Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 1η Μαρτίου;

 Σαν σήμερα 🤔 1η Μαρτίου
Γεγονότα και πρόσωπα
που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1445 Γεν­νή­θη­κε ο Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι, ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης. (Θαν. 17/5/1510)

1810 Η Σου­η­δία γίνε­ται η πρώ­τη χώρα, που διο­ρί­ζει Συνή­γο­ρο του Πολίτη.

1810 Γεν­νή­θη­κε ο Γαλ­λο­πο­λω­νός συν­θέ­της και πια­νί­στας, Φρει­δε­ρί­κος Σοπέν

1842 Γεν­νή­θη­κε ο Ελλη­νας ζωγρά­φος, Νικό­λα­ος Γύζης

guzis

1862 Ο κυβερ­νη­τι­κός στρα­τός κατα­στέλ­λει με αιμα­τη­ρό τρό­πο την εξέ­γερ­ση που εκδη­λώ­θη­κε στο Ναύ­πλιο και σε άλλες περιο­χές της Πελο­πον­νή­σου κατά του Όθω­να (Ναυ­πλια­κή Επανάσταση).

1870 Γεν­νιέ­ται ο αστρο­νό­μος Ευγέ­νιος Αντω­νιά­δης, ο οποί­ος συνέ­τα­ξε τον πρώ­το λεπτο­με­ρή χάρ­τη της επι­φά­νειας του πλα­νή­τη Άρη. Το όνο­μά του φέρει ένας κρα­τή­ρας του Άρη και της Σελήνης

1881 Δολο­φο­νεί­ται από την οργά­νω­ση «Λαϊ­κή Θέλη­ση» ο τσά­ρος της Ρωσί­ας Αλέ­ξαν­δρος ο Β’. Η «Λαϊ­κή Θέλη­ση» ήταν μια συνω­μο­τι­κή «ναρό­ντ­νι­κη» οργά­νω­ση, που μάχο­νταν κατά της απο­λυ­ταρ­χί­ας, πιστεύ­ο­ντας ότι ήταν δυνα­τό να παρα­καμ­φθεί ο καπι­τα­λι­σμός και να οικο­δο­μη­θεί ο σοσια­λι­σμός μέσω μιας αγρο­τι­κής επανάστασης.

1923 Τίθε­ται σε εφαρ­μο­γή και στην Ελλά­δα το νέο (Γρη­γο­ρια­νό) ημε­ρο­λό­γιο. Η 16η Φλε­βά­ρη αριθ­μή­θη­κε 1η του Μάρτη.

1935 Το απο­τυ­χη­μέ­νο κίνη­μα Πλα­στή­ρα – Βενιζέλου

kinima plastira venizelou

1943 Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι Γερ­μα­νοί εκτε­λούν 38 κομ­μου­νι­στές-αγω­νι­στές από το στρα­τό­πε­δο του «Παύ­λου Μελά», που κρα­τού­νταν φυλα­κι­σμέ­νοι και εξό­ρι­στοι πάνω από 7 χρό­νια, από την περί­ο­δο της Μετα­ξι­κής δικτατορίας.

ektelesi kommouniston

1945 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός διώ­χνει τους τελευ­ταί­ους Γερ­μα­νούς από τα εδά­φη της Σοβιε­τι­κής Ενωσης

1947 Το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο αρχί­ζει τις εργα­σί­ες του, με πρώ­το διευ­θυ­ντή το βέλ­γο, Καμίγ Γκιτ.

1948 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το μακε­λειό της Μακρο­νή­σου, που ξεκί­νη­σε στις 29 Φλε­βά­ρη, όταν ο λόχος Ασφα­λεί­ας του στρα­το­πέ­δου άνοι­ξε πυρ κατά των φαντά­ρων που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τη βίαιη συμπε­ρι­φο­ρά των Αλφα­μη­τών ένα­ντι των άρρω­στων συντρό­φων τους. Δολο­φο­νή­θη­καν πάνω από 300 αγωνιστές.
Ο καπε­τά­νιος του καϊ­κιού Μ. Βρο­ντα­μί­της, πριν πεθά­νει, σε μαρ­τυ­ρία του, κάνει λόγο για 350 νεκρούς που τους μετέ­φε­ρε με δρο­μο­λό­για μακριά στον Κάβο Ντό­ρο, στο ξερο­νή­σι Σαν Τζιόρ­τζιο, όπου «παίρ­να­νε τους σκο­τω­μέ­νους φαντά­ρους και τους χώνα­νε μέσα σε συρ­μά­τι­να δίχτυα με βαρί­δια και τους φου­ντά­ρα­νε στο βυθό της θάλασσας»…

makronisos33

1952 Ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης και οι σύντρο­φοι του κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το από το Στρα­το­δι­κείο, συγκλο­νί­ζο­ντας το πανελ­λή­νιο και τη διε­θνή κοι­νή γνώ­μη. Είχαν κατη­γο­ρη­θεί για από­πει­ρα ανα­συ­γκρό­τη­σης του Κομου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δος (ΚΚΕ), το οποίο θεω­ρεί­το παρά­νο­μο, προ­δο­τι­κό και ξενο­κί­νη­το κόμμα.

1958 Αρχί­ζει να εκπέ­μπει η «Φωνή της Αλή­θειας», ο ραδιο­σταθ­μός, που την επο­χή της πολι­τι­κής προ­σφυ­γιάς μετέ­δι­δε από το εξω­τε­ρι­κό με ευθύ­νη του ΚΚΕ.

1959 Επί­ση­μη έναρ­ξη της λει­τουρ­γί­ας του ΠΡΟΠΟ στην Ελλάδα.

1959 Επι­στρέ­φει στην Κύπρο ο αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος μετά από τρία χρό­νια εξο­ρί­ας στις Σεϋχέλλες.

1963 Απο­φα­σί­ζε­ται η επι­βο­λή προ­στί­μου στους βου­λευ­τές, που θα απου­σιά­ζουν αδι­καιο­λό­γη­τα από τις συνε­δριά­σεις της ελλη­νι­κής Βουλής.

1966 Το μη επαν­δρω­μέ­νο σοβιε­τι­κό δια­στη­μό­πλοιο “Venera 3” προ­σε­δα­φί­ζε­ται στον πλα­νή­τη Αφρο­δί­τη. Πρό­κει­ται για το πρώ­το δια­στη­μό­πλοιο, που επι­σκέ­πτε­ται άλλον πλανήτη.

2002 “Αντίο” λένε οι Έλλη­νες στη δραχ­μή, καθώς το ευρώ είναι πια το μονα­δι­κό νόμι­σμα της χώρας. Η δραχ­μή, πλέ­ον, περ­νά στην ιστορία.

2003 Πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, Μίμης Κουγιουμτζής.

kougioumtzis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο