Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 4η Απριλίου;

Σαν σήμερα 〰️🤔  4 Απριλίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

188 Γεν­νή­θη­κε ο Καρα­κάλ­λας (Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus) Ρωμαί­ος αυτοκράτορας

1147 — Πρώ­τη ιστο­ρι­κή κατα­γρα­φή της Μόσχας.

1581 Ο Φράν­σις Ντρέικ χρί­ζε­ται ιππό­της επει­δή ολο­κλή­ρω­σε τον περί­πλου της Γης.

1818 Το Κογκρέ­σο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών υιο­θε­τεί τη σημαία των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών με 13 κόκ­κι­νες και λευ­κές ρίγες και ένα αστέ­ρι για κάθε πολι­τεία (τότε 20).

1826 Υπο­γρά­φε­ται μετα­ξύ Βρε­τα­νί­ας και Ρωσί­ας το Πρω­τό­κολ­λο της Πετρού­πο­λης, με το οποίο επι­βε­βαιω­νό­ταν η πρό­θε­ση των δύο Δυνά­με­ων να μεσο­λα­βή­σουν μετα­ξύ της ελλη­νι­κής πλευ­ράς και της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας στην κατεύ­θυν­ση της δημιουρ­γί­ας ενός αυτό­νο­μου ελλη­νι­κού κράτους.

1871 Πέθα­νε ο Πέτερ φον Χες, γερ­μα­νός ζωγρά­φος, που δια­κρί­θη­κε κυρί­ως στις ανα­πα­ρα­στά­σεις μαχών και ειδι­κό­τε­ρα ως ζωγρά­φος που απα­θα­νά­τι­σε τις ιστο­ρι­κές στιγ­μές της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης του 1821, καθώς και στιγ­μιό­τυ­πα από την εισβο­λή του Ναπο­λέ­ο­ντα στη Ρωσία. (Γεν. 29/7/1792)

1896 Γεν­νή­θη­κε ο Τρι­στάν Τζα­ρά, ρου­μα­νο­γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, ειση­γη­τής του καλ­λι­τε­χνι­κού κινή­μα­τος του Ντα­νταϊ­σμού. (Θαν. 25/12/1963)

1905  Σει­σμός στην Ινδία σκο­τώ­νει 20.000 άτο­μα και κατα­στρέ­φει πολ­λά κτίρια.

1912 Το Θιβέτ γίνε­ται για πρώ­τη φορά με τη βία επαρ­χία της Κίνας.

1913 Ο ανθυ­πο­λο­χα­γός Εμμα­νου­ήλ Αργυ­ρό­που­λος, πιλο­τά­ρο­ντας ένα «Μπλε­ριό 11», χάνει τη ζωή του, λόγω πτώ­σης του αερο­σκά­φους του. Είναι ο πρώ­τος νεκρός της ελλη­νι­κής πολε­μι­κής αεροπορίας.

1914 Γεν­νή­θη­κε η γαλ­λί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Μαρ­γκε­ρίτ Ντιράς

1917 Ο Βλά­ντι­μιρ Λένιν, έχο­ντας επι­στρέ­ψει στην Αγία Πετρού­πο­λη από την Ελβε­τία, λαμ­βά­νει ηγε­τι­κό ρόλο στο κίνη­μα των Μπολ­σε­βί­κων, δημο­σιεύ­ο­ντας τις «Θέσεις του Απρίλη».

1919 Το θωρη­κτό Αβέ­ρωφ εισέρ­χε­ται στο λιμά­νι της Σμύρ­νης. 50.000 άνθρω­ποι το υπο­δέ­χο­νται πανη­γυ­ρί­ζο­ντας στην προκυμαία.

1926 Στις 4 και 11 του Απρί­λη και υπό την επί­βλε­ψη του δικτά­το­ρα Θεό­δω­ρου Πάγκα­λου διε­ξά­γο­νται νόθες και ανε­λεύ­θε­ρες εκλο­γές για την ανά­δει­ξη Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας. Το ΚΚΕ απέ­χει, όπως επί­σης απέ­χουν και τα αστι­κά κόμ­μα­τα που είχαν προ­βάλ­λει ως κοι­νό τους υπο­ψή­φιο τον Κ. Δεμερ­τζή. Τελι­κά ο Θ. Πάγκα­λος «εκλέ­γε­ται» Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας σχε­δόν παμψηφεί.

1931 πέθα­νε ο Αντρέ Μισε­λέν, γάλ­λος εφευ­ρέ­της των ελα­στι­κών αυτο­κι­νή­του και ιδρυ­τής της ομώ­νυ­μης βιο­μη­χα­νί­ας ελαστικών

1932 Στις ΗΠΑ, ο χημι­κός Κ.Κ. Κινγκ κατορ­θώ­νει να απο­μο­νώ­σει τη βιτα­μί­νη C.

1932 Γεν­νιέ­ται ο σοβιε­τι­κός σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Αντρέι Ταρκόφσκι

tarkovsky

1932 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Άντο­νι Πέρκινς.

1932 Στις ΗΠΑ, ο χημι­κός Κ.Κ. Κινγκ κατορ­θώ­νει να απο­μο­νώ­σει τη βιτα­μί­νη C.

1939 Γεν­νιέ­ται ο Ισραη­λι­νός συγ­γρα­φέ­ας Άμος Οζ

1945 Ο Σοβιε­τι­κός Στρα­τός, μαζί με την ουγ­γρι­κή εργα­τι­κή τάξη, το παρ­τι­ζά­νι­κο κίνη­μα και τους Ούγ­γρους κομ­μου­νι­στές που βρέ­θη­καν στον πυρή­να του, απε­λευ­θε­ρώ­νουν την Ουγγαρία.

1945 Σχη­μα­τί­ζε­ται στην Τσε­χο­σλο­βα­κία κυβέρ­νη­ση Εθνι­κού Μετώ­που με επι­κε­φα­λής τον Ζ. Φίρ­λιγ­γερ. Στην κυβέρ­νη­ση αυτή μετεί­χε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα αλλά και αστι­κές δυνά­μεις. Η δια­πά­λη για την εξου­σία τα επό­με­να χρό­νια θα είναι σφο­δρό­τα­τη. Το 1948 οι αστοί απο­χώ­ρη­σαν από την κυβέρ­νη­ση και το Εθνι­κό Μέτω­πο, αφού προη­γου­μέ­νως είχαν απο­τύ­χει να ανα­τρέ­ψουν την κυβέρ­νη­ση Γκότ­βαλντ (1946) φέρ­νο­ντας στη θέση της μια αμι­γώς αστι­κή. Στις 9/5/1948 ψηφί­στη­κε το νέο Σύνταγ­μα, με το οποίο η Τσε­χο­σλο­βα­κία ανα­κη­ρύσ­σο­νταν Λαϊ­κή Δημοκρατία.

1948 Από τις 4 έως τις 7 Μάη εκτε­λού­νται 154 κομ­μου­νι­στές πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι σε αντί­ποι­να για το σκο­τω­μό του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Χρ. Λαδά (αρμό­διου υπουρ­γού για τον Α.Ν.509) από τον Ε. Μου­τσο­γιάν­νη την Πρωτομαγιά.

1949 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια Λίτσα Διαμάντη

1949 Στην Ουά­σινγ­κτον των ΗΠΑ, δώδε­κα έθνη υπο­γρά­φουν τη Δια­κή­ρυ­ξη του Βορεί­ου Ατλα­ντι­κού. Ιδρύ­ε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός συνα­σπι­σμός ΝΑΤΟ (Βορειο­α­τλα­ντι­κό Σύμ­φω­νο). Το ιδρυ­τι­κό του συνυ­πέ­γρα­ψαν στην Ουά­σιγ­κτον οι υπουρ­γοί εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, της Μ. Βρε­τα­νί­ας, της Ιτα­λί­ας, του Βελ­γί­ου, του Κανα­δά, της Δανί­ας, της Ισλαν­δί­ας, του Λου­ξεμ­βούρ­γου, της Νορ­βη­γί­ας, της Ολλαν­δί­ας και της Πορτογαλίας.

1957 Γεν­νή­θη­κε ο Άκι Καου­ρι­σμά­κι Aki Olavi Kaurismäki, Φιν­λαν­δός σενα­ριο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της, και κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου _ξεκίνησε λαν­τζιέ­ρης, ταχυ­δρό­μος.  Η πρώ­τη του ται­νία Έγκλη­μα και Τιμω­ρία (1983) ήταν μια μετα­φο­ρά του διά­ση­μου μυθι­στο­ρή­μα­τος του Ντο­στο­γιέφ­σκι στη σύγ­χρο­νη ζωή στο Ελσίν­κι. Είναι γνω­στός για την ται­νία του Ο Άνθρω­πός χωρίς παρελ­θόν (2002), η οποία κέρ­δι­σε το μεγά­λο βρα­βείο στο Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Καν­νών το 2002 και ήταν υπο­ψή­φια για το Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Ξενό­γλωσ­σης Ται­νί­ας (2003). Η πρό­σφα­τη μεγά­λου μήκους ται­νία του, Η Χάβρη (2011), κέρ­δι­σε 15 βρα­βεία σε διε­θνή φεστι­βάλ, ενώ ήταν υπο­ψή­φια για άλλα 18. To 53ο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης (2–12 Νοεμ­βρί­ου 2012) πραγ­μα­το­ποί­η­σε αφιέ­ρω­μα στον Άκι Καου­ρι­σμά­κι με καλε­σμέ­νο τον ίδιο τον σκη­νο­θέ­τη. Προ­βλή­θη­καν 11 ται­νί­ες του και δόθη­κε συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

nato33

1961 Ο αντι­σο­βιε­τι­σμός, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός φτά­νουν σε επί­πε­δα υστε­ρί­ας στις ΗΠΑ. Αμε­ρι­κα­νί­δα κερ­δί­ζει αγω­γή δια­ζυ­γί­ου, ισχυ­ρι­ζό­με­νη στο δικα­στή­ριο ότι ο σύζυ­γός της είχε στεί­λει συγ­χα­ρη­τή­ρια τηλε­γρα­φή­μα­τα στον Κάστρο και στον Χρουτσόφ!

1964 Τρα­γού­δια των Μπι­τλς κατα­λαμ­βά­νουν και τις πέντε πρώ­τες θέσεις του αμε­ρι­κα­νι­κού Billboard, σημειώ­νο­ντας παγκό­σμιο ρεκόρ.

1968 Η ΑΕΚ γίνε­ται η πρώ­τη ελλη­νι­κή ομά­δα, που παίρ­νει Ευρω­παϊ­κό τίτλο στο μπά­σκετ κερ­δί­ζο­ντας τη Σλά­βια Πρά­γας στον τελι­κό του Κυπέλ­λου Κυπελ­λού­χων με 89–82. Μέσα και έξω από το Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο βρί­σκο­νται 80.000 θεα­τές, ρεκόρ όλων των επο­χών για αγώ­να μπά­σκετ στην Ελλά­δα, αλλά και στην Ευρώπη.

1968 Πρό­γραμ­μα Απόλ­λων: Η NASA εκτο­ξεύ­ει την απο­στο­λή Απόλ­λων 6.

1968 Δολο­φο­νεί­ται ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κίνγκ, ηγε­τι­κή μορ­φή του κινή­μα­τος για τα δικαιώ­μα­τα των μαύ­ρων στις ΗΠΑ. Οι αρχές τότε απέ­δω­σαν το έγκλη­μα σε ατο­μι­κή ενέρ­γεια. Ωστό­σο, τρεις δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα δικα­στή­ριο του Τενε­σί απο­φάν­θη­κε πως η δολο­φο­νία ενέ­πλε­κε τόσο την μαφία όσο και τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες των ΗΠΑ.

martin

1970 Η εθνο­φρου­ρά του Οχάιο ανοί­γει πυρ, σκο­τώ­νει τέσ­σε­ρις φοι­τη­τές και τραυ­μα­τί­ζει εννιά στο Πανε­πι­στή­μιο του Κεντ, κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων ενα­ντί­ον του πολέ­μου στο Βιετνάμ.

1973 Γίνο­νται τα επί­ση­μα εγκαί­νια του κτι­ρια­κού συγκρο­τή­μα­τος του Παγκο­σμί­ου Κέντρου Εμπο­ρί­ου στη Νέα Υόρ­κη. Είκο­σι οχτώ χρό­νια αργό­τε­ρα οι δίδυ­μοι πύρ­γοι θα καταρ­ρεύ­σουν μετά την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση της Αλ Κάιντα

1975 Ιδρύ­ε­ται στο Αλμπου­κέρ­κι του Νέου Μεξι­κού η Microsoft από δύο νεα­ρούς, τον Μπιλ Γκέιτς και τον Πολ Άλεν.

1977  Τελευ­ταία μέρα λει­τουρ­γί­ας του Τραμ Περάματος.

1978 Στρα­τεύ­μα­τα της Νότιας Αφρι­κής εισβάλ­λουν στο έδα­φος της Αγκό­λα, για να εξο­ντώ­σουν αντάρ­τες του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού κινή­μα­τος της Ναμί­μπια «ΣΟΥΑΠΟ». Την ημέ­ρα αυτή οι Νοτιο­α­φρι­κα­νοί βομ­βαρ­δί­ζουν την πόλη Κασίν­γκα, στην οποία είχαν συγκε­ντρω­θεί χιλιά­δες πρό­σφυ­γες. Κατά την επί­θε­ση σκο­τώ­νο­νται πάνω από 600 πρό­σφυ­γες, μετα­ξύ των οποί­ων πολ­λές γυναί­κες και παι­διά. Η επέμ­βα­ση κατα­δι­κά­στη­κε από τον ΟΗΕ.

1979 Εκτε­λεί­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός του Πακι­στάν Ζούλ­φι­καρ Άλι Μπούτο.

1994 Το Ισρα­ήλ και η Οργά­νω­ση για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης υπο­γρά­φουν συν­θή­κη, με την οποία παρα­χω­ρού­νται στους Παλαι­στι­νί­ους στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη και στη Λωρί­δα της Γάζας τα πρώ­τα μέτρα ελευ­θε­ρί­ας μετά τον πόλε­μο του 1967. Συγκρο­τεί­ται η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή.

ΠΑΜΕ PAME logo full

🎈 1999 Με τη μεγά­λη πρω­το­βου­λία που πήραν Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, σωμα­τεία, συν­δι­κα­λι­στές, συγκρο­τή­θη­κε το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο, ο ταξι­κός πόλος μέσα στο εργα­τι­κό κίνη­μα. Ήταν η απά­ντη­ση των συν­δι­κά­των στην παρα­σι­τι­κή δρά­ση του εργο­δο­τι­κού και κυβερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, σε μια περί­ο­δο που προ­σαρ­μο­ζό­ταν γορ­γά στις απαι­τή­σεις των μονο­πω­λί­ων για την υπη­ρέ­τη­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, την προ­ώ­θη­ση των Οδη­γιών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και των αντι­δρα­στι­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων, για το χτύ­πη­μα του χρό­νου εργα­σί­ας, της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, τη μετα­τρο­πή των συν­δι­κά­των σε επι­χει­ρή­σεις, συν­δια­χει­ρι­στές της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας και όργα­να «κοι­νω­νι­κού εταιρισμού».

logo ΠΑΜΕ
Από την πρώ­τη στιγ­μή μέσα στους μεγά­λους αγώ­νες για τους οποί­ους συγκρο­τή­θη­κε έδρα­σε ενά­ντια στους φονιά­δες του ΝΑΤΟ στα Βαλ­κά­νια, στα­μα­τώ­ντας τρέ­να και πλοία με το φονι­κό τους φορ­τίο, ενά­ντια στις κυβερ­νή­σεις τότε του ΠΑΣΟΚ που μετέ­τρε­πε τη χώρα σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών, όπως γίνε­ται και σήμε­ρα. Αλλω­στε, η πρώ­τη δια­δή­λω­ση, την πρώ­τη κιό­λας μέρα της ίδρυ­σής του, ήταν η πορεία όλων των εκλεγ­μέ­νων συν­δι­κα­λι­στών από τα σωμα­τεία στα γρα­φεία της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης στην οδό Β. Σοφί­ας, στην Αθή­να, κατα­δι­κά­ζο­ντας τον πόλε­μο του ΝΑΤΟ στη Γιου­γκο­σλα­βία 3‑Απρ 99 \ 3‑Απρ 2024 25 Χρό­νια Συνε­χί­ζου­με, ταξι­κά, αταλάντευτα!

1982 Στον πόλε­μο των Φώκλαντ, το Βρε­τα­νι­κό αντι­τορ­πι­λι­κό «Σέφιλντ» βάλ­λε­ται από πύραυ­λο «Εξο­σέτ» (βυθί­στη­κε μετά από λίγες μέρες). Σκο­τώ­θη­καν 20 άτο­μα. Δύο μέρες πριν βρε­τα­νι­κό υπο­βρύ­χιο είχε βυθί­σει το Αργε­ντι­νό κατα­δρο­μι­κό «Χενε­ράλ Μπελ­γκρά­νο», σκο­τώ­νο­ντας 320 ναύ­τες. Η Πρω­θυ­πουρ­γός Μ. Θάτσερ δέχτη­κε δρι­μεία κρι­τι­κή για αυτό το περι­στα­τι­κό, δεδο­μέ­νου ότι το συγκε­κρι­μέ­νο πλοίο βρί­σκο­νταν έξω από τα όρια απο­κλει­σμού που είχαν θέσει οι Βρετανοί.

2002 Τα αιώ­νια παι­διά, ο Φοί­βος και η Αθη­νά επι­λέ­γο­νται ως οι μασκότ των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Αθή­νας. Δύο κού­κλες, ηλι­κί­ας τριών χιλιά­δων χρό­νων, φέρ­νουν το παρελ­θόν στο παρόν και στο μέλλον.

2006 Πεθαί­νει ο σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός και συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­ξης Δαμιανός.

Αλέ­ξης Δαμια­νός, δημιούρ­γη­σε και εξέ­φρα­σε έναν πραγ­μα­τι­κό λαϊ­κό κινηματογράφο

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο