Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 15 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα ⁉️ 15η Φεβρουαρίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

399 π.Χ. Ο φιλό­σο­φος Σωκρά­της κατα­δι­κά­ζε­ται να πιει το κώνειο, επει­δή «εισή­γα­γε και­νά δαι­μό­νια» στην Αθη­ναί­ων Πολιτεία

360 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο πρώ­τος ναός της Αγί­ας Σοφί­ας από τον βυζα­ντι­νό αυτο­κρά­το­ρα Κων­στά­ντιο. Στην τελε­τή μιλούν ο Ιωάν­νης Χρυ­σό­στο­μος και ο Γρη­γό­ριος Ναζιανζηνός.

1564 Γεν­νή­θη­κε ο Γαλι­λαί­ος Γαλι­λέι, Ιτα­λός αστρο­νό­μος και φυσι­κός, που υπο­στή­ρι­ξε την ηλιο­κε­ντρι­κή θεω­ρία, την οποία εξα­να­γκά­στη­κε από την Ιερά Εξέ­τα­ση ν’ απαρ­νη­θεί. Λέγε­ται πως εξερ­χό­με­νος από την Ιερά Εξέ­τα­ση μουρ­μού­ρι­σε τη γνω­στή φρά­ση «και όμως γυρίζει»!

galileos 1

1835 Γεν­νή­θη­κε ο Δημή­τριος Βικέ­λας, έλλη­νας ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, πρώ­τος πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής. («Λου­κής Λάρας») (Θαν. 7/7/1908)

1857 Λήγει η κατο­χή της Αθή­νας και του Πει­ραιά από τους Αγγλο­γάλ­λους. Είχε επι­βλη­θεί από τις 12 Μαΐ­ου του 1854, λόγω της επι­μο­νής του βασι­λιά Όθω­να να ανα­λά­βει εκστρα­τεία για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσσαλίας.

1898 Ξεκι­νά ο ισπα­νο­α­με­ρι­κα­νι­κός πόλε­μος με αφορ­μή την ανα­τί­να­ξη του θωρη­κτού των ΗΠΑ “Μέιν”, στο λιμά­νι της Αβά­νας, στην ισπα­νο­κρα­τού­με­νη Κούβα.

1902 Στη Γερ­μα­νία, εγκαι­νιά­ζε­ται το μετρό του Βερολίνου.

1933 Η εργα­τι­κή τάξη της Ρου­μα­νί­ας γρά­φει μια από τις πιο ηρω­ι­κές σελί­δες της ιστο­ρί­ας της. 7.000 εργά­τες του εργο­στα­σια­κού συγκρο­τή­μα­τος «Γκρί­βι­τσα» στο Βου­κου­ρέ­στι κατε­βαί­νουν σε απερ­γία και κατα­λαμ­βά­νουν το εργο­στά­σιο. Στο πλευ­ρό τους προ­στρέ­χουν άλλοι 12.000 εργά­τες των γύρω εργο­στα­σί­ων. Ο στρα­τός που στέλ­νε­ται για να κατα­πνί­ξει την απερ­γία αρνεί­ται να ανοί­ξει πυρ. Τελι­κά η κυβέρ­νη­ση κατα­φεύ­γει σε επί­λε­κτα τμή­μα­τα στρα­τού και χωρο­φυ­λα­κής που τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της 16/2 επι­τέ­θη­καν και κατέ­λα­βαν το εργο­στά­σιο σκο­τώ­νο­ντας 400 εργά­τες. Η δολο­φο­νία των απερ­γών της «Γκρί­βι­τσας» προ­κά­λε­σε μεγά­λο κύμα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Ρου­μα­νία αλλά και σ’ όλη την Ευρώ­πη. Ήταν η πρώ­τη μεγά­λη εκδή­λω­ση της εργα­τι­κής τάξης πανευ­ρω­παϊ­κά μετά την άνο­δο του Χίτλερ στην εξου­σία. (902.gr)

1933 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Μαϊ­ά­μι από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του εκλε­γέ­ντα προ­έ­δρου των Η.Π.Α. Φρα­γκλί­νου Ρούζ­βελτ, αλλά αντ’ αυτού πυρο­βο­λεί­ται ο δήμαρ­χος του Σικά­γου, ο οποί­ος θα υπο­κύ­ψει στα τραύ­μα­τά του στις 6 Μαρτίου.

1933 Η αστυ­νο­μία, εντεί­νο­ντας την τρο­μο­κρα­τία κατά των προ­ε­κλο­γι­κών συγκε­ντρώ­σε­ων του Ενιαί­ου Μετώ­που Εργα­τών – Αγρο­τών (ΚΚΕ), πολιορ­κεί συγκέ­ντρω­ση εργα­τών στο Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Με αλλε­πάλ­λη­λες εφό­δους επι­χει­ρεί να κατα­λά­βει τα γρα­φεία που . Οι συγκρού­σεις γενι­κεύ­θη­καν σε όλη την πόλη. Δέκα νεκροί και δεκά­δες τραυματίες

dolofonia ergaton 1933

1936 Ο Χίτλερ ανα­κοι­νώ­νει τη δημιουρ­γία του «λαϊ­κού αυτο­κι­νή­του». Πρό­κει­ται για τον δημο­φι­λέ­στα­το έως και σήμε­ρα Σκα­ρα­βαίο της Volkswagen.

porsche

1945 Β΄ Παγκό­σμιος: Τρί­τη ημέ­ρα βομ­βαρ­δι­σμού της Δρέσδης.

1946 Εγκαι­νιά­ζε­ται επί­ση­μα ο ENIAC, ο πρώ­τος ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής γενι­κής χρή­σης, στο Πανε­πι­στή­μιο της Πεν­συλ­βά­νια στη Φιλα­δέλ­φεια (Πεν­συλ­βά­νια).

1941 Γεν­νιέ­ται ο τρα­γου­δι­στής Μπά­μπης Τσετίνης

1947 Γεν­νιέ­ται ο τρα­γου­δι­στής και performer Γιάν­νης Φλωρινιώτης

1952 Με το «στοι­χείο» των ασυρ­μά­των που στις 14/11/1951 ανα­κα­λύ­φθη­καν από την Ασφά­λεια στη βίλα «Αύρα», αρχί­ζει στις 15 Φλε­βά­ρη η δεύ­τε­ρη δίκη του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και ακό­μα 28 κομ­μου­νι­στών, με την κατη­γο­ρία της «διε­νέρ­γειας κατα­σκο­πεί­ας κατά των συμ­φε­ρό­ντων του κρά­τους» (πρό­κει­ται για το Μετα­ξι­κό νόμο 375/1936).

belogiannis

1961 Συντρί­βε­ται στο Βέλ­γιο η πτή­ση 548 της Sabena, σκο­τώ­νο­ντας 75 άτο­μα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και ολό­κλη­ρης της αμε­ρι­κα­νι­κής ομά­δας καλ­λι­τε­χνι­κού πατι­νάζ μαζί με αρκε­τούς προ­πο­νη­τές και μέλη της οικο­γέ­νειάς τους.

1965 Ενα κόκ­κι­νο και άσπρο φύλ­λο του σφέν­δα­μου γίνε­ται σύμ­βο­λο της σημαί­ας του Κανα­δά, αντι­κα­θι­στώ­ντας το Κόκ­κι­νο Λάβαρο.

1972  Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής χορη­γούν για πρώ­τη φορά ομο­σπον­δια­κή προ­στα­σία πνευ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των στις ηχογραφήσεις.

1988 Πεθαί­νει ο Ρίτσαρντ Φάιν­μαν, αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ για τη δου­λειά του στην Κβα­ντι­κή Ηλεκτροδυναμική.

1992 Δύο ισπα­νοί ξεκι­νώ­ντας από την Ισπα­νία και κατα­λή­γο­ντας στην Βενε­ζου­έ­λα ολο­κλη­ρώ­νουν την πρώ­τη διά­πτη­ση του Ατλα­ντι­κού με αερόστατο.

1997 Βασί­λης Βλα­σί­δης, αθό­ρυ­βος αυτο­δί­δα­κτος εικα­στι­κός δημιουρ­γός, που με συνέ­πεια υπη­ρέ­τη­σε τη ζωγρα­φι­κή και αγω­νί­στη­κε με όλες του τις δυνά­μεις, ως το τέλος, για μια καλύ­τε­ρη Ελλάδα.

vlasidis

1999 Η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ παρα­δί­δει στην Τουρ­κία τον Αμπ­ντου­λάχ Οτσα­λάν. Η είδη­ση ότι ο Κούρ­δος ηγέ­της Αμπ­ντου­λάχ Οτσα­λάν «φιλο­ξε­νού­νταν» για δεκα­πέ­ντε μέρες στην ελλη­νι­κή πρε­σβεία στο Ναϊ­ρό­μπι της Κένυας σκά­ει σαν βόμ­βα. Το από­γευ­μα εκεί­νης της μέρας, ο Οτσα­λάν υπο­χρε­ώ­θη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει την πρε­σβεία και η επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση ανέ­φε­ρε ότι τα ίχνη του χάθη­καν όταν το αυτο­κί­νη­το που τον μετέ­φε­ρε στο αερο­δρό­μιο «εξα­φα­νί­στη­κε» κάτω από αδιευ­κρί­νι­στες συνθήκες.

otsalan

2003 Πραγ­μα­το­ποιού­νται δια­δη­λώ­σεις σε πάνω από 600 πόλεις παγκο­σμί­ως ενά­ντια στην επί­θε­ση των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους στο Ιράκ. Η συμ­με­το­χή υπο­λο­γί­ζε­ται σε παρα­πά­νω από 8,5 εκατομμύρια.

2005 Εγκαι­νιά­ζε­ται η ιστο­σε­λί­δα ανταλ­λα­γής βίντεο YouTube.

2011 Πέθα­νε ο συν­θέ­της Γιάν­νης Καραμπεσίνης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο