Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 15 Απριλίου;

Σαν σήμερα 🎥  15η Απρίλη
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

421 π.Χ. Η Σπάρ­τη και η Αθή­να δια­κό­πτουν τις εχθρο­πρα­ξί­ες κατά τη διάρ­κεια του Πελο­πον­νη­σια­κού Πολέ­μου, υπο­γρά­φο­ντας τη “Νίκειο Ειρή­νη”. Θα διαρ­κέ­σει μόνο έξι χρόνια.

1452 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης και επι­στή­μο­νας Λεο­νάρ­ντο ντα Βίντσι

davintsi

1738 Κάνει πρε­μιέ­ρα στο Λον­δί­νο η ιτα­λι­κή όπε­ρα Ξέρ­ξης του Γκέ­οργκ Φρή­ντριχ Χαίντελ.

1748 Γεν­νή­θη­κε ο ιατρός, Αδα­μά­ντιος Κορα­ής, από τους πρω­τερ­γά­τες του νεο­ελ­λη­νι­κού διαφωτισμού

korahs 1

1755 Εκδί­δε­ται στο Λον­δί­νο το Λεξι­κό της Αγγλι­κής Γλώσ­σας του Σάμιου­ελ Τζόνσον.

1811 Γεν­νιού­νται τα δίδυ­μα από το Σιάμ, ο Τσανγκ και ο Ενγκ Μπάν­κερ, που ήταν ενω­μέ­να στο στή­θος. Από αυτά βγή­κε ο όρος “σια­μαία δίδυμα”.

1817 Ιδρύ­ε­ται στο Χάρτ­φορντ του Κονέ­κτι­κατ το Αμε­ρι­κα­νι­κό Σχο­λείο Κωφών, το πρώ­το αμε­ρι­κα­νι­κό σχο­λείο για κωφούς.

1850 Η Αγγλία αίρει το ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό των ελλη­νι­κών παρα­λί­ων (Υπό­θε­ση Πατσί­φι­κο). Πρό­κει­ται  για διπλω­μα­τι­κή _πολιτική κρί­ση μετα­ξύ Ελλά­δας και Βρε­τα­νί­ας που ανέ­κυ­ψε με αφορ­μή την επί­θε­ση το 1847 κατά της περιου­σί­ας του βρε­τα­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας Εβραί­ου Δον Πατσί­φι­κο, προ­ξέ­νου της Πορ­το­γα­λί­ας. Η κυβέρ­νη­ση είχε απα­γο­ρεύ­σει για πρώ­τη φορά το «κάψι­μο του Ιού­δα», από σκέ­ψη μήπως ενο­χλη­θεί ένα μέλος του τρα­πε­ζι­κού οίκου Ρότσιλντ που βρι­σκό­ταν στην Αθή­να. Με αφορ­μή την απα­γό­ρευ­ση αυτήν ο κόσμος επι­τέ­θη­κε στον Δον Πατσί­φι­κο, εισέ­βα­λε στο σπί­τι του και προ­ξέ­νη­σε κατα­στρο­φές. υτός ζήτη­σε υπέ­ρο­γκο ποσό ως απο­ζη­μί­ω­ση από το ελλη­νι­κό κρά­τος αλλά δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­κε και τότε στρά­φη­κε στη βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, από την οποία ζήτη­σε βοή­θεια γρά­φο­ντας ότι ανέ­με­νε μάταια απο­ζη­μί­ω­ση σχε­δόν δύο χρόνια.
Η υπέρ­με­τρη αντί­δρα­ση της Βρε­τα­νί­ας, που κορυ­φώ­θη­κε με τον ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό της χώρας από το Βρε­τα­νι­κό Ναυ­τι­κό το 1850 και την κατά­σχε­ση ελλη­νι­κών πλοί­ων στο Αιγαίο, ώστε να ανα­γκα­στεί η Ελλά­δα να κατα­βά­λει απο­ζη­μί­ω­ση, απο­τε­λεί πρω­το­φα­νή στην ιστο­ρία των διε­θνών σχέ­σε­ων αναί­τια επί­δει­ξη ισχύ­ος και αμφι­σβή­τη­ση της κυριαρ­χί­ας κυρί­αρ­χου κρά­τους και έχει παρα­μεί­νει κλα­σι­κό παρά­δειγ­μα στρα­τη­γι­κής κατα­να­γκα­σμού μέσω της «διπλω­μα­τί­ας της κανονιοφόρου».

1856 Γεν­νή­θη­κε ο λογο­τέ­χνης, Ζαν Μορεάς

1865 Ο Αβρα­άμ Λίν­κολν πεθαί­νει αφού πυρο­βο­λή­θη­κε το προη­γού­με­νο βρά­δυ από τον ηθο­ποιό Τζον Γουίλκς Μπουθ.

1876 Πέθα­νε ο Σίμων Σίνας, βιεν­νέ­ζος βαρό­νος και ευερ­γέ­της. Το πιο γνω­στό ευερ­γέ­τη­μά του είναι τα χρή­μα­τα που έδω­σε για την ανέ­γερ­ση της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών. Σημα­ντι­κή είναι, επί­σης, η συμ­βο­λή του στην ανέ­γερ­ση του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών. (Γεν. 15/10/1810)

1896 Γεν­νή­θη­κε ο Νικο­λάι Σιμιό­νοφ, Σοβιε­τι­κός φυσι­κός και χημι­κός. Το 1956 του απο­νε­μή­θη­κε το Βρα­βείο Νόμπελ της Χημεί­ας για την εργα­σία του σχε­τι­κά με τον μηχα­νι­σμό του χημι­κού μετα­σχη­μα­τι­σμού. Το 1922, μαζί με τον Πιότρ Καπί­τσα, ανα­κά­λυ­ψαν έναν τρό­πο για την μέτρη­ση του μαγνη­τι­κού πεδί­ου του ατο­μι­κού πυρή­να. Αργό­τε­ρα η πει­ρα­μα­τι­κή διά­τα­ξη βελ­τιώ­θη­κε χάρη στην βοή­θεια του Όττο Στέρν, και το πεί­ρα­μα μετο­νο­μά­στη­κε σε “Πεί­ρα­μα Στερν-Γκερ­λάτς”. Το 1925, μαζί με τον Γιά­κοφ Φρέν­κελ, σπού­δα­σε την κινη­τι­κή της συμπύ­κνω­σης και την προσ­ρό­φη­ση των ατμών. Το 1927, σπού­δα­σε τον ιονι­σμό των αέριων και δημο­σί­ευ­σε ένα σημα­ντι­κό βιβλίο, το «Χημεία του Ηλε­κτρο­νί­ου». Το 1928, μαζί με Βλα­ντι­μίρ Φοκ, δημιούρ­γη­σε μια θεω­ρία της θερ­μι­κής δια­τα­ρα­χής από την απαλ­λα­γή των διη­λε­κτρι­κών. Διο­ρί­στη­κε καθη­γη­τής στο Πολυ­τε­χνείο της Πετρού­πο­λης το 1928. Το 1931, οργά­νω­σε το Ινστι­τού­το Χημεί­ας και Φυσι­κής της Σοβιε­τι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών και έγι­νε ο πρώ­τος διευ­θυ­ντής του Ινστιτούτο_το 1932, έγι­νε μέλος της Σοβιε­τι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών. Ο Νικο­λάι Σιμιό­νοφ πέθα­νε στις 25 Σεπτεμ­βρί­ου του 1986, σε ηλι­κία 90 ετών.

1896 Πέθα­νε ο ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Γεώρ­γιος Βιζυ­η­νός (λογο­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Γεώρ­γιου Μιχαηλίδη)

vizuinos

1896 Λήξη των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στην Αθήνα.

1912 Βυθί­ζε­ται στις 2:20 π.μ. ο “Τιτα­νι­κός”, ύστε­ρα από μια φοβε­ρή σύγκρου­ση με παγό­βου­νο στο Βόρειο Ατλα­ντι­κό το βρά­δυ της 14ης Απρι­λί­ου στις 23:40 μ.μ. Το βρε­τα­νι­κό υπε­ρω­κε­ά­νιο είναι το πρώ­το στην ιστο­ρία που χρη­σι­μο­ποιεί τον κώδι­κα διά­σω­σης S.O.S. Οι βάρ­κες κατε­βαί­νουν μισό γεμά­τες. Για περί­που 1500 ψυχές ο Τιτα­νι­κός γίνε­ται ο υγρός τους τάφος. Η περι­συλ­λο­γή των 700 δια­σω­θέ­ντων γίνε­ται από το πλοίο “Καρ­πά­θια”, που κατα­φθά­νει 3 ώρες μετά.

1913 Η Αλβα­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτό­νο­μο βασί­λειο, υπό την επι­κυ­ριαρ­χία του Σουλτάνου

1920 Ιδρύ­ε­ται στη Μαδρί­τη το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ισπανίας

1920 Οι Ιτα­λοί μετα­νά­στες εργά­τες Νίκο­λα Σάκο και Μπαρ­το­λο­μέο Βαν­τσέ­τι κατη­γο­ρού­νται ότι σκό­τω­σαν δύο υπαλ­λή­λους, κατά τη διάρ­κεια ληστεί­ας ενός κατα­στή­μα­τος υπο­δη­μά­των στη Μασα­χου­σέ­τη. Λίγο αργό­τε­ρα θα εκτελεστούν

saco

1923 Στον κινη­μα­το­γρά­φο Ριάλ­το Θία­τερ της Νέας Υόρ­κης προ­βάλ­λε­ται η πρώ­τη ομι­λού­σα κινη­μα­το­γρα­φι­κή ταινία

1927 Αρχί­ζει η μεγά­λη πλημ­μύ­ρα του Μισ­σισ­σιπ­πή, η πιο κατα­στρο­φι­κή πλημ­μύ­ρα ποτα­μού στην ιστο­ρία των Η.Π.Α.

1931 Κατά τις 2 το πρωί δρα­πε­τεύ­ουν από τις φυλα­κές Συγ­γρού τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ Ανδρό­νι­κος Χαϊ­τάς (Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ), Κώστας Ευτυ­χιά­δης (μέλος του ΠΓ), Μήτσος Παπα­ρή­γας (μέλος του ΠΓ), Βασί­λης Ασί­κης (μέλος της ΚΕ), Ορφέ­ας Οικο­νο­μί­δης, Λευ­τέ­ρης Απο­στό­λου και Περι­κλής Καρα­σκό­γιας (είχαν κατα­δι­κα­στεί τον Γενά­ρη του 1931 σε φυλά­κι­ση με το Ιδιώ­νυ­μο), καθώς και ο κατα­δι­κα­σμέ­νος σε θάνα­το κομ­μου­νι­στής φαντά­ρος του Καλ­πα­κί­ου Μάρ­κος Μαρ­κο­βί­της. Το έργο της από­δρα­σης βοη­θή­θη­κε και από τον αρχι­φύ­λα­κα δεκα­νέα Ελ. Γρηγοριάδη.

1935 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Σταύ­ρο Παράβας

paravas

1938 Γεν­νή­θη­κε η  Ιτα­λί­δα ηθο­ποιός Κλα­ού­ντια Καρντινάλε

1939 Γεν­νή­θη­κε ηθο­ποιός Ηλί­ας Λογοθέτης

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για το θάνα­το του Ηλία Λογοθέτη

1944 Ο Γ. Παπαν­δρέ­ου μετα­βαί­νει στο Κάι­ρο όπου κατα­θέ­τει στους Βρε­τα­νούς σχέ­διο κυβερ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος. Στο σχέ­διο αυτό ο Γ. Παπαν­δρέ­ου χαρα­κτή­ρι­ζε το ΕΑΜ ως «οργα­νω­μέ­νην ένο­πλον μειο­ψη­φί­αν η οποία τρο­μο­κρα­τεί την μεγά­λην αφο­πλι­σμέ­νην και ανορ­γά­νω­τον πλειο­ψη­φί­αν του Ελλη­νι­κού Λαού», προει­δο­ποιώ­ντας ενά­ντια σε οποια­δή­πο­τε ημί­με­τρα ή ταλα­ντεύ­σεις στην αντι­με­τώ­πι­σή του. Τέλος, πρό­τει­νε τη συγκρό­τη­ση κυβέρ­νη­σης «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» με τη συμ­με­το­χή και του ΕΑΜ. Λίγες μέρες αργό­τε­ρα ο Γ. Παπαν­δρέ­ου, με τη συμ­φω­νία του ελλη­νι­κού πολι­τι­κού κόσμου στην Αίγυ­πτο, Βρε­τα­νών και Παλα­τιού, θα ορι­ζό­ταν νέος Πρω­θυ­πουρ­γός της εκεί κυβέρνησης.

1945 Κοντά στο τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, τα βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα απε­λευ­θε­ρώ­νουν το στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ων Μπέρ­γκεν-Μπέλ­σεν στη Γερ­μα­νία, όπου βρή­καν το θάνα­το 35.000 Εβραίοι.

1951 Δημο­τι­κές και κοι­νο­τι­κές εκλο­γές διε­ξά­γο­νται στην Ελλά­δα. Παρά την τρο­μο­κρα­τία, ο Δημο­κρα­τι­κός Συνα­σπι­σμός (εκλο­γι­κός συνα­σπι­σμός που στή­ρι­ζε το ΚΚΕ και στον οποίο μετεί­χαν πολ­λοί εκπρό­σω­ποι κομ­μά­των του ΕΑΜ) έλα­βε στην Αθή­να 16,7% (Γ. Σπη­λιό­που­λος) και 23,4% στον Πει­ραιά (Δ. Μαριό­λης). Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων εκλέ­γε­ται ο Κώστας Κοτζιάς, υπουρ­γός της δικτα­το­ρί­ας Μεταξά.

1952 Η αμε­ρι­κά­νι­κη τρά­πε­ζα Φρά­κλιν Νάσιο­ναλ Μπανκ εκδί­δει την πρώ­τη πιστω­τι­κή κάρτα.

1953 Ο πάπας Πίος ΙΒ’ εγκρί­νει τη μέθο­δο της ψυχα­νά­λυ­σης, δηλώ­νο­ντας ότι τη θεω­ρεί ως ένα επι­πλέ­ον σύγ­χρο­νο μέσο για την απο­κα­τά­στα­ση της δια­νοη­τι­κής υγεί­ας των ανθρώπων.

1958 Πρώ­τη διε­θνής εμφά­νι­ση της Εθνι­κής Ομά­δας Καλα­θο­σφαί­ρι­σης γυναι­κών της Ελλά­δας, στον αγώ­να ενα­ντί­ον της αντί­στοι­χης ομά­δας του Λιβά­νου και νίκη για τις Ελλη­νί­δες αθλή­τριες με σκορ 68 — 32 (ημί­χρο­νο 33–19). Ο αγώ­νας έγι­νε στο κλει­στό γυμνα­στή­ριο του Πανελ­λη­νί­ου, στην Κυψέλη.

1959 Γεν­νή­θη­κε η Emma Thompson (Έμμα Τόμ­σον) Αγγλί­δα ηθο­ποιός, σενα­ριο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ Α’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου για την ται­νία του 1992 Επι­στρο­φή στο Χάουαρντς Εντ (Howards End) καθώς και με Όσκαρ Δια­σκευα­σμέ­νου Σενα­ρί­ου για την ται­νία του 1995 Λογι­κή και Ευαι­σθη­σία (Sense and Sensibility). Η ηθο­ποιός έχει επί­σης τιμη­θεί με τρία Βρα­βεία BAFTA, δυο Χρυ­σές Σφαί­ρες και ένα Βρα­βείο Έμμυ. Μερι­κές από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες ται­νί­ες της Τόμ­σον είναι οι εξής: Ερρί­κος ο 5ος (Henry V, 1989), Επι­στρο­φή στο Χάουαρντς Εντ (Howards End, 1992), Τα απο­μει­νά­ρια μιας μέρας (The Remains of the Day, 1993), Εις το όνο­μα του πατρός (In the Name of the Father, 1993), Λογι­κή και ευαι­σθη­σία (Sense and Sensibility, 1995), Όλες οι γυναί­κες του προ­έ­δρου (Primary Colors, 1998), Αγά­πη είναι… (Love Actually, 2003), Η τελευ­ταία ευκαι­ρία (Last Chance Harvey, 2008) και Η μαγι­κή ομπρέ­λα (Saving Mr. Banks, 2013).

1960 Η ΚΕ του ΚΚΕ θέτει το θέμα της νομι­μο­ποί­η­σης του Κόμ­μα­τος με υπό­μνη­μά της προς την κυβέρ­νη­ση, τη Βου­λή και τα Κόμ­μα­τα. Το υπό­μνη­μα υπέ­γρα­φε ο Από­στο­λος Γκρόζος.

Η νίκη στον Κόλ­πο των Χοί­ρων έφε­ρε τον σοσια­λι­σμό στην Κούβα!

1961 Τίθε­ται σε εφαρ­μο­γή το σχέ­διο των Αμε­ρι­κα­νών για την ανα­τρο­πή της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης και την κατά­λη­ψη του νησιού. Για τον σκο­πό αυτό η CIA είχε στρα­το­λο­γή­σει πάνω από 5.000 Κου­βα­νούς αντι­κα­θε­στω­τι­κούς και τους είχε εκπαι­δεύ­σει στη Γουα­τε­μά­λα. Στις 15 του Απρί­λη 1961 αμε­ρι­κα­νι­κά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη «Β‑26», με δια­κρι­τι­κά της Κου­βα­νι­κής Αερο­πο­ρί­ας, βομ­βαρ­δί­ζουν τις αερο­πο­ρι­κές βάσεις της Κού­βας, ενώ στις 17 του Απρί­λη αρχί­ζει η εισβο­λή, που, μέσα σε λίγα εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα, κατα­λή­γει σε συντρι­βή των αντε­πα­να­στα­τών. Οι «εισβο­λείς» που ξεκί­νη­σαν από τη Νικα­ρά­γουα, απο­βι­βά­στη­καν στην παρα­λία Χιρόν του Κόλ­που των Χοί­ρων, μια ελώ­δη περιο­χή στο νότο της Κού­βας. Μετά την πανω­λε­θρία των ΗΠΑ, οι εξε­λί­ξεις κινή­θη­καν ταχύ­τα­τα. «Η Επα­νά­στα­ση τώρα γίνε­ται σοσια­λι­στι­κή», τόνι­ζε ο Φιντέλ Κάστρο, στην εισή­γη­σή του στο 1ο Συνέ­δριο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας. Δύο βδο­μά­δες μετά την επι­χεί­ρη­ση στον Κόλ­πο των Χοί­ρων, κατά τη διάρ­κεια του γιορ­τα­σμού της Πρω­το­μα­γιάς, ο Φιντέλ, στο λόγο του, χαρα­κτη­ρί­ζει την Κού­βα «πρώ­τη Λαο­κρα­τι­κή Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής», ενώ την 1η του Δεκέμ­βρη δηλώ­νει: «Είμαι μαρ­ξι­στής — λενι­νι­στής και θα είμαι μαρ­ξι­στής — λενι­νι­στής μέχρι την τελευ­ταία μέρα της ζωής μου» (902.gr).

Φιντέλ: «Αυτή είναι η σοσια­λι­στι­κή και δημο­κρα­τι­κή Επα­νά­στα­ση των ταπει­νών, με τους ταπει­νούς, για τους ταπει­νούς!» (16 Απρί­λη 1961)

1969 Επει­σό­διο μετα­ξύ Βόρειας Κορέ­ας και Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού των Η.Π.Α. (κατάρ­ρι­ψη αερο­σκά­φους ES-121 πάνω από την Ιαπω­νι­κή Θάλασ­σα, με νεκρούς 31 επιβαίνοντες).

1980 Πέθα­νε ο γάλ­λος υπαρ­ξι­στής φιλό­σο­φος, Ζαν Πολ Σαρτρ

1986 Οι ΗΠΑ βομ­βαρ­δί­ζουν τη Λιβύη. Από τους βομ­βαρ­δι­σμούς σε Τρί­πο­λη και Βεγ­γά­ζη σκο­τώ­νο­νται 60 άνθρω­ποι. Οι Αμε­ρι­κα­νοί χάνουν ένα μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος F‑111 με το διμε­λές πλή­ρω­μά του.

1989 Στη Βρε­τα­νία, στο ποδο­σφαι­ρι­κό γήπε­δο Χίλ­σμπο­ρο του Σέφιλντ, συμ­βαί­νει η μεγα­λύ­τε­ρη τρα­γω­δία της ευρω­παϊ­κής ιστο­ρί­ας του αθλη­τι­σμού, όταν πέφτει κιγκλί­δω­μα τριών μέτρων, με απο­τέ­λε­σμα 96 άτο­μα να σκο­τω­θούν, μετα­ξύ αυτών και πολ­λά παι­διά. Του­λά­χι­στον 250 είναι οι τραυ­μα­τί­ες. Το γεγο­νός συμ­βαί­νει λίγο πριν την έναρ­ξη του ημι­τε­λι­κού του Κυπέλ­λου Αγγλί­ας Λίβερ­πουλ- Νότιγ­χαμ, λόγω της ύπαρ­ξης 4.000 περί­που υπε­ρά­ριθ­μων θεα­τών στην κερ­κί­δα των φιλά­θλων της Λίβερπουλ.

1990 Πέθα­νε η Σου­η­δέ­ζα ηθο­ποιός, Γκρέ­τα Γκάρμπο.

2019 Μεγά­λη πυρ­κα­γιά κατα­στρέ­φει την ορο­φή της Πανα­γί­ας των Παρι­σί­ων καθώς και την κορυ­φή του ενός οβε­λού της.

Η πυρ­κα­γιά στην Πανα­γία των Παρι­σί­ων, το θέμα με τα περισ­σό­τε­ρα τουίτ το 2019

2023 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Κατε­ρί­να Χέλμη

Πέθα­νε η ηθο­ποιός Κατε­ρί­να Χέλμη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο