Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 15 Μαΐου;

Σαν σήμερα 🤔  15 Μαΐου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 

495 π.Χ. Εγκαι­νιά­ζε­ται στην αρχαία Ρώμη ναός προς τιμήν του θεού Μερκούριους.

44 π.Χ. Ρωμαί­οι συγκλη­τι­κοί, με επι­κε­φα­λής το Μάρ­κο Βρού­το και το Γάιο Κάσ­σιο Λογ­γί­νο, δολο­φο­νούν με 23 μαχαι­ριές τον Ιού­λιο Καί­σα­ρα, στο Πεδίο του Άρε­ως, μέσα στο Βου­λευ­τή­ριο. Οταν ο Καί­σα­ρας βλέ­πει ανά­με­σα στους δολο­φό­νους και το θετό γιο του Βρού­το, που τον αγα­πού­σε ιδιαί­τε­ρα, ανα­φω­νεί στα ελλη­νι­κά: «Και συ τέκνον Βρούτε;».

1567 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Κλα­ού­ντιο Μοντε­βέρ­ντι, («Ορφέ­ας»)

1618 Ο Γιο­χά­νες Κέπλερ δια­τυ­πώ­νει τον τρί­το νόμο της κίνη­σης των πλανητών.

1648 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Βεστφαλίας.

1773 Γεν­νιέ­ται ο Αυστρια­κός πολι­τι­κός και διπλω­μά­της πρί­γκι­πας Κλέ­μενς Φον Μέτερ­νιχ. Από τους κύριους εμπνευ­στές και πρω­τα­γω­νι­στές της περι­βό­η­της «Ιεράς Συμ­μα­χί­ας», αντι­τά­χθη­κε στην ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821 την οποία και θεω­ρού­σε παι­δί της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης και επο­μέ­νως απει­λή για την καθε­στη­κυία τάξη πραγ­μά­των (της φεουδαρχίας).

1786 Γεν­νιέ­ται ο οπλαρ­χη­γός επα­να­στά­της του 1821 (και μέλος της Φιλι­κής Εται­ρί­ας) Δημή­τριος Πλα­πού­τας, που την περί­ο­δο της Αντι­βα­σι­λεί­ας κατα­διώ­χθη­κε ως ρωσό­φι­λος, κατη­γο­ρή­θη­κε για εσχά­τη προ­δο­σία και κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το μαζί με τον Θ. Κολο­κο­τρώ­νη. Και οι δύο τελι­κά αμνηστεύτηκαν.

1793 Ο Ντιέ­γο Μαρίν Αγι­λέ­ρα πετά­ει ένα ανε­μό­πτε­ρο για «περί­που 360 μέτρα», σε ύψος 5–6 μέτρων, κατά τη διάρ­κεια μίας από τις πρώ­τες από­πει­ρες επαν­δρω­μέ­νων πτήσεων.

1811 Η Παρα­γουάη ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ισπανία.

1836 Ο Φράν­σις Μπέι­λι παρα­τη­ρεί τις «χάντρες του Μπέι­λι» κατά τη διάρ­κεια μιας έκλει­ψης ηλίου.

1849 Τα στρα­τεύ­μα­τα των Δύο Σικε­λιών κατα­λαμ­βά­νουν το Παλέρ­μο και συντρί­βουν τη δημο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Σικελίας.

1854 Γεν­νιέ­ται ο δημο­τι­κι­στής, φιλό­λο­γος και συγ­γρα­φέ­ας Γιάν­νης Ψυχάρης

1859 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φυσι­κός, Πιερ Κιου­ρί, ο οποί­ος τιμή­θη­κε με βρα­βείο Νόμπελ το 1903

1866 Με μυστι­κό υπό­μνη­μα προς τις μεγά­λες δυνά­μεις, οι Κρή­τες απευ­θύ­νουν έκκλη­ση για ένω­ση με την Ελλάδα.

1886 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ποι­ή­τρια, Έμι­λι Ντίκινσον

1891 Γεν­νιέ­ται ο Σοβιε­τι­κός συγ­γρα­φέ­ας Μιχα­ήλ Μπουλγκακόφ.

1905 Ιδρύ­ε­ται στη Νεβά­δα το Λας Βέγκας, το οποίο θα εξε­λι­χθεί σε πρω­τεύ­ου­σα του τζόγου.

1911 Παρα­δί­δε­ται στην Ελλά­δα το νέο θωρη­κτό «Αβέ­ρωφ».

1918 Η ταχυ­δρο­μι­κή υπη­ρε­σία των ΗΠΑ, αρχί­ζει τις πρώ­τες μετα­φο­ρές γραμ­μά­των αερο­πο­ρι­κώς, ανά­με­σα στη Νέα Υόρ­κη, τη Φιλα­δέλ­φεια και την Ουάσινγκτον.

1919 Αρχί­ζει γενι­κή απερ­γία στην πόλη Γουί­νι­πεγκ, όπου συμ­με­τεί­χε σχε­δόν το σύνο­λο του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού της πόλης.

1919 Ξεκι­νά η Μικρα­σια­τι­κή Εκστρα­τεία η οποία, 3 χρό­νια αργό­τε­ρα, οδή­γη­σε στην Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

1924 Ο Πανα­θη­ναϊ­κός αλλά­ζει το όνο­μά του από ΠΠΑΟ (Πανελ­λή­νιος Ποδο­σφαι­ρι­κός Αγω­νι­στι­κός ‘Ομι­λος) σε ΠΑΟ (Πανα­θη­ναϊ­κός Αθλη­τι­κός Όμι­λος) σε γενι­κή συνέ­λευ­ση με πρω­το­βου­λία του Γεωρ­γί­ου Καλα­φά­τη. Το όνο­μα αυτό επι­κρα­τεί έως και σήμερα.

1928 Ο Μίκυ Μάους το διά­ση­μο ποντί­κι της Ντίσ­νεϊ, μαζί με τη… μνη­στή του Μίνι, κάνει το ντε­μπού­το του στη μεγά­λη οθό­νη, με το φιλ­μά­κι των Ντίσ­νεϊ / Άιγου­ερκς «Plain Crazy».

1928 Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Απο­γρα­φής, ο πλη­θυ­σμός της Ελλά­δας φτά­νει τα 6.204.684 άτο­μα. Ο πλη­θυ­σμός της Αθή­νας ανέρ­χε­ται σε 452.919 άτο­μα, του Πει­ραιά σε 251.328 και της Θεσ­σα­λο­νί­κης σε 236.524 άτο­μα. Ο αστι­κός πλη­θυ­σμός ανέρ­χε­ται στο 33% και ο αγρο­τι­κός στο 67%. Επί του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού το ποσο­στό των τελεί­ως αγραμ­μά­των φτά­νει το 50,2%. Ο οικο­νο­μι­κά ενερ­γός πλη­θυ­σμός ανέρ­χε­ται σε 2.603.533 άτο­μα. Με τη γεωρ­γία ασχο­λού­νται 1.293.398, την κτη­νο­τρο­φία 1.460.700 άτο­μα. Οι εργά­τες ανέρ­χο­νται σε 686.552.

1935 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το πρώ­το τμή­μα του μετρό της Μόσχας (13 σταθ­μοί), το οποίο μέχρι και σήμε­ρα παρα­μέ­νει ένα πραγ­μα­τι­κό κόσμη­μα της αρχιτεκτονικής.

1935 Πεθαί­νει ο Σοβιε­τι­κός ζωγρά­φος και θεω­ρη­τι­κός της τέχνης Καζι­μίρ Μαλέ­βιτς, δημιουρ­γός των ρευ­μά­των του Σου­πρε­μα­τι­σμού και του Κονστρουκτιβισμού.

1940 Β’ παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο ολλαν­δι­κός στρα­τός παρα­δί­δε­ται στους Ναζί.

1940 Ιδρύ­ε­ται η εται­ρεία εστια­το­ρί­ων “McDonald’s”.

1941 Η εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κή ομά­δα «Δημο­κρά­της» κυκλο­φο­ρεί την πρώ­τη έντυ­πη προ­κή­ρυ­ξή της, με την οποία καλεί τον ελλη­νι­κό λαό σε πάλη κατά των κατα­κτη­τών. Λίγο αργό­τε­ρα εκδί­δει και έντυ­πο όργα­νο με τίτλο επί­σης «Δημο­κρά­της». Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη συγκρο­τεί­ται η εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κή οργά­νω­ση «Ελευ­θε­ρία».

1943 Δια­λύ­ε­ται η Τρί­τη Διε­θνής _δείτε Ριζο­σπά­στης Η αυτο­διά­λυ­ση της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς _   Η Κομ­μου­νι­στι­κή Διε­θνής 1919 — 1943 λεύ­κω­μα από τη «Σύγ­χρο­νη Εποχή»

1946 Το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών με ανα­κοί­νω­σή του δια­βε­βαιώ­νει όσους πλού­τι­σαν την περί­ο­δο της Κατο­χής, πως δεν πρό­κει­ται να τους επι­βλη­θεί κανέ­νας φόρος «και συνε­πώς δύνα­νται ελευ­θέ­ρως να προ­σελ­θώ­σιν εις οποια­δή­πο­τε τοπο­θέ­τη­σιν χωρίς να γεν­νά­ται δι’ αυτούς κίν­δυ­νος ότι θα θεω­ρη­θή αυτό σαν τεκ­μή­ριο πλουτισμού».

1948 Αίγυ­πτος, Λίβα­νος, Συρία, Ιράκ, Σαου­δι­κή Αρα­βία και Υπε­ριορ­δα­νία επι­τί­θε­νται στο Ισραήλ.

1952 Ιδρύ­ε­ται η Οδο­ντια­τρι­κή Σχο­λή στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, παρά τις αντιρ­ρή­σεις των καθη­γη­τών της ιατρικής.

1953 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός και συγ­γρα­φέ­ας Μιμή Ντενίση.

1953 Γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κός παρα­γω­γός, συν­θέ­της, στι­χουρ­γός και τρα­γου­δι­στής Μάνος Ξυδούς (πέθα­νε 13-Απρ-2010).  Έγι­νε κυρί­ως γνω­στός από τη συμ­με­το­χή του στους Πυξ Λαξ.

1957 Η Μ. Βρε­τα­νία πραγ­μα­το­ποιεί την έκρη­ξη της πρώ­της της βόμ­βας υδρογόνου.

1967 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ζωγρά­φος, Έντουαρντ Χόπερ, που απει­κό­νι­σε στους πίνα­κές του τη μονα­ξιά του σύγ­χρο­νου ανθρώπου.

1988 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός αρχί­ζει την απο­χώ­ρη­σή του από το Αφγα­νι­στάν, ύστε­ρα από οκτώ και πλέ­ον χρό­νια πολέμου.

1991 Η Εντίθ Κρε­σόν ορκί­ζε­ται η πρώ­τη γυναί­κα Πρω­θυ­πουρ­γός στην ιστο­ρία της Γαλ­λί­ας. Ανα­γκά­ζε­ται ωστό­σο να παραι­τη­θεί ένα χρό­νο αργό­τε­ρα λόγω της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας που εκφρά­στη­κε εκλο­γι­κά με τον κατα­πο­ντι­σμό του Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος στις περι­φε­ρεια­κές εκλογές.

1993 Με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία οι Σέρ­βοι της Βοσ­νί­ας απορ­ρί­πτουν το ειρη­νευ­τι­κό σχέ­διο των μεσο­λα­βη­τών Βανς και Όου­εν, σύμ­φω­να με το οποίο θα έπρε­πε να παρα­δώ­σουν περί­που το 70% του εδά­φους, που έλεγχαν.

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο