Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 28 Μαρτίου;

Σαν σήμερα 🤔  28η Μαρτίου _
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

519 — Υπο­γρά­φε­ται στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη παρου­σία όλων των Ελλή­νων επι­σκό­πων, ο τύπος του Πάπα Ορμίσ­δα, κεί­με­νο, το οποίο κλή­θη­καν να υπο­γρά­ψουν όλοι οι επί­σκο­ποι της Ανα­το­λι­κής Χρι­στια­νι­κής Εκκλη­σί­ας ως απο­τέ­λε­σμα της επα­νέ­νω­σης με την Απο­στο­λι­κή Έδρα της Ρώμης, μετά από το σχί­σμα που προ­κά­λε­σε το Ενω­τι­κόν του αυτο­κρά­το­ρα Ζήνω­να, που ανα­γνώ­ρι­ζε δόγ­μα­τα και από­ψεις των μονο­φυ­σι­τών ως Ορθό­δο­ξα. Ο Ορμίσ­δας αργό­τε­ρα ανα­γνω­ρί­στη­κε ως Άγιος.

845 Οι Βίκινγκς κατα­λαμ­βά­νουν το Παρί­σι, με αρχη­γό τον Ράγκναρ Λόντ­μπροκ. Για να απο­χω­ρή­σουν, ο βασι­λιάς των Φρά­γκων, Κάρο­λος ο Φαλα­κρός, τους δίδει τρεις τόνους ασή­μι, ποσό κολοσ­σιαίο για την εποχή.

1483 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός ζωγρά­φος, Ραφαήλ

1566 Ο Ζαν Παρι­σό ντε Βαλέτ, μέγας μάγι­στρος του Κυρί­αρ­χου Στρα­τιω­τι­κού Τάγ­μα­τος της Μάλ­τας, θέτει το θεμέ­λιο λίθο της Βαλέ­τας, πρω­τεύ­ου­σας της Μάλτας.

1794 Πέθα­νε ο Μαρ­κή­σιος Κοντορ­σέ, (Μαρί Ζαν Αντουάν Νικο­λά Καρι­τά, Μαρ­κί ντε Κοντορ­σέ), γάλ­λος φιλό­σο­φος, μαθη­μα­τι­κός και πολι­τι­κός επι­στή­μο­νας, από τους θεμε­λιω­τές του Δια­φω­τι­σμού. (Γεν. 17/9/1743)

1797 Στις ΗΠΑ, κατο­χυ­ρώ­νε­ται στο Ναθά­νιελ Μπρίνγκς από το Νιου Χάμ­σαϊρ η πρώ­τη πατέ­ντα για το πλυ­ντή­ριο ρούχων.

1821 Πολιορ­κία Λιδω­ρι­κί­ου, που περ­νά στον έλεγ­χο των Ελλή­νων επαναστατών.

1854 Γαλ­λία, Αγγλία και Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία κηρύσ­σουν τον πόλε­μο στη Ρωσία (Κρι­μαϊ­κός Πόλεμος).

1862 Γεν­νή­θη­κε ο Αρι­στίντ Μπριάν, πρω­θυ­πουρ­γός της Γαλ­λί­ας, τιμη­μέ­νος με Νόμπελ Ειρήνης

1868 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Μαξίμ Γκόρ­γκι θεμε­λιω­τής της Σοβιε­τι­κής λογοτεχνίας.

gkorki

1871 Η Κομ­μού­να του Παρι­σιού. Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας η κρα­τι­κή εξου­σία πέρα­σε, αν και για σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στα χέρια του προλεταριάτου.

1910 Ο Ανρί Φαμπρ γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που πετά­ει με υδρο­πλά­νο, μετά την απο­γεί­ω­σή του από τη λίμνη Μπερ στη Γαλλία.

parisin kommouna

1920 Ανε­μο­στρό­βι­λος χτυ­πά την περιο­χή των Μεγά­λων Λιμνών και τις αμε­ρι­κα­νι­κές πολι­τεί­ες του Βαθέ­ως Νότου.

1930 Στην Τουρ­κία, οι πόλεις Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και Ανγκο­ρα μετο­νο­μά­ζο­νται σε Ισταν­μπούλ και Ανκα­ρα  (Άγκυ­ρα) από τους Τούρ­κους εθνικιστές.

1933 Το διπλά­νο City of Liverpool της Imperial Airways γίνε­ται το πρώ­το αερο­πλά­νο αερο­πο­ρι­κής εται­ρεί­ας που συντρί­βε­ται λόγω σαμπο­τάζ, καθώς ένας επι­βά­της βάζει φωτιά στο σκάφος.

1939 Λήγει ο ισπα­νι­κός εμφύ­λιος, με την κατά­λη­ψη της Μαδρί­της από τις δυνά­μεις του στρα­τη­γού Φράνκο.

franko

1940 Στην Ελλά­δα, μπαί­νει ο θεμέ­λιος λίθος για τις μόνι­μες εγκα­τα­στά­σεις της Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΔΕΘ).

1941 Β΄ Παγκό­σμιος: Ναυ­μα­χία στο Ακρω­τή­ριο Ταί­να­ρο. Ο Βρε­τα­νός Άντριου Κάν­νιν­γκαμ ηγεί­ται  στην κατα­στρο­φή τριών μεγά­λων ιτα­λι­κών βαριών κατα­δρο­μι­κών και δύο αντιτορπιλικών.

1941 Αυτο­κτό­νη­σε η αγγλί­δα μυθι­στο­ριο­γρά­φος, Βιρ­τζί­νια Γουλφ.

gulf

1943 Πέθα­νε ο Ρώσος συν­θέ­της κλασ­σι­κής μου­σι­κής, Σερ­γκέι Ραχμάνινοφ

1950 Πεθαί­νει ο Μητρο­πο­λί­της Χίου Ιωα­κείμ, που την περί­ο­δο της Κατο­χής συντά­χθη­κε με το ΕΑΜ. Για την στά­ση του αυτή, η Ιερά Σύνο­δος τον καθαί­ρε­σε από Μητρο­πο­λί­τη δια­σύ­ρο­ντάς τον (όπως έκα­νε και με άλλους ιεράρ­χες που έλα­βαν μέρος στην ΕΑΜι­κή Εθνι­κή Αντί­στα­ση, όπως ο Κοζά­νης Ιωα­κείμ, ο Ηλεί­ας Αντώ­νιος, κ.α.)

1953 Πέθα­νε ο Τζί­μι Θορπ, ινδιά­νος αθλη­τής του στί­βου. Στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1912 κατέ­κτη­σε χρυ­σά μετάλ­λια στο πέντα­θλο και το δέκα­θλο, τα οποία όμως του αφαι­ρέ­θη­καν επει­δή έπαι­ξε επαγ­γελ­μα­τι­κό μποξ και του επι­στρά­φη­καν μετά θάνα­τον, το 1982.

1953 Η Λιβύη προ­σχω­ρεί στον Αρα­βι­κό Σύνδεσμο

1957 Αναγ­γέλ­λε­ται από τους Βρε­τα­νούς η απε­λευ­θέ­ρω­ση του Μακα­ρί­ου από τις Σεϋ­χέλ­λες όπου κρα­τού­νταν εξόριστος

1964 Στα διε­θνή ύδα­τα έξω από τις αγγλι­κές ακτές, εκπέ­μπει εν πλω ο πρώ­τος πει­ρα­τι­κός ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός της χώρας, το περί­φη­μο Ράδιο Καρολίνα

1968 Εκα­τόν δέκα εφτά νεκροί, εκα­το­ντά­δες τραυ­μα­τί­ες και τερά­στιες υλι­κές ζημιές είναι ο απο­λο­γι­σμός του τρο­με­ρού σει­σμού, έντα­σης 8,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, που πλήτ­τει την Αλά­σκα με επί­κε­ντρο την πρω­τεύ­ου­σα Άνκορατζ.

1969 Στο Λον­δί­νο, ο Ρίν­γκο Σταρ ανα­κοι­νώ­νει ότι οι Μπι­τλς δεν πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν άλλες ζωντα­νές εμφανίσεις.

1969 Ο ποι­η­τής Γ. Σεφέ­ρης με ανα­κοί­νω­ση που μοί­ρα­σε στους ξένους δημο­σιο­γρά­φους κατα­δι­κά­ζει το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς της Χούντας.

seferis

1970 Ισχυ­ρός σει­σμός χτυ­πά τη δυτι­κή Τουρ­κία στις 23:05 τοπι­κή ώρα, σκο­τώ­νο­ντας 1.086 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­ντας 1.260.

1972 Ο Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος ανα­λαμ­βά­νει όλα τα αξιώ­μα­τα: του αντι­βα­σι­λέα, του πρω­θυ­πουρ­γού, του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών και Άμυ­νας, καθώς και του προ­έ­δρου της Βουλής.

1979 Πυρη­νι­κό ατύ­χη­μα στην Πεν­σιλ­βα­νία των ΗΠΑ. Παύ­ει να λει­τουρ­γεί μία αντλία στο σύστη­μα ψύχραν­σης του αντι­δρα­στή­ρα, στο Θρι Μάιλ Άιλαντ, με απο­τέ­λε­σμα να εξα­τμι­στεί μέρος του μολυ­σμέ­νου νερού, προ­κα­λώ­ντας έτσι το σοβα­ρό­τε­ρο πυρη­νι­κό ατύ­χη­μα στην ιστο­ρία των ΗΠΑ.

1994 Πέθα­νε ο Ευγέ­νιος Ιονέ­σκο, γαλ­λο­ρου­μά­νος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ειση­γη­τής του θεά­τρου του παραλόγου

1995 Την ευθύ­νη για την επί­θε­ση με ρου­κέ­τες κατά των εγκα­τα­στά­σε­ων του “Mega Channel”, που έγι­νε στις 15/3, ανα­λαμ­βά­νει η τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση 17Ν.

1998 Πέθα­νε ο στι­χουρ­γός Μίμης Τραϊφόρος

2001 Έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας του αερο­δρο­μί­ου Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος

2002 Πέθα­νε ο σφυ­ρο­βό­λος Γιώρ­γος Μπαμπανιώτης

2004 Πέθα­νε ο Βρε­τα­νός ηθο­ποιός, Πίτερ Ουστί­νοφ.

2005 — Ισχυ­ρός σει­σμός συγκλο­νί­ζει τη βόρεια Σου­μά­τρα, αφή­νο­ντας εκα­το­ντά­δες νεκρούς και τραυματίες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο