Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και κόσμο σαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα 🤔  8 Φλεβάρη
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

421 Ο Κων­στά­ντιος Γ΄ γίνε­ται συναυ­το­κρά­το­ρας της Δυτι­κής Ρωμαϊ­κής Αυτοκρατορίας

1575 Ιδρύ­ε­ται το Πανε­πι­στή­μιο του Λέι­ντεν _το παλαιό­τε­ρο στην Ολλανδία.

1587 Η Μαρία Α΄ της Σκω­τί­ας εκτε­λεί­ται με την κατη­γο­ρία ότι συμ­με­τεί­χε στη συνω­μο­σία του Μπά­μπιγ­κτον με σκο­πό τη δολο­φο­νία της ξαδέλ­φης της, βασί­λισ­σας Ελι­σά­βετ Α΄ της Αγγλίας.

1600 Η Ιερά Εξέ­τα­ση κατα­δι­κά­ζει σε θάνα­το δια της πυράς τον φιλό­σο­φο Τζορ­ντά­νο Μπρού­νο, για­τί υπο­στή­ρι­ζε την ηλιο­κε­ντρι­κή θεω­ρία του Κοπέρνικου.

1692 Ένας για­τρός στο Σάλεμ της Μασα­χου­σέ­της απο­φαί­νε­ται ότι τρία κορί­τσια έχουν κυριευ­τεί από το Σατα­νά και εξα­σκούν τη μαγεία. Η δια­πί­στω­ση αυτή θα οδη­γή­σει αργό­τε­ρα στο «Κυνή­γι Μαγισ­σών του Σάλεμ», όπως έμει­νε στην ιστορία.

1828 Γεν­νή­θη­κε ο Ιού­λιος Βερν, Γάλ­λος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, ποι­η­τής και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, ιδιαί­τε­ρα γνω­στός για τα περι­πε­τειώ­δη μυθι­στο­ρή­μα­τά του και τη βαθιά επιρ­ροή του στο λογο­τε­χνι­κό είδος της επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας (της οποί­ας θεω­ρεί­ται και “πατέ­ρας” της). Περισ­σό­τε­ρο γνω­στός από τα Ταξί­δι στο Κέντρο της Γης (1864), 20.000 λεύ­γες κάτω από τη θάλασ­σα (1870) και Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέ­ρες (1873). Ο Βερν έγρα­φε για αερο­πο­ρι­κά και δια­στη­μι­κά ταξί­δια πριν εφευ­ρε­θούν πρα­κτι­κά τα αερο­πλά­να και πριν επι­νοη­θούν τα μέσα ενός δια­στη­μι­κού ταξι­διού. Είναι ο δεύ­τε­ρος πιο μετα­φρα­σμέ­νος συγ­γρα­φέ­ας στον κόσμο (μετά την Αγκά­θα Κρί­στι). Πολ­λά βιβλία του γυρί­στη­καν σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες, κινού­με­να σχέ­δια και τηλε­ο­πτι­κές σειρές

1833 Με Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα του Όθω­να, αντι­κα­θί­στα­ται ο Φοί­νι­κας- η πρώ­τη νομι­σμα­τι­κή μονά­δα της σύγ­χρο­νης Ελλά­δας- με την Δραχμή.

1879 Ο Σάντ­φορντ Φλέ­µινγκ προ­τεί­νει για πρώ­τη φορά την υιο­θέ­τη­ση παγκό­σμιας ώρας σε μία συνά­ντη­ση του Βασι­λι­κού Κανα­δι­κού Ινστιτούτου.

1904 Ο ιαπω­νι­κός στό­λος επι­τί­θε­ται στη ρωσι­κή ναυ­τι­κή βάση του Πορτ Άρθρουρ σημα­το­δο­τώ­ντας την έναρ­ξη του Ρώσο — ιαπω­νι­κού πολέ­μου, ο οποί­ος διήρ­κε­σε έως τις 5 Σεπτεμ­βρί­ου 1905 με νίκη των Ιαπώ­νων και επέ­δρα­σε κατα­λυ­τι­κά στη ρωσι­κή επα­νά­στα­ση του 1905 («γενι­κή δοκι­μή», κατά τον Β. Ι. Λένιν, της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης του 1917)

1912 O Εμμα­νου­ήλ Αργυ­ρό­που­λος γίνε­ται ο πρώ­τος Ελλη­νας αερο­πό­ρος, πετώ­ντας με ένα αερο­σκά­φος «Νιού­πορτ» 50 ίππων. Στη δεύ­τε­ρη πτή­ση, που εκτέ­λε­σε ο Αργυ­ρό­που­λος την ίδια μέρα, πέτα­ξε με τον τότε πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας, Ελευ­θέ­ριο Βενιζέλο.

1916 Ποι­η­τές και καλ­λι­τέ­χνες συνα­ντώ­νται στο καμπα­ρέ Βολ­τέ­ρος της Ζυρί­χης και απο­φα­σί­ζουν να ιδρύ­σουν το κίνη­μα Ντα­ντά. Ηγε­τι­κή μορ­φή του, ο Ρου­μά­νος συγ­γρα­φέ­ας Τρι­στάν Τζα­ρά. Βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά του κινή­μα­τος: 1) Αγα­νά­κτη­ση για τον παρα­λο­γι­σμό του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, 2) Αμφι­σβή­τη­ση και απέ­χθεια για τον σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό. Απόρ­ρι­ψη της αστι­κής κουλ­τού­ρας, 3) Απα­ντούν πιο πολύ με την πρό­κλη­ση, παρά με τις αισθη­τι­κές ιδέ­ες τους.

1920 Γεν­νή­θη­κε η σταρ του Χόλι­γουντ Lana Turner _Λάνα Τάρ­νερ

1921 Πεθαί­νει ο Πιοτρ Κρο­πότ­κιν, Ρώσος πρί­γκι­πας, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους θεω­ρη­τι­κούς του αναρχισμού

1924 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Νεβά­δα η πρώ­τη εκτέ­λε­ση σε θάλα­μο αερί­ων στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμερικής.

1931 Γεν­νή­θη­κε ο James Dean _Τζέιμς Ντιν, το κινη­μα­το­γρα­φι­κό ίνδαλ­μα της δεκα­ε­τί­ας του 50, με την πιο σύντο­μη καριέ­ρα από όλους τους σταρ της Έβδο­μης Τέχνης

1941 Γεν­νή­θη­κε η λαϊ­κή τρα­γου­δί­στρια Δούκισσα.

Doukissa

1946 Η ΚΕ του ΕΑΜ με ανα­κοί­νω­σή της τονί­ζει ότι θα απέ­χει από τις εκλο­γές της 31/3/1946 αν δεν εξα­σφα­λι­στούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για γνή­σια διε­ξα­γω­γή τους

1962 Εννέα άτο­μα σκο­τώ­νο­νται στο Παρί­σι, κατά τη διάρ­κεια συγκρού­σε­ων με τη γαλ­λι­κή αστυνομία.

1963 Η κυβέρ­νη­ση του Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένε­ντι στα πλαί­σια του εμπάρ­γκο καθι­στά παρά­νο­μα τα ταξί­δια και τις οικο­νο­μι­κές και εμπο­ρι­κές συναλ­λα­γές των Αμε­ρι­κα­νών πολι­τών στην Κούβα.

1963 Το καθε­στώς του πρω­θυ­πουρ­γού του Ιράκ, Κασέμ, ανα­τρέ­πε­ται από το κόμ­μα Μπάαθ.

1965 Η πτή­ση 663 της Eastern Air Lines κατα­λή­γει στον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό και εκρή­γνυ­ται, σκο­τώ­νο­ντας όλους τους επιβαίνοντες.

1969 Το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΦΕΕ κυκλο­φο­ρεί στην Αθή­να ανα­κοί­νω­ση, με την οποία καλεί τους φοι­τη­τές να συμπα­ρα­στα­θούν στους καθη­γη­τές που διώ­κο­νται για τα πολι­τι­κά τους φρονήματα.

1971 Οι «έξι» της ΕΟΚ απο­φα­σί­ζουν να προ­χω­ρή­σουν σε κοι­νό ευρω­παϊ­κό νόμι­σμα μέσα στα επό­με­να δέκα χρόνια.

1972 Πέθα­νε ο ρεμπέ­της Μάρ­κος Βαμβακάρης

markos vamvakaris

1980 «Φεύ­γει» από τη ζωή ο Κρη­τι­κός λυρά­ρης και τρα­γου­δι­στής Νίκος Ξυλού­ρης, ο οποί­ος σφρά­γι­σε με τη φωνή του κάποιες από τις πιο δυνα­τές στιγ­μές του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού. Τρα­γού­δια, που εμπνεύ­στη­καν και ενέ­πνευ­σαν την αντι­δι­κτα­το­ρι­κή πάλη κι έγι­ναν σύμ­βο­λα αντί­στα­σης κατά της χούντας.

xulouris

1981 Σε τρα­γω­δία κατα­λή­γει το ποδο­σφαι­ρι­κό ντέρ­μπι Ολυ­μπια­κού- ΑΕΚ, στο γήπε­δο Καραϊ­σκά­κη στον Πει­ραιά. Δεκα­εν­νέα άτο­μα, τα περισ­σό­τε­ρα νεα­ρής ηλι­κί­ας, πεθαί­νουν από ασφυ­ξία όταν, για αδιευ­κρί­νι­στους λόγους, στρι­μώ­χνο­νται, στην έξο­δο της Θύρας 7 και πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Λίγο αργό­τε­ρα θα ξεψυ­χή­σει ακό­μη ένας στο «Τζά­νειο» Νοσο­κο­μείο του Πει­ραιά, όπου μετα­φέ­ρο­νται οι σοβα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νοι. Εξι μήνες αργό­τε­ρα θα προ­στε­θεί ακό­μη ένας άνθρω­πος στον τρα­γι­κό κατά­λο­γο, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθ­μό των νεκρών σε 21, καθώς δεν κατόρ­θω­σε να ξυπνή­σει ποτέ από το κώμα στο οποίο έπεσε.

thura 7

1982 Κρί­ση ΗΠΑ — Δυτι­κής Ευρώ­πης για το σοβιε­τι­κό φυσι­κό αέριο

krisi gia fusiko aerio

1989 Η πτή­ση 1851 της Independent Air συντρί­βε­ται σε βου­νό ενώ προ­σεγ­γί­ζει τη Σάντα Μαρία (Αζό­ρες), σκο­τώ­νο­ντας και τους 144 επιβαίνοντες.

2004 Ο Γεώρ­γιος Α. Παπαν­δρέ­ου _ΓΑΠ εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ

2005 Η Βου­λή των Ελλή­νων εκλέ­γει Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας τον Κάρο­λο Παπούλια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο