Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 5 Μαρτίου;

 Σαν σήμερα 🤔  5η του Μάρτη __
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου μας και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

399 π.Χ. ο Ελλη­νας φιλό­σο­φος, Σωκρά­της, ήπιε το κώνειο

sokratis

1616 Το βιβλίο του Νικό­λα­ου Κοπέρ­νι­κου De Revolutionibus Orbium Coelestium απα­γο­ρεύ­ε­ται από την Καθο­λι­κή Εκκλησία.

1827 Πέθα­νε ο Αλε­σά­ντρο Βόλ­τα, ιτα­λός φυσι­κός και εφευ­ρέ­της της μπα­τα­ρί­ας. Το όνο­μά του δόθη­κε στη μονά­δα μέτρη­σης της τάσης του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. (Γεν. 18/2/1745)

1836 Ο Σάμου­ελ Κολτ παρά­γει το πρώ­το περί­στρο­φο μαζι­κής παραγωγής.

1864 Ο Κων­στα­ντί­νος Κανά­ρης ανα­λαμ­βά­νει πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

Faust _αφιέρωμα

1868 — Η όπε­ρα του Αρρί­γκο Μπόι­το Μεφι­στο­φε­λής κάνει πρε­μιέ­ρα στη Σκά­λα του Μιλά­νου, βασι­σμέ­νο στην τρα­γω­δία Φάουστ του Γκαί­τε. Η πρώ­τη μορ­φή του έργου, που δεν δια­σώ­ζε­ται, περιε­λάμ­βα­νε έναν πρό­λο­γο, πέντε πρά­ξεις και έναν επίλογο.

Die Toten mahnen uns -| Οι νεκροί μας προειδοποιούν

Σαν σήμε­ρα: Δυο προ­σω­πι­κό­τη­τες που θα μεί­νουν για πάντα ‑με κόκ­κι­να γράμ­μα­τα, στην ιστορία

1871  Γεν­νιέ­ται η Γερ­μα­νί­δα κομ­μου­νί­στρια επα­να­στά­τρια Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ.

roza

1909 Μεγά­λη απερ­γία καπνερ­γα­τών στο Βόλο. Οι απερ­γοί επι­τί­θε­νται με πέτρες και ξύλα ενα­ντί­ον των καπνα­πο­θη­κών, στις οποί­ες έχουν οχυ­ρω­θεί οι έντρο­μοι έμπο­ροι. Στη συνέ­χεια, οι δια­δη­λω­τές επι­τί­θε­νται κατά της χωρο­φυ­λα­κής και κατά την ανταλ­λα­γή πυρο­βο­λι­σμών, σημειώ­νο­νται τραυ­μα­τι­σμοί και στις δύο πλευ­ρές. Τελι­κά, οι απερ­γοί πετυ­χαί­νουν την από­λυ­ση των συλ­λη­φθέ­ντων συνα­δέλ­φων τους, ενώ οι έμπο­ροι δέχο­νται τα αιτή­μα­τα των καπνεργατών.

1913 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός, προ­ε­λαύ­νο­ντας, απε­λευ­θε­ρώ­νει το Τεπελένι

1913 ο βασι­λιάς των Ελλή­νων Γεώρ­γιος Α’, έπε­σε νεκρός στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από τις σφαί­ρες του Αλέ­ξαν­δρου Σχινά

1914 Συγκρο­τεί­ται η πρώ­τη αλβα­νι­κή Κυβέρ­νη­ση υπό τον Τουρ­χάν πασά.

1918 Γεν­νιέ­ται ο Τζέιμς Τόμπιν, Αμε­ρι­κα­νός νομπε­λί­στας οικο­νο­μο­λό­γος, γνω­στός για τον «Φόρο Τόμπιν» ενός φόρου στις βρα­χυ­πρό­θε­σμες κερ­δο­σκο­πι­κές ροές κεφα­λαί­ου με σκο­πό, όπως ο ίδιος το έθε­σε, «να ρίξει άμμο στον τρο­χό των χρη­μα­τα­γο­ρών». Αρχι­κά, η ιδέα του φόρου Τόμπιν υπο­στη­ρί­χθη­κε για την προ­ώ­θη­ση της παγκό­σμιας χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας και έγι­νε σημαία πολ­λών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών πολι­τι­κών παρα­γό­ντων, όπως π.χ. της κυβέρ­νη­σης Ντ’ αλέ­μα στην Ιτα­λία και Ζοσπέν στη Γαλλία.

1918 Φοβού­με­νος επί­θε­ση των Δυτι­κών δυνά­με­ων για να κατα­πνί­ξουν την Επα­νά­στα­ση μέσω της Βαλ­τι­κής Θάλασ­σας, ο Βλα­ντι­μίρ Λένιν μετα­κι­νεί την πρω­τεύ­ου­σα της Ρωσί­ας από την Αγία Πετρού­πο­λη στη Μόσχα.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, Πιέρ Πάο­λο Παζολίνι

pazolini

1933 Γεν­νή­θη­κε ο διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής Κώστας Λινο­ξυ­λά­κης. Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του από τον Αστέ­ρα Αθη­νών και το 1951 πήρε μετα­γρα­φή στον Πανα­θη­ναϊ­κό, με τη φανέ­λα του οποί­ου αγω­νί­στη­κε μέχρι το 1963 και υπήρ­ξε για πολ­λά χρό­νια αρχη­γός της ομά­δας. Συμ­με­τεί­χε σε 101 αγώ­νες πρω­τα­θλή­μα­τος με τους “πρά­σι­νους”, ενώ αγω­νί­στη­κε και πέντε φορές στις ευρω­παϊ­κές διορ­γα­νώ­σεις. Κατέ­κτη­σε 4 πρω­τα­θλή­μα­τα (1953, 1960, 1961, 1962) και ένα κύπελ­λο (1955). Συμ­με­τεί­χε στον πρώ­το επί­ση­μο Ευρω­παϊ­κό αγώ­να στην ιστο­ρία του Πανα­θη­ναϊ­κού για το Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών, όπως και την επό­με­νη χρο­νιά με τη Γιου­βέ­ντους όταν ο Πανα­θη­ναϊ­κός απέ­σπα­σε τον πρώ­το ευρω­παϊ­κό βαθ­μό του.
Το 1956 συμ­με­τεί­χε στην ται­νία “Οι άσσοι του γηπέ­δου” (γνω­στή και ως “Κυρια­κά­τι­κοι Ήρω­ες”), στο πλευ­ρό σημα­ντι­κών ποδο­σφαι­ρι­στών της επο­χής, όπως ο Ανδρέ­ας Μου­ρά­της, ο Λάκης Πετρό­που­λος, ο Στά­θης Μαντα­λό­ζης, ο Κώστας Πού­λης και άλλοι.

1933 Στον από­η­χο του εμπρη­σμού του Γερ­μα­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου-Ράιχ­σταγκ (προ­βο­κά­τσια των Ναζί που απο­δό­θη­κε στους κομ­μου­νι­στές) και μέσα σε ένα όργιο αίμα­τος, διωγ­μών, βασα­νι­σμών και συκο­φα­ντι­κής εκστρα­τεί­ας κατά των κομ­μου­νι­στών διε­ξά­γο­νται εκλο­γές στην Γερ­μα­νία. Παρό­λα αυτά, στις εκλο­γές της 5/3 το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα δεν σημεί­ω­σε ιδιαί­τε­ρη πτώ­ση, λαμ­βά­νο­ντας 4.848.000 ψήφους και εκλέ­γο­ντας 81 βου­λευ­τές. Στις εκλο­γές το Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κό Γερ­μα­νι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα (NSDAP) του Χίτλερ κερ­δί­ζει το 43,9% των ψήφων. Τέσ­σε­ρις μέρες μετά οι Ναζί συλ­λαμ­βά­νουν τους κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές και το ΚΚ Γερ­μα­νί­ας τίθε­ται και επί­ση­μα πια εκτός νόμου.

1940 Παρ­θε­νι­κή παρά­στα­ση της Λυρι­κής Σκη­νής Αθη­νών, με την οπε­ρέ­τα του Στρά­ους «Νυχτε­ρί­δα».

1943 Μεγά­λη απερ­γία ξεσπά στο Τορί­νο της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας. Οι εργά­τες απαι­τούν αυξή­σεις στα δελ­τία τρο­φί­μων, στους μισθούς, αλλά και τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου. Οι Αρχές απά­ντη­σαν με κατα­στο­λή και συλ­λή­ψεις των επι­κε­φα­λής των κινη­το­ποι­ή­σε­ων. Ωστό­σο, το απερ­για­κό ρεύ­μα φού­ντω­σε και τους επό­με­νους μήνες επε­κτά­θη­κε και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας.

1943 Μεγά­λες απερ­γί­ες των εργα­ζο­μέ­νων στην Αθή­να και τον Πει­ραιά. Πάνω από 200.000 λαού δια­δη­λώ­νουν στους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας ενά­ντια στην πολι­τι­κή επι­στρά­τευ­ση που κήρυ­ξαν οι δυνά­μεις Κατο­χής. Στις συγκρού­σεις με τους κατα­κτη­τές οι δια­δη­λω­τές είχαν απώ­λειες 10 νεκρούς και πάνω από 134 τραυ­μα­τί­ες. Ανά­με­σα στους νεκρούς ήταν και ο σπου­δα­στής Εδμόν­δος Τορόν και ο Κώστας Ωραιό­που­λος. Όμως ο λαός είχε νικήσει.Οι δια­δη­λω­τές όρμη­σαν στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και έκα­ψαν τις κατα­στά­σεις επι­στρά­τευ­σης. Οι Γερ­μα­νοί δήλω­σαν πως το μέτρο της πολι­τι­κής επι­στρά­τευ­σης δεν θα ισχύ­σει για την Ελλάδα.

5 3 43

1946  Ο Γουίν­στον Τσόρ­τσιλ μιλά στο Φούλ­τον του Μιζού­ρι όπου εισά­γει στο πολι­τι­κό λεξι­λό­γιο την έκφρα­ση «σιδη­ρούν παρα­πέ­τα­σμα», που ανα­φέ­ρε­ται στις σοσια­λι­στι­κές χώρες.

1950 Μέσα σε κλί­μα έντο­νης τρο­μο­κρα­τί­ας και διώ­ξε­ων διε­ξά­γο­νται βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Παρ’ όλα αυτά, ο συν­δυα­σμός της «Δημο­κρα­τι­κής Παρά­τα­ξης», ο οποί­ος υπο­στη­ρί­χτη­κε από το ΚΚΕ, πήρε 163.824 ψήφους (9,7%) και 18 έδρες στη Βου­λή. Πρώ­το Κόμ­μα ανα­δεί­χθη­κε το Λαϊ­κό Κόμ­μα με 18,8%.

1951 Πίσω από τις φυλα­κές του Γεντί Κου­λέ εκτε­λεί­ται ο ΕΠΟ­Νί­της Νίκος Νικη­φο­ρί­δης και οι σύντρο­φοί του Θεό­δω­ρος Ορφα­νί­δης, Μόσχος Στο­γιάν­νης, Κώστας Σπρίν­τζος, Μήτσος Κων­στα­ντί­νου, Μπά­μπης Παπα­δό­που­λος, Ρήγας Παρα­θυ­ράς. Ο Ν. Νικη­φο­ρί­δης είχε κατα­δι­κα­στεί σε θάνα­το ως επι­κε­φα­λής της «τρο­μο­κρα­τι­κής κομ­μου­νι­στι­κής οργα­νώ­σε­ως» Δημο­κρα­τι­κό Φιλει­ρη­νι­κό Μέτω­πο των Νέων, επει­δή μάζευε υπο­γρα­φές γύρω από την Έκκλη­ση της Στοκ­χόλ­μης για την Ειρήνη

nikiforidis

Ένα κόκ­κι­νο γαρύ­φαλ­λο για τον Στάλιν

1953 Πέθα­νε ο ηγέ­της της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, Ιωσήφ Στά­λιν

ΕΣΣΔ “κολ­χόζ” _“σοβχόζ” _κολεκτιβοποίηση κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία και ταξι­κή πάλη στη σοσια­λι­στι­κή οικοδόμηση

1953 Πεθαί­νει ο μεγά­λος σοβιε­τι­κός συν­θέ­της Σερ­γκέι Προκόβιεφ.


1956 Κάνει πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους η ται­νία του Νίκου Κούν­δου­ρου «Ο Δρά­κος», με πρω­τα­γω­νι­στή τον Ντί­νο Ηλιό­που­λο. Θεω­ρεί­ται μία από τις κορυ­φαί­ες ται­νί­ες του ελλη­νι­κού κινηματογράφου

1959 Ο Γερ­μα­νός εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου Μαξ Μέρ­τεν κατα­δι­κά­ζε­ται σε 25ετή κάθειρ­ξη από το Ειδι­κό Στρα­το­δι­κείο Εγκλη­μα­τιών Πολέ­μου της Αθή­νας. (Υπό­θε­ση Μέρτεν)

merden

1962 Σε συγκέ­ντρω­ση της νεο­λαί­ας του «Κέντρου» στο Θέα­τρο «Χατζη­χρή­στου» φωνά­ζε­ται για πρώ­τη φορά το σύν­θη­μα «1–1‑4», με το οποίο ονο­μά­στη­κε τελι­κά το κίνη­μα ολό­κλη­ρης περιό­δου. Ξεκί­νη­σε με αφορ­μή τις εκλο­γές της «βίας και νοθεί­ας» του Κ. Καρα­μαν­λή το 1961 και είχε να κάνει με το αίτη­μα για εκδη­μο­κρα­τι­σμό. Πήρε το όνο­μά του από το άρθρο 114 του Συντάγ­μα­τος το οποίο όρι­ζε πως η τήρη­ση των άρθρων του, επα­φί­ο­νταν στον πατριω­τι­σμό των Ελλήνων.

1964 Πεθαί­νει ο Μίλ­τος Μανά­κης, που, μαζί με τον αδελ­φό του Γιαν­νά­κη, θεω­ρεί­ται ένας από τους πρω­το­πό­ρους κινη­μα­το­γρα­φι­στές των Βαλκανίων.

1966 Αερο­σκά­φος της BOAC συντρί­βε­ται στο όρος Φού­τζι στην Ιαπω­νία, σκο­τώ­νο­ντας 124 άτομα.

1968 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η νέα εθνι­κή οδός Λάρισας-Θεσσαλονίκης.

1970 Η Συν­θή­κη μη διά­δο­σης πυρη­νι­κών όπλων τίθε­ται σε ισχύ μετά την επι­κύ­ρω­σή της από 43 κράτη.

1972 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης εγκα­τα­λεί­πει το ΚΚΕ.

1998 Η NASA ανα­κοι­νώ­νει ότι η ερευ­νη­τι­κή απο­στο­λή Clementine, που βρί­σκε­ται σε τρο­χιά γύρω από τη Σελή­νη, ανα­κά­λυ­ψε νερό στους πολι­κούς κρα­τή­ρες αρκε­τό για να συντη­ρή­σουν μία ανθρώ­πι­νη αποι­κία καθώς και ένα σταθ­μό ανε­φο­δια­σμού πυραύλων.

Ανα­μνή­σεις από «Βόρειο Σέλας» στην …Καστέ­λα το 1979! – Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μουσγάς

2011 Πέθα­νε ο τρα­γου­δο­ποιός Μανώ­λης Ρασούλης

Προ­φη­τι­κός Φ. Κάστρο: Ούγκο οι δικοί μου εχθροί είναι στο Μαϊ­ά­μι. Εσύ κοι­μά­σαι μαζί τους

2013 Πεθαί­νει ο Ούγκο Τσά­βεζ Φρί­ας, πρώ­ην στρα­τιω­τι­κός και Πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας από το 1999 έως το 2013.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο