Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 30 Μαρτίου;

Σαν σήμερα ‼️ 30 Μαρτίου -
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1282 — Vespri Siciliani _Σικελικοί Εσπε­ρι­νοί: Ο λαός της Σικε­λί­ας επα­να­στα­τεί ενα­ντί­ον του βασι­λιά Καρό­λου του Ανδε­γαυού , Γάλ­λου ευγε­νούς βασι­λέα, ο οποί­ος με παπι­κή συναί­νε­ση είχε κατα­λά­βει το Βασί­λειο της Σικε­λί­ας 1268 και εμφα­νι­ζό­ταν ως ο επί­δο­ξος κατα­κτη­τής της Βυζα­ντι­νής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Στον ήχο της καμπά­νας αγγε­λιο­φό­ροι διέ­τρε­ξαν την πόλη, καλώ­ντας τους άνδρες του Παλέρ­μου να ξεση­κω­θούν ενά­ντια στον κατα­πιε­στή. Ευθύς οι δρό­μοι γέμι­σαν με οργι­σμέ­νους κατοί­κους, που κραύ­γα­ζαν «Moranu li Francisi» (σικε­λι­κά «Θάνα­τος στους Γάλ­λους»). Κάθε παρευ­ρι­σκό­με­νος Γάλ­λος χτυ­πή­θη­κε. Ξεχύ­θη­καν στα παν­δο­χεία, όπου σύχνα­ζαν Γάλ­λοι και στα σπί­τια όπου κατοι­κού­σαν, χωρίς να ξεχω­ρί­ζουν άνδρες, γυναί­κες ή παι­διά. Σικε­λές κοπέ­λες που είχαν παντρευ­θεί Γάλ­λους, πέθα­ναν μαζί με τους συζύ­γους τους. Οι δια­δη­λω­τές διέρ­ρη­ξαν τα μονα­στή­ρια των Δομι­νι­κα­νών και των Φρα­γκι­σκα­νών· όλες οι ξένες μονα­χές σύρ­θη­καν έξω και τις διέ­τα­ξαν να προ­φέ­ρουν τη λέξη «ciciri», που οι Γαλ­λό­φω­νοι αδυ­να­τούν να προ­φέ­ρουν. Όσες απο­τύγ­χα­ναν σε αυτό το τεστ, σκο­τω­νό­ταν… Μέχρι το επό­με­νο πρωί σχε­δόν δύο χιλιά­δες Γάλ­λοι ‑άνδρες και γυναί­κες- κει­τό­ταν νεκροί· και οι στα­σια­στές είχαν τον από­λυ­το έλεγ­χο της πόλης.

1814 Οι σύμ­μα­χοι κατα­λαμ­βά­νουν το Παρί­σι βάζο­ντας τέλος στην επί δεκα­ε­τία κυριαρ­χία του Ναπο­λέ­ο­ντα στην Ευρώπη.

1815 Ο Ζοα­κίμ Μυρά εκδί­δει τη Δια­κή­ρυ­ξη του Ρίμι­νι, η οποία θα εμπνεύ­σει αργό­τε­ρα il Risorgimento _την Ιτα­λι­κή ενο­ποί­η­ση ή ανα­βί­ω­ση, το πολι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό κίνη­μα κατά το οποίο συσ­σω­μα­τώ­θη­καν δια­φο­ρε­τι­κά κρά­τη της ιτα­λι­κής χερ­σο­νή­σου στο ενιαίο κρά­τος της Ιτα­λί­ας στη διάρ­κεια του 19ου αιώνα.

1822 Οι Τούρ­κοι σφα­γιά­ζουν τους κατοί­κους της Χίου, ξεση­κώ­νο­ντας θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων σε όλη την Ευρώπη.

sfagi tis xiou

1823 Αρχί­ζει η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση του Αστρους

ethnosuneleusi

1841 Ιδρύ­ε­ται η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλάδος.

1842 Χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά αναι­σθη­σία με διαι­θυ­λαι­θέ­ρα, σε εγχεί­ρη­ση που έκα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός χει­ρούρ­γος δρ. Κρό­φορντ Λονγκ.

1853 Γεν­νή­θη­κε ο Βίν­σεντ Βαν Γκονγκ, Ολλαν­δός ζωγρά­φος. (Θαν. 29/7/1890)

patatofagoi

1856 Τερ­μα­τί­ζε­ται ο Κρι­μαϊ­κός Πόλε­μος με την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης των Παρισίων.

1863 Ο Γεώρ­γιος Α΄ χρί­ζε­ται βασι­λιάς της Ελλάδας.

1867 Οι Ρώσοι που­λά­νε την Αλά­σκα στην Αμε­ρι­κή για 7,2 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, μην ξέρο­ντας ότι κάτω από τους πάγους κρύ­βε­ται μαύ­ρος χρυ­σός. Τα αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης κατη­γο­ρούν την κυβέρ­νη­ση ότι δια­σπά­θι­σε το δημό­σιο χρή­μα για να αγο­ρά­σει ένα παγόβουνο.

1872 Νικό­λα­ος (Χαλ­κιό­που­λος) Μάν­τζα­ρος, Κερ­κυ­ραί­ος μου­σουρ­γός, ο συν­θέ­της του Εθνι­κού Ύμνου της Ελλά­δας. (Γεν. 26/10/1795)

1896 Πεθαί­νει ο πολι­τι­κός και Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας Χαρί­λα­ος Τρικούπης

1937 Γεν­νιέ­ται ο (Henry) Warren Beatty _Γουό­ρεν Μπί­τι, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, σενα­ριο­γρά­φος και παρα­γω­γός ται­νιών, βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ σκη­νο­θε­σί­ας για την ται­νία του 1981 Οι κόκ­κι­νοι (Reds). Στην πολύ­χρο­νη καριέ­ρα του ο Μπί­τι έλα­βε συνο­λι­κά 14 υπο­ψη­φιό­τη­τες για  Όσκαρ, 4 εκ των οποί­ων ήταν για Α’ Ανδρι­κού Ρόλου, ενώ οι υπό­λοι­πες ήταν για σκη­νο­θε­σία, συγ­γρα­φή σενα­ρί­ων και παρα­γω­γή ται­νιών. Έχει επί­σης βρα­βευ­τεί με 4 Χρυ­σές Σφαί­ρες, έχει λάβει το Βρα­βείο Σεσίλ ντε Μιλ και βρα­βείο του Αμε­ρι­κα­νι­κού Ινστι­τού­το Κινη­μα­το­γρά­φου για την προ­σφο­ρά του στην έβδο­μη τέχνη.

1945 Γεν­νιέ­ται ο Eric Patrick Clapton _Έρικ Κλά­πτον, Άγγλος κιθα­ρί­στας, συν­θέ­της και τρα­γου­δι­στής της ροκ και της μπλουζ.(Cream)

1952: Τα χαρά­μα­τα της Κυρια­κής 30 Μάρ­τη, ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης και οι σύντρο­φοί του, Δημή­τρης Μπά­τσης, Νίκος Καλού­με­νος και Ηλί­ας Αργυ­ριά­δης, εκτε­λού­νται στου Γου­δή, πίσω από το νοσο­κο­μείο «Σωτη­ρία». Το παράγ­γελ­μα γι’ αυτήν την πολι­τι­κή δολο­φο­νία έδω­σε το μετεμ­φυ­λια­κό καθε­στώς της άρχου­σας τάξης της Ελλά­δας μαζί με τους Αμε­ρι­κα­νούς συμ­μά­χους της. Η κυβέρ­νη­ση Πλα­στή­ρα, το παλά­τι, το στρα­τιω­τι­κό και παρα­στρα­τιω­τι­κό κατεστημένο.

Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης _71 χρό­νια από την εκτέ­λε­σή του: “Η ζωή μου συν­δέ­ε­ται με την Ιστο­ρία του ΚΚΕ και τη δρά­ση του”

1961 Μονο­γρά­φε­ται η συμ­φω­νία σύν­δε­σης της Ελλά­δας με την Ε.Ο.Κ.

1965 Πόλε­μος του Βιετ­νάμ: παγι­δευ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το εκρή­γνυ­ται μπρο­στά από την πρε­σβεία των Η.Π.Α. στη Σαϊ­γκόν, σκο­τώ­νο­ντας 22 άτο­μα και τραυ­μα­τί­ζο­ντας άλλα 183.

1968 Ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος λαν­σά­ρει το σύν­θη­μα «Ελλάς, Ελλή­νων, Χρι­στια­νών» και το συνο­δεύ­ει με τη δια­γρα­φή των αγρο­τι­κών χρεών.

1968 Γεν­νή­θη­κε η Céline (Marie Claudette) Dion Σελίν Ντιόν, Κανα­δή τραγουδίστρια

1970 Στην επέ­τειο της εκτέ­λε­σης του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη και των συντρό­φων του, οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού κηρύσ­σουν 24ωρη απο­χή από το συσ­σί­τιο και διή­με­ρο πέν­θος για τα θύμα­τα της Χούντας.

1981 Απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του Αμε­ρι­κα­νού Προ­έ­δρου Ρόναλντ Ρήγκαν στην Ουάσινγκτον.

1986 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Τζέιμς Κάγκνεϊ, (James Francis Cagney, jr., γενν. 17 Ιου­λί­ου 1899 αρχι­κά του θεά­τρου κι έπει­τα του κινη­μα­το­γρά­φου όπου και διέ­πρε­ψε. Παρά το γεγο­νός ότι έλα­βε βρα­βεία και ανα­γνώ­ρι­ση για ερμη­νεί­ες πολ­λών δια­φο­ρε­τι­κών χαρα­κτή­ρων, φημί­ζε­ται περισ­σό­τε­ρο για τους ρόλους στους οποί­ους υπο­δυό­ταν σκλη­ρο­τρά­χη­λους άνδρες. Το 1999 το Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Κινη­μα­το­γρά­φου τον κατέ­τα­ξε στην 8η θέση στη λίστα με τους 25 μεγα­λύ­τε­ρους σταρ όλων των εποχών.

1992 Πεθαί­νει ο Έλλη­νας αρχαιο­λό­γος Μανώ­λης Ανδρό­νι­κος, που έγι­νε παγκο­σμί­ως γνω­στός όταν ανα­κά­λυ­ψε τον τάφο του βασι­λιά των Μακε­δό­νων Φίλιπ­που Β’ στη Βεργίνα

Κ. Παπα­δά­κης (ΚΚΕ): Παρέμ­βα­ση σε εκδή­λω­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Μανώ­λη Γλέζου

2020 Πέθα­νε ο Μανώ­λης Γλέ­ζος, πολι­τι­κός, ήρω­ας της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δημο­σιο­γρά­φος και συγγραφέας

Ύστα­το χαί­ρε στον Μανώ­λη Γλέ­ζο (ΦΩΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο