί­της, Γιάν­νης Νικο­λό­που­λος, Μιχά­λης Τσι­μέ­κης, Λάζα­ρος Κυρί­τσης, Δημή­τρης Κωστό­που­λος, Ευάγ­γε­λος Παυ­λό­που­λος, Παντε­λής Κυρί­τσης, Βασί­λης Δού­ρος, Νέστο­ρας Χατζού­δης, Διο­νύ­σης Παγου­λά­τος, Φλω­ρε­ντία Πέρου, Σοφία Γρά­τσια, Επα­μει­νών­δας Μπά­λας, Βασί­λης Γουζέλος.

1970 Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στη Γαλ­λία προς τον δοκι­μα­ζό­με­νο από τη Χού­ντα ελλη­νι­κό λαό. Στη συγκέ­ντρω­ση, μίλη­σε μετα­ξύ άλλων, και ο ανα­πλη­ρω­τής ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Γαλλίας.

1982 Στο ιερό προ­σκύ­νη­μα της Φατί­μα στην Πορ­το­γα­λία, ο Πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος ΙΙ δέχε­ται τη δεύ­τε­ρη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του. Οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας συλ­λαμ­βά­νουν έναν Iσπα­νό ιερέα, λίγο πριν επι­τε­θεί με την ξιφο­λόγ­χη του ενα­ντί­ον του Ποντίφικα.

1991 Στο Νεπάλ, διε­ξά­γο­νται οι πρώ­τες δημο­κρα­τι­κές εκλο­γές μετά από 32 χρόνια.

1992 Πέθα­νε ο ποι­η­τής και στι­χουρ­γός, Νίκος Γκάτσος

nikos gkatsos

2001 Πεθαί­νει ο Σοβιε­τι­κός αερο­ναυ­πη­γός Αλε­ξέι Του­πό­λεφ, δημιουρ­γός, μετα­ξύ άλλων, του πρώ­του υπε­ρη­χη­τι­κού επι­βα­τι­κού αερο­πλά­νου Tu-144.

2002 Ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζί­μι Κάρ­τερ πραγ­μα­το­ποιεί 5ήμερη επί­σκε­ψη στην Κού­βα και γίνε­ται ο πρώ­τος Πρό­ε­δρος, νυν ή πρώ­ην, που επι­σκέ­πτε­ται το νησί του Φιντέλ Κάστρο από την επα­νά­στα­ση του 1959.

2003 Πέθα­νε ο Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης, γιος του Στελ­λά­κη Περπινιάδη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο