Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί έγινε στον τόπο μας στον κόσμο σαν σήμερα 7 Απριλίου;

Σαν σήμερα 💥  7η Απρίλη
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία 
και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

ΚΚΕ δυνατό, αγωνιστική συσπείρωση 
και πάλη ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης — ΕΕ 
για την Υγεία — εμπόρευμα

Ανακοίνωση του Τμήματος Υγείας — Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ

529 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Ιου­στι­νια­νός εκδί­δει ένα θεμε­λιώ­δες νομι­κό σύγ­γραμ­μα, τον «Ιου­στι­νιά­νειο Κώδι­κα» (Corpus Juris Civilis) _σύγχρονη ονο­μα­σία για μια συλ­λο­γή θεμε­λιω­δών έργων στη νομο­λο­γία, που εκδό­θη­κε από το 529 έως το 534 με εντο­λή του.

1614 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Δομί­νι­κος Θεο­το­κό­που­λος, γνω­στό­τε­ρος ως Ελ Γκρέκο

dominikos

1772 Γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και δια­νοη­τής του ουτο­πι­κού σοσια­λι­σμού Σαρλ Φουριέ.

furie

1790 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η ναυ­μα­χία της Άνδρου. Ο Λάμπρος Κατσώ­νης χάνει 5 πλοία.

1824 Πέθα­νε ο φιλέλ­λη­νας Άγγλος ποι­η­τής, Λόρ­δος Βύρων

bayron

1827 Ο Άγγλος χημι­κός Τζον Γουό­κερ που­λά το πρώ­το σπίρ­το τρι­βής, το οποίο εφηύ­ρε ο ίδιος.

1833 Παρά­δο­ση της Χαλ­κί­δας στο νεοϊ­δρυ­θέν Ελλη­νι­κό κρά­τος από τους Τούρκους.

1906 Η έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου Βεζού­βιος κατα­στρέ­φει τη Νάπολη.

1907 Γεν­νή­θη­κε η Μελισ­σάν­θη, Ελλη­νί­δα ποιήτρια

1915 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια των μπλουζ Billie Holiday (Μπί­λι Χάλι­ντεϊ πέθα­νε 17 Ιου­λί­ου 1959), καλ­λι­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο της Ελε­ο­νό­ρα Φάγκαν. Περισ­σό­τε­ρο γνω­στή για τις ερμη­νεί­ες της σε συν­θέ­σεις άλλων μου­σι­κών και τις φωνη­τι­κές ικα­νό­τη­τές της, η ίδια έγρα­ψε περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό τρα­γου­διών, ορι­σμέ­να από τα οποία συγκα­τα­λέ­γο­νται στα κλα­σι­κά του τζαζ ρεπερ­το­ρί­ου, όπως τα
και God Bless the Child. Θεω­ρεί­ται πως οι εγκάρ­διες ερμη­νεί­ες της βρί­σκο­νται στον αντί­πο­δα των περισ­σό­τε­ρο χαρού­με­νων αυτο­σχε­δια­σμών της Έλα Φιτζέραλντ.

1922 Γεν­νιέ­ται ο λαϊ­κός συν­θέ­της Από­στο­λος Καλδάρας.

1923 Ιδρύ­ε­ται το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, ως μετε­ξέ­λι­ξη του Κόμ­μα­τος Εργα­τών της Αμερικής.

1929 Η Β’ Ιτα­λί­ας επι­κρα­τεί 4–1 της Ελλά­δας, σε φιλι­κό παι­γνί­δι που διε­ξά­γε­ται στο γήπε­δο της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας. Η ΕΠΟ το θεω­ρεί ως τον πρώ­το επί­ση­μο αγώ­να της Εθνικής.

1930 Γεν­νή­θη­κε η Vilma Espín: η Κου­βα­νή επα­να­στά­τρια, συνε­πής μαχή­τρια για τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναι­κών στην Κού­βα και στον κόσμο

Η Κού­βα απο­τί­ει φόρο τιμής στη Vilma Espín

Μνή­μες από ένα ταξί­δι στην Κού­βα: Βίλ­μα Εσπίν Κάστρο

1933 Κηρύσ­σε­ται το τέλος της περιό­δου της Ποτο­α­πα­γό­ρευ­σης στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, η οποία διήρ­κε­σε 13 χρόνια.

1939 Γεν­νή­θη­κε ο Aμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Φράν­σις Φορντ Κόπο­λα («Ο Νονός», «Απο­κά­λυ­ψη Τώρα»).

1939 Στρα­τεύ­μα­τα της φασι­στι­κής Ιτα­λί­ας απο­βι­βά­ζο­νται και κατα­λαμ­βά­νουν την Αλβανία.

1943 Προ­σχω­ρεί στον ΕΛΑΣ ο τέως βενι­ζε­λι­κός στρα­τιω­τι­κός Στέ­φα­νος Σαρά­φης, που τότε είχε τον βαθ­μό του συνταγ­μα­τάρ­χη. Ως στρα­τη­γός του ΕΛΑΣ έπαι­ξε κεντρι­κό ρόλο στην ΕΑΜι­κή Εθνι­κή Αντί­στα­ση. Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση εξο­ρί­στη­κε αρχι­κά στη Λήμνο (1946) και κατό­πιν στη Μακρό­νη­σο (1948). Μετά τη λήξη του εμφυ­λί­ου θα εκλε­γεί βου­λευ­τής της ΕΔΑ, ενώ στις 31/5/1956 θα σκο­τω­θεί από αυτο­κί­νη­το το οποίο οδη­γού­σε Αμε­ρι­κα­νός υπο­σμη­νί­ας που υπη­ρε­τού­σε στην 22η μοί­ρα δια­βι­βά­σε­ων της αμε­ρι­κα­νι­κής αερο­πο­ρι­κής βάσης του Ελλη­νι­κού (902.gr).

1943 Είκο­σι επτά στε­λέ­χη του ΕΛΑΣ της Αθή­νας, με επι­κε­φα­λής τον Σπύ­ρο Κωτσά­κη (Νέστο­ρα), υπεύ­θυ­νο του ΕΛΑΣ Αθή­νας — Πει­ραιά, απε­λευ­θε­ρώ­νουν από τη «Σωτη­ρία» 56 στε­λέ­χη του ΚΚΕ, που κρα­τού­σε η μετα­ξι­κή δικτα­το­ρία στο Στρα­τό­πε­δο της Ακρο­ναυ­πλί­ας και είχε παρα­δώ­σει στους κατα­κτη­τές. Η επι­χεί­ρη­ση, που ανα­πτέ­ρω­σε το ηθι­κό του λαού της πρω­τεύ­ου­σας, είχε απο­φα­σι­στεί από το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ και ανα­τε­θεί στην Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΕΛΑΣ.

akronaupliotes sotiria

1948 Ιδρύ­ε­ται στο πλαί­σιο του ΟΗΕ ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας, σε μια προ­σπά­θεια να βελ­τιω­θούν οι συν­θή­κες υγιει­νής σε όλο τον κόσμο.

1952 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της Δημή­τρης Λάγιος

1954 Γεν­νή­θη­κε Τζά­κι Τσαν, Κινέ­ζος ηθοποιός

1956 Γεν­νιέ­ται ο τρα­γου­δο­ποιός Ηλί­ας Λιούγκος

1963 Ο Τίτο ανα­κη­ρύσ­σε­ται ισό­βιος Πρό­ε­δρος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, σύμ­φω­να με ειδι­κό “Σύνταγ­μα”.

1963 Θεμε­λιώ­νε­ται στην παρα­λία Διστό­μου το εργο­στά­σιο αλου­μι­νί­ου της γαλ­λι­κής «Πεσι­νέ». Μια από τις πλέ­ον σκαν­δα­λώ­δεις συμ­φω­νί­ες, που υπο­γρά­φτη­καν στη νεό­τε­ρη ελλη­νι­κή Ιστο­ρία από το ελλη­νι­κό αστι­κό κράτος.

pesine

1968 — Ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής αγώ­νων αυτο­κι­νή­του Τζιμ Κλαρκ σκο­τώ­νε­ται σε ατύ­χη­μα κατά τη διάρ­κεια αγώ­να της Φόρ­μου­λα 2 στο Χοκενχάιμ.

1972 Γεν­νή­θη­κε η τρα­γου­δί­στρια, σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός  Μάρ­θα Φριντζήλα

1990 Τρα­γω­δία σημειώ­νε­ται στη Βόρεια Θάλασ­σα, όταν το δανέ­ζι­κο φέρι-μποτ “Σκα­ντι­νά­βιαν Σταρ” τυλί­γε­ται στις φλό­γες, ενώ ταξί­δευε από το Όσλο στην Κοπεγ­χά­γη. Από τους 500 επι­βαί­νο­ντες, οι 158 χάνουν τη ζωή τους

1992 Αντώ­νης Τρί­τσης, Ελλη­νας πολι­τι­κός, που διε­τέ­λε­σε επί σει­ρά ετών υπουρ­γός σε κυβερ­νή­σεις του ΠΑΣΟΚ και Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, ενώ ως αθλη­τής στί­βου του Πανα­θη­ναϊ­κού δια­κρί­θη­κε στο ύψος και το δέκα­θλο. (Γεν. 1937)

1994 Οι Πρό­ε­δροι της Ρουά­ντας και του Μπου­ρού­ντι, Χαμπια­ρι­μά­να και Ντα­ρια­μί­ρα, σκο­τώ­νο­νται, όταν το αερο­πλά­νο στο οποίο επέ­βαι­ναν, προ­ερ­χό­με­νοι από ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες, καταρ­ρί­πτε­ται από πύραυ­λο. Την επό­με­νη μέρα ξεσπά εμφύ­λιος πόλε­μος στη Ρουάντα.

1999 Η ΑΕΚ σπά­ει το διε­θνές εμπάρ­γκο κατά της βομ­βαρ­δι­ζό­με­νης από το ΝΑΤΟ Σερ­βί­ας και ταξι­δεύ­ει στο Βελι­γρά­δι, όπου δίνει φιλι­κό αγώ­να ειρή­νης με την Παρ­τι­ζάν. Οι ποδο­σφαι­ρι­στές της ΑΕΚ φορούν φανέ­λες με ζωγρα­φι­σμέ­νους στό­χους, σε ένδει­ξη συμπα­ρά­στα­σης στο σερ­βι­κό λαό.

2017 Τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στη Στοκ­χόλ­μη με φορ­τη­γό να παρα­σέρ­νει πολί­τες. Ο δρά­στης ήταν υπο­στη­ρι­κτής του Ισλα­μι­κού Κράτους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο