Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και στον κόσμο σαν σήμερα 29η Μαρτίου;

Σαν σήμερα ⚓  29η Μαρτίου _
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα 
που έμειναν στην ιστορία

1430 Ο Σουλ­τά­νος Μου­ράτ Β΄ μετά από τρι­ή­με­ρη πολιορ­κία κατα­λαμ­βά­νει τη Θεσσαλονίκη.

1461 Ο «Πόλε­μος των δύο ρόδων» στην Αγγλία βρί­σκε­ται στο απο­κο­ρύ­φω­μά του. Ο Εδουάρ­δος ο Δ’ της Υόρ­κης νικά στη μάχη του Τάου­τον και ανα­γο­ρεύ­ε­ται βασι­λιάς της Αγγλί­ας, παράλ­λη­λα με τον Ερρί­κο του Λάνκαστερ.

1549 Ιδρύ­ε­ται η πόλη Σαλ­βα­δόρ, η πρώ­τη πρω­τεύ­ου­σα της Βρα­ζι­λί­ας (Salvador, Σωτή­ρας) η μεγα­λύ­τε­ρη πόλη στα βορειο­α­να­το­λι­κά της χώρας. Η πόλη σύμ­φω­να με την απο­γρα­φή του 2010, την κατα­τάσ­σει ως την τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη στη χώρα, μετά το Σάο Πάο­λο και το Ρίο ντε Τζανέιρο.

1553 Γεν­νή­θη­κε ο κρη­τι­κός ποι­η­τής, Βιτσέν­τζος Κορ­νά­ρος («Ερω­τό­κρι­τος», «Η Θυσία του Αβρα­άμ»). Όμη­ρο της λαϊ­κής φιλο­λο­γί­ας τον χαρα­κτή­ρι­σε ο Αδ. Κοραής

1798 Δημιουρ­γεί­ται η χώρα της σοκο­λά­τας, των ρολο­γιών και χρη­μα­το­κι­βώ­τιο των πλου­σί­ων του κόσμου… η Ελβετία.

1799 Η Πολι­τεία της Νέας Υόρ­κης ψηφί­ζει νόμο με στό­χο τη στα­δια­κή κατάρ­γη­ση της δουλείας.

1823 Συγκρο­τεί­ται στο Άστρος Αρκα­δί­ας η Β’ Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση υπό την προ­ε­δρία του Πετρό­μπεη Μαυ­ρο­μι­χά­λη, για να επι­κυ­ρώ­σει το πρώ­το Ελλη­νι­κό Σύνταγμα.

1827 Στη Βιέν­νη, 20.000 άτο­μα συνο­δεύ­ουν τον Λού­ντ­βιχ φον Μπε­τό­βεν στην τελευ­ταία του κατοικία

1849 Η επαρ­χία Παν­τζάμπ των Ινδιών προ­σαρ­τά­ται στη Βρε­τα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, μετά την ήττα των Σιχ από τα «στρα­τεύ­μα­τα του στέμματος».

1864 Η Αγγλία ανα­κοι­νώ­νει ότι παρα­χω­ρεί τα Επτά­νη­σα στην Ελλά­δα, ως προί­κα στον νέο βασι­λιά Γεώρ­γιο Α’.

1870 Γεν­νή­θη­κε ο Παύ­λος Μελάς, στρα­τιω­τι­κός, από τους οργα­νω­τές του Μακε­δο­νι­κού Αγώνα

1871 Εγκαι­νιά­ζε­ται το θέα­τρο Άλμπερτ Χολ του Λον­δί­νου από τη βασί­λισ­σα Βικτόρια.

1896 Ο Σπύ­ρος Λού­ης κόβει το νήμα στο μαρα­θώ­νιο των πρώ­των σύγ­χρο­νων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Χρό­νος: 2 ώρες, 58 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

1912 Γεν­νή­θη­κε η Χάνα Ράιτς (Hanna Reitsch, πέθα­νε – 24-Αυγ-1979) Γερ­μα­νί­δα αερο­πό­ρος, πιλό­τος — δοκι­μα­στής της Luftwaffe και η μονα­δι­κή γυναί­κα που τιμή­θη­κε με τον Σιδη­ρό Σταυ­ρό 1ης Τάξε­ως στον Δεύ­τε­ρο Παγκό­σμιο  Ήταν, επί­σης, η πρώ­τη γυναί­κα πιλό­τος που πέτα­ξε δοκι­μα­στι­κά ελικόπτερο.

1926 Γεν­νή­θη­κε ο στι­χουρ­γός Κώστας Βίρβος

virvos2

1928 Κυρώ­νε­ται το λεγό­με­νο τρι­με­ρές δάνειο ή «δάνειο σταθεροποίησης»

1929 Η κυβέρ­νη­ση του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου υπο­βάλ­λει για συζή­τη­ση στη Βου­λή το σχέ­διο του Νόμου «για την υπε­ρά­σπι­ση του κοι­νω­νι­κού καθε­στώ­τος», το περι­βό­η­το Ιδιώνυμο.
Από το βήμα της Βου­λής ο ίδιος ο Βενι­ζέ­λος τόνι­σε: «Πιστεύω, λοι­πόν, ότι θα με ακού­ση ο εργα­τι­κός κόσμος, όταν του είπω: ”Πρό­σε­ξε, μην παρα­συρ­θείς, από τους κομ­μου­νι­στάς εις τον αγώ­να αυτόν, ο οποί­ος φαί­νε­ται, ότι ετοι­μά­ζε­ται και εις την μάχην αυτήν, η οποία πρό­κει­ται να δοθή”. Το κρά­τος εκπρο­σω­πού­με­νον από την κυβέρ­νη­σιν, την νόμι­μον, και έχον, ως ελπί­ζω, υπο­στή­ρι­ξιν όλου του πολι­τι­κού κόσμου, θα αντι­τα­χθή κατά τοιαύ­της επα­να­στα­τι­κής ενερ­γεί­ας προς ανα­τρο­πήν του ελευ­θέ­ρου πολι­τεύ­μα­τος, θα την κτυ­πή­ση με όλα τα μέσα, τα οποία δια­θέ­τει επί τη βάσει των κει­μέ­νων νόμων» (902.gr).

idionumo1936 Στη Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, ο Αδόλ­φος Χίτλερ λαμ­βά­νει το 98,80% των ψήφων στο δημο­ψή­φι­σμα για την επι­κύ­ρω­ση της παρά­νο­μης επα­να­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης της Γερ­μα­νί­ας και της ανα­κα­τά­λη­ψης της Ρηνανίας.

1939 — Γεν­νή­θη­κε ο Τέρενς Χιλλ, (Terence Hill, ψευ­δώ­νυ­μο του Mario Girotti) Ιτα­λός ηθο­ποιός και σκη­νο­θέ­της. Η μητέ­ρα του ήταν Γερ­μα­νί­δα, που επέ­ζη­σε από τον βομ­βαρ­δι­σμό της Δρέσ­δης. Έγι­νε γνω­στός από τις πολ­λές του συμ­με­το­χές σε Western spaghetti και σε κωμω­δί­ες, συνή­θως παί­ζο­ντας ντου­έ­το μαζί με τον Bud Spencer.

1943 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Βαγ­γέ­λης Παπα­θα­να­σί­ου (πέθα­νε στο Παρί­σι, 17 Μαΐ­ου 2022), γνω­στός διε­θνώς ως Vangelis, παγκο­σμί­ως ανα­γνω­ρι­σμέ­νος μου­σι­κός και συν­θέ­της της ηλε­κτρο­νι­κής, τζαζ και ορχη­στρι­κής μου­σι­κής. Επη­ρέ­α­σε την ανά­πτυ­ξη δια­φο­ρε­τι­κών μου­σι­κών ειδών, ενώ θεω­ρεί­ται πρω­τερ­γά­της του ηλε­κτρο­νι­κού ήχου. Βρα­βεύ­τη­κε με Όσκαρ για την μου­σι­κή της ται­νί­ας Οι δρό­μοι της φωτιάς το 1982, επί­σης, επέν­δυ­σε μου­σι­κά πλή­θος άλλων κινη­μα­το­γρα­φι­κών ται­νιών όπως Blade Runner, 1492: Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος, Αλέ­ξαν­δρος, Ελ Γκρέ­κο κ.ά. Είχε συνερ­γα­στεί με τον Ντέ­μη Ρού­σο, την Ειρή­νη Παπ­πά και τον Τζον Άντερ­σον. Το 1997 σκη­νο­θέ­τη­σε την τελε­τή έναρ­ξης του 6ου Παγκό­σμιου Πρω­τα­θλή­μα­τος Ανοι­χτού Στί­βου της IAAF που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο. Το έργο του Μυθω­δία επε­λέ­γη από τη ΝΑΣΑ ως η επί­ση­μη μου­σι­κή για την απο­στο­λή της, 2001 Οδύσ­σεια στον Άρη, ενώ το 2002 συνέ­θε­σε το μου­σι­κό σήμα του Μουντιάλ.

Vangelis’ Best: Πέντε κορυ­φαί­ες μου­σι­κές συν­θέ­σεις του Βαγ­γέ­λη Παπαθανασίου

1949 Εγκαι­νιά­ζε­ται η διώ­ρυ­γα της Κορίνθου

1950 Αρχί­ζει στο Α’ Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθη­νών η δίκη των υπευ­θύ­νων της εφη­με­ρί­δας Μάχη. Αιτία υπήρ­ξε η αρθρο­γρα­φία της εφη­με­ρί­δας γύρω από τα βασα­νι­στή­ρια και τις φρι­κτές συν­θή­κες κρά­τη­σης στη Μακρό­νη­σο. Η δίκη αναβλήθηκε.

1950 Η εται­ρία RCA κατα­σκευά­ζει την πρώ­τη έγχρω­μη τηλεόραση

Το παρά­δειγ­μα της Κού­βας έλαμ­ψε και στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες με 15 μετάλλια

1952 Γεν­νιέ­ται ο Τεό­φι­λο Στί­βεν­σον, Κου­βα­νός πυγ­μά­χος στην κατη­γο­ρία των βαρέ­ων βαρών και προ­πο­νη­τής. (Teófilo Stevenson Lawrence, πέθα­νε – 11 Ιου­νί­ου 2012),  Θεω­ρεί­ται ως η κορυ­φαία προ­σω­πι­κό­τη­τα στην ιστο­ρία της ερα­σι­τε­χνι­κής πυγ­μα­χί­ας, έχο­ντας κατα­κτή­σει τρία χρυ­σά μετάλ­λια σε Ολυ­μπια­κούς Αγώνες

«Πατρί­δα ή θάνα­τος! Θα νική­σου­με!»: Ο Κου­βα­νός ολυ­μπιο­νί­κης Χού­λιο Σέσαρ λα Κρους στέλ­νει μήνυ­μα απ’ το Τόκιο

1960 Στη Διά­σκε­ψη για το Ναυ­τι­κό Δίκαιο ο Έλλη­νας αντι­πρό­σω­πος Α. Βλά­χος δηλώ­νει ότι «αν και θα ήταν επω­φε­λής για τη χώρα μας η επέ­κτα­σις των χωρι­κών υδά­των, για­τί θα εξα­σφα­λι­ζό­ταν απο­κλει­στι­κά και αναμ­φι­σβή­τη­τα εκ μέρους της Ελλά­δος έλεγ­χος του Αιγαί­ου, σκέ­ψεις γενι­κής φύσε­ως ήγα­γαν την Ελλά­δα στο να απορ­ρί­ψει τα όρια των 12 μιλί­ων, με την πεποί­θη­ση ότι τα όρια των 6 μιλί­ων είναι η ορθή λύση»

1960 Γεν­νιέ­ται ο Γιου Νέσμπε, Νορ­βη­γός συγγραφέας

Τα εντυ­πω­σια­κά “Ματω­μέ­να Φεγ­γά­ρια” του Nesbo

Στο «πνεύ­μα των Χρι­στου­γέν­νων» 6ο 🍁 Δόκτωρ Πορ­δα­λός, η συνω­μο­σία των Χριστουγέννων

1965 Γεν­νή­θη­κε η Βού­λα (Παρα­σκευή) Πατου­λί­δου η πρώ­τη γυναί­κα χρυ­σή Ολυ­μπιο­νί­κης στην Ελλά­δα. Ήταν μέλος της ολυ­μπια­κής ομά­δας στί­βου σε πέντε Ολυ­μπιά­δες (1988, 1992, 1996, 2000, 2004).

1967 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της Καρλ Ορφ

karl orf

1967 Οι ενδο­α­στι­κές αντι­θέ­σεις και συγκρού­σεις συνε­χί­ζο­νται στο δρό­μο προς τη στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία: η κυβέρ­νη­ση Παρα­σκευό­που­λου ανα­τρέ­πε­ται από την ΕΡΕ

Η σφα­γή του Μι Λάι: Φωτο­γρα­φί­ες από το έγκλη­μα των Αμε­ρι­κα­νών στο Βιετνάμ

1971 Σφα­γή του Μι Λάι: Ο υπο­λο­χα­γός Γουί­λιαμ Κάλεϋ κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια κάθειρ­ξη για φόνο εκ προμελέτης.

1974 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής και μου­σι­κο­συν­θέ­της Γιάν­νης Βαρ­δής (γιος του Αντώ­νη Βαρδή)

1974 Το δια­στη­μό­πλοιο «Μάρι­νερ 10» παίρ­νει τις πρώ­τες κοντι­νές φωτο­γρα­φί­ες απ’ τον πλα­νή­τη Ερμή.

1979 Πέθα­νε ο Νίκος Πεν­τζα­ρό­που­λος, διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής του Πανιω­νί­ου, για πολ­λούς ο κορυ­φαί­ος έλλη­νας τερ­μα­το­φύ­λα­κας, ο επο­νο­μα­στείς και «Ήρω­ας του Τάμπε­ρε». (Γεν. 17/1/1927)

1988 Γεν­νή­θη­κε ο Στέ­φα­νος Κασ­σε­λά­κης, επι­χει­ρη­μα­τί­ας και πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ

1993 Αρχί­ζει στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας η δίκη του Γιώρ­γου Κοσκω­τά και 26 ακό­μα ατό­μων. Η υπό­θε­ση αφο­ρά στην υπε­ξαί­ρε­ση 32 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών από την Τρά­πε­ζα Κρή­της και την εισ­ροή 12,1 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δραχ­μών από αυτά στην εκδο­τι­κή εται­ρία «Γραμ­μή».

1996 Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών της Πάτρας, ο ισο­βί­της Νίκος Κοεμ­τζής, ο οποί­ος είχε εκτί­σει 23 χρό­νια κάθειρ­ξης για τη δολο­φο­νία τριών αστυ­νο­μι­κών, το 1973.

paraggelia

2002 Το Ισρα­ήλ πραγ­μα­το­ποιεί επι­χεί­ρη­ση ενα­ντί­ον Παλαι­στι­νί­ων μαχη­τών, στη μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Δυτι­κή Όχθη από τον Πόλε­μο των Έξι Ημε­ρών το 1967.

2004 Βουλ­γα­ρία, Εσθο­νία, Λετο­νία, Λιθουα­νία, Ρου­μα­νία, Σλο­βα­κία, Σλο­βε­νία εισέρ­χο­νται στο ΝΑΤΟ.

2005 Πέθα­νε ο ποι­η­τής Μίλ­τος Σαχτούρης.

saxtouris

2011 Πεθαί­νει ο θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Ιάκω­βος Καμπα­νέλ­λης. Στη διάρ­κεια της Κατο­χής συμ­με­τεί­χε στην Αντί­στα­ση, συνε­λή­φθη από τους Γερ­μα­νούς (1943) και οδη­γή­θη­κε στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μαουτ­χά­ου­ζεν (έως 5/5/1945). Η καθο­ρι­στι­κή αυτή εμπει­ρία του κατα­γρά­φε­ται στο βιβλίο «Μαουτ­χά­ου­ζεν», ενώ επη­ρέ­α­σε όλο το έργο του.

kampanellis

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο