Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο σαν σήμερα 23 Νοεμβρίου;

Σαν σήμερα 23 Νοεμβρίου -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. 

Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

602 Ο Φωκάς εκθρο­νί­ζει τον Μαυ­ρί­κιο και γίνε­ται αυτός αυτο­κρά­το­ρας του Βυζαντίου.

1248 Ο Φερ­δι­νάν­δος Γ’ της Καστί­λης ηγεί­ται των Χρι­στια­νι­κών δυνά­με­ων, που ανα­κα­τα­λαμ­βά­νουν τη Σεβίλ­λη από τους Άραβες.

1644 Ο Άγγλος ποι­η­τής Τζον Μίλ­τον εκδί­δει το φυλ­λά­διο «Αρε­ο­πα­γι­τι­κά» για την ελευ­θε­ρία του τύπου.

1803 Οι αντι­πρό­σω­ποι των Ιόνιων Νησιών σε ειδι­κή συνέ­λευ­ση ψηφί­ζουν νέο Σύνταγ­μα. Τα Επτά­νη­σα ανα­γνω­ρί­ζο­νται ως ενιαίο κρά­τος με ολι­γαρ­χι­κή κυβέρ­νη­ση. Την εκτε­λε­στι­κή εξου­σία ασκεί η Γερου­σία. Η κλη­ρο­νο­μι­κή αρι­στο­κρα­τία καταρ­γεί­ται. Επι­βάλ­λε­ται η χρή­ση της ελλη­νι­κής γλώσ­σας σε όλους τους τομείς του κράτους.

1804 Γεν­νή­θη­κε ο 14ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Φράν­κλιν Πιρς

1826 Ο Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης, επι­τί­θε­ται στην Αρά­χω­βα ενα­ντί­ον των Τουρ­καλ­βα­νών υπό τον Μου­στα­φά­μπεη και πετυ­χαί­νει σημα­ντι­κή νίκη. Οι απώ­λειες των Τούρ­κων είναι 1.300 περί­που νεκροί και 200 αιχ­μά­λω­τοι. Ανά­με­σα στους νεκρούς είναι και ο ίδιος ο Μου­στα­φά­μπε­ης. Με τα κομ­μέ­να κεφά­λια τους στή­νε­ται αψίδα.

1828 Δύνα­μη 3.000 περί­που Ελλή­νων υπό τον Κίτσο Τζα­βέ­λα κατα­τρο­πώ­νει τους 4.500 τούρ­κους του Καριο­φίλ Μπέη στο Καρ­πε­νή­σι και τους τρέ­πει σε άτα­κτη φυγή με κατεύ­θυν­ση τα Άγραφα.

1837 Εκδί­δε­ται νόμος “Περί Τύπου” στην Ελλά­δα και θεσπί­ζο­νται ποι­νές για τους παραβάτες.

1859 Ο Γουί­λιαμ Μπό­νεϊ, γνω­στός ως Μπί­λι δε Κιντ, παρά­νο­μος της Άγριας Δύσης, που σκο­τώ­θη­κε σε ενέ­δρα από τον σερί­φη Πατ Γκά­ρετ. Η ιστο­ρία και το τέλος του απα­θα­να­τί­στη­κε κινη­μα­το­γρα­φι­κά από τον σκη­νο­θέ­τη Σαμ Πέκιν­πα στην ται­νία «Pat Garrett & Billy the Kid», με μου­σι­κή του Μπομπ Ντί­λαν. (Θαν. 14/7/1881)

1863 Αρχί­ζει η Μάχη της Τσα­τα­νού­γκα, από τις σπου­δαιό­τε­ρες του Αμε­ρι­κα­νι­κού Εμφύλιου.

1867 Τρεις ιρλαν­δοί εθνι­κι­στές εκτε­λού­νται στο Μάν­τσε­στερ, επει­δή σκό­τω­σαν έναν αστυ­νο­μι­κό. Θα μεί­νουν στην ιστο­ρία ως οι «Μάρ­τυ­ρες του Μάντσεστερ».

1869 Καθελ­κύ­ε­ται στο Ντα­μπάρ­τον της Σκω­τί­ας το ιστιο­φό­ρο Cutty Sark, ένα από τα τελευ­ταία που ναυ­πη­γή­θη­καν και το οποίο σώζε­ται μέχρι τις μέρες μας.

1876 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός συν­θέ­της, Μανου­έλ Ντε Φάλια

1887 Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Άγγλος ηθο­ποιός William Henry Pratt (γνω­στός ως Μπό­ρις Καρ­λόφ ‑πέθα­νε 2 Φεβρουα­ρί­ου 1969).

1888 Γεν­νή­θη­κε ένας εκ των Αμε­ρι­κα­νών κωμι­κών αδελ­φών Μαρξ, ο «μουγκός»Χάρπο (τον αντί­πο­δα του φλύ­α­ρου Γκράουτσο).

1897 Ο αφρο­α­με­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της Τζον Λι Λαβ ανα­κα­λύ­πτει και πατε­ντά­ρει την ξύστρα μολυβιών.

1889 Το πρώ­το τζουκ-μποξ τοπο­θε­τεί­ται σ’ ένα σαλούν του Σαν Φραν­σί­σκο. Είναι δημιουρ­γία του Αμε­ρι­κα­νού Λού­ις Γκλας και του συνε­ταί­ρου του Γουί­λιαμ Άρνολντ.

1903 Ο περί­φη­μος ιτα­λός τενό­ρος Ενρί­κο Καρού­ζο κάνει το ντε­μπού­το του στη Μητρο­πο­λι­τι­κή Όπε­ρα της Νέας Υόρ­κης. Ερμη­νεύ­ει το ρόλο του δού­κα στον «Ριγκο­λέ­το» του Τζου­ζέ­πε Βέρντι.

1904 Τελε­τή λήξης των 3ων σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στον Άγιο Λου­δο­βί­κο (St Louis) των ΗΠΑ. Ενα χρυ­σό μετάλ­λιο για την Ελλά­δα, στην άρση βαρών από τον Περι­κλή Κακούση.

1909 Οι αδελ­φοί Ράιτ ιδρύ­ουν εται­ρεία για την εμπο­ρι­κή κατα­σκευή αεροσκαφών.

1916 (ν.ημ.) Α’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης υπό τον Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο κηρύσ­σει τον πόλε­μο κατά της Γερ­μα­νί­ας και της Βουλγαρίας.

1918 Αγγλο­γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται σε Νοβο­ρο­σίσκ, Σεβα­στού­πο­λη και Οδησ­σό, κλι­μα­κώ­νο­ντας την επέμ­βα­ση κατά του νεα­ρού σοβιε­τι­κού κράτους.

epemvasi stin essd

1920 Γεν­νιέ­ται ο Ρου­μά­νος ποι­η­τής Πάουλ Τσελάν

1929 Πέθα­νε ο Ζορζ Κλε­μαν­σό, που διε­τέ­λε­σε δήμαρ­χος, βου­λευ­τής, γερου­σια­στής, υπουρ­γός και πρω­θυ­πουρ­γός στη Γαλλία

1933 Γεν­νιέ­ται ο Πολω­νός συν­θέ­της Κζί­στοφ Πεντερέτσκι

1936 Εκδί­δε­ται το πρώ­το τεύ­χος του αμε­ρι­κα­νι­κού περιο­δι­κού «Life».

1940 Λαϊ­κή εξέ­γερ­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο Νότιο Βιετ­νάμ κατά των Γάλ­λων αποικιοκρατών.

1940 Η Ρου­μα­νία προ­σχω­ρεί στις δυνά­μεις του Άξονα.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός ολο­κλη­ρώ­νει την περι­κύ­κλω­ση των δυνά­με­ων του Άξο­να (περί­που 300.000 άνδρες), που απει­λού­σαν την ηρω­ι­κή πόλη του Στά­λιν­γκραντ (σοβιε­τι­κή επι­χεί­ρη­ση «Ουρα­νός»).

1945 Ο Αρχιε­πί­σκο­πος Δαμα­σκη­νός παραι­τεί­ται από αντι­βα­σι­λέ­ας αρνού­με­νος να ορκί­σει την κυβέρ­νη­ση Θ. Σοφούλη.

1946 Το γαλ­λι­κό ναυ­τι­κό βομ­βαρ­δί­ζει τη Χάι Φονγκ στο Βιετ­νάμ, σκο­τώ­νο­ντας χιλιά­δες πολίτες

1946 Γεν­νιέ­ται ο παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής του ΠΑΟΚ Γιώρ­γος Κούδας.

1949 Γεν­νή­θη­κε ο ποι­η­τής Αλκης Αλκαί­ος – κατά κόσμον Βαγ­γέ­λης Λιάρος

alkis alkaios

1958 Πέθα­νε ο Νικό­λα­ος Γεωρ­γα­ντάς, έλλη­νας δισκο­βό­λος. Κατέ­κτη­σε το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στο δίσκο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Αγί­ου Λου­δο­βί­κου το 1904. (Γεν. 27/2/1880)

1962 Γεν­νή­θη­κε ο Νικο­λάς Μαδού­ρο, σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρό­ε­δρος της Βενεζουέλας

1963 Πέθα­νε ο Αλντους Χάξ­λεϊ. Αγγλος συγγραφέας

alndous

1964 Το Βατι­κα­νό καταρ­γεί τα λατι­νι­κά από επί­ση­μη γλώσ­σα της ρωμαιο­κα­θο­λι­κής λειτουργίας.

1964 Ο Αμε­ρι­κα­νός καρ­διο­χει­ρουρ­γός Μάικλ Ντι­Μπέι­κι πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη παρά­καμ­ψη στε­φα­νιαί­ας αρτη­ρί­ας (μπάι-πας).

1976 Ελι­κο­φό­ρο αερο­πλά­νο της Ολυ­μπια­κής Αερο­πο­ρί­ας τύπου Y5-11Α συντρί­βε­ται κοντά στην Κοζά­νη, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και οι 50 επιβαίνοντες.

1976 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Αντρέ Μαλρό

1980 Σει­σμός 6,9 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ πλήτ­τει τις νότιες περιο­χές της Ιτα­λί­ας. Ολό­κλη­ρα χωριά ισο­πε­δώ­νο­νται, μετα­ξύ αυτών το Έμπο­λι αφή­νο­ντας πίσω του 4500 νεκρούς και πάνω από 9000 χιλιά­δες τραυ­μα­τί­ες. Πρό­κει­ται για τον δεύ­τε­ρο κατα­στρο­φι­κό­τε­ρο σει­σμό της Ιτα­λί­ας μετά από αυτόν που ισο­πέ­δω­σε την Τοσκά­νη στις αρχές του προη­γού­με­νου αιώ­να με πάνω από 30000 χιλιά­δες νεκρούς.

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click 2

1981 Στα ελλη­νι­κά σχο­λεία καταρ­γεί­ται το πολυ­το­νι­κό σύστη­μα και καθιε­ρώ­νε­ται το μονο­το­νι­κό. Ψιλές, δασεί­ες και περι­σπω­μέ­νες εξαφανίζονται.

1989 ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημο­κρα­τία και Συνα­σπι­σμός συμ­φω­νούν και ο Ξενο­φών Ζολώ­τας σχη­μα­τί­ζει την οικου­με­νι­κή κυβέρ­νη­σή του.

1989 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο κινη­μα­το­θέ­α­τρο Παλ­λάς η πρώ­τη συναυ­λία της Ορχή­στρας των Χρω­μά­των υπό τη διεύ­θυν­ση του ιδρυ­τή της Μάνου Χατζιδάκι.

1990 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κών βιβλί­ων Ρόαλντ Νταλ.

1991 Πέθα­νε ο γερ­μα­νο-πολω­νός ηθο­ποιός του κινη­μα­το­γρά­φου και του θεά­τρου Klaus Günter Karl Nakszynski (Κλά­ους Κίν­σκι ‑γεν­νή­θη­κε 18-Οκτ-1926). Κατά τη διάρ­κεια μιας 40χρονης καριέ­ρας , συμ­με­τεί­χε σε 130 ται­νί­ες μεγά­λου μήκους.

1994 Ισό­βια συν 21 χρό­νια επι­βάλ­λει το Κακουρ­γιο­δι­κείο της Κορίν­θου στον Μανώ­λη Δου­ρή, για το βια­σμό και τη δολο­φο­νία του 7χρονου γιου του.

1995 Πέθα­νε ο Γάλ­λος σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου, σενα­ριο­γρά­φος και παρα­γω­γός Louis [Marie] Malle, (Λουί Μαλ γεν­νή­θη­κε 30-Οκτ-1932). Έχει τιμη­θεί αρκε­τές φορές με το βρα­βείο του «Χρυ­σού Λέο­ντα» και το έργο του «Le Monde du Silence» κέρ­δι­σε το «Χρυ­σό Φοί­νι­κα» στις Κάν­νες, ενώ επι­πλέ­ον βρα­βεύ­τη­κε ως καλύ­τε­ρο ντο­κι­μα­ντέρ του 1957.

1996 Η Ελλη­νί­δα “Μις Ελλάς” Ειρή­νη Σκλή­βα κατα­κτά τον παγκό­σμιο τίτλο ομορ­φιάς Μις κόσμος στην Ινδία. Αντι­δρά­σεις από τον Ινδι­κό λαό για την διορ­γά­νω­ση των καλλιστείων.

1999 Ο Λεω­νί­δας Σαμπά­νης κερ­δί­ζει δύο αργυ­ρά μετάλ­λια στην κατη­γο­ρία των 62 κιλών και η Ιωάν­να Χατζη­ιω­άν­νου το χάλ­κι­νο στο ζετέ των 63 κιλών, στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Άρσης Βαρών που διε­ξά­γε­ται στο ΣΕΦ.

2000 Το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των κατα­δι­κά­ζει το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο για παρα­βί­α­ση του δικαιώ­μα­τος στην ιδιο­κτη­σία του έκπτω­του μονάρ­χη Κων­στα­ντί­νου ντε Γκρέ­τσια, ανα­φο­ρι­κά με τη δήμευ­ση της περιου­σί­ας του.

2003 Ο πρό­ε­δρος της Γεωρ­γί­ας Εντ­βαρντ Σεβαρ­νά­τζε εγκα­τα­λεί­πει την εξου­σία, υπό την πίε­ση των οπα­δών της αντι­πο­λί­τευ­σης, «για να απο­φευ­χθεί η αιμα­το­χυ­σία στη χώρα».

2006 Πέθα­νε ο  Γάλ­λος ηθο­ποιός Philippe Noiret  (Φιλίπ Νουα­ρέ, γεν­νή­θη­κε στη Λιλ, 1‑Οκτ-1930)

2015 Ισο­πέ­δω­ση της Καμπούλ από κατα­στρο­φι­κό σει­σμό 6,9 ρίχτερ, αφή­νο­ντας πίσω 7.540 νεκρούς και πάνω από 80.000 άστεγους.

 

μην ξεχάσω Εκδόσεις Ατέχνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο