Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον κόσμο σαν σήμερα 5 Δεκέμβρη;

Σαν σήμερα
5 Δεκεμβρίου 

Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία _
και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου

63 π.Χ. Ο Κικέ­ρων εκφω­νεί τον τελευ­ταίο Κατά Κατι­λί­να λόγο του στη Ρωμαϊ­κή Σύγκλητο.

771 Ο Καρ­λο­μά­γνος γίνε­ται βασι­λιάς των Φρά­γκων, μετά το θάνα­το του αδελ­φού του Καρλομάνου.

1360 Κυκλο­φο­ρεί για πρώ­τη φορά στη Γαλ­λία νόμι­σμα με την ονο­μα­σία φρά­γκο. Θα παρα­μεί­νει στην κυκλο­φο­ρία μέχρι την είσο­δο του ευρώ το 2002.

1403 Οι Μογ­γό­λοι, υπό τον Ταμερ­λά­νο, νικούν τους Οθω­μα­νούς Τούρ­κους και κατα­λαμ­βά­νουν τη Σμύρνη.

1456 Ισχυ­ρός σει­σμός πλήτ­τει την κεντρι­κή Ιτα­λία, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 35.000 άνθρωποι.

1484 Ο Πάπας Ιννο­κέ­ντιος Η΄ εκδί­δει παπι­κή Βού­λα που ιδρύ­ει την Ιερά Εξέ­τα­ση και κατα­δι­κά­ζει χιλιά­δες ανθρώ­πους στην πυρά με την κατη­γο­ρία της μαγείας.

1492 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος ανα­κα­λύ­πτει ένα μεγά­λο νησί της Καραϊ­βι­κής, το οποίο ονο­μά­ζει Ισπα­νιό­λα. Στο νησί σήμε­ρα υπάρ­χουν δύο κρά­τη, η Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία και η Αϊτή.

1766 Ο λον­δρέ­ζι­κος οίκος δημο­πρα­σιών «Κρί­στις» (του Τζέιμς Κρί­στι) πραγ­μα­το­ποιεί τον πρώ­το του πλειστηριασμό.

1791 Πέθα­νε ο αυστρια­κός συν­θέ­της, Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ

motsart

1792 Ο Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1804 Ο Τόμας Τζέ­φερ­σον επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1831 Αρχί­ζει η Ε’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στο Άργος για να ψηφί­σει νέο Σύνταγ­μα, μετά τη δολο­φο­νία του Ιωάν­νη Καποδίστρια.

1870 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Αλέ­ξαν­δρος Δου­μάς ο πατήρ («Οι Τρεις Σωμα­το­φύ­λα­κες», «Ο Κόμης Μοντεχρήστος»)

1901 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός φυσι­κός και φιλό­σο­φος Βέρ­νερ Χάι­ζεν­μπεργκ (βρα­βείο Νόμπελ Φυσι­κής, 1932).

1901 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός καρ­του­νί­στας, δημιουρ­γός του Μίκυ Μάους και του Ντό­ναλντ Ντακ, Γουόλτ Ντίσ­νεϊ

disney

1920 (ν. ημ.) Γίνε­ται από την κυβέρ­νη­ση του Δημη­τρί­ου Ράλ­λη δημο­ψή­φι­σμα για την επι­στρο­φή του βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου Α΄ και την επά­νο­δό του στον θρόνο.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Νικα­ρά­γουα, Ανα­στά­ζιο Σομόζα

1926 Πέθα­νε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος, Κλοντ Μονέ, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του κινή­μα­τος του ιμπρεσιονισμού

mone55

1929 Ο αρχι­συ­ντά­κτης του Ριζο­σπά­στη Τάκης Φίτσος συλ­λαμ­βά­νε­ται και προ­φυ­λα­κί­ζε­ται για τα άρθρα του υπέρ των απερ­γών φοι­τη­τών και τροχιοδρομικών.

1933 Καταρ­γεί­ται η ποτο­α­πα­γό­ρευ­ση στις ΗΠΑ, που είχε επι­βλη­θεί το 1920.

1934 Η Τουρ­κία παρα­χω­ρεί εκλο­γι­κά δικαιώ­μα­τα στις γυναίκες.

1934 Η αστυ­νο­μία επι­τί­θε­ται κατά των φυμα­τι­κών της «Σωτη­ρί­ας» που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τις κατα­χρή­σεις του διευ­θυ­ντή, τραυ­μα­τί­ζει πολ­λούς και προ­βαί­νει σε ομα­δι­κές συλ­λή­ψεις. Ένας από τους τραυ­μα­τί­ες τελι­κά θα υποκύψει.

1934 Γεν­νιέ­ται ο ηθο­ποιός Νίκος Κούρκουλος

kourkoulos

1934 Λήγει η περί­ο­δος της ποτο­α­πα­γό­ρευ­σης στις ΗΠΑ, που είχε επι­βλη­θεί από το 1920 και πάνω στην οποία είχε ακμά­σει το οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα και το λαθρεμπόριο.

1940 Ο Φράν­κλιν Ρού­σβελτ εκλέ­γε­ται για τρί­τη φορά Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1941 Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός και ο ηρω­ι­κός λαός της Μόσχας στα­μα­τούν την προ­έ­λα­ση των γερ­μα­νι­κών δυνά­με­ων στις παρυ­φές της Μόσχας. Τα σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα περ­νούν στην αντεπίθεση.

1944 Ο Τσόρ­τσιλ δια­μη­νύ­ει στο Σκό­μπι: «Είσθε υπεύ­θυ­νος για την τήρη­ση της τάξης στην Αθή­να και πρέ­πει να εξου­δε­τε­ρώ­σε­τε ή να συντρί­ψε­τε όλες τις δυνά­μεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που θα πλη­σιά­σουν προς την πόλη…Μην διστά­σε­τε πάντως να ενερ­γεί­τε σαν να βρί­σκε­στε σε κατε­χό­με­νη πόλη, όπου έχει ξεσπά­σει τοπι­κή εξέ­γερ­ση».
Στην πρω­τεύ­ου­σα η γενι­κή απερ­γία συνε­χί­στη­κε με καθο­λι­κή επι­τυ­χία. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λαού πλημ­μύ­ρι­σαν και πάλι το κέντρο της Αθή­νας, ενώ για μια ακό­μη φορά σημειώ­θη­κε δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση κατά των δια­δη­λω­τών με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 30 και τον τραυ­μα­τι­σμό πάνω από 100. Γενι­κό­τε­ρα, η τρο­μο­κρα­τία κατά του λαϊ­κού κινή­μα­τος, με συλ­λή­ψεις, βασα­νι­σμούς, δολο­φο­νί­ες, κλπ., εντά­θη­κε, η κυκλο­φο­ρία απα­γο­ρεύ­τη­κε μετά τις 17:30, καθώς και η οποια­δή­πο­τε είσο­δος-έξο­δος από την Αθή­να. Η πρω­το­βου­λία των κινή­σε­ων όμως ανή­κε στον ΕΛΑΣ.

Δεκέμ­βρης του ’44: Μια κρί­σι­μη ταξι­κή σύγκρουση

Ο ΕΛΑΣ κατέ­λα­βε τις φυλα­κές Συγ­γρού, την Εφο­ρία Υλι­κού Πολέ­μου, την έδρα των Χιτών στη Σόλω­νος 108, κ.α., ενώ συνέ­χι­σε τον αφο­πλι­σμό των αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των της πρω­τεύ­ου­σας. Σφο­δρές μάχες έδω­σε ο λόχος σπου­δα­στών του ΕΛΑΣ «Λόρ­δος Βύρων» κατά των Βρε­τα­νών στο Πολυτεχνείο.
Οι Βρε­τα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές ενι­σχύ­σεις συνέ­χι­σαν να εισ­ρέ­ουν με αυξα­νό­με­νο ρυθ­μό από αέρα και θάλασ­σα. Μετά από έκκλη­ση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ ο λαός του Πει­ραιά σήκω­σε μόνο το βρά­δυ της 5ης προς 6η Δεκεμ­βρί­ου 2.000 οδο­φράγ­μα­τα (902.gr)

Δεκέμ­βρης του ’44: Μια κρί­σι­μη ταξι­κή σύγκρου­ση – Οι Ανα­το­λι­κές Συνοι­κί­ες το Δεκέμ­βρη του 1944

1945 Πέντε βομ­βαρ­δι­στι­κά του αμε­ρι­κά­νι­κου ναυ­τι­κού που συμ­με­τέ­χουν σε άσκη­ση με πλή­ρω­μα 14 ανδρών εξα­φα­νί­ζο­νται μυστη­ριω­δώς. Πιστεύ­ε­ται ότι εξα­φα­νί­στη­καν στο Τρί­γω­νο των Βερ­μού­δων. Η ομά­δα αυτή των αερο­πλά­νων θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως το Χαμέ­νο Σμήνος

1946 Γεν­νή­θη­κε ο Ισπα­νός τενό­ρος, Χοσέ Καρέ­ρας _Jose Carreras

1950 Σκάν­δα­λο στη Μονή Κερα­τέ­ας έρχε­ται στο φως της δημο­σιό­τη­τας, όταν κατά την επέμ­βα­ση αστυ­νο­μι­κών και εισαγ­γε­λέα απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται πολ­λές πλού­σιες ηλι­κιω­μέ­νες γυναί­κες, που κρα­τού­νταν σε άσχη­μες συν­θή­κες μαζί με 36 αγό­ρια και κορί­τσια. Η μονή επι­δί­ω­κε την οικειο­ποί­η­ση ξένων περιουσιών.

1952 Το νέφος, που σχη­μα­τί­ζε­ται στο Λον­δί­νο από τα εργο­στά­σια και τις καμι­νά­δες, προ­κα­λεί το θάνα­το σε 12.000 ανθρώπους

1955 Ξεκι­νά το μπο­ϋ­κο­τά­ρι­σμα στα λεω­φο­ρεία του Μοντ­γκό­με­ρι, εν μέρει σχε­δια­σμέ­νο από τον Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ, ως δια­μαρ­τυ­ρία κατά των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων. Αφορ­μή απο­τέ­λε­σε η σύλ­λη­ψη της Ρόζα Πάρκς, γραμ­μα­τέα του NAACP, όταν αρνή­θη­κε να παρα­χω­ρή­σει τη θέση της μέσα στο λεω­φο­ρείο σ’ έναν λευκό.

1969 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα εμφύ­τευ­ση συσκευ­ής βημα­το­δό­τη στην καρ­διά ασθενούς.

1981 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση απο­φα­σί­ζει να καταρ­γή­σει το άρθρο 357 του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, που προ­βλέ­πει ποι­νή φυλά­κι­σης για τη μοιχεία.

1990 Πρε­μιέ­ρα του νέου παι­γνι­διού του ΟΠΑΠ, Λόττο.

1993 Στη Βενε­ζου­έ­λα, ο λαός εκλέ­γει πρό­ε­δρο τον Ραφα­έλ Καλ­ντέ­ρα, για δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε 25 χρόνια.

2001 Υπο­γρά­φε­ται η Συμ­φω­νία της Βόν­νης. Οι αντι­μα­χό­με­νες αφγα­νι­κές δυνά­μεις συμ­φω­νούν ο Χαμίντ Καρ­ζάι να ηγη­θεί της νέας κυβέρ­νη­σης που προ­κύ­πτει μετά την πτώ­ση του καθε­στώ­τος των Ταλιμπάν.

2001 Ο πρό­ε­δρος της Κύπρου, Γλαύ­κος Κλη­ρί­δης, αντα­πο­κρι­νό­με­νος σε πρό­σκλη­ση του ηγέ­τη των Τουρ­κο­κυ­πρί­ων, Ραούφ Ντεν­κτάς, παρα­βρί­σκε­ται σε δεί­πνο στο σπί­τι του τελευ­ταί­ου, στην αυτο­α­πο­κα­λού­με­νη Τουρ­κι­κή Δημο­κρα­τία της Βόρειας Κύπρου. Ο Κλη­ρί­δης περ­νά από το οδό­φραγ­μα του Λήδρα Πάλας στην κατε­χό­με­νη Λευ­κω­σία για πρώ­τη φορά από το 1974.

2003 Του­λά­χι­στον 46 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους και 160 τραυ­μα­τί­ζο­νται από επί­θε­ση αυτο­κτο­νί­ας που πραγ­μα­το­ποιούν Τσε­τσέ­νοι αυτο­νο­μι­στές σε τρέ­νο στη νότια Ρωσία, το οποίο είναι γεμά­το εργα­ζο­μέ­νους που πηγαί­νουν στη δου­λειά τους.

2013 Πεθαί­νει ο ηγέ­της του Αφρι­κα­νι­κού Εθνι­κού Κογκρέ­σου (ANC) και πρώ­τος Πρό­ε­δρος της Ν. Αφρι­κής μετά την κατάρ­γη­ση του «απαρτ­χάιντ» Νέλ­σον Μαντέλα.

mandela

2016 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Πέτρος Φυσσούν

petros fusson

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο