Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τί προβλέπει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Κατα­τέ­θη­κε στη Βου­λή, το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 17 Φλε­βά­ρη το αντια­σφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης, για το οποίο οι εργα­ζό­με­νοι σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα αντι­δρώ­ντας προ­χω­ρούν σε απερ­γία την Τρί­τη 18 Φλεβάρη.

«Σε γενι­κές γραμ­μές η προ­τει­νό­με­νη ασφα­λι­στι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση συνε­πά­γε­ται ένα νέο ψηφια­κό ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα, στο οποίο στις βασι­κές συνι­στώ­σες απο­τε­λούν η κατα­νο­μή ανά­με­σα στη συλ­λο­γι­κή και ατο­μι­κή ευθύ­νη, η ελευ­θε­ρία, η ευε­λι­ξία, η αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα, η αλλη­λεγ­γύη και η κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη». Με αυτές τις «εύη­χες» ανα­φο­ρές στην αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση του επί­μα­χου νομο­σχε­δί­ου η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να απο­κρύ­ψει τον αντια­σφα­λι­στι­κό του χαρα­κτή­ρα και περιε­χό­με­νο, επι­χει­ρώ­ντας με την τακτι­κή του «μαύ­ρου — άσπρου» να πεί­σει για τον δήθεν φιλο­α­σφα­λι­στι­κό του προ­σα­να­το­λι­σμό. (δεί­τε εδώ ολό­κλη­ρο το ν/σ).

Ωστό­σο η αλή­θεια είναι ότι με το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο η ΝΔ όχι μόνο δεν καταρ­γεί τον νόμο Κατρού­γκα­λου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δια­τει­νό­ταν προ­ε­κλο­γι­κά, αλλά τον θωρα­κί­ζει από τα όποια «νομι­κά κενά», προ­κει­μέ­νου η λεπί­δα της λαι­μη­τό­μου να ανε­βο­κα­τε­βαί­νει ανε­μπό­δι­στα ‑σε σημείο που δικαιο­λο­γη­μέ­να πλέ­ον μιλά­με για «νόμο Κατρού­γκα­λου — Βρού­τση»- ενώ ταυ­τό­χρο­να προ­ε­τοι­μά­ζει το έδα­φος για το επό­με­νο αντια­σφα­λι­στι­κό χτύ­πη­μα που δρο­μο­λο­γεί εντός του έτους, δηλα­δή την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των συντά­ξε­ων, με πρώ­το θύμα τις επικουρικές.

Αυτά που πραγ­μα­τι­κά προ­βλέ­πει ο νόμος Κατρού­γκα­λου — Βρού­τση είναι τα εξής:

 • Παρα­μέ­νουν σε ισχύ οι τερά­στιες περι­κο­πές από το 2010 σε κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, στις ανα­πη­ρι­κές, στις συντά­ξεις χηρεί­ας και στα μερί­σμα­τα των δημο­σί­ων υπαλλήλων.
  Εντα­φιά­ζο­νται ορι­στι­κά η 13η και η 14η σύντα­ξη, μαζί και το ΕΚΑΣ. Δια­τη­ρεί­ται και η κατάρ­γη­ση του οικο­γε­νεια­κού επι­δό­μα­τος 10% για σύζυ­γο και 5% για κάθε παι­δί μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 αν σπου­δά­ζει, όπως ήδη έχει νομο­θε­τη­θεί. Δεν υπάρ­χει καμία στή­ρι­ξη για τους χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους, ακό­μα και η κου­τσου­ρε­μέ­νη λεγό­με­νη 13η σύντα­ξη εξα­φα­νί­ζε­ται… Δια­τη­ρεί­ται η κατάρ­γη­ση και των «κατώ­τα­των ορί­ων» στις συντάξεις.
 • H «εθνι­κή σύντα­ξη» παρα­μέ­νει στα 340 έως 384 ευρώ, με 15 και 20 χρό­νια εργα­σί­ας αντί­στοι­χα, ενώ το κρά­τος εγγυά­ται μόνο αυτή. Όποιος λάμ­βα­νε πάνω από δύο συντά­ξεις θα λαμ­βά­νει μόνο μία «εθνι­κή». Ακό­μα και αυτά τα μίζε­ρα ποσά περι­κό­πτο­νται για μεγά­λο αριθ­μό ανα­πή­ρων (ανά­λο­γα με το βαθ­μό ανα­πη­ρί­ας) και για άλλους ασφα­λι­σμέ­νους οι οποί­οι δεν έχουν 40 χρό­νια παρα­μο­νής στη χώρα.
 • Όλες οι αυξή­σεις στα όρια ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης παρα­μέ­νουν, όπως και το ανώ­τα­το όριο στα 67 χρό­νια, με προ­ο­πτι­κή αύξη­σης ανά­λο­γα με το «προσ­δό­κι­μο ζωής».
 • Οι συντε­λε­στές ανα­πλή­ρω­σης για τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία, δηλα­δή για όσους έχουν από 4.500 έως 9.000 ένση­μα, παρα­μέ­νουν οι ίδιοι που προ­βλέ­πει ο νόμος Κατρού­γκα­λου. Σε συν­δυα­σμό με τη μεί­ω­ση του συντά­ξι­μου μισθού (που πλέ­ον υπο­λο­γί­ζε­ται ως ο μέσος όρος απο­δο­χών σε ολό­κλη­ρο τον εργά­σι­μο βίο) οδη­γούν σε συντά­ξεις πείνας.
 • Ακό­μα όμως και γι’ αυτούς τους ασφα­λι­σμέ­νους που κατα­φέρ­νουν να συμπλη­ρώ­νουν πάνω από 9.000 ένση­μα, η αύξη­ση των συντε­λε­στών δεν οδη­γεί σε ικα­νο­ποι­η­τι­κές συντά­ξεις ούτε σε ανα­πλή­ρω­ση των τερά­στιων περι­κο­πών που επέ­φε­ραν ο νόμος Κατρού­γκα­λου και οι προη­γού­με­νοι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι.
 • Παρα­μέ­νει σε ισχύ για τους παλιούς συντα­ξιού­χους η θανα­τη­φό­ρα «προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά» του νόμου Κατρού­γκα­λου. Οι παλιοί συντα­ξιού­χοι που έχουν συνο­λι­κά μέχρι 30 χρό­νια εργα­σί­ας και 9.000 ένση­μα, οι οποί­οι απο­τε­λούν τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία, δεν θα πάρουν ούτε ευρώ αύξη­ση. Η σύντα­ξή τους παρα­μέ­νει ίδια, όπως επα­νυ­πο­λο­γί­στη­κε με τα μειω­μέ­να ποσο­στά ανα­πλή­ρω­σης του Ν. 4387/2016. Ακό­μα και σε όσους συντα­ξιού­χους με πάνω από 9.000 ένση­μα προ­κύ­ψει μια μικρή αύξη­ση, αυτή θα απο­δο­θεί σε βάθος πενταετίας…
 • Απά­τη απο­δει­κνύ­ε­ται ο ισχυ­ρι­σμός για «ελεύ­θε­ρη επι­λο­γή» εισφο­ρών από τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους επι­στή­μο­νες και τους αγρό­τες. Το νέο σύστη­μα οδη­γεί σε αύξη­ση εισφο­ρών (με την αυξη­μέ­νη υπο­χρε­ω­τι­κή 1η κλά­ση) για το 80% των ασφα­λι­σμέ­νων αυτών των κλά­δων (πρώ­ην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ), ενώ οι μελ­λο­ντι­κές συντά­ξεις τους παρα­μέ­νουν συντά­ξεις πτωχοκομείου.
 • Για τις επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, σε όσους συντα­ξιού­χους είχαν πρό­σθε­τη μεί­ω­ση από την απα­ρά­δε­κτη περι­κο­πή του νόμου Κατρού­γκα­λου, δηλα­δή όταν το άθροι­σμα κύριας και επι­κου­ρι­κής σύντα­ξης ήταν πάνω από 1.300 ευρώ (περί­που 250.000 δικαιού­χοι), τα ποσά που έχουν περι­κο­πεί δεν θα δοθούν ανα­δρο­μι­κά, από το καλο­καί­ρι του 2016 που έγι­νε η περι­κο­πή, αλλά από τον Οκτώ­βρη του 2019. Σε ισχύ παρα­μέ­νουν όλες οι υπό­λοι­πες περι­κο­πές στις επι­κου­ρι­κές και στα εφά­παξ από το 2010. Ο υπο­λο­γι­σμός τους για το χρό­νο ασφά­λι­σης μετά το 2014 γίνε­ται με τη λεγό­με­νη νοη­τή κεφα­λαιο­ποί­η­ση και οδη­γεί σε μειώ­σεις. Ο χρό­νος ασφά­λι­σης πριν από το 2014 υπο­λο­γί­ζε­ται με συντε­λε­στή μειω­μέ­νο κατά 50%. Οι επι­κου­ρι­κές και τα εφά­παξ θα συνε­χί­σουν να μειώνονται.
 • Όλες οι συντά­ξεις παρα­μέ­νουν παγω­μέ­νες του­λά­χι­στον μέχρι το 2022. Μετά το 2022, η ονο­μα­στι­κή τους αύξη­ση δεν θα ξεπερ­νά τον Δεί­κτη Τιμών Κατα­να­λω­τή (επί­ση­μο πληθωρισμό).
  Για φέτος, η συνο­λι­κή δαπά­νη για τις συντά­ξεις μειώ­νε­ται κατά 221 εκατ. ευρώ. Επί­σης, υπάρ­χει δέσμευ­ση πως η συνο­λι­κή δαπά­νη ως ποσο­στό του ΑΕΠ θα συνε­χί­σει να μειώ­νε­ται, από το 17,3% του ΑΕΠ το 2016, όταν ψηφί­στη­κε ο νόμος Κατρού­γκα­λου, στο 13% του ΑΕΠ το 2025 και στο 12,5% το 2030.
 • Η έντα­ξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ ανοί­γει το δρό­μο στην παρά­δο­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης στα νύχια των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών, αρχί­ζο­ντας από τις επι­κου­ρι­κές. Βάζουν στο χέρι και τα απο­θε­μα­τι­κά του ΕΤΕΑΕΠ, περί­που 8 δισ. ευρώ.

Πηγή: 902.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο