Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 🎈 Πρωτομαγιά;

Σαν σήμερα 💥 1η Μαΐου 
Γεγονότα και πρόσωπα 
που έμειναν στην ιστορία και _
δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Σωτή­ρης Παρα­σκευα­ΐ­δης, ο πρώ­τος νεκρός στην Ελλά­δα, τον 20ό αιώ­να, σε απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Εργα­τι­κής Πρωτομαγιάς

1328 Με τη Συν­θή­κη του Εδιμ­βούρ­γου- Νόρτ­θαμ­πτον η Αγγλία ανα­γνω­ρί­ζει τη Σκο­τία ως ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος, μετά τους πολέ­μους για την ανε­ξαρ­τη­σία της.

1714 Ο Γεώρ­γιος Α’ του Οίκου του Ανό­βε­ρο επι­λέ­γε­ται ως διά­δο­χος για το θρό­νο της Βρε­τα­νί­ας μετά το θάνα­το της βασί­λισ­σας Άννας.

1776 Ο Γερ­μα­νός καθη­γη­τής της Νομι­κής, Άνταμ Βάι­σχα­ου­πτ, ιδρύ­ει το «Τάγ­μα των Πεφω­τι­σμέ­νων», πιο γνω­στό με τη λατι­νι­κή ονο­μα­σία «Ιλλου­μι­νά­τι», που απο­τέ­λε­σε το πιο ριζο­σπα­στι­κό παρα­κλά­δι του Διαφωτισμού.

1811 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Λασκα­ρά­τος, σατι­ρι­κός συγ­γρα­φέ­ας από το Ληξούρι

laskaratos

1827 Η Γ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στην Τροι­ζή­να ψηφί­ζει το «Πολι­τι­κόν Σύνταγ­μα της Ελλά­δος». Το νέο Σύνταγ­μα στη­ρί­χθη­κε κυρί­ως στο αμε­ρι­κα­νι­κό του 1787. Ενί­σχυε σημα­ντι­κά τον αστι­κο­φι­λε­λεύ­θε­ρο χαρα­κτή­ρα του πολι­τεύ­μα­τος, ενώ έπαυε να έχει προ­σω­ρι­νή ισχύ όπως τα προη­γού­με­να, υπο­δη­λώ­νο­ντας τη βού­λη­ση των επα­να­στα­τών για πλή­ρη ανε­ξαρ­τη­σία (και όχι καθε­στώς υπο­τέ­λειας). Στο νέο Σύνταγ­μα κατο­χυ­ρώ­νο­νταν η λαϊ­κή κυριαρ­χία («η κυριαρ­χία ενυ­πάρ­χει εις το έθνος, πάσα εξου­σία πηγά­ζει εξ αυτού και υπάρ­χει υπέρ αυτού»), η ισο­νο­μία, η ανε­ξι­θρη­σκία, καταρ­γού­νταν οι τίτλοι ευγε­νεί­ας, ενώ προ­βλε­πό­ταν άσυ­λο για τους κατατρεγμένους.

1848 Στην Αγγλία ορί­ζε­ται με νόμο η δεκά­ω­ρη εργά­σι­μη ημέ­ρα για τις γυναί­κες και τα ανή­λι­κα παι­διά που εργά­ζο­νταν στην υφα­ντουρ­γι­κή βιομηχανία.

1886 Οι εργά­τες του Σικά­γου απερ­γούν ζητώ­ντας 8 ώρες δου­λειά 8 ώρες ύπνου 8 ώρες ανά­παυ­ση.  Οι απερ­γοί χτυ­πή­θη­κε από την αστυ­νο­μία και την εργο­δο­σία. Πρω­το­πό­ροι εργά­τες απαγ­χο­νί­στη­καν. Η πρω­το­μα­γιά­τι­κη, όμως, απερ­γία του 1886 δεν πήγε χαμέ­νη. Είχε ως απο­τέ­λε­σμα 185.000 εργά­τες να κερ­δί­σουν το 8ωρο και του­λά­χι­στον 200.000 εργά­τες να μειώ­σουν το χρό­νο εργα­σία τους από τις 12 στις 10 και 9 ώρες. Σε πολ­λές, επί­σης, περιο­χές κερ­δί­θη­κε η ημιαρ­γία του Σαβ­βά­του, ενώ αρκε­τές βιο­μη­χα­νί­ες στα­μά­τη­σαν την κυρια­κά­τι­κη εργα­σία. Τρία χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1889, η Β΄ Διε­θνής στο Παρί­σι, καθιέ­ρω­σε την 1η του Μάη ως Διε­θνή Ημέ­ρα των Εργατών.

apologia spis

1893 Στη Διε­θνή Έκθε­ση του Σικά­γο, ο Γκρό­βερ Κλή­βε­λαντ, ο 24ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, φωτα­γω­γεί την πόλη με λάμπες που λει­τουρ­γούν με εναλ­λασ­σό­με­νο ρεύμα.

1904 Πεθαί­νει ο Τσέ­χος συν­θέ­της Αντο­νίν Ντβόρζακ

1906 Στη Γαλ­λία, στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις συλ­λαμ­βά­νουν 1.000 άτο­μα που συμ­με­τέ­χουν σε δια­μαρ­τυ­ρία για την Ημέ­ρα της Πρω­το­μα­γιάς. Την ίδια μέρα, στη Γερ­μα­νία, απο­λύ­ο­νται 6.000 εργάτες.

1907 Πέθα­νε ο ευερ­γέ­της, Γρη­γό­ριος Μαρασλής

1908 Έπει­τα από επι­θυ­μία του βασι­λιά Γεώρ­γιου Α’, απο­λύ­ο­νται όλοι οι ηθο­ποιοί και το προ­σω­πι­κό του Βασι­λι­κού Θεά­τρου. Ως αφορ­μή προ­βάλ­λε­ται το γεγο­νός ότι συχνά οι παρα­στά­σεις δίνο­νταν προ «κενών εδωλίων».

Get the Picture _άρπα το στον αέρα: Μια ιστο­ρία για την “τέχνη” και την “ξύλι­νη γλώσ­σα” της στρα­τευ­μέ­νης ΤΕΧΝΗΣ

1909 Γεν­νή­θη­κε ο κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής, Γιάν­νης Ρίτσος

ritsos

1920 Στην Γαλ­λία 250.000 σιδη­ρο­δρο­μι­κοί κατε­βαί­νουν σε γενι­κή απερ­γία, που διαρ­κεί 25 μέρες. Με τους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς ενώ­νο­νται σύντο­μα οι ανθρα­κω­ρύ­χοι, οι λιμε­νερ­γά­τες και οι ναυ­τερ­γά­τες. Έτσι, το σύνο­λο των απερ­γών ξεπερ­νά το 1.000.000. Κύρια αιτή­μα­τα της απερ­γί­ας ήταν: η εφαρ­μο­γή του 8ώρου, η αύξη­ση των μισθών, η εθνι­κο­ποί­η­ση των σιδη­ρο­δρό­μων και η παραί­τη­ση από τη σχε­δια­ζό­με­νη τρί­τη αντι­σο­βιε­τι­κή εκστρατεία.

1924 Αιμα­τη­ρά επει­σό­δια μετα­ξύ δια­δη­λω­τών και αστυ­νο­μί­ας σημειώ­νο­νται στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νει το ΚΚΕ στην πλα­τεία Θεά­τρου για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θεί ένα άτο­μο και να τραυ­μα­τι­στούν 17

1929 Η κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου απα­γο­ρεύ­ει κάθε συγκέ­ντρω­ση για την Πρω­το­μα­γιά, ενώ η αστυ­νο­μία από την παρα­μο­νή ακό­μα ενήρ­γη­σε στην Αθή­να συλ­λή­ψεις 400 εργα­τι­κών στε­λε­χών, κατέ­λα­βε τα γρα­φεία των ταξι­κών συν­δι­κά­των και κατά­σχε­σε τον Ριζο­σπά­στη. Παρά τα τρο­μο­κρα­τι­κά αυτά μέτρα οι εργά­τες πραγ­μα­το­ποιούν σε πολ­λά σημεία συγκε­ντρώ­σεις όπου γίνο­νται σύντο­μες ομι­λί­ες. Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται παντού και διε­νερ­γεί νέες συλ­λή­ψεις. Πολ­λοί από τους συλ­λη­φθέ­ντες θα στα­λούν στη συνέ­χεια στην εξο­ρία. Ανά­με­σά τους και ο οργα­νω­τι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ταξι­κής Ενω­τι­κής ΓΣΕΕ.

1924 Παρά την απα­γό­ρευ­ση από την κυβέρ­νη­ση του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­να­στα­σί­ου (του λεγό­με­νου και «Πατέ­ρα της Δημο­κρα­τί­ας»), οι εργά­τες της Αθή­νας και του Πει­ραιά αντα­πο­κρί­νο­νται στο κάλε­σμα του ΣΕΚΕ(Κ) πραγ­μα­το­ποιώ­ντας μεγά­λη πρω­το­μα­γιά­τι­κη συγκέ­ντρω­ση. Στρα­τός και αστυ­νο­μία επι­τί­θε­νται στους απερ­γούς, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θεί ένας εργά­της και να τραυ­μα­τι­στούν 12. Ο βου­λευ­τής των Φιλε­λευ­θέ­ρων Κώστας Ζαβι­τσιά­νος κάνει λόγο για «ερυ­θρό κίνδυνο».

1925 Η Κύπρος ανα­κη­ρύσ­σε­ται βρε­τα­νι­κή αποικία.

1931 Πραγ­μα­το­ποιού­νται στη Νέα Υόρ­κη τα επί­ση­μα εγκαί­νια του Εμπάιαρ Στέιτ Μπίλ­ντινγκ, του ψηλό­τε­ρου κτι­ρί­ου στον κόσμο την επο­χή εκείνη.

1941 Η ται­νία «Πολί­της Κέιν», στην οποία πρω­τα­γω­νι­στεί και σκη­νο­θε­τεί ο Όρσον Ουέλς, κάνει πρε­μιέ­ρα στη Νέα Υόρκη.

“Ένα μεγά­λο βρά­δυ” στο Σκο­πευ­τή­ριο Καισαριανής

1944 Οι δυνά­μεις κατο­χής, σε αντί­ποι­να για την εκτέ­λε­ση από τον ΕΛΑΣ Πελο­πον­νή­σου του Γερ­μα­νού υπο­στρά­τη­γου Φρανζ Κρες και του επι­τε­λεί­ου του, εκτε­λούν στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής 200 κομ­μου­νι­στές, που κρα­τού­νταν στο στρα­τό­πε­δο του Χαϊ­δα­ρί­ου. Απ’ αυτούς, περί­που 170 ήταν πρώ­ην Ακρο­ναυ­πλιώ­τες και οι υπό­λοι­ποι πρώ­ην εξό­ρι­στοι στην Ανά­φη. Ένα από τους 200 ο Ναπο­λέ­ων Σουκατζίδης

protomagia66

1946 Η διά­σκε­ψη των Παρι­σί­ων απο­φα­σί­ζει να δοθούν τα Δωδε­κά­νη­σα στην Ελλάδα.

1947 Η Σφα­γή της Πορ­τέ­λα ντε­λα Τζι­νέ­στρα στη Σικε­λία. 11 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται και 33 τραυ­μα­τί­ζο­νται από επί­θε­ση ανδρών του Σαλ­βα­τό­ρε Τζου­λιά­νι κατά συγκέ­ντρω­σης του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος για το εορ­τα­σμό της Εργα­τι­κής Πρωτομαγιάς.

1948 Ιδρύ­ε­ται η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κορέ­ας (Βόρεια Κορέα) με πρό­ε­δρο τον Κιμ Ιλ Σουνγκ.

1955 Εκτε­λεί­ται στην Αλι­καρ­νασ­σό ο 26χρονος Χρή­στος Καρα­ντα­ής, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, που είχε έρθει από το εξω­τε­ρι­κό με κομ­μα­τι­κή αποστολή.

1958 Πρω­το­μα­γιά­τι­κη παρέ­λα­ση στη Λευ­κω­σία με τη συμ­με­το­χή Ελλή­νων και Τούρ­κων εργα­ζο­μέ­νων, με πρω­το­βου­λία του ΑΚΕΛ

1960 Πρω­το­μα­γιά­τι­κη συγκέ­ντρω­ση στο θέα­τρο «Κεντρι­κόν». Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται στους απερ­γούς. Ανά­με­σα στους τραυ­μα­τί­ες και ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών Βασί­λης Μεσολογγίτης.

1960 Ο Αμε­ρι­κα­νός πιλό­τος Φράν­σις Γκά­ρυ Πάου­ε­ρςσυλ­λαμ­βά­νε­ται από τις σοβιε­τι­κές αρχές. Ο Πάου­ερς εκτε­λού­σε κατα­σκο­πευ­τι­κή πτή­ση πάνω από τον σοβιε­τι­κό ενα­έ­ριο χώρο, όταν το αερο­πλά­νο του, τύπου U‑2, καταρρίφθηκε.

1963 O τίτλος στην ΑΕΚ στο πιο ιστο­ρι­κό μπαράζ

1966 Ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης ξεκι­νά απερ­γία πεί­νας, με αίτη­μα την κατάρ­γη­ση των διοι­κη­τι­κών μέτρων ενα­ντί­ον του, η οποία κρα­τά 19 μέρες.

1976 Πεθαί­νει μετά από αυτο­κι­νη­τι­στι­κό δυστύ­χη­μα ο Αλέ­κος Πανα­γού­λης, που στις 13 Αυγού­στου 1968 επι­χεί­ρη­σε να σκο­τώ­σει τον δικτά­το­ρα Γ. Παπα­δό­που­λο, χωρίς ωστό­σο να τα κατα­φέ­ρει. Συνε­λή­φθη και υπο­βλή­θη­κε σε φρι­κτά βασα­νι­στή­ρια. Κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το, απέ­δρα­σε και συνε­λή­φθη εκ νέου.

1978 Πέθα­νε ο Σοβιε­τι­κός συν­θέ­της αρμε­νι­κής κατα­γω­γής Αράμ Χατσατουριάν

xatsatourian

1983 Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης τιμά­ται με το βρα­βείο Λένιν για την ειρήνη.

1986 Η Νότια Αφρι­κή παρα­λύ­ει ολο­σχε­ρώς, καθώς 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο έγχρω­μοι κάνουν απο­χή από την εργα­σία τους, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά της πολι­τι­κής των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων που εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση. Πρό­κει­ται για τη μεγα­λύ­τε­ρη δια­μαρ­τυ­ρία κατά του Απαρτχάιντ.

1994 Σκο­τώ­θη­κε σε ατύ­χη­μα στο Γκραν Πρι της Ίμο­λα ο βρα­ζι­λιά­νος άσος της Φόρ­μου­λα 1, Άιρ­τον Σένα.

1997 Στη Βρε­τα­νία διε­ξά­γο­νται οι κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που φέρ­νουν στην εξου­σία τους Εργα­τι­κούς του Τόνι Μπλερ, μετά από 18 χρό­νια δια­κυ­βέρ­νη­σης της χώρας από τους Συντηρητικούς.

2004 Η Κύπρος μαζί με τις Εσθο­νία, Λετο­νία, Λιθουα­νία, Μάλ­τα, Ουγ­γα­ρία, Πολω­νία, Σλο­βα­κία, Σλο­βε­νία και Τσε­χία εντάσ­σο­νται στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση. Πανη­γυ­ρι­σμοί στη Λευ­κω­σία. Η νύχτα γίνε­ται μέρα από τα πυρο­τε­χνή­μα­τα, ενώ χιλιά­δες Ελλη­νο­κύ­πριοι συγκε­ντρώ­νο­νται στην κεντρι­κή πλα­τεία της πόλης για να γιορ­τά­σουν την ένταξη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΚΕ: Για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά του 2024

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο