Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας και στον κόσμο σαν σήμερα 18η Απριλίου;

 Σαν σήμερα ⚓  18η Απριλίου __
Γεγονότα και πρόσωπα 
που έμειναν στην ιστορία και 
δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1480 Γεν­νή­θη­κε η Λου­κρη­τία Βορ­γία, νόθα κόρη του πάπα Αλέ­ξαν­δρου ΣΤ’

loukritia

1506 Τίθε­ται ο θεμέ­λιος λίθος της Βασι­λι­κής του Αγί­ου Πέτρου στη Ρώμη.

1521 Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος, πρω­τερ­γά­της της θρη­σκευ­τι­κής Μεταρ­ρύθ­μι­σης παρα­κού­ει τις εντο­λές της Αγί­ας Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας και αρνεί­ται να απο­κη­ρύ­ξει τα κηρύγ­μα­τά του.

louthiros6

1738 Ιδρύ­ε­ται η Βασι­λι­κή Ακα­δη­μία της Ιστο­ρί­ας στη Μαδρίτη.

1772 Γεν­νή­θη­κε ο Ντέ­η­βιντ Ρικάρ­ντο, Άγγλος οικο­νο­μο­λό­γος, ένας από τους πατέ­ρες των Κλασ­σι­κών Οικο­νο­μι­κών, με μεγα­λύ­τε­ρη συμ­βο­λή του στην εξέ­λι­ξη της οικο­νο­μι­κής θεω­ρί­ας τη θεω­ρία του συγκρι­τι­κού πλεονεκτήματος.

1831 Εγκαι­νιά­ζε­ται το Πανε­πι­στή­μιο της Αλαμπάμα.

1857  Εκδί­δε­ται το «Βιβλίο των Πνευ­μά­των» του Αλλάν Καρ­ντέκ, σημα­το­δο­τώ­ντας τη γέν­νη­ση του Πνευ­μα­τι­σμού στη Γαλ­λία. Spiritisme (αγγλ. spiritualism), με την ευρεία έννοια, ονο­μά­ζε­ται το σύνο­λο πρα­κτι­κών και μέσων που χρη­σι­μο­ποιού­νται με σκο­πό την επι­κοι­νω­νία με το «πνευ­μα­τι­κό βασί­λειο» ή με τις ψυχές των νεκρών. Προ­ϋ­πο­θέ­τει ότι ένα πνευ­μα­τι­κό μέρος του ανθρώ­που επι­ζεί μετά τον θάνα­το του υλι­κού σώμα­τος και μπο­ρεί να επι­κοι­νω­νεί με τους ζωντα­νούς, συνή­θως μέσω κάποιου μέντιουμ. Ο πνευ­μα­τι­σμός σχε­τί­ζε­ται με τον ανι­μι­σμό, τη θεουρ­γία, τη μαγεία και τη νεκρομαντεία.

Αρχαί­ος αιγυ­πτια­κός πάπυ­ρος που απει­κο­νί­ζει το μετα­θα­νά­τιο ταξίδι

1902 Η Δανία είναι η πρώ­τη χώρα που χρη­σι­μο­ποιεί τα δακτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα ως απο­δει­κτι­κό μέσο.

1902 Σει­σμός μεγέ­θους 7,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει τη Γουα­τε­μά­λα, σκο­τώ­νο­ντας 800–900 άτομα.

1906 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός, μεγέ­θους 7,8 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, πλήτ­τει το Σαν Φραν­σί­σκο της Καλι­φόρ­νια. Οι νεκροί υπο­λο­γί­ζο­νται σε 3.000 και οι άστε­γοι σε 300.000.

1907 Γεν­νή­θη­κε ο Μίκλος Ρόζα, Ούγ­γρος συν­θέ­της. Συνέ­θε­σε σχε­δόν 100 θέμα­τα ται­νιών, όμως είχε μεγά­λη αφο­σί­ω­ση στις ζωντα­νές παρα­στά­σεις, κι αυτό συνή­θι­ζε να το απο­κα­λεί ως «διπλή ζωή». Ο Ρόσα από νωρίς είχε κατα­ξιω­θεί στην Ευρώ­πη με τα ορχη­στρι­κό του θέμα Theme, Variations, and Finale (Op. 13) του 1933, ενώ έγι­νε δια­κε­κρι­μέ­νος μου­σι­κός στον κινη­μα­το­γρά­φο από το The Four Feathers (1939) και το The Thief of Bagdad (1940). Με το τελευ­ταίο έργο πήγε στις ΗΠΑ, όταν η παρα­γω­γή τον μετέ­φε­ρε εκεί από τη Βρε­τα­νία που βρι­σκό­ταν σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση. Πήρε την αμε­ρι­κα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα το 1946. Ο Ρόσα έχει βρα­βευ­θεί και με Όσκαρ Καλύ­τε­ρης Πρω­τό­τυ­πης Μου­σι­κής για την ται­νία Νύχτα Αγω­νί­ας (1945), την ται­νία A Double Life (1947) και το Μπεν Χουρ (1959).

1909 Οσιο­ποιεί­ται η Ζαν Ντ’ Αρκ _Ιωάννα της Λωραίνης.

1912 Το RMS Carpathia φέρ­νει 705 επι­ζώ­ντες του Τιτα­νι­κού στη Νέα Υόρκη.

1912  Ο ρωσι­κός στρα­τός επεμ­βαί­νει για να συντρί­ψει την απερ­γία των εργα­τών των χρυ­σω­ρυ­χεί­ων στη Σιβηρία.

1926 Ο στρα­τη­γός Πάγκα­λος γίνε­ται Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας. Είχαν προη­γη­θεί οι «εκλο­γές» στις 4 Απρί­λη. Για εκεί­νες τις εκλο­γές, το ΚΚΕ είχε προ­σπα­θή­σει για τη συγκρό­τη­ση κοι­νού μετώ­που με τα άλλα δημο­κρα­τι­κά κόμ­μα­τα, για να δώσει στις εκλο­γές αντι­δι­κτα­το­ρι­κό χαρα­κτή­ρα. Απέρ­ρι­ψε ακό­μη την πρό­τα­ση του Πάγκα­λου, να μην υπο­στη­ρί­ξει τον κοι­νό υπο­ψή­φιο των δημο­κρα­τι­κών δυνά­με­ων Κ. Δεμερ­τζή, με αντάλ­λαγ­μα την απε­λευ­θέ­ρω­ση των εξό­ρι­στων και των φυλα­κι­σμέ­νων κομ­μου­νι­στών. Τελι­κά, όταν τα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα κήρυ­ξαν απο­χή από τις εκλο­γές, κήρυ­ξε απο­χή και το ΚΚΕ.

1932 Η Ελλά­δα κηρύσ­σει επι­σή­μως χρε­ο­στά­σιο. Οπως γνω­στο­ποιεί στη σύνο­δο της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, η χώρα αδυ­να­τεί να κατα­βάλ­λει τις οφει­λές της από τον εξω­τε­ρι­κό δανει­σμό και ανα­στέλ­λει επί μία πεντα­ε­τία την κατα­βο­λή των τοκο­χρε­ο­λυ­σί­ων. Ύστα­τη προ­σπά­θεια από την κυβέρ­νη­ση Βενι­ζέ­λου για τη διά­σω­ση της δραχμής.

1935 Πεθαί­νει ο Πανα­ΐτ Ιστρά­τι (Πανα­γής Βαλ­σά­μης το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα), ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Γκόρ­γκι των Βαλ­κα­νί­ων, Ελλη­νι­κής κατα­γω­γής Ρου­μά­νος συγγραφέας.

istrati

1935 Γεν­νή­θη­κε ο Κώστας Φέρ­ρης, σκη­νο­θέ­της, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, σενα­ριο­γρά­φος, μου­σι­κός παρα­γω­γός, θεω­ρη­τι­κός του κινη­μα­το­γρά­φου, δημο­σιο­γρά­φος και παρου­σια­στής. Δείγ­μα γρα­φής “το Ρεμπέ­τι­κο” μια βιο­γρα­φι­κή ται­νία του 1983 σε σκη­νο­θε­σία και σενά­ριο του ίδιου και της Σωτη­ρί­ας Λεο­νάρ­δου. Την παρα­γω­γή την ανέ­λα­βε το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου και η ΕΡΤ. Η ται­νία βασί­ζε­ται στη ζωή της Μαρί­κας Νίνου.

1941 Αυτο­κτό­νη­σε υπό το βάρος της δια­γρα­φό­με­νης γερ­μα­νι­κής εισβο­λής στην Ελλά­δα ο τότε πρω­θυ­πουρ­γός, Αλέ­ξαν­δρος Κορυζής

1942 Β΄ Παγκό­σμιος: Η αμε­ρι­κα­νι­κή αερο­πο­ρία πραγ­μα­το­ποιεί επι­δρο­μή στην Ιαπω­νία. Το Τόκιο, η Γιο­κο­χά­μα, το Κόμπε και η Ναγκό­για βομβαρδίζονται.

1942 Ο Πιερ Λαβάλ γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της φιλο­γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης της Γαλ­λί­ας του Βισύ: σχη­μα­τί­στη­κε από τον Γάλ­λο στρα­τάρ­χη Φιλίπ Πεταίν στο ελεύ­θε­ρο τμή­μα της, μετά την εισβο­λή της Γερ­μα­νί­ας και τη συν­θη­κο­λό­γη­ση κατά τον Β΄ Παγκό­σμιο. Ο Πεταίν, έχο­ντας ανα­λά­βει με συνταγ­μα­τι­κή κατο­χύ­ρω­ση όλες τις εκτε­λε­στι­κές και δικα­στι­κές εξου­σί­ες, εξήγ­γει­λε «εθνι­κή επα­νά­στα­ση» που τη συνό­ψι­ζε στο σύν­θη­μα «Εργα­σία, Οικο­γέ­νεια, Πατρί­δα». Με ιδιαί­τε­ρα εκτε­τα­μέ­να μέτρα διώ­ξε­ων κατά των αντι­φρο­νού­ντων _ειδικά των κομ­μου­νι­στών ακο­λου­θώ­ντας σε μεγά­λο βαθ­μό τα χνά­ρια των φασι­στι­κών και ναζι­στι­κών κυβερ­νή­σε­ων του Άξο­να, εγκα­θί­δρυ­σε ένα σκλη­ρό και απο­λυ­ταρ­χι­κό καθε­στώς, κατα­διώ­κο­ντας κάθε είδους «συνω­μο­τι­κές οργα­νώ­σεις», εργα­τι­κά σωμα­τεία και συν­δι­κά­τα Εβραί­ους κ.λπ.
Βασι­ζό­με­νος ιδιαί­τε­ρα στις λεγό­με­νες «Δυνά­μεις της ανα­κω­χής», τις «ομά­δες προ­στα­σί­ας» ή «ομά­δες ασφα­λεί­ας» του ταγ­μα­τάρ­χη Γκρου­σάρ, τη γαλ­λι­κή «Λεγε­ώ­να Πολε­μι­στών» και τους λεγε­ω­νά­ριους της «Υπη­ρε­σί­ας για τη Δημό­σια Τάξη», την Γαλ­λι­κή Πολι­το­φυ­λα­κή που συγκρό­τη­σε, οργά­νω­σε επι­πρό­σθε­τα φασι­στι­κή γαλ­λι­κή νεο­λαία με φασι­στι­κά πρό­τυ­πα και όλες οι απο­φά­σεις καθο­ρί­ζο­νταν από τις καλές σχέ­σεις με τους Ναζί, οι οποί­οι βεβαί­ως και θώπευαν την κυβέρ­νη­ση του Βισύ και αυτό διό­τι ακό­μα η Γαλ­λία διέ­θε­τε μια μεγά­λη ναυ­τι­κή δύνα­μη, όπως και μια τερά­στια αποι­κια­κή αυτο­κρα­το­ρία. Σε ό,τι αφο­ρά την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, ήταν πάντα από ανο­χή ως επι­δο­κι­μα­σία των ενερ­γειών της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας και δόθη­κε σε πολ­λές περι­πτώ­σεις το ελεύ­θε­ρο στους Γερ­μα­νούς να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν γαλ­λι­κές βάσεις των αποι­κιών. Διήρ­κε­σε από τον Ιού­λιο του 1940 μέχρι τον Αύγου­στο του 1944. Έλα­βε το όνο­μά της από την πόλη Βισύ, όπου μετέ­φε­ρε την έδρα της η κυβέρ­νη­ση του καθε­στώ­τος. Μετά το τέλος του Πολέ­μου παρα­πέμ­φθη­κε σε Στρα­το­δι­κείο, όπου και δικά­στη­κε για προ­δο­σία και το 1945, σε ηλι­κία 89 ετών, κατα­δι­κά­στη­κε σε θάνα­το, αλλά η ποι­νή του μετα­τρά­πη­κε σε ισό­βια φυλά­κι­ση από τον ντε Γκωλ «σε ανα­γνώ­ρι­ση των υπη­ρε­σιών που είχε προ­σφέ­ρει στον Α΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο». Μετα­φέρ­θη­κε στη φυλα­κή του Île d’Yeu, όπου, ύστε­ρα από λίγο διά­στη­μα, έπα­θε άνοια και πέθα­νε το 1951.

1943 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Ιάπω­νας ναύ­αρ­χος Ισο­ρό­κου Για­μα­μό­το σκο­τώ­νε­ται όταν το αερο­σκά­φος στο οποίο επέ­βαι­νε καταρ­ρί­πτε­ται από τους Αμε­ρι­κα­νούς πάνω από το Μπουγκαινβίλ.

1945 Πάνω από 1.000 βομ­βαρ­δι­στι­κά επι­τί­θε­νται στο μικρό νησί Χέλ­γκο­λαντ στη Γερμανία.

1949 Η Ιρλαν­δία εγκα­τα­λεί­πει τη Βρε­τα­νι­κή Κοι­νο­πο­λι­τεία και γίνε­ται η Δημο­κρα­τία της Ιρλανδίας.

1946 Η ΚΕ του ΕΑΜ με ανα­κοί­νω­σή της καταγ­γέλ­λει στην παγκό­σμια διε­θνή γνώ­μη τη βία του αστι­κού κρά­τους, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας την ανά­γκη άμε­σης απο­χώ­ρη­σης των αγγλι­κών στρα­τευ­μά­των και το σχη­μα­τι­σμό «Κυβερ­νή­σε­ως Ευρεί­ας Δημο­κρα­τι­κής Συνεν­νο­ή­σε­ως» που θα διε­ξά­γει εκλο­γές με πλή­ρη ανα­σύ­ντα­ξη των εκλο­γι­κών καταλόγων.

1951 Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Ιτα­λία και οι τρεις χώρες της BENELUX (Βέλ­γιο, Ολλαν­δία και Λου­ξεμ­βούρ­γο) υπο­γρά­φουν στο Παρί­σι την ιδρυ­τι­κή πρά­ξη της Ευρω­παϊ­κής Κοι­νό­τη­τας Ανθρα­κα και Χάλυ­βα (ΕΚΑΧ), που θα απο­τε­λέ­σει προ­πο­μπό της ΕΟΚ και της Ευρω­παϊ­κής Ενωσης.

1954  Ο Γκα­μάλ Αμπ­ντελ Νάσερ κατα­λαμ­βά­νει την εξου­σία στην Αίγυπτο

1955 Τερ­μα­τί­στη­καν οι εργα­σί­ες της Συν­διά­σκε­ψης Μπα­ντούγκ. Ψηφί­στη­καν οι αρχές της φιλί­ας των λαών της Ασίας.

1955 Πέθα­νε ο Αλμπερτ Αϊν­στάιν, Γερ­μα­νός φυσι­κός, «πατέ­ρας» της θεω­ρί­ας της σχε­τι­κό­τη­τας, για την οποία βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ το 1921. Το 1933, με την άνο­δο των Ναζί στην εξου­σία έφυ­γε από τη Γερ­μα­νία και εγκα­τα­στά­θη­κε στις ΗΠΑ.

ainstain12

1967 Ο πυγ­μά­χος, Μοχά­μεντ Αλι, αρνεί­ται να υπη­ρε­τή­σει στον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό, λόγω του πολέ­μου του Βιετ­νάμ και τιμω­ρεί­ται με 5ετή φυλά­κι­ση και πρό­στι­μο 10.000 δολά­ρια. Ακό­μη, του αφαι­ρεί­ται η άδεια πυγ­μα­χί­ας και ο τίτλος του πρωταθλητή

1974 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας και σκη­νο­θέ­της Μαρ­σέλ Πανιόλ.

1980 Η Ροδε­σία μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ζιμπά­μπουε και ανα­κη­ρύσ­σει την ίδρυ­ση της Δημο­κρα­τί­ας της Ζιμπά­μπουε, με ηγέ­τη το Ρόμπερτ Μουγκάμπε

Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου: Παλεύ­ου­με για έναν άλλο κόσμο που δεν θα πνί­γου­με ανθρώ­πους στη θάλασ­σα (VIDEO)

1988 Επι­χεί­ρη­ση «Αλο­γά­κι της Πανα­γί­ας». Ναυ­μα­χία μετα­ξύ Αμε­ρι­κα­νι­κού και Ιρα­νι­κού Ναυ­τι­κού στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, κατά τη διάρ­κεια του Ιρα­νοϊ­ρα­κι­νού Πολέ­μου (1980–1988). Διαρ­κεί μία ημέ­ρα και είναι η μεγα­λύ­τε­ρη ναυ­μα­χία από το τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου. Οι Ιρα­νοί χάνουν 2 πολε­μι­κά και 6 περι­πο­λι­κά σκά­φη, ενώ οι Αμε­ρι­κα­νοί ένα ελικόπτερο.

1991 Πέθα­νε ο πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης του ΠΑΣΟΚ, Αγα­μέ­μνων Κου­τσό­γιωρ­γας, από εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο, το οποίο υπέ­στη κατά τη διάρ­κεια της δίκης για το σκάν­δα­λο Κοσκωτά

1996 Δεκα­ο­κτώ έλλη­νες του­ρί­στες πέφτουν νεκροί και άλλοι δεκα­έ­ξι τραυ­μα­τί­ζο­νται σε τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση φανα­τι­κών ισλα­μι­στών έξω από το ξενο­δο­χείο Europa στο Κάι­ρο. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει η οργά­νω­ση «Γκα­μά αλ Ισλα­μί­για», που έχει ως στό­χο ισραη­λι­νούς τουρίστες.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο