Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και στον κόσμο σαν σήμερα 6η Μάρτη;

Σαν σήμερα 💦  6η Μάρτη -
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

12 πΧ. Ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Οκτα­βια­νός Αύγου­στος ονο­μά­ζε­ται Pontifex Maximus, ενσω­μα­τώ­νο­ντας τη θέση σε εκεί­νη του αυτοκράτορα.
1475 Γεν­νή­θη­κε ο Iτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός καλ­λι­τέ­χνης Μιχα­ήλ Άγγε­λος. Ανά­με­σα στα γνω­στό­τε­ρα έργα του, οι νωπο­γρα­φί­ες στο Παπι­κό παρεκ­κλή­σι του Βατι­κα­νού (Καπέ­λα Σιξ­τί­να), η «Πιέ­τα» (Απο­κα­θή­λω­ση) στην Βασι­λι­κή του Αγί­ου Πέτρου, το άγαλ­μα του Δαυίδ, κ.α.
1521 Ο Φερ­δι­νάν­δος Μαγ­γε­λά­νος φτά­νει στη νήσο Γκουάμ.
1836 Μάχη του Άλα­μο. Μετά από πολιορ­κία 13 ημε­ρών, ο μεξι­κα­νι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει το Άλα­μο. Οι εθε­λο­ντές του Τέξας που υπε­ρα­σπί­ζο­νταν το Άλα­μο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Ντέι­βιντ Κρό­κετ, σκοτώνονται.

1894 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της εφη­με­ρί­δας «ΕΣΤΙΑ», με πρώ­το διευ­θυ­ντή τον ποι­η­τή, Γεώρ­γιο Δρο­σί­νη.

1899 Η γερ­μα­νι­κή χημι­κή εται­ρεία «Μπά­γερ» λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για την ασπιρίνη.

1900 Πέθα­νε ο Γκό­τλιμπ Ντάιμ­λερ, Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός, εφευ­ρέ­της της ντι­ζε­λο­μη­χα­νής, σχε­δια­στής της πρώ­της μοτο­σι­κλέ­τας και συνι­δρυ­τής της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας Mercedes. (Γεν. 17/3/1834)

1902 Ιδρύ­ε­ται η Ρεάλ Μαδρί­της από μία ομά­δα ποδο­σφαι­ρό­φι­λων, με επι­κε­φα­λής τον Χουάν Παντρός.

1910 Αγρο­τι­κή εξέ­γερ­ση στο Κιλε­λέρ της Θεσ­σα­λί­ας. Με προ­τρο­πή των μεγα­λο­τσι­φλι­κά­δων, ο στρα­τός ανοί­γει πυρ και σκο­τώ­νει στο χωριό Κιλε­λέρ δύο αγρό­τες, έπει­τα από επει­σό­δια με τους σιδη­ρο­δρο­μι­κούς. Άλλοι δυο νεκροί στο χωριό Τσου­λάρ μετα­τρέ­πουν σε φονι­κή μάχη το συλ­λα­λη­τή­ριο, που οργα­νω­νό­ταν την ίδια μέρα στη Λάρισα.

kileler

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πορ­το­γα­λί­ας στον αγώ­να για “δημο­κρα­τία & σοσιαλισμό”

1921 Ιδρύ­ε­ται το Πορ­το­γα­λι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα ως παράρ­τη­μα της Κομ­μου­νι­στι­κής Διεθνούς.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Πορ­το­γα­λί­ας μετα­ξύ σφύ­ρας και άκμονος

1926 Γεν­νή­θη­κε ο Αντρέι Βάι­ντα, Πολω­νός σκηνοθέτης

1928 Γεν­νή­θη­κε ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ κολομ­βια­νός συγ­γρα­φέ­ας Γκα­μπριέλ Γκαρ­σία Μάρ­κες.

markes

1933 Απο­τυγ­χά­νει από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος υπό τον βενι­ζε­λι­κό στρα­τη­γό Νικό­λαο Πλα­στή­ρα, που εκδη­λώ­θη­κε αμέ­σως μετά την ήττα του εκλο­γι­κού συνα­σπι­σμού του Ε. Βενι­ζέ­λου στις εκλο­γές. Το ΚΚΕ κατα­δί­κα­σε την πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή ενέρ­γεια και κάλε­σε το λαό να παλέ­ψει για τη ματαί­ω­σή της. Στις 7/3 σχη­μα­τί­σθη­κε κυβέρ­νη­ση με επι­κε­φα­λής τον στρα­τη­γό Αλέ­ξαν­δρο Οθω­ναίο και στις 10/3 πολι­τι­κή κυβέρ­νη­ση με επι­κε­φα­λής τον αρχη­γό του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος Πανα­γή Τσαλδάρη.

Η πρώ­τη κοσμο­ναύ­της στην ιστο­ρία, Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα, στα 81 της δεν παύ­ει να ονει­ρεύ­ε­ται μια ακό­μη δια­στη­μι­κή αποστολή

1937 Γεν­νιέ­ται η Βαλε­ντί­να Τερε­σκό­βα, Σοβιε­τι­κή κοσμο­ναύ­της και η πρώ­τη γυναί­κα που ταξί­δε­ψε στο διά­στη­μα. Κόρη αγρο­τών, η Β. Τερε­σκό­βα πριν εντα­χθεί στο δια­στη­μι­κό πρό­γραμ­μα της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης δού­λευε ως εργά­τρια σε υφαντουργείο.

Σβε­τλά­να Σαβί­τσκα­για: από το αθλη­τι­κό pilotage στον 4ωρο δια­στη­μι­κό περίπατο

1942 Οι φοι­τη­τές του Πολυ­τε­χνεί­ου κατε­βαί­νουν σε 4ήμερη γενι­κή απερ­γία με οικο­νο­μι­κά και εκπαι­δευ­τι­κά ζητή­μα­τα. Η απερ­γία μετα­τρά­πη­κε σε ανοι­χτή εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κή εκδή­λω­ση με συν­θή­μα­τα κατά των κατακτητών.

1950 Οι ελλη­νι­κές εκλο­γές, που έχουν ως απο­τέ­λε­σμα την πτώ­ση του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος και την εντυ­πω­σια­κή άνο­δο της ΕΠΕΚ, οδη­γούν σε μια κυβέρ­νη­ση υπό τον Σοφο­κλή Βενιζέλο.

1951 Σε κλί­μα έντο­νου αντι­κομ­μου­νι­σμού και «κόκ­κι­νης» τρο­μο­ϋ­στε­ρί­ας (περί­ο­δος Μακαρ­θι­σμού) αρχί­ζει η δίκη των Έθελ και Τζού­λιους Ρόζεν­μπεργκ, δύο Αμε­ρι­κα­νών κομ­μου­νι­στών, που κατη­γο­ρού­νταν ότι έδω­σαν πυρη­νι­κά μυστι­κά στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Παρά τις κατα­σκευα­σμέ­νες κατη­γο­ρί­ες και την κατα­κραυ­γή (ανά­με­σα σε αυτούς που ένω­σαν τις φωνές τους υπέρ των Ρόζεν­μπεργκ: ο Α. Αϊν­στάιν, ο Μπ. Μπρεχτ, ο Π. Πικά­σο, ο Ζαν Πολ Σατρ, κ.α.) θα κατα­δι­κα­στούν σε θάνα­το και θα εκτε­λε­στούν στις 19/6/1953.

rozenbergk

1952 Πεθαί­νει ο κομ­μου­νι­στής Μιλ­τιά­δης Πορ­φυ­ρο­γέν­νης. Γεν­νη­μέ­νος στις 25/2/1903 στην Αγριά Μαγνη­σί­ας συνέ­δε­σε τη ζωή του με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και τους αγώ­νες του λαού μας.

Μέλος του ΚΚΕ από το 1926, διε­τέ­λε­σε ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος της Κεντρι­κής του Επι­τρο­πής από το 5ο Συνέ­δριο το 1934. Στο 7ο Συνέ­δριο (1945) ανα­δεί­χθη­κε μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής Ελέγ­χου (έως το θάνα­τό του). Εκλέ­χθη­κε βου­λευ­τής του ΚΚΕ στις εκλο­γές του 1932 και του 1936, ενώ διώ­χτη­κε επα­νει­λημ­μέ­να για τη δρά­ση του.

Έλα­βε ενερ­γό μέρος στην ΕΑΜι­κή Εθνι­κή Αντί­στα­ση και διε­τέ­λε­σε υπουρ­γός το 1944 (στην κυβέρ­νη­ση «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» του Γ. Παπαν­δρέ­ου) και το 1947 (στην Προ­σω­ρι­νή Δημο­κρα­τι­κή Κυβέρνηση).

1953 Ο Γκιόρ­γκι Μαξι­μι­λιά­νοφ Μαλέν­κοφ, δια­δέ­χε­ται τον Ιωσήφ Στά­λιν στην πρω­θυ­πουρ­γία και στο αξί­ω­μα του πρώ­του γραμ­μα­τέα του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1964  Ο πυγ­μά­χος και Παγκό­σμιος Πρω­τα­θλη­τής, Κάσιους Κλέι, ασπά­ζε­ται το Μωα­με­θα­νι­σμό και αλλά­ζει το όνο­μά του σε Μοχά­μεντ Αλι.

1968 Αψη­φώ­ντας την παγκό­σμια κατα­κραυ­γή, η ρατσι­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Ιαν Σμιθ, στη Ροδε­σία (τη σημε­ρι­νή Ζιμπά­μπουε), απαγ­χο­νί­ζει τρεις μαύ­ρους αγω­νι­στές της παρά­νο­μης οργά­νω­σης «Λεο­πάρ­δα­λη», που αγω­νί­ζο­νταν κατά της αποι­κιο­κρα­τί­ας. Την εκτέ­λε­ση των τριών κατα­δί­κα­σαν η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, η Ινδία, οι ΗΠΑ, κ.α. χώρες.

1983 Στη Γερ­μα­νία, επι­στρέ­φει στην εξου­σία το Κόμ­μα των Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών με καγκε­λά­ριο τον Χέλ­μουτ Κολ.

1984 Στη Βρε­τα­νία αρχί­ζουν απερ­γία οι ανθρα­κω­ρύ­χοι. Θα διαρ­κέ­σει 12 μήνες

1985 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου εξαγ­γέλ­λει θεα­μα­τι­κά τη δια­βό­η­τη «αγο­ρά του αιώ­να». Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΚΥΣΕΑ, εγκρί­νε­ται η υπο­γρα­φή προ­συμ­φώ­νων για την αγο­ρά 40 αερο­σκα­φών «F‑16» και 40 «Μιράζ 2000». Υλο­ποιεί­ται έτσι μια προει­λημ­μέ­νη από­φα­ση, αγνο­ώ­ντας το κοι­νό αίσθη­μα και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες για τη ΝΑΤΟϊ­κή αυτή επιλογή.

agora tou aiona

1992 Ενερ­γο­ποιεί­ται ένας ιός με το όνο­μα «Μιχα­ήλ Άγγε­λος», την επέ­τειο της γέν­νη­σης του μεγά­λου ανα­γεν­νη­σια­κού δημιουρ­γού Μιχα­ήλ Άγγε­λου, προ­κα­λώ­ντας ζημιές σε εκα­τομ­μύ­ρια PC σε όλο τον κόσμο.

1994 Πέθα­νε η Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός και πολι­τι­κός, Μελί­να Μερκούρη.

2024 Έφυ­γε από τη ζωή, ο συν­θέ­της Δήμος Μού­τσης σε ηλι­κία 86 χρονών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο