Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 7η Μαρτίου;

Σαν σήμερα 🎬  7η Μαρτίου -
Μια ματιά 🤔 στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

322 π.Χ. Πέθα­νε ο αρχαί­ος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Αριστοτέλης

961 Ο στρα­τη­γός του Βυζα­ντί­ου, Νικη­φό­ρος Φωκάς, απε­λευ­θε­ρώ­νει το Ηρά­κλειο της Κρή­της από τους Άραβες

1274 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός θεο­λό­γος Τόμας Ντ’ Ακουί­νας (Θωμάς ο Ακυι­νά­της), από τους δια­μορ­φω­τές του δόγ­μα­τος της καθο­λι­κής εκκλησίας.

1530 Ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ερρί­κος Η’, ζητά από τον Πάπα να του επι­τρέ­ψει να πάρει δια­ζύ­γιο. Ο Πάπας αρνεί­ται και ο βασι­λιάς κηρύσ­σει ότι, ο Πάπας δεν είναι ο επι­κε­φα­λής της Εκκλη­σί­ας της Αγγλί­ας. Από τότε η Αγγλι­κα­νι­κή Εκκλη­σία αυτο­νο­μεί­ται από την καθο­λι­κή και έχει κεφα­λή της τον εκά­στο­τε βασιλιά

1765 Γεν­νή­θη­κε ο Νισε­φόρ Νιε­πς, Γάλ­λος εφευ­ρέ­της, στον οποίο πιστώ­νε­ται η πρώ­τη σωζό­με­νη φωτο­γρα­φία. (Θαν. 5/7/1833)

1875 Γεν­νιέ­ται ο Μορίς Ραβέλ, διά­ση­μος συν­θέ­της κλα­σι­κής μου­σι­κής. Το πιο γνω­στό του έργο είναι το θαυ­μά­σιο «Μπο­λε­ρό».

ravel

1876 Ο Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ παίρ­νει το δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το τηλέφωνο.

graham bell

1908 Γεν­νή­θη­κε η Anna Magnani (Άννα Μανιά­νι) που παρα­μέ­νει ακό­μη σήμε­ρα μεγά­λο όνο­μα, καθώς η προ­σφο­ρά της ήταν τερά­στια και οι ερμη­νεί­ες της εμβλη­μα­τι­κές, πρό­τυ­πο, δίνο­ντας μαθή­μα­τα υπο­κρι­τι­κής. Έζη­σε στα άκρα, τρα­γω­δί­ες, παθια­σμέ­νους έρω­τες, την από­γνω­ση, αλλά και δόξες, την κατα­ξί­ω­ση και τον βαθύ σεβα­σμό για την καλ­λι­τε­χνι­κή της προ­σφο­ρά. Ο αντι­συμ­βα­τι­κός χαρα­κτή­ρας της και η γεν­ναία αντι­με­τώ­πι­ση της ζωής, έβγαι­νε στο πρό­σω­πό της, αλλά και στη συμπε­ρι­φο­ρά της. Κυκλο­φο­ρού­σε ατη­μέ­λη­τη, με αχτέ­νι­στα μαλ­λιά, ακό­μη και ξυπό­λυ­τη. Κάπνι­ζε αρει­μα­νί­ως, πολ­λές φορές πετού­σε τα παπού­τσια της, φορού­σε ό,τι έβρι­σκε μπρο­στά της, ενώ περί­φη­μη ήταν και η ελευ­θε­ρο­στο­μία της. Και όμως, ήταν μία γυναί­κα ποθη­τή σε όσους τη γνώ­ρι­ζαν από κοντά, σαγή­νευε, όπως οι γήι­νες ερμη­νεί­ες της, που καθή­λω­ναν τους θεατές.

Άννα Μανιά­νι: Η Λύκαι­να της υπο­κρι­τι­κής, η ψυχή της Ιτα­λί­ας με τον ηφαι­στειώ­δη χαρακτήρα

1912 Ο Γάλ­λος αερο­πό­ρος, Αντί Σεϊ­μέ, καλύ­πτει σε πτή­ση, χωρίς ενδιά­με­σο σταθ­μό, την από­στα­ση Λον­δί­νο-Παρί­σι σε 3 ώρες

1917 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Λυκούρ­γος Καλλέργης

kallergis

1933 Ο Τσαρλς Ντά­ρο­ου λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για το παι­γνί­δι «Monopoly»

1934 Γεν­νή­θη­κε  ο συν­θέ­της, Γιώρ­γος Κατσαρός

1935 Τα χιτλε­ρι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν τη Ρηνα­νία. Η Γερ­μα­νία καταρ­γεί τη Συν­θή­κη του Λοκάρ­νο, με την οποία ορι­ζό­ταν η απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νη ζώνη στο Ρήνο. Εντού­τοις, καμιά αντί­δρα­ση δε σημειώ­νε­ται από τη Γαλ­λία και τη Βρε­τα­νία, που ευελ­πι­στούν και ενθαρ­ρύ­νουν την επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή των Ναζί κατά της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1936 Τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα υπό τον Χίτλερ εισβά­λουν στην απο­στρα­τι­κο­ποι­η­μέ­νη Ρηνα­νία, παρα­βιά­ζο­ντας τη Συν­θή­κη των Βερ­σαλ­λιών και το Σύμ­φω­νο του Λοκάρ­νο. Οι Κυβερ­νή­σεις Αγγλί­ας και Γαλ­λί­ας δεν αντιδρούν.

1937 Αντι­δι­κτα­το­ρι­κές εκδη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται στα Χανιά με αφορ­μή την επί­σκε­ψη στην Κρή­τη του βασι­λιά και του δικτά­το­ρα Ιωάν­νη Μετα­ξά. Σκορ­πί­στη­καν χιλιά­δες προ­κη­ρύ­ξεις με αντι­δι­κτα­το­ρι­κό περιε­χό­με­νο και ρίχτη­καν συν­θή­μα­τα υπέρ της δημο­κρα­τί­ας και κατά της δικτατορίας.

1943 Τη νύχτα μετα­ξύ 6 και 7 Μάρ­τη τελειώ­νει, με μεγά­λη νίκη του ΕΛΑΣ, η μάχη του Φαρ­δύ­κα­μπου — Μπου­γα­ζί­ου. Στη μάχη αυτή, οι Ιτα­λοί είχαν 32 νεκρούς και 603 αιχ­μα­λώ­τους, ενώ στα χέρια των μαχη­τών του ΕΛΑΣ έπε­σαν πολ­λά όπλα και πυρομαχικά.

1948 Τα Δωδε­κά­νη­σα ενσω­μα­τώ­νο­νται κι επι­σή­μως στην Ελλάδα

1965 Περί­που 600 αφρο­α­με­ρι­κα­νοί πραγ­μα­το­ποιούν πορεία από τη Σέλ­μα προς την πρω­τεύ­ου­σα της πολι­τεί­ας της Αλα­μπά­μα Μοντ­γκό­με­ρι, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τον απο­κλει­σμό των μαύ­ρων από την εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία, καθώς και για την πρό­σφα­τη δολο­φο­νία ενός συνα­γω­νι­στή τους. Καθ οδόν δέχο­νται τη βίαιη επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας, με απο­τέ­λε­σμα το σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό 17 δια­δη­λω­τών. Η σφο­δρό­τη­τα της επί­θε­σης, που μετα­δό­θη­κε από τα ΜΜΕ, συγκλό­νι­σε τις ΗΠΑ. Η μέρα αυτή έμει­νε στην ιστο­ρία ως «ματω­μέ­νη Κυρια­κή», ενώ πυρο­δό­τη­σε μια σει­ρά μαζι­κές αντιδράσεις.

1999 Φεύ­γει από τη ζωή ο μεγά­λος Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Στάν­λεϊ Κιού­μπρικ. Έργα του, «SOS Πεντά­γω­νο καλεί Μόσχα», «Κουρ­δι­στό Πορ­το­κά­λι», «Η Λάμ­ψη», κ.α. 🎥  «2001: Η Οδύσ­σεια του Δια­στή­μα­τος», 2001: A Space Odyssey (1968) 6η θέση στην λίστα των κρι­τι­κών, 1η θέση στην λίστα των σκη­νο­θε­τών _Το μεγά­λο όρα­μα του Stanley Kubrick για την πορεία της ανθρω­πό­τη­τας από τις απαρ­χές των ανθρω­ποει­δών στην εξέ­λι­ξή της ως αστρι­κό παι­δί είναι ένα τερά­στιο επί­τευγ­μα του κινη­μα­το­γρά­φου επι­στη­μο­νι­κής φαντασίας.

stanley

2004 Περί­που 7,6 εκα­τομ­μύ­ρια έλλη­νες ψηφο­φό­ροι προ­σέρ­χο­νται στις κάλ­πες για να εκλέ­ξουν τη νέα Κυβέρ­νη­ση της χώρας. Μετά από μία ομα­λή προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, που σημα­δεύ­τη­κε από την αλλα­γή φρου­ράς στην ηγε­σία του ΠΑΣΟΚ, νικη­τής των εκλο­γών ανα­δει­κνύ­ε­ται η Νέα Δημο­κρα­τία με 45,36%. Το ΠΑΣΟΚ ακο­λου­θεί με 40,55%, το ΚΚΕ με 5,90% και ο ΣΥΝ με 3,26%.

2012 Έφυ­γε χτες από τη ζωή, σε ηλι­κία 78 ετών, η ηθο­ποιός Σμα­ρού­λα Γιούλη

smaroula giouli

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο