Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και στον κόσμο σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμερα 🤔 18 Φεβρουαρίου __
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.

842 Λήγει η Εικο­νο­μα­χία. Η Θεο­δώ­ρα, σύζυ­γος του τελευ­ταί­ου εικο­νο­μά­χου αυτο­κρά­το­ρα Θεό­φι­λου, επι­βά­λει την απο­κα­τά­στα­ση της προ­σκύ­νη­σης των ιερών εικόνων.

1360 Γεν­νιέ­ται ο  Τζο­βά­νι ντι Μπί­τσι των Μεδί­κων, Ιτα­λός τρα­πε­ζί­της: Η τρά­πε­ζά του Banco dei Medici (1397–1494) ήταν η μεγα­λύ­τε­ρη και πιο διά­ση­μη στην Ευρώ­πη κατά τον 15ο αιώ­να και σύμ­φω­να με πολ­λούς μελε­τη­τές, οι Μέδι­κοι ήταν για μια ορι­σμέ­νη περί­ο­δο η πλου­σιό­τε­ρη οικο­γέ­νεια στην Ευρώ­πη. Με αυτόν τον πλού­το απέ­κτη­σε πολι­τι­κή εξου­σία πρώ­τα στη Φλω­ρε­ντία και αργό­τε­ρα στην Ιτα­λία και την Ευρώ­πη. Οι Medici συνέ­βα­λαν σημα­ντι­κά στην ανά­πτυ­ξη της λογι­στι­κής με τη βελ­τί­ω­ση του καθο­λι­κού _“mastro”, μέσω της συμπε­ρί­λη­ψης του συστή­μα­τος διπλής εγγρα­φής που έκα­νε πιο εμφα­νείς τις πιστώ­σεις και τις χρεώσεις.
Το καθο­λι­κό περιέ­χει δύο στή­λες, μία για χρε­ώ­σεις και μία για πιστώ­σεις και πιθα­νώς μια αλφα­βη­τι­κή στή­λη για οφει­λέ­τες και πιστω­τές. Περι­λαμ­βά­νει τις λει­τουρ­γί­ες δια­χεί­ρι­σης μιας επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας με συστη­μα­τι­κή σει­ρά, και συνο­δευό­ταν από ένα μικρό­τε­ρο _πιθανά για εξω­λο­γι­στι­κές εγγρα­φές  _το “mastrino”.

1405 Πεθαί­νει κατά τη διάρ­κεια εκστρα­τεί­ας στην Κίνα ο ηγέ­της των Μογ­γό­λων Ταμερλάνος.

1546 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός ηγέ­της της Προ­τε­στα­ντι­κής Μεταρ­ρύθ­μι­σης του 16ου αιώ­να, Μαρ­τί­νος Λούθηρος

louthiros

1564 Πέθα­νε ο Μιχα­ήλ Άγγε­λος, Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης και αρχιτέκτονας

1637 Ογδοη­κο­ντα­ε­τής Πόλε­μος: Στα ανοι­κτά των ακτών της Κορ­νουά­λης στην Αγγλία, ο ισπα­νι­κός στό­λος ανα­χαι­τί­ζει έναν σημα­ντι­κό αγγλο-ολλαν­δι­κό στό­λο 44 πλοί­ων συνο­δευό­με­νο από έξι πολε­μι­κά πλοία, κατα­στρέ­φο­ντας ή κατα­λαμ­βά­νο­ντας 20 από αυτά.

1754 Γεν­νιέ­ται ο Αλέ­ξαν­δρος Βόλ­τα, που ανα­κά­λυ­ψε το βολ­ταϊ­κό τόξο, εφηύ­ρε τη βολ­ταϊ­κή στή­λη και έγρα­ψε σπου­δαία έργα για τον ηλεκτρισμό.

1828 Ο Ανδρέ­ας Μια­ού­λης, κατ’ εντο­λή του Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια, εκκα­θα­ρί­ζει τις Σπο­ρά­δες νήσους απ’ τους πειρατές.

1861 Συνε­δριά­ζει για πρώ­τη φορά η Βου­λή της ενιαί­ας Ιτα­λί­ας. Η ενο­ποί­η­ση της Ιτα­λί­ας υπήρ­ξε απο­τέ­λε­σμα της ανά­πτυ­ξης ενός αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κού κινή­μα­τος που ονο­μά­στη­κε «ριζορ­τζι­μέ­ντο» (ανόρ­θω­ση) και στρέ­φο­νταν ενά­ντια στους φεου­δαρ­χι­κούς-απο­λυ­ταρ­χι­κούς θεσμούς επι­διώ­κο­ντας τη συγκρό­τη­ση ενός ενιαί­ου αστι­κού έθνους-κράτους.

1861 Στο Μοντ­γκό­με­ρι της Αλα­μπά­μα, ο Τζέ­φερ­σον Ντέι­βις ανα­γο­ρεύ­ε­ται πρώ­τος και τελευ­ταί­ος Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας των Νότιων Πολιτειών.

1883 Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας, Νίκος Καζαν­τζά­κης

nikos kazantzakis

1885 Δημο­σιεύ­ο­νται στις ΗΠΑ οι Περι­πέ­τειες του Χάκλ­μπε­ρι Φιν του Μαρκ Τουαίην.

1907 Στις ΗΠΑ, γίνο­νται δεκτοί στα σχο­λεία του Σαν Φραν­σί­σκο μαθη­τές ιαπω­νι­κής κατα­γω­γής, μετά από συμ­φω­νία του Προ­έ­δρου Ρού­σβελτ με τις αρχές της πόλης.

1909 Γεν­νή­θη­κε η λογο­τέ­χνης Διδώ Σωη­ρί­ου

dido sotiriou

1911 Γεν­νή­θη­κε ο Βάλιας Σεμερ­τζί­δης (18 Φεβρουα­ρί­ου 1911–1983) ζωγρά­φος και χαράκτης…

valias semertzidis

1919 Γεν­νή­θη­κε ο Τζακ Πάλανς, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός _Κέρδισε το Όσκαρ β΄ αντρι­κού ρόλου το 1991 για το ρόλο του στην ται­νία Τι έκα­νες μπα­μπά στην άγρια δύση;

1929  Ανα­κοι­νώ­νε­ται στο Χόλι­γουντ η θέσπι­ση των κινη­μα­το­γρα­φι­κών βρα­βεί­ων Όσκαρ.

Βρα­βεία Όσκαρ: Όταν ο Μάρ­λον Μπρά­ντο σόκα­ρε το Χόλυ­γουντ αρνού­με­νος να παρα­λά­βει το χρυ­σό αγαλματίδιο

1930 Μελε­τώ­ντας φωτο­γρα­φί­ες που ελή­φθη­σαν τον Ιανουά­ριο, ο Κλάιντ Τόμπω ανα­κα­λύ­πτει τον Πλούτωνα.

1932 Η Αυτο­κρα­το­ρία της Ιαπω­νί­ας ανα­κη­ρύσ­σει τη Μαν­τσου­κούο (το απαρ­χαιω­μέ­νο κινε­ζι­κό όνο­μα για τη Μαν­τζου­ρία) ανε­ξάρ­τη­τη από τη Δημο­κρα­τία της Κίνας.

1932 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος Τσέ­χος σκη­νο­θέ­της Μίλος Φόρ­μαν, γνω­στός για τη φωλιά του κού­κου (1975) με Jack Nicholson, Amadeus (1984), Υπό­θε­ση Λάρι Φλιντ (1996), Hair (1979) κά

1933 Γεν­νή­θη­κε η Γιό­κο Όνο, Για­πω­νέ­ζα καλ­λι­τέ­χνης μού­σα και σύντρο­φος του Τζον Λένον

1935 Γεν­νή­θη­κε ο διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής Σάβ­βας Θεοδωρίδης

Fabrizio de André – Ο πόλε­μος του Πιέ­ρο | La guerra di Piero | Φωτο-Video

1940 Γεν­νή­θη­κε ο Φαμπρί­τσιο Ντε Αντρέ, Ιτα­λός τραγουδοποιός

1943 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Ναζί συλ­λαμ­βά­νουν τα μέλη του Λευ­κού Ρόδου.

1943 Β΄ Παγκό­σμιος: Ο Γιό­ζεφ Γκαί­μπελς εκφω­νεί τον Ολο­κλη­ρω­τι­κό πόλε­μο. Η ομι­λία Sportpalast (γερ­μα­νι­κά: Sportpalastrede) ή ομι­λία Total War ήταν μια ομι­λία που εκφω­νή­θη­κε από τον Γερ­μα­νό Υπουρ­γό Προ­πα­γάν­δας Joseph Goebbels στο Sportpalast του Βερο­λί­νου σε ένα μεγά­λο, προ­σε­κτι­κά επι­λεγ­μέ­νο ακρο­α­τή­ριο στις 18-Φεβ-1943, καθώς η πλά­στιγ­γα του Πολέ­μου στρε­φό­ταν κατά της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας και τους συμ­μά­χους του Άξο­να _ Θυμί­ζου­με πως η μάχη του Στά­λιν­γκραντ έλη­ξε στις 2‑Φεβ-1943 με νίκη των Σοβιε­τι­κών δίνο­ντας την υπε­ρο­χή στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό, ο οποί­ος την κρά­τη­σε μέχρι το τέλος του πολέ­μου. Η ομι­λία ήταν η πρώ­τη δημό­σια παρα­δο­χή από τη ναζι­στι­κή ηγε­σία ότι η Γερ­μα­νία αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρούς κιν­δύ­νους, επει­δή —όπως υπο­στή­ρι­ξε— η επι­βί­ω­ση της Γερ­μα­νί­ας δια­κυ­βεύ­ο­νταν από μια μπολ­σε­βι­κή Ευρώ­πη. Παράλ­λη­λα ανα­φέ­ρε­ται ακρο­θι­γώς στο Ολο­καύ­τω­μα, όταν αρχί­ζει να λέει «Ausrotten» (χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη γερ­μα­νι­κή λέξη για την εξό­ντω­ση), αλλά αμέ­σως την αλλά­ζει σε «Ausschaltung» (δηλ. απο­κλει­σμός). Αυτή ήταν η ίδια λέξη που χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ το 1941, για το απο­τέ­λε­σμα της συζή­τη­σής του με τον Αδόλ­φο Χίτλερ για την Τελι­κή Λύση, όπου έγρα­ψε “als Partisanen auszurotten” (“εξο­λο­θρεύ­στε τους ως αντάρτες”).

1946 Ναύ­τες του Βασι­λι­κού Ινδι­κού Ναυ­τι­κού στα­σιά­ζουν στο λιμά­νι της Βομ­βά­ης, απ’ όπου η δρά­ση απλώ­νε­ται σε όλες τις επαρ­χί­ες της βρε­τα­νι­κής Ινδί­ας, με τη συμ­με­το­χή 78 πλοί­ων και 20.000 ναυτικών.

1948 Ξεκι­νά η πορεία των 1.000 αόπλων της Ρού­με­λης (μία ταξιαρ­χία) προς τη Μακε­δο­νία, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί το πρό­βλη­μα των εφε­δρειών του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού. Σε μια ηρω­ι­κή πορεία που κρά­τη­σε 42 ολό­κλη­ρες μέρες, οι άοπλοι αγω­νι­στές ήρθαν αντι­μέ­τω­ποι, εκτός από τις κακου­χί­ες, με τις ενέ­δρες και τις επι­θέ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού. Πολ­λοί από αυτούς θα χάσουν τη ζωή τους σε αυτή την υπερπροσπάθεια.

1952 Η Ελλη­νι­κή Βου­λή επι­κυ­ρώ­νει τη συμ­φω­νία έντα­ξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, με μόνες αρνη­τι­κές ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ και τη μία του Μιχά­λη Κύρκου.

1957 Συνέρ­χε­ται στη Ρου­μα­νία η 7η Πλα­τιά Ολο­μέ­λεια της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ (18–24/2/1957), κατά την οποία καθαι­ρέ­θη­κε ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης από μέλος της ΚΕ ενώ δια­γρά­φτη­κε και από μέλος του ΚΚΕ. Απο­φα­σί­ζε­ται η διε­ρεύ­νη­ση όλης της ζωής του ως υπό­πτου για συνερ­γα­σία με τον ταξι­κό εχθρό.

1967 Πέθα­νε ο Ρόμπερτ Οπεν­χάι­μερ, γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός, ο κύριος κατα­σκευα­στής της πρώ­της ατο­μι­κής βόμβας.

penxaimer

1972  Ένα Learjet 25 της Ολυ­μπια­κής Αερο­πλο­ΐ­ας συντρί­βε­ται κοντά στην πόλη Αντίμπ, στη Γαλ­λία. Η πτή­ση εκτε­λού­σε τη δια­δρο­μή Αθή­να — Νίκαια. Σκο­τώ­νο­νται και τα δύο μέλη του πληρώματος.

1983 Δεκα­τρείς άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και ένας τραυ­μα­τί­ζε­ται σοβα­ρά στο Σιάτλ, στη μεγα­λύ­τε­ρη μαζι­κή δολο­φο­νία με κίνη­τρο τη ληστεία στην ιστο­ρία των Η.Π.Α.

2004 200 νεκροί και 350 τραυ­μα­τί­ες είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός του εκτρο­χια­σμού αμα­ξο­στοι­χί­ας, στην επαρ­χία Χορα­σάν, στο ΒΑ Ιράν. Από τις ισχυ­ρές εκρή­ξεις στα 51 βαγό­νια του εμπο­ρι­κού τρέ­νου, που μετέ­φε­ρε βεν­ζί­νη, θείο και φωσφο­ρι­κά λιπά­σμα­τα, ισο­πε­δώ­θη­καν πέντε κοντι­νά χωριά. Αιτία της τρα­γω­δί­ας υπήρ­ξε μια ασθε­νής σει­σμι­κή δόνη­ση, που σημειώ­θη­κε στην περιοχή.

2004 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Δέσπω Διαμαντίδου

despo diamantidou

2017 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος-χαρά­κτης, Γιάν­νης Βαλαβανίδης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο