Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου;

Σαν σήμερα 29η Νοέμβρη – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1780 Πέθα­νε η βασί­λισ­σα της Αυστρί­ας, Μαρία Θηρε­σία των Αψβούργων

maria thiresia

1803 Η γαλ­λι­κή αποι­κία της Αϊτής ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της.

1812 Τελειώ­νει στη Ρωσία η μάχη της Μπε­ρε­ζί­να, που ξεκί­νη­σε στις 26 του μήνα, με πανω­λε­θρία των γάλ­λων εισβο­λέ­ων του Ναπολέοντα.

1822 Ο Στάι­κος Σταϊ­κό­που­λος κυριεύ­ει το Παλα­μή­δι του Ναυ­πλί­ου και υψώ­νει τη Γαλα­νό­λευ­κη. Την ίδια μέρα, οι έλλη­νες επα­να­στά­τες, υπό τους Νικη­τα­ρά, Τσό­κρη και Χατζη­χρή­στο, νικούν τον Δελή Αχμέτ μπέη στην Κορ­τέ­σα Κορινθίας.

1826 Ο Γάλ­λος φιλέλ­λη­νας Φαβιέ­ρος, επι­κε­φα­λής 480 ανδρών, σπά­ει την πολιορ­κία της Ακρό­πο­λης των Αθη­νών από τον Κιου­τα­χή κι εφο­διά­ζει τους πολιορ­κη­μέ­νους με πυρί­τι­δα για έναν ολό­κλη­ρο μήνα.

1830 «Νοεμ­βρια­νή Εξέ­γερ­ση»: Οι Πολω­νοί εξε­γεί­ρο­νται κατά των Ρώσων κατακτητών.

1882 Ανρί Φαμπρ, Γάλ­λος αερο­πό­ρος, εφευ­ρέ­της του υδρο­πλά­νου. (Θαν. 30/6/1984)

1890 Ο αυτο­κρά­το­ρας της Ιαπω­νί­ας Μεϊ­τζί παρα­χω­ρεί Σύνταγ­μα στους υπη­κό­ους του και συγκα­λεί την πρώ­τη Βουλή.

1899 Ο ελβε­τός επι­χει­ρη­μα­τί­ας Χανς Γκά­μπερ και άλλα 11 άτο­μα ιδρύ­ουν την ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Μπαρ­τσε­λό­να _Barcelona barθeˈlona _bərsəˈɫonə _Μπάρσα (Barça) Μπλα­ου­γκρά­να Blaugrana (κυα­νέ­ρυ­θρη) _Culés, που κατέ­χει 89 επί­ση­μους τίτλους ένας εκπρό­σω­πος Κατα­λο­νί­ας, από τα χρό­νια της δικτα­το­ρί­ας του Φράν­κο, με πολι­τι­κή _κοινωνική δέσμευ­ση “més que un club” (κάτι παρα­πά­νω από ένα σύλ­λο­γος) _σε κόντρα με τη Ρεάλ Μαδρί­της, της πρω­τεύ­ου­σας “εκφρα­στή του ισπα­νι­κού κατεστημένου”

1906 Ιδρύ­ε­ται η αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Lancia από τον ραλί­στα και μηχα­νι­κό Βιτσέν­τσο Λάντσια.

1907 Ο πρί­γκι­πας Γεώρ­γιος παντρεύ­ε­ται την πρι­γκί­πισ­σα Μαρία Βονα­πάρ­τη με θρη­σκευ­τι­κό γάμο στο μητρο­πο­λι­τι­κό ναό Αθη­νών. Τα δώρα προς το ζευ­γά­ρι υπο­λο­γί­ζο­νται σε 500.000 χρυ­σά φράγκα.

1908 Κατά τη γενι­κή συνέ­λευ­ση των μελών του, καταρ­τί­ζε­ται το πρώ­το κατα­στα­τι­κό του Ηρα­κλή Θεσ­σα­λο­νί­κης, που είναι από τα πρώ­τα ελλη­νι­κά αθλη­τι­κά σωμα­τεία. Φέρει την ονο­μα­σία «Οθω­μα­νι­κός Ελλη­νι­κός Σύλ­λο­γος Θεσ­σα­λο­νί­κης: Ο Ηρακλής».

1912 Αρχί­ζει ο αγώ­νας για την κατά­λη­ψη των Ιωαννίνων.

1918 Η Σερ­βία προ­σαρ­τά το Μαυροβούνιο.

1920 Η Αρμε­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται Σοσια­λι­στι­κή Σοβιε­τι­κή Δημοκρατία.

1924 Πέθα­νε ο Ιτα­λός συν­θέ­της, Τζιά­κο­μο Που­τσί­νι (Τόσκα)

pucini

1929 Στην Ελλά­δα ξεσπούν επει­σό­δια μετα­ξύ φοι­τη­τών και χωρο­φυ­λα­κής, εξαι­τί­ας των περιο­ρι­στι­κών μέτρων του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και της Συγκλή­του για τις εξετάσεις.

1931 Οι αρχές της Ισπα­νί­ας προ­βαί­νουν σε κατά­σχε­ση των μεγά­λων κτη­μα­τι­κών περιου­σιών, στα πλαί­σια του προ­γράμ­μα­τος για ανα­δια­νο­μή της γης.

1932 Κατα­πλέ­ουν στον Πει­ραιά τα νέα αντι­τορ­πι­λι­κά «Ύδρα» και «Κου­ντου­ριώ­της».

1932 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση υπο­γρά­φει σύμ­φω­νο μη επί­θε­σης με τη Γαλλία.

1932 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος πολι­τι­κός πρω­θυ­πουρ­γός και Πρό­ε­δρος της Γαλ­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας, Ζακ Σιράκ

1934 Ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας Γεώρ­γιος Ε’ παντρεύ­ε­ται την πρι­γκί­πισ­σα της Ελλά­δας Μαρίνα.

1944 Ο Εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός της Αλβα­νί­ας ολο­κλη­ρώ­νει την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας

1945 Ανα­κη­ρύσ­σε­ται η Ομο­σπον­δια­κή Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, εκθρο­νί­ζο­ντας το βασι­λιά Πέτρο.

1947 Ψήφι­σμα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών απο­φα­σί­ζει τη διαί­ρε­ση της Παλαι­στί­νης σε Εβραϊ­κό και Αρα­βι­κό Τομέα, προ­κα­λώ­ντας δια­μά­χες μετα­ξύ Εβραί­ων και Ισραηλινών.

1949 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος χορευ­τής και ηθο­ποιός, Αλε­ξά­ντερ Γκοντούνοφ

1961 Ένας χιμπα­τζής στο διά­στη­μα. Ονο­μά­ζε­ται Ενόλ και εκτο­ξεύ­ε­ται με δια­στη­μό­πλοιο της NASA. Προ­τού επι­στρέ­ψει, κάνει διπλή περι­στρο­φή γύρω από τη Γη.

1963 Οι Beatles κυκλο­φο­ρούν την επι­τυ­χία τους «I Want to Hold Your Hand». Οι προ­πω­λή­σεις φθά­νουν το 1.000.000.

1964 Ισχυ­ρό­τα­τη έκρη­ξη νάρ­κης ‑προ­ϊ­όν προ­βο­κά­τσιας- σημειώ­νε­ται κατά τη διάρ­κεια του επί­ση­μου εορ­τα­σμού της επε­τεί­ου από την ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου, με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 13 και τον τραυ­μα­τι­σμό 39 ατόμων.

1964 Στο αίμα πνί­γε­ται ο επί­ση­μος εορ­τα­σμός στο Γορ­γο­πό­τα­μο για την ανα­τί­να­ξη της ομώ­νυ­μης γέφυ­ρας από αντι­στα­σια­κούς το 1942. Έκρη­ξη στο χώρο της εκδή­λω­σης προ­κα­λεί τον θάνα­το 13 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό 45.

gorgopotamos 1964

1967 Συμ­φω­νία Πιπι­νέ­λη — Τσα­γλα­για­γκίλ για την από­συρ­ση της Ελλη­νι­κής Μεραρ­χί­ας από την Κύπρο, μετά τα γεγο­νό­τα στη Κοφίνου.

1967 Σε συνέ­ντευ­ξή του στη «Μοντ», ο Κ. Καρα­μαν­λής, αρχη­γός της ΕΡΕ, εξό­ρι­στος στο Παρί­σι, παίρ­νει θέση κατά της Χού­ντας των συνταγ­μα­ταρ­χών. Ωστό­σο, ο ίδιος, λίγους μήνες πριν από το πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρί­λη του 1967, ειση­γού­νταν τη λύση του «συνταγ­μα­τι­κού πραξικοπήματος».

1975 Δύο νεα­ροί φερέλ­πι­δες επι­χει­ρη­μα­τί­ες, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν, ονο­μά­ζουν τη νεο­σύ­στα­τη εται­ρία τους «Microsoft».

1975 Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζέ­ραλντ Φορντ επι­θε­ω­ρεί τον αγω­γό που δια­σχί­ζει την Αλά­σκα και χαι­ρε­τί­ζει το έργο ως όπλο στη μάχη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ΗΠΑ από τις “ανα­ξιό­πι­στες ξένες πηγές πετρελαίου”.

2001 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός μου­σι­κός Τζορτζ Χάρι­σον, ένας από τους 4 του μου­σι­κού συγκρο­τή­μα­τος Beatles.

Mario Monicelli «ιερό τέρας» – Ιδε­ο­λό­γος της κοι­νω­νι­κής ανα­τρο­πής |Φωτο+Video|

2010 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός σκη­νο­θέ­της, σενα­ριο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Μάριο Μονιτσέλι.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο