Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και στον κόσμο σαν σήμερα 12 Απριλίου;

Σαν σήμερα12η Απριλίου
Μια ματιά στην ιστορία 
του τόπου και του κόσμου

65 Πέθα­νε ο Σενέ­κας, Ρωμαί­ος φιλό­σο­φος, δρα­μα­τουρ­γός και πολιτικός

1204 Οι Σταυ­ρο­φό­ροι, που παίρ­νουν μέρος στην Δ’ Σταυ­ρο­φο­ρία, προ­χω­ρούν στην πρώ­τη Άλω­ση της Κωνσταντινούπολης.

1606 Οι Άγγλοι επι­λέ­γουν το ενω­μέ­νο λάβα­ρο, πιο γνω­στό ως Union Jack, για σημαία τους.

1654 Η Αγγλία, η Σκό­τια και η Ιρλαν­δία ενώ­νο­νται και συγκρο­τούν τη Βρετανία.

1815 Μια έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου του Ταμπό­ρο στην Ινδο­νη­σία προ­κα­λεί το θάνα­το 92.000 ανθρώπων.

1820 Ο Αλέ­ξαν­δρος Υψη­λά­ντης ανα­γο­ρεύ­ε­ται αρχη­γός της Φιλι­κής Εται­ρί­ας. Η Φιλι­κή Εται­ρία υπήρ­ξε η σημα­ντι­κό­τε­ρη από τις αντί­στοι­χες οργα­νώ­σεις με ταξι­κά-εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που συγκρο­τή­θη­καν εκεί­νη την περί­ο­δο, τόσο από την άπο­ψη της μαζι­κό­τη­τας, της μαχη­τι­κό­τη­τας, όσο και του ρόλου τον οποίο έπαι­ξε ενό­ψει της Επα­νά­στα­σης του 1821. Στον πυρή­να της βρέ­θη­κε εξαρ­χής η ανερ­χό­με­νη νεα­ρή ελλη­νό­φω­νη αστι­κή τάξη. Πάνω από τα μισά της μέλη ήταν έμπο­ροι, τρα­πε­ζί­τες, εφο­πλι­στές, κοκ. Η οργά­νω­ση, η δομή και οι αρχές λει­τουρ­γί­ες της Φιλι­κής άντλη­σαν από την αντί­στοι­χη ευρω­παϊ­κή εμπει­ρία, ιδιαί­τε­ρα της «καρ­μπο­να­ρί­ας» (μιας επα­να­στα­τι­κής συνω­μο­τι­κής οργά­νω­σης με εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό και αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κό πρό­γραμ­μα που έδρα­σε στις αρχές του 19ου αιώ­να στην Ιταλία)

filiki etaireia

1823 Γεν­νιέ­ται ο Ρώσος δρα­μα­τουρ­γός Α. Ν. Οστρόφ­σκι. Πέθα­νε το 1886. Υπήρ­ξε ανα­μορ­φω­τής του ρωσι­κού θεάτρου.

1861 Με την επί­θε­ση των Νοτί­ων στο Οχυ­ρό Σάμ­τερ, στο λιμά­νι του Τσάρ­λε­στον της Βιρ­τζί­νια ξεκι­νά ο Αμε­ρι­κα­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος (1861–1865).

amerikanikos emfulios

1866 Γεν­νιέ­ται ο Αλέ­ξαν­δρος Ουλιά­νοφ, μεγα­λύ­τε­ρος αδελ­φός του Λένιν, με σοβα­ρή επί­δρα­ση στη μελ­λο­ντι­κή δια­μόρ­φω­ση του ηγέ­τη της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης.. Επρό­κει­το για έναν πολύ μορ­φω­μέ­νο άνθρω­πο και απο­φα­σι­σμέ­νο επα­να­στά­τη (ναρό­ντ­νι­κο), που θυσί­α­σε τη ζωή του για την κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση των κατα­πιε­ζό­με­νων μαζών (εκτε­λέ­στη­κε στις 8_3_1887 από τα όργα­να του τσα­ρι­σμού, ύστε­ρα από τη συμ­με­το­χή του στην προ­ε­τοι­μα­σία δολο­φο­νι­κής από­πει­ρας κατά του τσά­ρου Αλε­ξάν­δρου του Γ’). Ενδια­φε­ρό­ταν ιδιαί­τε­ρα για τα πολι­τι­κά πράγ­μα­τα και τις νεω­τε­ρι­κές επα­να­στα­τι­κές μαρ­ξι­στι­κές ιδέ­ες και γρή­γο­ρα έγι­νε «μαύ­ρο πρό­βα­το», συμ­με­τέ­χο­ντας στο πανε­πι­στή­μιο σε παρά­νο­μες συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις, εκφω­νώ­ντας λόγους σε μαθη­τές, φοι­τη­τές και εργά­τες. Ως αγκι­τά­το­ρας _ προ­πα­γαν­δι­στής των μαρ­ξι­στι­κών ιδε­ών έχαι­ρε της εκτί­μη­σης των μυη­μέ­νων συνα­γω­νι­στών του, για το πνεύ­μα, τις γνώ­σεις και τον ακέ­ραιο χαρα­κτή­ρα του.
Το 1887, η ομά­δα ετοί­μα­σε μια από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας κατά του τσά­ρου (1η_Μαρτ_1887), με σκο­πό να προ­κα­λέ­σουν οι επα­να­στά­τες εντυ­πω­σια­σμό και αυθόρ­μη­το ξεση­κω­μό, καθώς εκεί­νη την ημέ­ρα συμπλη­ρώ­νο­νταν 6 ακρι­βώς χρό­νια από τη δολο­φο­νία του πρώ­ην τσά­ρου Αλέ­ξαν­δρου Β΄, πατέ­ρα του τότε τσά­ρου Αλέ­ξαν­δρου Γ΄, όμως η αστυ­νο­μία, μέσω πλη­ρο­φο­ριο­δο­τών, έμα­θε για τη συνω­μο­σία και επε­νέ­βη, συλ­λαμ­βά­νο­ντας τα ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της οργά­νω­σης. Το πρό­γραμ­μα που είχε συντά­ξει ο νεα­ρός Ουλιά­νοφ, ζητού­σε την εθνι­κο­ποί­η­ση της γης και των επι­χει­ρή­σε­ων και την εγκα­θί­δρυ­ση δημο­κρα­τί­ας. Ο τσά­ρος ευθύς μόλις έμα­θε για το σχέ­διο, το χαρα­κτή­ρι­σε ως από­πει­ρα επα­νά­λη­ψης της Παρι­σι­νής Κομ­μού­νας, γεγο­νός που σφρά­γι­σε τη μοί­ρα των συμ­με­τε­χό­ντων. Σύντο­μα, δεκα­πέ­ντε κατη­γο­ρού­με­νοι προ­σή­χθη­σαν σε ειδι­κό δικα­στή­ριο της Γερου­σί­ας. Όλοι τους κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το, μετά από λίγο όμως εδό­θη χάρη στους δέκα από αυτούς, μετα­ξύ των οποί­ων δεν ήταν ο Αλέ­ξαν­δρος Ουλιά­νοφ. Μένο­ντας πιστός στις αρχές του, ανέ­λα­βε πλή­ρως τις ευθύ­νες του, ελα­φρύ­νο­ντας παράλ­λη­λα τη θέση των άλλων κατη­γο­ρου­μέ­νων. Αρνή­θη­κε κάθε πιθα­νό­τη­τα για χάρη και δεν εξε­δή­λω­σε καμία πρό­θε­ση μετα­μέ­λειας και ο τσά­ρος, εξορ­γι­σμέ­νος από την αδιαλ­λα­ξία του, έδω­σε εντο­λή για την άμε­ση εκτέ­λε­σή του.

Ανα­μνη­στι­κή πλά­κα στο σημείο όπου εκτε­λέ­στη­κε ο Αλέ­ξαν­δρος Ουλιά­νοφ, στο κάστρο Ορέ­σεκ (Καρύ­δι)

1871 Γεν­νή­θη­κε ο δικτά­το­ρας Ιωάν­νης Μεταξάς

1872 Πέθα­νε ο συν­θέ­της Νικό­λα­ος Μάν­τζα­ρος ιδρυ­τής της μου­σι­κής Επτα­νη­σια­κής Σχο­λής. Θεω­ρεί­ται ένας από τους ανθρώ­πους που έβα­λαν τις βάσεις για την ελλη­νι­κή έντε­χνη μουσική.

1877  Η Ρωσία κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία και φθά­νει ένα βήμα πριν από την κατά­λη­ψη της Κωνσταντινούπολης.

1911 Ο Γάλ­λος Pierre Prier ολο­κλη­ρώ­νει την πρώ­τη non-stop πτή­ση Λον­δί­νο — Παρί­σι σε 3 ώρες και 56 λεπτά

1920 Πέθα­νε ο Βλά­σης Γαβρι­η­λί­δης, Έλλη­νας δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­της της εφη­με­ρί­δας «Ακρό­πο­λις». (Γεν. 1848)

1924  Γεν­νή­θη­κε ο Πέτερ Σάφαρ, αυστρια­κός για­τρός, που ανα­κά­λυ­ψε τη μέθο­δο της τεχνη­τής ανα­πνο­ής, γνω­στή ως «το φιλί της ζωής»

1927 Ο Τσιανγκ Κάι Σεκ δια­τά­ζει την εκτέ­λε­ση των μελών του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Κίνας στη Σαγκάη.

1930 Γεν­νή­θη­κε ο στι­χουρ­γός _“της καρ­διάς” τον έλε­γαν Πυθα­γό­ρας (Παπα­στα­μα­τί­ου, γνω­στός απλώς με το μικρό του όνο­μα _πέθανε 12- Νοε-1979), επί­σης ηθο­ποιός, σενα­ριο­γρά­φος και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, με τις μεγά­λες επι­τυ­χί­ες «Η Σμύρ­νη μάνα καί­γε­ται», «Το αγριο­λού­λου­δο», «Υπάρ­χω» κά, που πρό­λα­βε να γρά­ψει 4.000 τρα­γού­δια μέχρι τα 49 του χρό­νια, που έφυ­γε προ­δο­μέ­νος από την καρ­διά του.
Η Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή σημά­δε­ψε την οικο­γε­νεια­κή τους ζωή και επη­ρέ­α­σε αργό­τε­ρα και το έργο του. Ήταν ένας από τους καλύ­τε­ρους μαθη­τές και έδει­χνε ιδιαί­τε­ρη κλί­ση στα νεο­ελ­λη­νι­κά, στην ποί­η­ση και τη λογο­τε­χνία. Κατά τη διάρ­κεια της Κατο­χής, οι γονείς του και οι αδελ­φές του είχαν βγει στο βου­νό, ο αδελ­φός του ήταν αντάρ­της του ΕΛΑΣ, ενώ ο ίδιος σε ηλι­κία 14 ετών, τον Μάρ­τιο του 1944 κατα­τά­χτη­κε στην ΕΠΟΝ. Μετά το Γυμνά­σιο, το 1949, έφυ­γε για την Αθή­να, όπου φοί­τη­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ωδεί­ου Αθη­νών, με δάσκα­λο το Δημή­τρη Ροντή­ρη, απ όπου απο­φοί­τη­σε με άρι­στα. Έγρα­ψε δεκά­δες τρα­γού­δια, που αγα­πή­θη­καν, τρα­γου­δή­θη­καν και τρα­γου­διού­νται μέχρι και σήμε­ρα, πάντα άμε­σα και επί­και­ρα, γοη­τευ­τι­κά και κατα­νοη­τά χωρίς να τους λεί­πει ο προβληματισμός.

Ο Πυθα­γό­ρας “της καρ­διάς” μας _αφιέρωμα

Εργά­στη­κε και στο θέα­τρο, γρή­γο­ρα όμως στρά­φη­κε στη συγ­γρα­φή στί­χων και επι­θε­ω­ρή­σε­ων, κινη­μα­το­γρα­φι­κών σενα­ρί­ων στα οποία επι­κε­ντρώ­θη­κε ιδί­ως από το 1958 και μετά. Πολύ­πλευ­ρο ταλέ­ντο και έντο­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα εμφα­νί­ζε­ται και ο ίδιος σαν ηθο­ποιός σε ται­νί­ες που στη­ρί­ζο­νται στα σενά­ρια του

1931 Στις δημο­τι­κές εκλο­γές στην Ισπα­νία οι φιλο­μο­ναρ­χι­κές δυνά­μεις ηττώ­νται κατά κρά­τος στις 45 από τις 49 περι­φέ­ρειες. Την ίδια μέρα σε όλες τις μεγά­λες πόλεις διε­ξά­γο­νται μαζι­κές λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις. Οι δια­δη­λω­τές απε­λευ­θε­ρώ­νουν τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους και κατα­λαμ­βά­νουν πολ­λά κρα­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Οι δήμοι της Σεβίλ­λης, της Βαλέν­θιας, της Σαρα­γό­σας, της Βαρ­κε­λώ­νης, κ.α. πόλε­ων ανα­κη­ρύσ­σουν τη δημο­κρα­τία. Μετά από δύο μέρες ο βασι­λιάς της Ισπα­νί­ας Αλφόν­σος ο Γ’ εγκα­τα­λεί­πει τη χώρα και κατα­φεύ­γει στη Γαλ­λία. Η Ισπα­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται αστι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία (902.gr).

Hijo de la luna –Ο γιος της σελήνης

1933 Γεν­νή­θη­κε η διά­ση­μη ισπα­νί­δα υψί­φω­νος, Μον­σε­ρά Καμπαγιέ

Πέθα­νε η σοπρά­νο Μον­σε­ράτ Καμπαγιέ

1935 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής Τζί­μης Μακούλης

1936 Γεν­νή­θη­κε ο Βαγ­γέ­λης Σει­λη­νός, χορευ­τής και χορογράφος

1937 Ο Φρανκ Γουίτλ δοκι­μά­ζει στην Αγγλία τον πρώ­το κινη­τή­ρα αεριώ­θη­σης που σχε­διά­στη­κε για να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε αεροσκάφος.

1940 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός τζα­ζί­στας Herbie Hancock (Χέρ­μπι Χάν­κοκ) βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ καλύ­τε­ρης μου­σι­κής αλλά και με πολ­λά βρα­βεία Γκρά­μι. Ασχο­λή­θη­κε με σχε­δόν όλα τα είδη της τζαζ τα οποία εξε­λί­χθη­καν προς το τέλος του 20ού αιώ­να και την αρχή του 21ου. Υιο­θέ­τη­σε ηλε­κτρο­νι­κά όργα­να καθώς και ηλε­κτρο­νι­κές μεθό­δους παρα­γω­γής μου­σι­κής και ανέ­πτυ­ξε ένα προ­σω­πι­κό και χαρα­κτη­ρι­στι­κό στυλ. Ταυ­τό­χρο­να, συνέ­χι­σε να εξα­σκεί­ται στο πιά­νο, δημιουρ­γώ­ντας συνε­χώς και­νού­ριες φόρμες.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Βυθί­ζε­ται το ελλη­νι­κό πλω­τό νοσο­κο­μείο “Αττι­κή”, μετά από γερ­μα­νι­κό βομ­βαρ­δι­σμό, αν και έπλεε κατά­φω­το με εμφα­νή τα σήμα­τα του Ερυ­θρού Σταυ­ρού. Το “Αττι­κή” είχε απο­πλεύ­σει από την Καβά­λα και την Θάσο με προ­ο­ρι­σμό τον Πει­ραιά, μετα­φέ­ρο­ντας για­τρούς, νοσο­κό­μους και τραυ­μα­τί­ες. Συνο­λι­κά πνί­γη­καν 22 άτο­μα και σκο­τώ­θη­καν 28, μετα­ξύ των οποί­ων και ο κυβερ­νή­της του πλοί­ου, πλοί­αρ­χος Δημή­τριος Μελετόπουλος

1941 Γεν­νή­θη­κε ο (Robert Frederick Chelsea) “Bobby” Moore _Μπόμπι Μουρ, Άγγλος ποδο­σφαι­ρι­στής (πέθα­νε – 24_Φεβ_1993). Ένας από τους κορυ­φαί­ους αμυ­ντι­κούς της ποδο­σφαι­ρι­κής ιστο­ρί­ας, ψηφί­στη­κε 24ος καλύ­τε­ρος παί­κτης του 20ού αιώ­να στις εκλο­γές της IFFHS, διε­τέ­λε­σε αρχη­γός της Γου­έστ Χαμ για περισ­σό­τε­ρο από δέκα χρό­νια, οδη­γώ­ντας την στην κατά­κτη­ση του Κυπέλ­λου Αγγλί­ας το 1964 και του Κυπέλ­λου Κυπελ­λού­χων Ευρώ­πης το 1965 και αρχη­γός της ομά­δας της Εθνι­κής Αγγλί­ας η οποία κέρ­δι­σε το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο το 1966. Θεω­ρεί­ται ως ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των επο­χών και ο Πελέ τον χαρα­κτή­ρι­σε ως ένα από τους δύο καλύ­τε­ρους αμυ­ντι­κούς που αντι­με­τώ­πι­σε ποτέ. Αγω­νί­στη­κε συνο­λι­κά 108 φορές με τα χρώ­μα­τα της εθνι­κής Αγγλί­ας, αριθ­μός που απο­τε­λού­σε εθνι­κό ρεκόρ τη στιγ­μή της απο­χώ­ρη­σής του από το ποδόσφαιρο

1942 Οι δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι κηρύσ­σουν απερ­γία που κρα­τά έως τις 21 του Απρί­λη. Στην απερ­γία αυτή πήραν μέρος πάνω από 50.000 εργα­ζό­με­νοι στο δημό­σιο. Είναι ο πρώ­τος μεγά­λος απερ­για­κός αγώ­νας της Κατο­χής (και πρώ­τη δημο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κή απερ­γία σε όλη την κατε­χό­με­νη Ευρώπη).

apergia katoxi

1945 πέθα­νε ο Φράν­κλιν Ντε­λά­νο Ρού­σβελτ, ο 32ος Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, ο μονα­δι­κός που εξε­λέ­γη τέσ­σε­ρις φορές στο αξί­ω­μα αυτό

rousyelt

1949 Αρχί­ζει στο Κακουρ­γιο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης η δίκη του δημο­σιο­γρά­φου­Γρη­γό­ρη Στα­κτό­που­λου, κατη­γο­ρού­με­νου για τη δολο­φο­νία του Αμε­ρι­κα­νού δημο­σιο­γρά­φου Τζορτζ Πολκ.

1955  Ο Dr. Jonas Salk από την Αμε­ρι­κή παρου­σιά­ζει το εμβό­λιο κατά της πολιομυελίτιδας.

1961 Ο Σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν γίνε­ται ο πρώ­τος άνθρω­πος που μπαί­νει σε τρο­χιά γύρω από τη Γη, με το δια­στη­μό­πλοιο «Βοστόκ 1».

gagarin

Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν: 60 χρό­νια από το πρώ­το ταξί­δι ανθρώ­που στο διάστημα

1970 Σοβιε­τι­κό υπο­βρύ­χιο, που μετα­φέ­ρει τέσ­σε­ρις πυρη­νι­κές τορ­πί­λες, βυθί­ζε­ται στον Βισκαϊ­κό κόλ­πο τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά την εκδή­λω­ση πυρκαγιάς.

1981 Πρώ­τη εκτό­ξευ­ση του Δια­στη­μι­κού Λεω­φο­ρεί­ου «Κολού­μπια» στο διάστημα.

1992 Ανοί­γει τις πύλες της η Eurodisney στη Μαρν λα Βαλέ της Γαλλίας

eurodisney

 

 

 

2018 Πτώ­ση μιράζ τύπου 2000–5, 9 μίλια δίπλα από τη Σκύρο.Ο πιλό­τος του Γιώρ­γος Μπαλ­τα­δώ­ρος πεθαίνει.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο