Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 9 Φεβρουαρίου

Σαν σήμερα 🎌 9η Φεβρουαρίου
Τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα

1824 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο συμ­φω­νη­τι­κό ανά­με­σα σε Αγγλους κεφα­λαιού­χους και τους εκπρο­σώ­πους της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης Ιωάν­νη Ορλάν­δο και Ανδρέα Λου­ριώ­τη για τη σύνα­ψη δανεί­ου ύψους 800.000 λιρών.

1857 Πεθαί­νει ο Διο­νύ­σιος Σολω­μός πατέ­ρας της νεο­ελ­λη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας και εθνι­κός ποιητής

dionisos solomos

1881 Πέθα­νε ο Φιο­ντόρ Ντο­στο­γιέφ­σκι, Ρώσος συγγραφέας

dostogefski

1895 Στις ΗΠΑ, ο γυμνα­στής Ουί­λιαμ Μόρ­γκαν παρου­σιά­ζει ένα νέο παι­γνί­δι, το βόλεϊμπολ.

1909 Εκδί­δε­ται η νέα εβδο­μα­διαία εφη­με­ρί­δα “Ριζο­σπά­στης”, που προ­πα­γαν­δί­ζει την ανά­γκη για λαϊ­κή δρά­ση ενα­ντί­ον της μοναρ­χί­ας και για την εξυ­γί­αν­ση του δημό­σιου βίου της χώρας.

1923 Γεν­νή­θη­κε 0 Ιρλαν­δός συγ­γρα­φέ­ας Μπρέ­νταν Μπίαν

mpian

1939 Το νησί (και η ναυ­τι­κή βάση) της Μινόρ­κα παρα­δί­νε­ται στις δυνά­μεις του Φράν­κο με τη «δια­με­σο­λά­βη­ση» των Βρε­τα­νών, οι οποί­οι υπο­τί­θε­ται πως κρα­τού­σαν ουδέ­τε­ρη στά­ση στον Ισπα­νι­κό Εμφύ­λιο Πόλε­μο (η παρά­δο­ση του νησιού έγι­νε στο βρε­τα­νι­κό πλοίο HMS Devonshire)

1944 Χιτλε­ρι­κοί και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες εκτε­λούν στην Καλα­μά­τα 300 πατριώτες.

1948 Κατά τη διάρ­κεια του Εμφυ­λί­ου Πολέ­μου, ανταρ­τι­κή δύνα­μη υπό τον Νίκο Τρια­ντα­φύλ­λου φτά­νει κρυ­φά έξω από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και ρίχνει στην πόλη δεκά­δες βλή­μα­τα πυρο­βο­λι­κού, προ­κα­λώ­ντας πανι­κό και σύγ­χυ­ση σε αρχές και κατοίκους.

anoniovolismos thessalonikis

1950  Σε μια περί­ο­δο όπου η σύγκρου­ση σοσια­λι­σμού — ιμπε­ρια­λι­σμού οξύ­νε­ται ο γερου­σια­στής Τζ. Μακ Κάρ­θι κατη­γο­ρεί 205 στε­λέ­χη του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών ότι είναι μέλη του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος των ΗΠΑ. Πρό­κει­ται για την απαρ­χή του λεγό­με­νου «μακαρ­θι­σμού».

1954 Ο έφιπ­πος ανδριά­ντας του Κολο­κο­τρώ­νη τοπο­θε­τεί­ται στη νέα του θέση, μπρο­στά στην παλιά Βουλή

kolokotronis 1

1969 Το Μπόινγκ 747, το μεγα­λύ­τε­ρο αερο­πλά­νο στον κόσμο, πραγ­μα­το­ποιεί την παρ­θε­νι­κή εμπο­ρι­κή του πτήση.

1971 Μεγά­λος σει­σμός, ισχύ­ος 7 Ρίχτερ, πλήτ­τει την περιο­χή του Λος Άντζε­λες, προ­κα­λώ­ντας 65 θανάτους

1975 Μετα­γω­γι­κό σκά­φος της «Λου­φτ­βά­φε», που μετα­φέ­ρει άνδρες και υλι­κό στο Πεδίο Βολής Κρή­της, συντρί­βε­ται στα Λευ­κά Όρη λίγο πριν από την προ­σγεί­ω­σή του στη Σού­δα, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 43 επι­βαί­νο­ντες σ’ αυτό

1978 Ο Τζί­μι Κάρ­τερ παρεμ­βαί­νει προ­σω­πι­κά, καθώς η, για 72η μέρα, συνε­χι­ζό­με­νη απερ­γία των ανθρα­κω­ρύ­χων τεί­νει να παρα­λύ­σει τη χώρα. Στις 25 του Μάρ­τη 1978 οι ανθρα­κω­ρύ­χοι πετυ­χαί­νουν μεγά­λη νίκη. Τερ­μα­τί­ζουν την απερ­γία τους, που διήρ­κε­σε 110 μέρες, και επι­στρέ­φουν στην εργα­σία τους έχο­ντας πετύ­χει την υπο­γρα­φή τριε­τών συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας, οι οποί­ες προ­βλέ­πουν αύξη­ση στο μέσο ωρο­μί­σθιό τους κατά 30%.

usa 1978 apergia

1984 Πεθαί­νει ο σοβιε­τι­κός ηγέ­της Γιού­ρι Αντρό­ποφ. Μέλος της Κομ­σο­μόλ από το 1930 και του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων από το 1939, διε­τέ­λε­σε μετα­ξύ άλλων μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΣΕ (27/4/1973–9/2/1984) και ΓΓ του Κόμ­μα­τος (12/11/1982–9/2/1984) μετά τον Λ. Μπρέζ­νιεφ. Στη θέση του ΓΓ τον δια­δέ­χτη­κε ο Κ. Τσερνιένκο.

1986 Ο κομή­της του Χάλεϋ εμφα­νί­ζε­ται στο εσω­τε­ρι­κό ηλια­κό σύστημα.

1993 Περισ­σό­τε­ροι από 500 Ρώσοι, που ζουν στη Σιβη­ρία, χάνουν τη ζωή τους από λικέρ, που είχε εισα­χθεί από την Κίνα.

1994 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση εκφρά­ζει τη δυσα­ρέ­σκειά της για τη διπλω­μα­τι­κή ανα­γνώ­ρι­ση των Σκο­πί­ων από τις ΗΠΑ.

Η θρυ­λι­κή Ντι­ρι­ντά­ουα, του αγώ­να και του θεά­τρου, η κομμουνίστρια

1996 Πέθα­νε η θρυ­λι­κή Ντιριντάουα

2004 Στην Ελλά­δα, αρχί­ζει στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των η δίκη των πέντε κατη­γο­ρου­μέ­νων για συμ­με­το­χή στην τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση Επα­να­στα­τι­κός Λαϊ­κός Αγώ­νας (ΕΛΑ).

2011 πέθα­νε ο Μιλ­τιά­δης Έβερτ

2018 Τελε­τή έναρ­ξης των Χει­με­ρι­νών ολυ­μπια­κών αγώ­νων στην Πιόνγ­κ­τσανγκ της Νότιας Κορέας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο