Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου;

1491 Οι χρι­στια­νι­κές δυνά­μεις αρχί­ζουν την πολιορ­κία της Γρα­νά­δας, την οποία κατέ­χουν οι Άρα­βες και είναι το τελευ­ταίο προ­πύρ­γιό τους στην Ιβη­ρι­κή Χερσόνησο.

1686 Πέθα­νε ο Νιλς Στέν­σεν, δανός ανα­τό­μος και γεω­λό­γος, γνω­στός και ως Νικο­λά­ους Στέ­νο, ο πρώ­τος που ανα­κά­λυ­ψε την πραγ­μα­τι­κή προ­έ­λευ­ση των απο­λι­θω­μέ­νων ζώων και ερμή­νευ­σε το σχη­μα­τι­σμό του φλοιού της Γης. Θεω­ρεί­ται ο «πατέ­ρας» της γεω­λο­γί­ας και της στρω­μα­το­γρα­φί­ας. Επί­σης, είναι γνω­στός για τις ιατρι­κές του έρευ­νες σχε­τι­κά με τους αδέ­νες, τον εγκέ­φα­λο, την καρ­διά και για την ερμη­νεία της λει­τουρ­γί­ας των ωοθη­κών. (Γεν. 1/1/1638)

1783 Φεύ­γουν οι τελευ­ταί­οι Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες από τη Νέα Υόρ­κη, τρεις μήνες μετά την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης του Παρι­σιού, η οποία τερ­μά­τι­ζε την Αμε­ρι­κα­νι­κή Επανάσταση.

1795 Ο βασι­λιάς Στά­νι­σλαβ Β’ Αύγου­στος Πονια­τόβ­σκι εξα­να­γκά­ζε­ται σε παραί­τη­ση από το θρό­νο της Πολω­νί­ας, μετά την τρι­χο­τό­μη­ση της χώρας του από την Πρω­σία, τη Ρωσία και την Αυστρία.

1826 Η φρε­γά­τα «Ελλάς», ναυαρ­χί­δα του Ελλη­νι­κού Στό­λου, φθά­νει στο Ναύ­πλιο από τις ΗΠΑ.

1844 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός, Καρλ Μπεντς, που σχε­δί­α­σε και κατα­σκεύ­α­σε το πρώ­το αυτο­κί­νη­το, εξο­πλι­σμέ­νο με κινη­τή­ρα εσω­τε­ρι­κής καύσης

1884 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός χημι­κός, Άντολφ Κόλ­μπε, γνω­στός για την παρα­σκευή σαλι­κι­λι­κού οξέ­ος, ενός από τα βασι­κά συστα­τι­κά της ασπιρίνης

1892 Ο βαρό­νος Πιερ ντε Κου­μπερ­τέν ειση­γεί­ται την ανα­σύ­στα­ση των Ολυ­μπια­κών Αγώνων.

1897 Η Ισπα­νία παρα­χω­ρεί αυτο­νο­μία στο Που­έρ­το Ρίκο.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός στρα­τιω­τι­κός και διοι­κη­τής του στρα­το­πέ­δου εξό­ντω­σης Άου­σβιτς-Μπίρ­κε­να­ου, Ρού­ντολφ Ες

1914 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός θρύ­λος του μπέιζ­μπολ, Τζo Ντι Μάτζιο, ένας από τους συζύ­γους της Μέρι­λιν Μονρόε

1915 Γεν­νή­θη­κε ο χιλια­νός στρα­τη­γός και δικτά­το­ρας, Αου­γκού­στο Πινοτσέτ

1916 Νοεμ­βρια­νά: Οι δυνά­μεις της Αντάντ επι­βάλ­λουν τον απο­κλει­σμό της Ελλά­δας. Η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­ζε­ται να απο­δε­χτεί τελε­σί­γρα­φο, σύμ­φω­να με το οποίο απο­σύ­ρει τον ελλη­νι­κό στρα­τό από την Πελο­πόν­νη­σο ενώ η Πάτρα και ο ισθμός της Κορίν­θου τίθε­νται υπό «συμ­μα­χι­κό» έλεγχο.

1917 Μαζι­κές λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται στο Βερο­λί­νο με αίτη­μα τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου (Α’ Παγκό­σμιος Πόλεμος).

1920 Πέθα­νε ο γαλ­λο­α­με­ρι­κα­νός οδη­γός αγώ­νων και πρω­το­πό­ρος του αυτο­κι­νή­του, Γκα­στόν Σεβρολέ

1935 Μετά το δημο­ψή­φι­σμα της 3ης Νοεμ­βρί­ου, ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Β’ επι­στρέ­φει στην Αθή­να, έπει­τα από 12 χρό­νια εξο­ρί­ας. Παύ­ει τον πρω­θυ­πουρ­γό Γεώρ­γιο Κον­δύ­λη και ανα­θέ­τει την εντο­λή σχη­μα­τι­σμού νέας κυβέρ­νη­σης στον Κων­στα­ντί­νο Δεμερ­τζή. Υπουρ­γός Στρα­τιω­τι­κών ανα­λαμ­βά­νει ο Αλέ­ξαν­δρος Παπάγος.

1936 Υπο­γρά­φε­ται το Αντι­κο­μι­ντέρν Σύμ­φω­νο (ενα­ντί­ον της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς) μετα­ξύ της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας και της Αυτο­κρα­το­ρί­ας της Ιαπωνίας.

1939 Γεν­νή­θη­κε η συν­θέ­τρια, Ελέ­νη Καρα­ΐν­δρου, γνω­στή από τη μου­σι­κή της στις ται­νί­ες του Θόδω­ρου Αγγελόπουλου

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο ελλη­νι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει τη Μοσχό­πο­λη και την Κονί­σπο­λη. Οι Ιτα­λοί υπο­χω­ρούν πανικόβλητοι.

1941 Γεν­νή­θη­κε ο Έλλη­νας επι­κο­ντι­στής και παγκό­σμιος ρέκορ­ντμαν, Χρή­στος Παπανικολάου

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Τη νύχτα της 25ης προς 26η Νοέμ­βρη, 150 αντάρ­τες του ΕΛΑΣ, με επι­κε­φα­λής τον Αρη Βελου­χιώ­τη, 60 αντάρ­τες του ΕΔΕΣ, με επι­κε­φα­λής τον συνταγ­μα­τάρ­χη Ζέρ­βα, και 12 Βρε­τα­νοί σαμπο­τέρ επι­τί­θε­νται αιφ­νι­δια­στι­κά κατά της ιτα­λι­κής φρου­ράς της μεγά­λης σιδη­ρο­δρο­μι­κής γέφυ­ρας του Γορ­γο­πό­τα­μου κοντά στη Λαμία, εξου­δε­τε­ρώ­νουν την εχθρι­κή δύνα­μη και ανα­τι­νά­ζουν τη γέφυρα.

gorgopotamos

1943 Ξεκι­νά η Διά­σκε­ψη της Τεχε­ρά­νης μετα­ξύ των ηγε­τών των τριών μεγά­λων συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων, της ΕΣΣΔ (Ι. Β. Στά­λιν), των ΗΠΑ (Θ. Ρού­σβελτ) και της Βρε­τα­νί­ας (Ου. Τσόρ­τσιλ). Στη διά­σκε­ψη θα επα­να­δια­τυ­πω­θεί η δέσμευ­ση για το άνοιγ­μα δεύ­τε­ρου μετώ­που στην Ευρώ­πη (όπου έως τότε το βάρος του πολέ­μου σήκω­νε σχε­δόν απο­κλει­στι­κά η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση). Ωστό­σο, αυτό θα αργή­σει ακό­μα 6 μήνες.

1947 Η αμε­ρι­κα­νι­κή κινη­μα­το­γρα­φι­κή βιο­μη­χα­νία απο­βάλ­λει από τις τάξεις της δέκα σενα­ριο­γρά­φους και σκη­νο­θέ­τες, ως συμπα­θού­ντες τον κομμουνισμό.

1952 Συλ­λαμ­βά­νε­ται ο Νίκος Πλου­μπί­δης, στέ­λε­χος του παρά­νο­μου ΚΚΕ, που κατα­ζη­τεί­ται εδώ και καιρό.

1952 Το θεα­τρι­κό έργο της Άγκα­θα Κρί­στι «Ποντι­κο­πα­γί­δα» κάνει πρε­μιέ­ρα στο Λον­δί­νο, με πρω­τα­γω­νι­στές τους Ρίτσαρντ Ατέν­μπο­ρο και Σίλα Σιμ. Πρό­κει­ται για τη μακρο­βιό­τε­ρη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση, αφού παί­ζε­ται μέχρι σήμερα.

1963 Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένε­ντι κηδεύ­ε­ται στο Εθνι­κό Κοι­μη­τή­ριο του Άρλιγ­κτον, τρεις μέρες μετά τη δολο­φο­νία του στο Ντά­λας. Θρη­νεί ολό­κλη­ρο το αμε­ρι­κα­νι­κό έθνος.

1964 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται στο Τελ Αβίβ οι αγώ­νες της 16ης Ολυ­μπιά­δας Σκα­κιού, όπου ανα­κη­ρύσ­σε­ται χρυ­σός ολυ­μπιο­νί­κης ο έλλη­νας μαιτρ Σταύ­ρος Ιατρίδης.

1965 Το πολυ­κα­τά­στη­μα Harrods του Λον­δί­νου κλεί­νει για το κοι­νό, προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν τα χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα ψώνια τους οι Beatles.

1968 Ο κατα­δι­κα­σμέ­νος σε θάνα­το για την από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του δικτά­το­ρα Γεώρ­γιου Παπα­δό­που­λου, Αλέ­κος Πανα­γού­λης, μετά­γε­ται στις στρα­τιω­τι­κές φυλα­κές του Μπο­για­τί­ου από τις φυλα­κές της Αίγι­νας, όπου εκρα­τεί­το. Εκεί του επι­βάλ­λε­ται η “ποι­νή του εντοι­χι­σμού”. Η εις βάρος του θανα­τι­κή ποι­νή δεν εκτε­λεί­ται, λόγω των διε­θνών αντιδράσεων.

1969 Ο Τζον Λένον των Beatles επι­στρέ­φει το μετάλ­λιο του Τάγ­μα­τος της Βρε­τα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας που του είχε απο­νε­μη­θεί τέσ­σε­ρα χρό­νια νωρί­τε­ρα, ως ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την πολι­τι­κή της χώρας του στον πόλε­μο του Βιετνάμ.

1970 Αυτο­κτο­νεί ο Ιάπω­νας συγ­γρα­φέ­ας Γιού­κο Μισίμα

1973 Ανα­τρέ­πε­ται η κυβέρ­νη­ση του Σπύ­ρου Μαρ­κε­ζί­νη και ο ίδιος ο δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Παπα­δό­που­λος, ο οποί­ος τίθε­ται υπό περιο­ρι­σμό στο σπί­τι του στο Λαγο­νή­σι. Νέος ισχυ­ρός άνδρας του απρι­λια­νού καθε­στώ­τος, ο ταξί­αρ­χος Δημή­τρης Ιωαν­νί­δης. Νέος Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας ορκί­ζε­ται ο στρα­τη­γός Φαί­δων Γκι­ζί­κης και πρω­θυ­πουρ­γός ο Αδα­μά­ντιος Ανδρουτσόπουλος.

1975 Η Ολλαν­δι­κή Γουιά­να γίνε­ται ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος με το όνο­μα Σουρινάμ.

1984 Τα μεγα­λύ­τε­ρα ονό­μα­τα της ποπ και του ροκ ενώ­νουν τις φωνές τους στην ηχο­γρά­φη­ση του τρα­γου­διού «Do They Know It’s Christmas». Είναι μέρος του σχε­δί­ου «Band-Aid», του οποί­ου ηγεί­ται ο Μπομπ Γκέλ­ντορφ, με σκο­πό τη συγκέ­ντρω­ση οικο­νο­μι­κής βοή­θειας για τους λιμο­κτο­νού­ντες κατοί­κους της Αιθιοπίας.

1987 Κατά την κατά­θε­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, ο Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου ανα­τρέ­πει την πολι­τι­κή του υπουρ­γού Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και την επο­μέ­νη (26 Νοεμ­βρί­ου) ο Κώστας Σημί­της παραιτείται.

1992 Οι Σέρ­βοι της Βοσ­νί­ας υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία ειρή­νης με τον κρο­α­τι­κό στρατό.

1992 Η κυβέρ­νη­ση της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας εγκρί­νει τη διαί­ρε­ση της χώρας στις Δημο­κρα­τί­ες της Τσε­χί­ας και της Σλο­βα­κί­ας. Είχε απο­φα­σι­στεί το προη­γού­με­νο καλο­καί­ρι και εφαρ­μό­στη­κε από την 1η Γενά­ρη του 1993.

1996 Ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κώστας Σημί­της, εγκαι­νιά­ζει τη νέα γέφυ­ρα του Ισθμού και τη νέα παρα­καμ­πτή­ριο οδό της Κορίνθου.

1997 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συν­θέ­της, Ζαν Φρανσέ.

1999 Ο Βίκτωρ Μήτρου κερ­δί­ζει δύο αργυ­ρά μετάλ­λια στην κατη­γο­ρία των 77 κιλών στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Άρσης Βαρών, που διε­ξά­γε­ται στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλίας.

2001 Μία εται­ρεία βιο­τε­χνο­λο­γί­ας από τη Μασα­χου­σέ­τη ανα­κοι­νώ­νει ότι έχει δημιουρ­γή­σει το πρώ­το ανθρώ­πι­νο έμβρυο από κλωνοποίηση.

2002 Το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ ψηφί­ζει την ίδρυ­ση του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κής Ασφα­λεί­ας, ως απόρ­ροια των τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων της 11ης Σεπτεμβρίου.

2008 Τρεις συμ­φω­νί­ες υπο­γρά­φο­νται κατά την ολο­κλή­ρω­ση της επί­ση­μης επί­σκε­ψης του προ­έ­δρου της Κίνας, Χου Ζιντάο, στην Αθή­να. Με βάση τη μία από τις συμ­φω­νί­ες, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση παρα­χω­ρεί το λιμά­νι του Πει­ραιά στον κινέ­ζι­κο κολοσ­σό Cosco.

2016 Πεθαί­νει ο ηγέ­της της Κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης Φιντέλ Κάστρο Ρους, Α’ Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας (1961–2011) και Πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας του (1959–2008).

fidel castro37

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο