Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 24η Μαρτίου;

Σαν σήμερα 🤔  24η Μαρτίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Παγκόσμια Ημέρα κατά της φυματίωσης

1854 Καταρ­γεί­ται η δου­λεία στη Βενεζουέλα.

1864 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο το σύμ­φω­νο ανά­με­σα στη Ρωσία, τη Γαλ­λία, τη Βρε­τα­νία και την Ελλά­δα για την ένω­ση των Επτα­νή­σων με την Ελλάδα

1874 Γεν­νή­θη­κε ο θρυ­λι­κός Ούγ­γρος μάγος, Χάρι Χουντίνι

1882 Ο Γερ­μα­νός για­τρός Ρόμπερτ Κοχ ανα­κα­λύ­πτει το βάκι­λο της φυμα­τί­ω­σης. Για τη σημα­ντι­κή αυτή ιατρι­κή ανα­κά­λυ­ψη, που έσω­σε και σώζει μυριά­δες ζωές, η 24η Μαρ­τί­ου χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά της Φυματίωσης.

1893 Πέθα­νε ο Θεό­δω­ρος Αρε­ταί­ος, Έλλη­νας ιατρός, καθη­γη­τής της Χει­ρουρ­γι­κής (1864–1893), Πρύ­τα­νης (1879–1880) και μέγας ευερ­γέ­της του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών (Αρε­ταί­ειο Νοσο­κο­μείο). (Γεν. 2/8/1829)

1896  Ο Αλέ­ξαν­δρος Ποπόφ (4/16 Μαρτ 1859 _31 Δεκ/13 Ιαν 1905/1906) κάνει την πρώ­τη μετά­δο­ση ραδιο­φω­νι­κών σημά­των στην ιστο­ρία: Ρώσος φυσι­κός και ηλε­κτρο­τε­χνι­κός, ήταν ο πρώ­τος που παρου­σί­α­σε την πρα­κτι­κή εφαρ­μο­γή των ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κών κυμά­των (αλλά δεν υπέ­βα­λε αίτη­ση κατα­χώ­ρη­σης ευρε­σι­τε­χνί­ας για την εφεύ­ρε­σή του). Ήταν ο εφευ­ρέ­της του ραδιο­φώ­νου και με από­φα­ση του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ε.Σ.Σ.Δ. (1945) γιορ­τά­ζε­ται προς τιμή του η 7η Μαΐ­ου ως «Μέρα Ραδιοφωνίας».

1900 Ξεκι­νά­ει η κατα­σκευή της νέας γραμ­μής του μετρό της Νέας Υόρ­κης που θα συν­δέ­ει το Μαν­χά­ταν με το Μπρούκλιν.

1905 Πέθα­νε ο Ιού­λιος Βερν, Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας μυθι­στο­ρη­μά­των επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας. («Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέ­ρες», «20.000 λεύ­γες υπό τη θάλασ­σα») (Γεν. 8/2/1828)

1921 Γεν­νιέ­ται ο ταλα­ντού­χος Βασί­λι Σμι­σλόφ, Σοβιε­τι­κός σκα­κι­στής _παγκόσμιος πρω­τα­θλη­τής στο σκά­κι μετα­ξύ 1957 και 1958, συγ­γρα­φέ­ας, βαρύ­το­νος, γκραν­μαίτρ κά
Ο Σμι­σλόφ υπήρ­ξε διεκ­δι­κη­τής του τίτλου του Παγκό­σμιου Πρω­τα­θλη­τή οκτώ φορές (1948, 1950, 1953, 1956, 1959, 1965, 1983 και 1985), ενώ το 1949 και το 1955 μοι­ρά­στη­κε την πρω­τιά στο Σοβιε­τι­κό σκα­κι­στι­κό πρω­τά­θλη­μα. Το σύνο­λο των 17 μεταλ­λί­ων του σε σκα­κι­στι­κές Ολυ­μπιά­δες είναι ρεκόρ όλων των επο­χών. Επί­σης, σε Ευρω­παϊ­κά ομα­δι­κά πρω­τα­θλή­μα­τα,  κέρ­δι­σε δέκα χρυ­σά μετάλλια.
Ο Σμι­σλόφ παρέ­μει­νε δρα­στή­ριος και επι­τυ­χη­μέ­νος σκα­κι­στής σε αντα­γω­νι­στι­κό επί­πε­δο στις δεκα­ε­τί­ες του 1960 και 1970, ενώ προ­κρι­νό­ταν στους τελι­κούς των διεκ­δι­κη­τών του τίτλου του Παγκό­σμιου Πρω­τα­θλη­τή, μέχρι και το 1983. Παρά τα προ­βλή­μα­τα όρα­σής του μέχρι και λίγο πριν τον θάνα­τό του, το 2010, δεν είχε εγκα­τα­λεί­ψει τη μελέ­τη του για το σκά­κι και συνέ­θε­τε σπο­ρα­δι­κά σκα­κι­στι­κά προβλήματα.

1921 Στο Μόντε Κάρ­λο διορ­γα­νώ­νε­ται Ολυ­μπιά­δα γυναι­κών, σε δια­μαρ­τυ­ρία για την εμμο­νή της Διε­θνούς Ολυ­μπια­κής Επι­τρο­πής να μην δέχε­ται γυναί­κες αθλήτριες.

1924 H τέταρ­τη εθνο­συ­νέ­λευ­ση απο­φα­σί­ζει την κατάρ­γη­ση της μοναρ­χί­ας και ανα­κη­ρύσ­σει τη Δημο­κρα­τία στην Ελλάδα.

1926 Γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Ντά­ριο Φο, που το 1997 τιμή­θη­κε με Νόμπελ Λογοτεχνίας.

dario fo

1930 Γεν­νή­θη­κε ο Terence Steven McQueen_ Στηβ Μακ­Κουήν, Αμε­ρι­κα­νός ηθοποιός
1935 — Άντζε­λα Ζήλεια, Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός και τραγουδίστρια

1933 Στη Γερ­μα­νία, το Ράιχ­σταγκ απο­φα­σί­ζει με βάση τον Εξου­σιο­δο­τι­κό νόμο την παρα­χώ­ρη­ση όλης της νομο­θε­τι­κής εξου­σί­ας στη χιτλε­ρι­κή κυβέρ­νη­ση. Αρχή της Ναζι­στι­κής δικτατορίας.

1934 Πέθα­νε ο Θεό­φι­λος, Έλλη­νας λαϊ­κός ζωγρά­φος. Αστε­γος, περι­πλα­νώ­με­νος, παρα­μυ­θάς, αν και τραυ­λός. Επαι­ζε ακορ­ντε­όν κι αυτο­σχε­δί­α­ζε κλέ­φτι­κα τρα­γού­δια. Βρώ­μι­κος, ψει­ρια­σμέ­νος. Φου­στα­νε­λο­φο­ρε­μέ­νος και με στο­λί­δια, ολο­χρο­νίς σαν Μεγα­λέ­ξαν­δρος. Καμιά γυναί­κα δεν τον ήθε­λε. Οι μεγά­λοι των φώνα­ζαν αχμά­κη (αφε­λής, κου­τός, βρα­δύ­νους). Τα παι­διά τον πετρο­βο­λού­σαν. Τύπος παρά­ξε­νος, σαλός. Ενας «φτω­χού­λης του θεού», με σπά­νια «προί­κα» στην ψυχή και στο ζερ­βί του χέρι. Ζωγρά­φι­ζε μικρο­μά­γα­ζα και σπι­τι­κά, για λίγη τροφή.

theofilos

1935 Εκτε­λού­νται οι στρα­τη­γοί Παπού­λιας και Κοι­μή­σης ως πρω­ταί­τιοι του κινή­μα­τος της 1ης Μάρ­τη. Ερή­μην σε θάνα­το έχουν κατα­δι­κα­στεί οι Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας και Ιωάν­νης Κούνδουρος.

1940 Κατα­γρά­φε­ται αυθε­ντι­κή μαρ­τυ­ρία εμφά­νι­σης σέλα­ος πάνω από την Αθή­να, όταν πολ­λοί Αθη­ναί­οι υπο­στη­ρί­ζουν μετα­ξύ άλλων πως «θεϊ­κά πέπλα» σκε­πά­ζουν την πόλη.

1943 Ύστε­ρα από πολυ­ή­με­ρες μάχες, ο ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νει τα Γρε­βε­νά. Ο λαός της πόλης υπο­δέ­χε­ται τους ελευ­θε­ρω­τές του με ενθουσιασμό.

1944 76 κρα­τού­με­νοι απο­δρούν από το γερ­μα­νι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Στά­λαγκ Λουφτ 3 στην κατε­χό­με­νη Πολω­νία. Μόλις τρεις από αυτούς κατα­φέρ­νουν να φθά­σουν στην ουδέ­τε­ρη Ελβε­τία, ενώ οι υπό­λοι­ποι 73 συλ­λαμ­βά­νο­νται. Οι 50 από αυτούς παρα­δί­δο­νται στην Γκε­στά­πο και εκτε­λού­νται χωρίς δίκη, ανά­με­σά τους και ο έλλη­νας ανθυ­πο­σμη­να­γός Σωτή­ρης Σκάν­τζι­κας. Το περι­στα­τι­κό θα δρα­μα­το­ποι­η­θεί αργό­τε­ρα στην ται­νία «Η μεγά­λη απόδραση».

1944 Γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα δολο­φο­νούν 335 Ιτα­λούς αμά­χους στη Ρώμη.

1946: Πάνω από 100.000 λαού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δίνουν το «παρών» στην παν­δη­μο­κρα­τι­κή συγκέ­ντρω­ση με το σύν­θη­μα «Απο­χή — Δημο­κρα­τία — Αμνηστία».

1961 Η Πάρ­νη­θα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται εθνι­κός δρυμός.

1961 Γεν­νή­θη­κε ο Γιά­νης Βαρου­φά­κης, Έλλη­νας οικο­νο­μο­λό­γος και πολιτικός

1965 Το δια­στη­μι­κό σκά­φος της NASA Ranger 9, που είναι εξο­πλι­σμέ­νο για να μετα­τρέ­ψει τα σήμα­τά του σε φόρ­μα κατάλ­λη­λη για προ­βο­λή στην τηλε­ό­ρα­ση, μετα­φέ­ρει στα σπί­τια εικό­νες της Σελή­νης πριν τη συντρι­βή του.

1973 Ο φοι­τη­τής της στρα­τιω­τι­κής σχο­λής Θεσ­σα­λο­νί­κης Γεώρ­γιος Παπα­γιάν­νης ρίπτε­ται από ταρά­τσα πολυ­κα­τοι­κί­ας από αγνώ­στους και σκο­τώ­νε­ται ενώ οι δικτα­το­ρι­κές αρχές το παρου­σί­α­σαν ως αυτοκτονία.

1976 Στην Αργε­ντι­νή, οι ένο­πλες δυνά­μεις ανα­τρέ­πουν τη συνταγ­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της προ­έ­δρου Ισα­μπέλ Περόν και αρχί­ζουν μία 7ετή δικτα­το­ρι­κή περί­ο­δο αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη ως Δια­δι­κα­σία Εθνι­κής Ανα­διορ­γά­νω­σης. Από το 2006, η ημέ­ρα αυτή απο­τε­λεί αργία ως Ημέ­ρα Μνή­μης για την Αλή­θεια και τη Δικαιοσύνη.

1992 Αερο­σκά­φος κάρ­γκο των σου­δα­νι­κών αερο­γραμ­μών προ­σκρού­ει στον Υμητ­τό από λάθος του πιλό­του, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και οι επτά επιβαίνοντες.

Lepa sela lepo gore – Τα όμορ­φα χωριά, όμορ­φα καί­γο­νται (Λες να γίνει πόλε­μος φίλε; Ποιος πόλε­μος; …καλά είσαι;)

1999 Λίγο πριν τις 9 το βρά­δυ οι σει­ρή­νες ήχη­σαν στην Πρί­στι­να, στο Βελι­γρά­δι, στην Ποντ­γκό­ρι­τσα, στο Νόβι­σαντ. Το έγκλη­μα άρχι­ζε. Η επι­δρο­μή του ΝΑΤΟ κατά της Γιου­γκο­σλα­βί­ας κρά­τη­σε 78 ημέρες.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 1999 — ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!

2003 Τα κρά­τη- μέλη του Αρα­βι­κού Συν­δέ­σμου υιο­θε­τούν με 21 ψήφους υπέρ και μία κατά, ψήφι­σμα με το οποίο ζητούν την άμε­ση και χωρίς όρους υπο­χώ­ρη­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών και βρε­τα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων από το Ιράκ.

2016 Πέθα­νε ο Γιό­χαν Κρόιφ, ολλαν­δός ποδο­σφαι­ρι­στής. (Γεν. 25/4/1947)

2018 Πέθα­νε η κορυ­φαία Παλαι­στί­νια τρα­γου­δί­στρια Ριμ Μπάννα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο