Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμερα ⚓  24 Φεβρουαρίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου_
Γεγονότα και πρόσωπα

391 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Θεο­δό­σιος Α’, απα­γο­ρεύ­ει την ειδω­λο­λα­τρία. Στο πλαί­σιο αυτό παύ­ει και η τέλε­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων που είχαν ξεκι­νή­σει το 776 π.Χ.

1582 Με την παπι­κή βού­λα Inter gravissimas, ο Πάπας Γρη­γό­ριος ΙΓ΄ ανα­κοι­νώ­νει το γρη­γο­ρια­νό ημερολόγιο.

1607 Κάνει πρε­μιέ­ρα στη Μάντο­βα ο Ορφέ­ας του Κλα­ού­ντιο Μοντε­βέρ­ντι, ένα από τα πρώ­τα έργα που ανα­γνω­ρί­ζο­νται ως όπερα.

1704 Πέθα­νε ο Μαρκ Αντουάν Σαρ­πε­ντιέ, Γάλ­λος συν­θέ­της της επο­χής του μπα­ρόκ. Η πιο γνω­στή σύν­θε­σή του είναι το πρε­λού­διο από το «Te Deum, που υιο­θε­τή­θη­κε ως ύμνος της Eurovision. (Γεν. 1643)

1821 Ο Αλέ­ξαν­δρος Υψη­λά­ντης κηρύσ­σει στο Ιάσιο την έναρ­ξη του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώνα.

1847 Στον από­η­χο της οικο­νο­μι­κής κρί­σης του 1847 χιλιά­δες εργά­τες του Παρι­σιού εξε­γεί­ρο­νται. Επεμ­βαί­νει ο στρα­τός και στή­νο­νται οδο­φράγ­μα­τα. Ο βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας παραι­τεί­ται από τον θρό­νο του και κατα­φεύ­γει στην Αγγλία.

1863 Κάνουν για πρώ­τη φορά την εμφά­νι­σή τους σε απο­κριά­τι­κη παρέ­λα­ση στη Νέα Ορλε­ά­νη της Λου­ϊ­ζιά­νας, τα απο­κριά­τι­κα άρματα

1881 Γεν­νιέ­ται ο Ουί­λιαμ Φόστερ. Επι­φα­νής παρά­γων του αμε­ρι­κα­νι­κού και του παγκό­σμιου εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος και του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμερικής.

foster

1903 Πέθα­νε ο Πανα­γιώ­της Ποτα­γός, έλλη­νας για­τρός και εξε­ρευ­νη­τής. Εξε­ρεύ­νη­σε την Ασία επί πέντε χρό­νια και με δαπά­νες του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών δημο­σί­ευ­σε τις παρα­τη­ρή­σεις του σε βιβλίο με τίτλο «Περί­λη­ψις περι­η­γή­σε­ων Ποτα­γού». (Γεν. 1839)

1920 Ιδρύ­ε­ται το Ναζι­στι­κό κόμ­μα της Γερμανίας

1924 Ύστε­ρα από φυλά­κι­ση δύο χρό­νων ο Μαχά­τμα Γκά­ντι (ηγε­τι­κή μορ­φή του εθνι­κού κινή­μα­τος για την ινδι­κή ανε­ξαρ­τη­σία και εμπνευ­στής της μεθό­δου παθη­τι­κής αντί­στα­σης χωρίς τη χρή­ση βίας ένα­ντι των κατα­πιε­στών) αφή­νε­ται ελεύθερος.

1934 Γεν­νή­θη­κε ο Μπε­τί­νο Κρά­ξι, πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Ιτα­λί­ας και ηγέ­της του Ιτα­λι­κού Σοσια­λι­στι­κού Κόμματος


1934 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια Γιώ­τα Λύδια

1943  Με την καθο­δή­γη­ση του ΕΑΜ Αθή­νας κηρύσ­σε­ται απερ­γία των εργα­τών, υπαλ­λή­λων, μαθη­τών και πραγ­μα­το­ποιεί­ται μεγά­λη δια­δή­λω­ση στην Αθή­να με συμ­με­το­χή 100.000 λαού για την επι­βί­ω­ση και την ματαί­ω­ση της πολι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης. Η ορμή του λαού ήταν ασυ­γκρά­τη­τη εκεί­νη τη μέρα, όπως άλλω­στε και τις επό­με­νες. Ομά­δες δια­δη­λω­τών εισέ­βα­λαν στα παλαιά ανά­κτο­ρα και κατέ­κλυ­σαν τα κυβερ­νη­τι­κά γρα­φεία, ενώ ο κύριος όγκος της δια­δή­λω­σης κατευ­θύν­θη­κε στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας — που τότε ήταν στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Μπου­μπου­λί­νας και Τοσίτσα.

Τα ιδα­νι­κά της ΕΠΟΝ σημα­δεύ­ουν το σήμε­ρα βαδί­ζο­ντας στο αύριο

Όταν έφτα­σε έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας μίλη­σαν αντι­πρό­σω­ποι του ΕΑΜ. Ανά­με­σά τους και η ΕΠΟ­Νί­τισ­σα Νίκη (πριν μία μέρα είχε ιδρυ­θεί η ΕΠΟΝ), που ενθου­σί­α­σε τους νέους. Μετά τις ομι­λί­ες οι δια­δη­λω­τές κατέ­λα­βαν το υπουρ­γείο κι έβα­λαν φωτιά στα αρχεία του με τους κατα­λό­γους των υπο­ψη­φί­ων προς επιστράτευση.
Αυτό ήταν η αρχή. Την άλλη ημέ­ρα το πρωί ο «Ριζο­σπά­στης» σε έκτα­κτη έκδο­σή του καλού­σε το λαό να συνε­χί­σει τον αγώ­να για να ματαιώ­σει τον κίν­δυ­νο της πολι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης. (902.gr)

1944 Στις Βίγλες της Μεγα­λό­πο­λης οι Γερ­μα­νοί εκτε­λούν 204 ομή­ρους που κρα­τού­νταν στις φυλα­κές της Τρίπολης

1946  Ο Χουάν Περόν εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της Αργεντινής

1953 Αρχί­ζει στο Ανα­θε­ω­ρη­τι­κό Στρα­το­δι­κείο η δίκη των αερο­πό­ρων. Νέες απο­κα­λύ­ψεις για τα βασα­νι­στή­ρια που υπέ­στη­σαν προ­κει­μέ­νου να «ομο­λο­γή­σουν». Το Ανα­θε­ω­ρη­τι­κό επι­κύ­ρω­σε ουσια­στι­κά την από­φα­ση του Αεροδικείου.

1975 Ο υπουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Ευάγ­γε­λος Αβέ­ρωφ, ανα­κοι­νώ­νει την κατα­στο­λή συνω­μο­τι­κής κίνη­σης στο στρά­τευ­μα. (Πρα­ξι­κό­πη­μα της Πιτζάμας)

1976 Υιο­θε­τεί­ται νέο σύνταγ­μα στην Κούβα.

Κού­βα: Επι­βε­βαιώ­νε­ται στο νέο Σύνταγ­μα ο ηγε­τι­κός-πρω­το­πό­ρος ρόλος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος

1981 Ο Εγκέ­λα­δος χτυ­πά τις Αλκυο­νί­δες με 6,6 Ρίχτερ, αφή­νο­ντας πίσω του μεγά­λες κατα­στρο­φές και τους Αθη­ναί­ους να περ­νούν αρκε­τά βρά­δια στα πάρ­κα και τους δρό­μους της πόλης. Ο επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός των θυμά­των είναι 20 νεκροί, εκ των οποί­ων οι περισ­σό­τε­ροι από καρ­δια­κή προσβολή.

1983 To E/Γ Ο/Γ Χρυ­σή Αυγή βυθί­ζε­ται στον Κάβο ντ’ Όρο, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το 28 επιβαίνοντες

1984 Πέθα­νε ο Κού­λης Στο­λί­γκας, έλλη­νας ηθο­ποιός, από τους χαρα­κτη­ρι­στι­κούς ρολί­στες της «χρυ­σής επο­χής» του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου. (Γεν. 1909)

1989 Ενα Μπόινγκ 747 της εται­ρί­ας United Airlines, με προ­ο­ρι­σμό τη Νέα Ζηλαν­δία από τη Χαβάη, ανοί­γει κατά τη διάρ­κεια της πτή­σης με απο­τέ­λε­σμα να εκσφεν­δο­νι­στούν στον αέρα 9 άτο­μα, επι­βά­τες και πλήρωμα

1993 Πέθα­νε ο Μπό­μπι Μουρ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

Ένδε­κα δια­χρο­νι­κές ται­νί­ες με θέμα το ποδό­σφαι­ρο για τις ώρες της καραντίνας

2004 Πέθα­νε ο Αλμπέρ­το Σόρ­ντι, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους γελω­το­ποιούς του παγκό­σμιου κινηματογράφου

2008 Ο Φιντέλ Κάστρο απο­σύ­ρε­ται από την ηγε­σία της Κού­βας ύστε­ρα από 50 περί­που χρόνια

Φιντέλ Κάστρο: Έξι χρό­νια από τον θάνα­το του κομ­μου­νι­στή επαναστάτη

ΟΥΚΡΑΝΙΑ _ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς “πολέ­μου” προ­ε­τοι­μά­ζουν τα δύο στρα­τό­πε­δα για τα επό­με­να χρόνια

2022 Ξεκι­νά η «Ειδι­κή Στρα­τιω­τι­κή Επι­χεί­ρη­ση», δηλα­δή η ιμπε­ρια­λι­στι­κή ρωσι­κή εισβο­λή στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει με διάγ­γελ­μά του ο πρό­ε­δρος Βλ. Πού­τιν τρεις μέρες πριν.

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΝΑΤΟ και Ρωσία προ­ε­τοι­μά­ζο­νται και εξο­πλί­ζο­νται για μακρο­χρό­νια σύγκρουση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο