Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταγίπ Ερντογάν: Με tweets στα ελληνικά συνεχίζει τις απειλές — Εφησυχασμό καλλιεργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Λίγες ώρες μετά τις νέες απει­λές που εξα­πέ­λυ­σε, μετά το τέλος της πολυ­ε­θνι­κής άσκη­σης «Efes 2022», ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, επα­νέρ­χε­ται στις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις, και μάλι­στα απευ­θυ­νό­με­νος στα ελληνικά. 

Με αναρ­τή­σεις γραμ­μέ­νες στα ελλη­νι­κά, στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, θέτει και πάλι το σύνο­λο των τουρ­κι­κών αιτιά­σε­ων, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι «η Τουρ­κία δεν παρα­βιά­ζει τα δικαιώ­μα­τα και το δίκαιο κανε­νός, δεν επι­τρέ­πει όμως ούτε την παρα­βί­α­ση των δικαιω­μά­των και του δικαί­ου της από κανέ­ναν».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, επα­να­λαμ­βά­νει τα περί αποστρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των νησιών του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, συν­δέ­ο­ντάς το θέμα με την κυριαρ­χία τους, ενώ ανα­φέ­ρε­ται και στο Καστε­λό­ρι­ζο, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τις τουρ­κι­κές αιτιά­σεις για την μη ύπαρ­ξη δικαιώ­μα­τος χάρα­ξης ΑΟΖ. Παράλ­λη­λα, στρέ­φε­ται και κατά αυτού που ονο­μά­ζει «εργα­λειο­ποί­η­ση» του ΝΑΤΟ: «Η προ­σπά­θεια εργα­λειο­ποί­η­σης του ΝΑΤΟ και τρί­των χώρων, εμπλέ­κο­ντας τους στην παρα­νό­μια των δια­φό­ρων στρα­τιω­τι­κών ασκή­σε­ων σε νησιά με μη στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νο καθε­στώς, δεν είναι πάρα μια προ­σπά­θεια που θα έχει κατα­στρο­φι­κό τέλος», γρά­φει.

Ο Τούρ­κος Πρό­ε­δρος, επα­νέρ­χε­ται και στους ισχυ­ρι­σμούς περί ύπαρ­ξης «τουρ­κι­κής» μειο­νό­τη­τας, όχι μόνο στην Θρά­κη, αλλά και στην Ρόδο και την Κω.

Παράλ­λη­λα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, επα­να­λαμ­βά­νει τις απει­λές, προς την Ελλά­δα, κάνο­ντας ανα­φο­ρά και στην Μικρα­σια­τι­κή καταστροφή.

Επιμένει προκλητικά στα περί «απομονωμένης» Τουρκίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Πιστός στην γραμ­μή του εφη­συ­χα­σμού απέ­να­ντι στην τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα παρα­μέ­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός. Λίγες ώρες μετά το κρε­σέ­ντο απει­λών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν ο Κυρια­κός Μητσο­τά­κης, μιλώ­ντας στην τελε­τή απο­νο­μής των βρα­βεί­ων του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Αθη­νών, στο Ζάπ­πειο Μέγα­ρο, ισχυ­ρί­στη­κε ότι οι δηλώ­σεις του Ρ. Τ. Ερντο­γάν οφεί­λο­νται «στην απο­μό­νω­σή του». Και αυτό σε μια περί­ο­δο που η Τουρ­κία παζα­ρεύ­ει πλή­θος ανταλ­λαγ­μά­των με τους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς που της «χαϊ­δεύ­ουν» την πλά­τη στο όνο­μα της «Νατοι­κής συνοχής»

Μάλι­στα ο πρω­θυ­πουρ­γός χρη­σι­μο­ποί­η­σε προ­κλη­τι­κά την κατά­στα­ση στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, για να αξιώ­σει την υπο­τα­γή του λαού στο αντι­λαϊ­κό «μεταρ­ρυθ­μι­στι­κό» έργο της κυβέρ­νη­σης. «Έχου­με έναν απρό­βλε­πτο γεί­το­να που όσο απο­μο­νώ­νε­ται τόσο εξα­γριώ­νε­ται και υπό αυτούς τους όρους θα επα­να­λά­βω την άπο­ψή μου. Ισχυ­ρό κρά­τος σήμε­ρα είναι το στα­θε­ρό κρά­τος. Αυτή τη στα­θε­ρό­τη­τα που συμ­βα­δί­ζει με τη συνέ­χεια και τη συνέ­πεια είμαι απο­φα­σι­σμέ­νος να την εξα­σφα­λί­σω. Για αυτό η κυβέρ­νη­ση επι­μέ­νει στο μεταρ­ρυθ­μι­στι­κό της σχέ­διο, αντι­τάσ­σο­ντας στο χει­ρό­τε­ρο απρό­ο­πτο την καλύ­τε­ρη δυνα­τή λύση», δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός».

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ξέκο­ψε ευθύς εξαρ­χής κάθε συζή­τη­ση για ουσια­στι­κά μέτρα ανα­κού­φι­σης του λαού που στε­νά­ζει από την ακρί­βεια. «Η πορεία μας θα είναι κοι­νω­νι­κά ευαί­σθη­τη αλλά ταυ­τό­χρο­να και δημο­σιο­νο­μι­κά ισορ­ρο­πη­μέ­νη. Οφεί­λου­με όλοι όσοι συμ­με­τέ­χου­με στο δημό­σιο διά­λο­γο να το αντι­λη­φθού­με. Ζυγί­ζο­ντας τις ανά­γκες μας στη ζυγα­ριά των δυνα­το­τή­των μας. Η χώρα δεν έχει το περι­θώ­ριο να παρα­συρ­θεί σε ένα κλί­μα πλη­θω­ρι­στι­κών αιτη­μά­των και ανέ­ξο­δων υπο­σχέ­σε­ων και θα πρέ­πει να μεί­νει μακριά από την τοξι­κή κομ­μα­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση», ανέ­φε­ρε, τη στιγ­μή που η κυβέρ­νη­ση και το αστι­κό κρά­τος είναι ιδιαί­τε­ρα γαλα­ντό­μοι στο κεφά­λαιο, αλλά για τους εργα­ζό­με­νους υπάρ­χουν πάντα οι περι­βό­η­τες «αντο­χές» της οικονομίας…

Ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε επί­σης ότι «οι εκλο­γές θα γίνουν στην ώρα τους. Στο τέλος της 4ετίας. Τώρα είναι ώρα για δια­φο­ρε­τι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες. Για εθνι­κή συσπεί­ρω­ση απέ­να­ντι σε έναν απρό­βλε­πτο γεί­το­να. Για συνε­τή οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση και για διαρ­κείς παρεμ­βά­σεις για ομα­λή και δημιουρ­γι­κή καθημερινότητα». 

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο