Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 10 Απριλίου;

Σαν σήμερα10 Απριλίου __
🤔  Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1516  Στην Ιτα­λία, δημιουρ­γεί­ται το πρώ­το γκέ­το για Εβραί­ους, οι οποί­οι μπο­ρούν να ζουν μόνο σε μία συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή στη Βενετία.

1815 Στο ηφαί­στειο του όρους Ταμπό­ρα (ένα ενερ­γό στρω­μα­τοη­φαί­στειο και υψη­λό­τε­ρη κορυ­φή του νησιού της Ινδο­νη­σί­ας Σου­μπά­ουα, με ύψος 2.722 μέτρα) ξεκι­νά έκρη­ξη που διαρ­κεί μέχρι τις 15 Ιου­λί­ου. Η έκρη­ξη σκο­τώ­νει τελι­κά 71.000 ανθρώ­πους και επη­ρε­ά­ζει το κλί­μα της Γης για τα επό­με­να δύο χρόνια.

1821 Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821: Τα Ψαρά υψώ­νουν τη σημαία της επανάστασης.

1821 Ο Πατριάρ­χης Γρη­γό­ριος Ε’ απαγ­χο­νί­ζε­ται από τους Τούρ­κους στην κεντρι­κή είσο­δο του Πατριαρ­χεί­ου Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, ως αντί­ποι­να για την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση.

1826 Οι «Ελεύ­θε­ροι Πολιορ­κη­μέ­νοι» του Μεσο­λογ­γί­ου πραγ­μα­το­ποιούν την ηρω­ι­κή έξο­δο.   Μόλις 1.500 θα κατα­φέ­ρουν τελι­κά να γλι­τώ­σουν, αφή­νο­ντας πίσω τους χιλιά­δες νεκρούς. Ο Χρή­στος Καψά­λης ανα­τι­νά­ζει την μπα­ρου­τα­πο­θή­κη στο Μεσο­λόγ­γι. Πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι το σχέ­διο της εξό­δου είχε προ­δο­θεί στους πολιορκητές.

1835 Το «Κεντρι­κόν Σχο­λεί­ον», το πρώ­το ανώ­τε­ρο εκπαι­δευ­τι­κό ίδρυ­μα του νεο­ελ­λη­νι­κού κρά­τους, μετα­φέ­ρε­ται από την Αίγι­να στην Αθήνα.

1847 Γεν­νιέ­ται ο αμε­ρι­κα­νός εκδό­της Τζό­ζεφ Πού­λιν­τζερ που με τη δια­θή­κη του θεσμο­θέ­τη­σε τα ομώ­νυ­μα δημο­σιο­γρα­φι­κά βραβεία.

1858 Καθώς η αρχι­κή καμπά­να Μπιγκ Μπεν για τα Ανά­κτο­ρα του Ουε­στμίν­στερ, βάρους 14,5 τόνων, ράγι­σε κατά τη διάρ­κεια δοκι­μής, δημιουρ­γεί­ται η σημε­ρι­νή καμπά­να βάρους 13,76 τόνων.

1896 10 Απρι­λί­ου ή  29 Μαρ­τί­ου με το Ιου­λια­νό ημε­ρο­λό­γιο, ο Σπύ­ρος Λού­ης, χωρι­κός και νερου­λάς από το Μαρού­σι, κέρ­δι­σε την πρώ­τη θέση στο Μαραθώνιο

1912 Ο “Τιτα­νι­κός” σαλ­πά­ρει για το παρ­θε­νι­κό αλλά και ύστα­το ταξί­δι του.

1919  Κυβερ­νη­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα δολο­φο­νούν τον Εμι­λιά­νο Ζαπά­τα, θρυ­λι­κή μορ­φή της μεξι­κα­νι­κής επανάστασης.

zapata

1924 Σημειώ­νε­ται η πρώ­τη ληστεία τρέ­νου στην Ελλά­δα. Τέσ­σε­ρις άγνω­στοι νεα­ροί, μεταμ­φιε­σμέ­νοι με περού­κες και ψεύ­τι­κα γένια, εισβάλ­λουν στην αμα­ξο­στοι­χία Αθη­νών — Θεσ­σα­λο­νί­κης, που είναι σταθ­μευ­μέ­νη στον Δοξα­ρά της Λάρι­σας και ληστεύ­ουν τους επι­βά­τες της πρώ­της θέσης. Μετα­ξύ των θυμά­των περι­λαμ­βά­νο­νται ο σερ­ραί­ος Υπουρ­γός Υγεί­ας, Δημή­τριος Πάζης και ο γενι­κός διοι­κη­τής Μακε­δο­νί­ας, Ιωάν­νης Βαλα­λάς. Η λεία των ληστών ανέρ­χε­ται σε 200.000 δραχ­μές. Οι αρχές υπο­ψιά­ζο­νται την τοπι­κή συμ­μο­ρία των Παγιού­λα — Παπαγεωργίου.

1931 Πέθα­νε ο Χαλίλ Γκι­μπράν, Λιβα­νέ­ζος συγ­γρα­φέ­ας και ζωγράφος

1932 Γεν­νιέ­ται στην Αλε­ξάν­δρεια ο αιγύ­πτιος ηθο­ποιός Ομάρ Σαρίφ.

1941 Οι δυνά­μεις του Άξο­να δημιουρ­γούν το Ανε­ξάρ­τη­το Κρά­τος της Κρο­α­τί­ας υπό την διοί­κη­ση του Άντε Πάβε­λιτς, αρχη­γού της φασι­στι­κής οργά­νω­σης Ουστάτσι.

1942 Κυκλο­φο­ρεί το επί­ση­μο όργα­νο της ΚΕ του ΕΛΑΣ «Απε­λευ­θε­ρω­τής».

1945 Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ιτα­λί­ας δίνει εντο­λή για ένο­πλη εξέ­γερ­ση στο κατε­χό­με­νο από τους Ναζί βόρειο κομ­μά­τι της χώρας.

1954. Πεθαί­νει ο γάλ­λος πρω­το­πό­ρος του κινη­μα­το­γρά­φου Ογκίστ Λιμιέρ.

1963 Το αμε­ρι­κα­νι­κό υπο­βρύ­χιο Θρέ­σερ βυθί­ζε­ται αύταν­δρο στη θάλασ­σα, με απο­λο­γι­σμό 129 νεκρούς.

1963 Γεν­νιέ­ται ο μου­σι­κός και ηθο­ποιός Δημή­τρης Σταρόβας

1968 . Θεμε­λιώ­νε­ται το εργο­στά­σιο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.

1970 Ο Πωλ Μακ Κάρτ­νεϋ ανα­κοι­νώ­νει τη διά­λυ­ση των Beatles.

1974 Η Τουρ­κία θέτει επι­σή­μως θέμα υφαλοκρηπίδας

1979 Πέθα­νε ο Νίνο Ρότα, ιτα­λός συν­θέ­της, που «έντυ­νε» μου­σι­κά τις ται­νί­ες του Φεντε­ρί­κο Φελί­νι. (Γεν. 3/12/1911)

nino rota

1979 Γεν­νή­θη­κε ο Παύ­λος Φύσ­σας, Έλλη­νας αντι­φα­σί­στας μου­σι­κός της ραπ, γνω­στός με το καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο Killah P., που δολο­φο­νή­θη­κε από τη Χρυ­σή Αυγή (Θαν. 18/9/2013)

1988 Πεθαί­νει ο ιστο­ρι­κός ηγέ­της και Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΑΚΕΛ Εζε­κί­ας Παπαϊωάννου.

ezekias3

1991 Ένας σπά­νιος τρο­πι­κός κυκλώ­νας ανα­πτύσ­σε­ται στο νότιο Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό κοντά στην Ανγκό­λα, ο πρώ­τος που κατα­γρά­φε­ται από μετε­ω­ρο­λο­γι­κούς δορυφόρους.

1995 Αρχί­ζει η πει­ρα­μα­τι­κή εφαρ­μο­γή των μέτρων για τον απο­κλει­σμό όλων των αυτο­κι­νή­των και των δικύ­κλων από το εμπο­ρι­κό τρί­γω­νο της Αθήνας.

1998 Πεθαί­νει ο Αρχιε­πί­σκο­πος Αθη­νών και Πάσης Ελλά­δος Σερα­φείμ (κατά κόσμον Βησ­σα­ρί­ων Τίκας).

serafeim

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο