Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 8 Απριλίου;

Σαν σήμερα 🔹🔹 8η Απριλίου _
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

217 — Δολο­φο­νεί­ται ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Καρα­κάλ­λας. Τον δια­δέ­χε­ται ο διοι­κη­τής της Πραι­τω­ρια­νής του φρου­ράς, Μακρίνος.

563 Γεν­νή­θη­κε ο Βού­δας, θρη­σκευ­τι­κός ηγέ­της, ιδρυ­τής του βου­δι­σμού. (Θαν. 483 π.Χ.)

1093 Εγκαι­νιά­ζε­ται ο νέος καθε­δρι­κός ναός του Γουίντσεστερ.

1798 Γεν­νή­θη­κε ο εθνι­κός μας ποι­η­τής, Διο­νύ­σιος Σολωμός

solomos

1820 Ο αγρό­της Γιώρ­γος Κεντρω­τάς, σκά­βο­ντας στο κτή­μα του, ανα­κα­λύ­πτει τυχαία το περί­φη­μο άγαλ­μα της Αφρο­δί­της της Μήλου, το οποίο οι Γάλ­λοι απο­κτούν από τους Οθω­μα­νούς, που τότε είχαν κυριαρ­χία στο νησί.

1877 γεν­νή­θη­κε η Jeanne Marie Labourbe, Γαλ­λί­δα επα­να­στά­τρια, Μπολ­σε­βί­κα και διεθνίστρια

1886 Ο γερ­μα­νός επι­στή­μο­νας δρ. Καρλ Γκάσ­νερ δημιουρ­γεί την πρώ­τη μπα­τα­ρία ξηρού στοι­χεί­ου. Δέκα χρό­νια αργό­τε­ρα, η εται­ρία UCAR (Energizer) θα ξεκι­νή­σει την εμπο­ρι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση της εφεύρεσης.

1892 Γεν­νιέ­ται η Mary Pickford (Μαί­ρη Πίκ­φορντ, πέθα­νε 29 Μαΐ­ου 1979, Κανα­δή ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και παρα­γω­γός. Βρα­βεύ­τη­κε με Όσκαρ Γυναι­κεί­ας Ερμη­νεί­ας για την πρώ­τη ομι­λού­σα ται­νία της, του 1929 Η Κοκέ­τα (Coquette). Η Πίκ­φορντ υπήρ­ξε επί­σης συνι­δρύ­τρια της United Artists καθώς κι ένα από τα 36 ιδρυ­τι­κά μέλη της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρα­φι­κών Τεχνών και Επι­στη­μών. Ως ηθο­ποιός ήταν μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες σταρ του βωβού κινη­μα­το­γρά­φου και στα χρό­νια της δόξας της ήταν γνω­στή ως _Η Αγα­πη­μέ­νη της Αμε­ρι­κής _Μικρή Μαί­ρη _Το κορί­τσι με τις χρυ­σές μπού­κλες. Σημα­ντι­κό­τε­ρες ται­νί­ες της Πίκ­φορντ ήταν οι Rebecca of Sunnybrook Farm, 1917, Stella Maris, 1918, Μικρός Λόρ­δος (Little Lord Fauntleroy, 1921), Μπεν Χουρ (Ben-Hur: A Tale of the Christ, 1925) και My Best Friend, 1927.

1896 Κηρύσ­σε­ται απερ­γία των μεταλ­λω­ρύ­χων στο Λαύ­ριο. Οι φύλα­κες σκο­τώ­νουν δυο απερ­γούς. Οι απερ­γοί σκο­τώ­νουν τους φύλα­κες, ανα­τι­νά­ζουν τις απο­θή­κες και τα γρα­φεία, και αφο­πλί­ζουν τους αστυ­νο­μι­κούς. Η απερ­γία θα λήξει στις 21 Απρι­λί­ου, με μικρή αύξη­ση των απο­δο­χών των εργαζομένων.

1900 Στις ΗΠΑ, πλημ­μυ­ρί­ζει ο ποτα­μός Κολο­ρά­ντο, με απο­τέ­λε­σμα να πνι­γούν 80 άνθρωποι.

1904 Η Βρε­τα­νία και η Γαλ­λία υπο­γρά­φουν μία ιστο­ρι­κή συμ­φω­νία, την οποία ονο­μά­ζουν «Εγκάρ­δια Συμ­φω­νία» (Αντάντ) και διευ­θε­τούν όλες τις δια­φο­ρές τους.

1912 Το Μαυ­ρο­βού­νιο κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Τουρ­κία, ανοί­γο­ντας την αυλαία για τον A’ Βαλ­κα­νι­κό Πόλεμο.

1913 — Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Μίμης Φωτόπουλος

Μίμης Φωτό­που­λος, ο κορυ­φαί­ος κωμι­κός, ο αγω­νι­στής της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, ο αγα­πη­μέ­νος μας …θεί­ος

1919 Η Γενεύη ορί­ζε­ται έδρα της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Jacques (Romain Georges) Brel, Ζακ Μπρελ _πέθανε 9 Οκτω­βρί­ου 1978 Βέλ­γος τρα­γου­δι­στής και τρα­γου­δο­ποιός, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του μετα­πο­λε­μι­κού σανσόν.

1942 Ενώ το Λένιν­γκραντ πολιορ­κεί­ται στε­νά από τους Γερ­μα­νούς, η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση κατα­φέρ­νει να ανοί­ξει σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή για τη μετα­φο­ρά στρα­τευ­μά­των και εφοδίων.

1961 Μεγά­λη έκρη­ξη στο πλοίο Ντά­ρα στον Περ­σι­κό κόλ­πο σκο­τώ­νει 238 άτομα.

1963 Αρχί­ζουν οι επί­ση­μες συνο­μι­λί­ες για την είσο­δο της Ελλά­δας στην Ευρω­παϊ­κή Κοι­νό­τη­τα Άνθρα­κα και Χάλυ­βα, πρό­δρο­μο της ΕΟΚ και της ΕΕ

1970 Ισραη­λι­νά βομ­βαρ­δι­στι­κά χτυ­πούν αιγυ­πτια­κό σχο­λείο στην περιο­χή Μπα­χρ ελ Μπά­καρ. Σκο­τώ­νο­νται 30 παιδιά.

1972 Ο Πολ Μακάρτ­νεϊ, μετά τη Ματω­μέ­νη Κυρια­κή στη Βόρειο Ιρλαν­δία (κατά την οποία ο βρε­τα­νι­κός στρα­τός άνοι­ξε πυρ κατά δια­δη­λω­τών σκο­τώ­νο­ντας 14 εξ αυτών), κυκλο­φο­ρεί το τρα­γού­δι Give Ireland Back To The Irish (δώστε την Ιρλαν­δία πίσω στους Ιρλαν­δούς). Το τρα­γού­δι θα απα­γο­ρευ­τεί από το BBC.

1973 Πεθαί­νει ο Ισπα­νός κομ­μου­νι­στής ζωγρά­φος Πάμπλο Πικά­σο, δημιουρ­γός της «Γκου­έρ­νι­κα», κ.α. έργων (όπως το περί­φη­μο σκί­τσο του Νίκου Μπελογιάννη).

picasso

1985 Η κυβέρ­νη­ση της Ινδί­ας κατα­θέ­τει στα αμε­ρι­κα­νι­κά δικα­στή­ρια αγω­γή κατά της πολυ­ε­θνι­κής εται­ρεί­ας «Γιού­νιον Καρ­μπάιτ», ζητώ­ντας την απο­ζη­μί­ω­ση των θυμά­των της διαρ­ρο­ής δηλη­τη­ριω­δών αερί­ων στην πόλη Μπο­πάλ το Δεκέμ­βρη του 1984. Σύμ­φω­να με την τοπι­κή κυβέρ­νη­ση ο αριθ­μός των θυμά­των έφτα­σε τις 3.787, ενώ άλλες εκτι­μή­σεις κάνουν λόγο ακό­μα και για 8.000 νεκρούς.

1989 Το ΚΚΕ, η Ελλη­νι­κή Αρι­στε­ρά, η ΕΔΑ και ανε­ξάρ­τη­τοι αρι­στε­ροί συγκρο­τούν το Συνα­σπι­σμό της Αρι­στε­ράς και της Προ­ό­δου. Πρό­ε­δρος ορί­ζε­ται ο Χαρί­λα­ος Φλω­ρά­κης και γραμ­μα­τέ­ας ο Λεω­νί­δας Κύρκος.

1990 Η Νέα Δημο­κρα­τία κερ­δί­ζει τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, με ποσο­στό 46,8% και 150 έδρες και σχη­μα­τί­ζει κυβέρ­νη­ση με πρω­θυ­πουρ­γό τον Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη. Είναι οι τρί­τες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που γίνο­νται μέσα σ’ ένα χρό­νο. Ακο­λου­θούν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο Συνα­σπι­σμός με 10,2%.

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Μεγά­λη αξέ­χα­στη συναυ­λία του ΚΚΕ για τον Από­στο­λο Καλδάρα

1990 Πέθα­νε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της και στι­χουρ­γός του ρεμπέ­τι­κου τρα­γου­διού, Από­στο­λος Καλ­δά­ρας.

1992 Ο Παλαι­στί­νιος ηγέ­της Γιά­σερ Αρα­φάτ, είναι ο μόνος που σώζε­ται, μετά τη συντρι­βή του αερο­πλά­νου, στο οποίο επι­βαί­νει. Τρία άτο­μα χάνουν τη ζωή τους, ενώ ο ίδιος τραυ­μα­τί­ζε­ται ελαφρά.

2013 Πεθαί­νει η Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ, επι­κε­φα­λής του κόμ­μα­τος των Συντη­ρη­τι­κών και πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας το 1979 — 1990. Η Θάτσερ άφη­σε τη σφρα­γί­δα της για τη στρα­τη­γι­κή των καπι­τα­λι­στι­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων που προ­ω­θού­νταν στη Βρε­τα­νία τη δεκα­ε­τία του ’80, στις ΗΠΑ λίγο νωρί­τε­ρα και στον υπό­λοι­πο κόσμο αμέ­σως μετά. Η κατα­στο­λή της μεγά­λης απερ­γί­ας των ανθρα­κω­ρύ­χων, που διήρ­κε­σε επί ένα χρό­νο το 1986, ο πόλε­μος των Φώκλαντς με την Αργε­ντι­νή, η πολύ στε­νή συμ­μα­χία της με τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ρ. Ρέι­γκαν αλλά και τον δικτά­το­ρα της Χιλής Α. Πινο­τσέτ, καθώς και ο πρω­τα­γω­νι­στι­κός της ρόλος στα πλαί­σια της επι­θε­τι­κό­τη­τας του διε­θνούς ιμπε­ρια­λι­σμού κατά της ΕΣΣΔ, είναι ορι­σμέ­να από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά σημεία της πρω­θυ­πουρ­γί­ας της.

thatser

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο