Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Μια διαχρονική «Φόνισσα» και ένας μεγαλόψυχος Καουρισμάκι _Φωτο+Video

Με τη «Φόνισ­σα» του Παπα­δια­μά­ντη και σε σκη­νο­θε­σία Εύας Νάθε­να και ερμη­νεία της Καριο­φυλ­λιάς Καρα­μπέ­τη, αλλά και τη μελαγ­χο­λι­κή διά­θε­ση του πάντα καλό­καρ­δου Άκι Καου­ρι­σμά­κι στο ρομα­ντι­κό δρά­μα του «Πεσμέ­να Φύλ­λα», φτά­σα­με και στο τέλος του φθι­νο­πώ­ρου. Έπει­τα από περί­που δυο μήνες, με πρε­μιέ­ρες σε ρυθ­μό πολυ­βό­λου, το πρό­γραμ­μα της εβδο­μά­δας περι­λαμ­βά­νει ακό­μη δυο αμε­ρι­κά­νι­κες ται­νί­ες, τη βίαιη περι­πέ­τεια του Τζον Γου «Σιω­πη­λή Οργή» και τη νεα­νι­κή ται­νία τρό­μου «Παι­χνί­δια Θανά­του», καθώς και ένα ντο­κι­μα­ντέρ για την ιστο­ρι­κή εμφά­νι­ση της Κάλ­λας στην Όπε­ρα του Παρι­σιού το 1958.

Φόνισ­σα Ελλη­νι­κή δρα­μα­τι­κή ται­νία, ελλη­νο­γαλ­λι­κής παρα­γω­γής του 2023, σε σκη­νο­θε­σία Εύας Νάθε­να, με τις Καριο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη, Μαρία Πρω­τό­παπ­πα, Πηνε­λό­πη Τσι­λί­κα, Έλε­να Τοπα­λί­δου κά.

Το σπου­δαίο μυθι­στό­ρη­μα του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­δια­μά­ντη βρί­σκει τη φρο­ντί­δα και την έμπνευ­ση, τον σεβα­σμό και την αγω­νία, μίας δημιουρ­γού, που κάθε­ται για πρώ­τη φορά στη σκη­νο­θε­τι­κή πολυ­θρό­να, αλλά έχει μεγά­λη δια­δρο­μή στο σινε­μά και το θέα­τρο ως σκη­νο­γρά­φος και ενδυ­μα­το­λό­γος. Ο λόγος για την Εύα Νάθε­να, η οποία θα αξιο­ποι­ή­σει τα μέγι­στα το υπο­κρι­τι­κό ταλέ­ντο της Καρυο­φιλ­λιάς Καρα­μπέ­τη, που κατα­γρά­φει ακό­μη μία σπα­ρα­χτι­κή ερμη­νεία, στο πνεύ­μα του ομώ­νυ­μου βιβλίου.

Εκμε­ταλ­λευό­με­νη πλή­ρως το σεβά­σμιο ‑προς το κεί­με­νο του Παπα­δια­μά­ντη- σενά­ριο της Κατε­ρί­νας Μπέη, η Νάθε­να θα απει­κο­νί­σει την τρα­γω­δία της Χαδού­λας, έχο­ντας ως φόντο ένα άγριο, αφι­λό­ξε­νο και καθο­ρι­στι­κό τοπίο, για τη δια­μόρ­φω­ση των χαρα­κτή­ρων. Θα διεισ­δύ­σει στον εσω­τε­ρι­κό αλλο­παρ­μέ­νο κόσμο τής φόνισ­σας και χωρίς να δικαιο­λο­γεί τις απο­τρό­παιες πρά­ξεις της, θα ανα­δεί­ξει το ζητού­με­νο της ιστο­ρί­ας, δηλα­δή τις συν­θή­κες που την οδή­γη­σαν σε αυτές.

Η ιστο­ρία της Φρα­γκο­γιαν­νούς, μιας βασα­νι­σμέ­νης γυναί­κας, που κατέ­λη­ξε να δολο­φο­νεί μικρά κορί­τσια για να τα γλι­τώ­σει από την δυστυ­χία τού να μεγα­λώ­σουν και να ζήσουν ως γυναί­κες στον ανδρο­κρα­τού­με­νο κόσμο, γνω­στή λίγο πολύ.

Η ανεί­πω­τη προ­σω­πι­κή ιστο­ρία της Χαδού­λας και η κακο­ποι­η­τι­κή σχέ­ση με τη μητέ­ρα της, ακό­μη ένα θύμα της πατριαρ­χί­ας, είναι καθο­ρι­στι­κή για την τραυ­μα­τι­σμέ­νη ψυχο­λο­γία της ηρω­ί­δας, η οποία θα βρε­θεί απέ­να­ντι σε μία σκλη­ρή κοι­νω­νι­κή βία. Μία ιστο­ρία του περα­σμέ­νου αιώ­να, που απ’ ότι φαί­νε­ται θα αγγί­ξει πολ­λές γυναί­κες του σήμε­ρα, παρά τις όποιες δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις, αλλά και τις πρό­σθε­τες βίαιες και απάν­θρω­πες κατα­πιε­στι­κές συν­θή­κες του σύγ­χρο­νου κόσμου. Η τολ­μη­ρή προ­σέγ­γι­ση της Νάθε­να σε ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα ελλη­νι­κά μυθι­στο­ρή­μα­τα, δια­θέ­τει ένα ξεχω­ρι­στό βλέμ­μα που δεν φοβά­ται να αντι­κρί­σει τον ολο­σκό­τει­νο εφιάλ­τη της ηρω­ί­δας, τον πόνο και την αγα­νά­κτη­σή της, για όλα αυτά που υπο­μέ­νουν οι γυναί­κες σε μια ανάλ­γη­τη πατριαρ­χι­κή κοινωνία.

Η απου­σία ηθο­γρα­φι­κών στοι­χεί­ων, αφαι­ρεί κάθε άμβλυν­ση από την κατα­ρα­μέ­νη ιστο­ρία, ενώ η αφή­γη­ση πυκνή και προ­ση­λω­μέ­νη στην ουσία και τα βαθύ­τε­ρα αίτια που έφτια­ξαν μια φόνισ­σα, βρί­σκουν στό­χο και συντα­ράσ­σουν και αν μη τι άλλο δημιουρ­γούν βαθύ­τε­ρες σκέ­ψεις σε όλους για τις αρχές που δομή­θη­καν οι κοι­νω­νί­ες και τα στε­ρε­ό­τυ­πα που συντη­ρού­με ελα­φρά την καρδία.
Μια ται­νία σκλη­ρή, με επώ­δυ­νη ιστο­ρία, στην οποία κυριαρ­χεί το ασπρό­μαυ­ρο κοντράστ, ένα­ντι των χρω­μά­των, με μία απο­χρω­μα­τι­σμέ­νη φωτο­γρα­φία και με μια υπερ­βα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, που παρα­πέ­μπει σε Μπέ­λα Ταρ και θα μπο­ρού­σε να είναι οποια­δή­πο­τε «καλ­λι­τε­χνι­κή» δημιουρ­γία από τη βόρεια ή κεντρι­κή Ευρώ­πη. Φωτί­ζει με σκλη­ρό­τη­τα την ανε­πα­νόρ­θω­τα τραυ­μα­τι­σμέ­νη ψυχή της ηρω­ί­δας και το σχε­δόν από­κο­σμο βρα­χώ­δες τοπίο, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την απελ­πι­σία που φέρ­νει η γέν­να ενός κοριτσιού.

Αν η σκη­νο­θέ­τι­δα απέ­φευ­γε και το στι­λι­ζά­ρι­σμα των χαρα­κτή­ρων και των συμπε­ρι­φο­ρών και αρκού­νταν στον τολ­μη­ρό, από κάθε άπο­ψη, νατου­ρα­λι­σμό που επέ­λε­ξε και απο­γεί­ω­σε από τη μεριά της η Καρα­μπέ­τη, ίσως να είχα­με μία από τις καλύ­τε­ρες ελλη­νι­κές ται­νί­ες των τελευ­ταί­ων χρό­νων. Μία ομο­λο­γου­μέ­νως αξιό­λο­γη προ­σπά­θεια, που συνο­δεύ­ε­ται από μία ιδιαι­τέ­ρως φρο­ντι­σμέ­νη παρα­γω­γή και που, σημειω­τέ­ον, απευ­θύ­νε­ται στο ευρύ­τε­ρο κοινό.

Με λίγα λόγια … Σε ένα απο­μα­κρυ­σμέ­νο αφι­λό­ξε­νο νησί της Ελλά­δας, γύρω στο 1900, η Χαδού­λα, μία βασα­νι­σμέ­νη χήρα που έχει μάθει να επι­βιώ­νει σε μια ανδρο­κρα­τού­με­νη κοι­νω­νία, παγι­δευ­μέ­νη στην απόρ­ρι­ψη της ίδιας της μάνας της, αγω­νί­ζε­ται να επι­βιώ­σει ακο­λου­θώ­ντας τις επι­τα­γές μιας πατριαρ­χι­κής κοι­νω­νί­ας. Η Χαδού­λα επα­να­στα­τεί μέσα της και τα μικρά κορί­τσια του νησιού γίνο­νται θύμα­τα του ξεσπά­σμα­τός της. Αφαι­ρώ­ντας τους τη ζωή, η ίδια νιώ­θει ότι τα απαλ­λάσ­σει από το κοι­νω­νι­κό φορ­τίο που η ύπαρ­ξή τους επι­φέ­ρει. Οι πρά­ξεις της κάποια στιγ­μή αυτο­νο­μού­νται και τη φέρ­νουν αντι­μέ­τω­πη με τον νόμο. Εγκα­τα­λεί­πει το σπί­τι της και βρί­σκει κατα­φύ­γιο στη φύση.

Πεσμέ­να Φύλ­λα («Fallen Leaves») Δρα­μα­τι­κή κομε­ντί, φιν­λαν­δι­κής παρα­γω­γής του 2023, σε σκη­νο­θε­σία Άκι Καου­ρι­σμά­κι, με τους: Άλμα Πόι­στι, Γιού­σι Βάτα­νεν, Αλί­να Τομνί­κοφ κά.

Πέρα­σαν τα χρό­νια, οι επο­χές άλλα­ξαν, οι εντά­σεις αυξή­θη­καν, αλλά ο Άκι Καου­ρι­σμά­κι και ο προ­σω­πι­κός μινι­μα­λι­στι­κός κινη­μα­το­γρά­φος του παρα­μέ­νει αναλ­λοί­ω­τος, συνε­χί­ζει να είναι μεγα­λό­ψυ­χος και πιστός στο όρα­μά του.

Πέντε χρό­νια μετά το εξαι­ρε­τι­κό κοι­νω­νι­κό φιλμ «Η Άλλη Όψη της Ελπί­δας», ο Καου­ρι­σμά­κι επι­στρέ­φει στο γνώ­ρι­μο κόσμο τού προ­λε­τα­ριά­του, τους βασα­νι­σμέ­νους ανθρώ­πους, για να μιλή­σει απλά και κατα­νοη­τά για την αγά­πη και τη συντροφικότητα.

Οι ήρω­ές του είναι η όμορ­φη και αθώα νέα γυναί­κα, η Άνσα, που κάνει ότι δου­λειά βρει για να τα βγά­λει πέρα και ένας εργά­της αλκο­ο­λι­κός, που προ­σπα­θεί να κόψει το ποτό και που ποτέ δεν μαθαί­νου­με το όνο­μά του. Οι δυο τους θα γνω­ρι­στούν σε ένα παρά­με­ρο καρα­ό­κε μπαρ, στο Ελσίν­κι, θα ανα­νε­ώ­σουν το ραντε­βού τους, αλλά το φιν­λαν­δι­κό ψυχρό αερά­κι θα εξα­φα­νί­σει το χαρ­τά­κι με το τηλέ­φω­νο της κοπέ­λας, μαζί με τα φθι­νο­πω­ρι­νά πεσμέ­να φύλ­λα. Οι δυο ερω­τευ­μέ­νοι θα προ­σπα­θή­σουν να ξανα­σμί­ξουν, να ζήσουν τον έρω­τά τους.

Αυθε­ντι­κός Καου­ρι­σμά­κι, που δεί­χνει, όπως συνή­θως ατά­ρα­χος και παρα­μέ­νει καλό­καρ­δος και δεν έχει καμία ανά­γκη να απο­δεί­ξει τίπο­τα, στέλ­νει ακό­μη μία φορά ένα γράμ­μα αγά­πης προς το κοι­νό, που έχει τις ίδιες ανη­συ­χί­ες αλλά και εμμο­νές. Ένα λιτό τηλε­γρά­φη­μα επι­κοι­νω­νί­ας με τον έξω κόσμο, με τη μορ­φή μίας χαμη­λό­φω­νης δραμεντί.

Μπο­ρεί από το φιλμ να λεί­πουν οι άμε­σες πολι­τι­κές ανα­φο­ρές, αλλά είναι πάντα εκεί η τρυ­φε­ρό­τη­τα, ο ανεκ­πλή­ρω­τος έρω­τας και η τρυ­φε­ρό­τη­τα, το ανέκ­φρα­στο υπό­γειο και μελαγ­χο­λι­κό του χιού­μορ και βεβαί­ως οι σινε­φι­λι­κές ανα­φο­ρές, από Τζάρ­μους, Γκο­ντάρ και Μπρε­σόν, μέχρι Βισκό­ντι, αλλά και ένας δια­κρι­τι­κός εμπαιγ­μός των κρι­τι­κών. Όμως, εκεί είναι και τα πανέ­μορ­φα καδρα­ρι­σμέ­να πλά­να, να μαγνη­τί­ζουν και να δίνουν μία απί­στευ­τη εσω­τε­ρι­κή δύνα­μη σε μία ιστο­ρία, που θα μπο­ρού­σε να συμπυ­κνω­θεί σε δυο τρεις παρα­γρά­φους. Μία παρέν­θε­ση απ’ αυτές που πολ­λές φορές αγνο­ού­με και συμπα­ρα­σύ­ρο­νται μπρο­στά στα «μεγά­λα», τα «δια­κυ­βεύ­μα­τα» ή προ­σπερ­νά­με αλα­ζο­νι­κά, αλλά συν­θέ­τουν την πραγ­μα­τι­κή ζωή

Ένα ακό­μη εκλε­κτι­κό φιλμ του Καου­ρι­σμά­κι, που, παρά τον κινη­μα­το­γρα­φι­κό του πεσι­μι­σμό, παρα­μέ­νει στο βάθος αισιό­δο­ξος και λυτρω­τι­κά θα το απο­δεί­ξει όταν θα ξεφύ­γει από την ηρω­ί­δα του ένα στιγ­μιαίο χαμό­γε­λο. Ένα νεύ­μα προς όλους τους περι­φρο­νη­μέ­νους ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει ένα καλύ­τε­ρο αύριο, ακό­μη και σε έναν κόσμο που πιστεύ­ει, όλο και περισ­σό­τε­ρο, ότι η καρ­διά είναι απλώς μια αντλία αίματος.

Με λίγα λόγια … Μια νύχτα στο Ελσίν­κι, δύο μονα­χι­κοί άνθρω­ποι δια­σταυ­ρώ­νο­νται τυχαία και ανα­κα­λύ­πτουν τη μαγεία του «μαζί», ανα­ζη­τώ­ντας τον πρώ­το, από­λυ­το και μονα­δι­κό έρω­τα της ζωής τους.

Σιω­πη­λή Οργή («Silent Night») Περι­πέ­τεια, αμε­ρι­κά­νι­κης παρα­γω­γής του 2023, σε σκη­νο­θε­σία Τζον Γου, με τους Τζό­ελ Κίνα­μαν, Κατα­λί­να Σαντί­νο Μορέ­νο, Χάρολντ Τόρες, Σκοτ Μεσκού­ντι κα.

Ο Τζον Γου επι­στρέ­φει έπει­τα από 20 χρό­νια στην Αμε­ρι­κή για να κάνει αυτό που ξέρει καλύ­τε­ρα, μία καται­γι­στι­κή περι­πέ­τεια εκδί­κη­σης, με ένα κρε­σέ­ντο σού­περ βιαιό­τη­τας και εν αντι­θέ­σει με τον τίτλο, όσο πιο φασα­ριό­ζι­κα μπο­ρεί, έχο­ντας στο πλευ­ρό του τους παρα­γω­γούς του «John Wick».

Ο Τζον Γου («Αδί­στα­κτα Πρό­σω­πα», «Σπα­σμέ­νο Βέλος», «Επι­κίν­δυ­νη Απο­στο­λή 2»), ένας μάστο­ρας του είδους, που ξέρει να φτιά­χνει εθι­στι­κές σκη­νές δρά­σης, αλλά όταν πρέ­πει να κάνει ένα βήμα παρα­πέ­ρα, ξεμέ­νει από έμπνευ­ση, σαν να έχει αδειά­σει από ενέρ­γεια και ιδέ­ες και οι ται­νί­ες του πέφτουν, στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, στον τοί­χο της απε­νε­χο­ποι­η­μέ­νης δια­σκέ­δα­σης, δεί­χνει αδιόρ­θω­τος και σε αυτή την περί­πτω­ση. Μόνο που εδώ, αφαι­ρεί κάθε δρα­μα­τουρ­γία — αυτό ίσως να είναι και υπέρ του — καθώς το πενι­χρό σενά­ριό του, δεν δια­θέ­τει δια­λό­γους, παρά μόνο ότι ακού­γε­ται από ραδιό­φω­να, μεγά­φω­να, περα­στι­κούς ή οτι­δή­πο­τε άλλο αντι­κα­θι­στά προ­χεί­ρως έναν αφη­γη­τή. Μια πρω­το­βου­λία που μάλ­λον στο­χεύ­ει περισ­σό­τε­ρο στην περιέρ­γεια για «την ται­νία χωρίς δια­λό­γους», παρά κάποια ουσια­στι­κή καλ­λι­τε­χνι­κή παρέμ­βα­ση ή έστω μια πρω­το­τυ­πία που διευ­κο­λύ­νει την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του θέμα­τος της ται­νί­ας που παί­ζει και με την επο­χή, τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Το αφό­ρη­τα κλι­σέ σενά­ριο, θέλει την παρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων, ένας πατέ­ρας να βρί­σκε­ται με τον γιο του ανά­με­σα σε δια­σταυ­ρού­με­να πυρά, απ’ τα οποία χάνει τον γιο του και αυτός τη φωνή του. Ο οργι­σμέ­νος πατέ­ρας θα φτά­σει μέχρι και την κόλα­ση για να εκδι­κη­θεί το χαμό του γιου του.

Βρί­σκο­ντας τον Τσακ Νόρις στο πρό­σω­πο του ξύλι­νου Τζό­ελ Κίνα­μαν, ο Γου θα βάλει μπρο­στά όλο το οπλο­στά­σιο των ιδε­ών του για την εξο­λό­θρευ­ση των ενό­χων, έχο­ντας ως σύμ­μα­χό του μόνο τη μου­σι­κή και βεβαί­ως ορι­σμέ­νες ζηλευ­τές σκη­νές δρά­σης, που μόνο αυτός ξέρει να βάζει στο λευ­κό πανί. Από κει και πέρα όμως το περιε­χό­με­νο είναι κενό, με τη βία να ξεχει­λί­ζει και να κατα­λαμ­βά­νει και το τελευ­ταίο καρέ, το αίμα να κοχλά­ζει μέσα κι έξω από τα σώμα­τα. Επι­πλέ­ον, η γρα­φι­κό­τη­τα των σχη­μα­τι­κών χαρα­κτή­ρων φτά­νει στα άκρα, ενώ το σενά­ριο μοιά­ζει με λευ­κή κόλα που απλώς έχει την υπο­γρα­φή του Τζον Γου, ο οποί­ος δια­θέ­τει, παρά ταύ­τα, πολ­λούς θαυμαστές.

Με λίγα λόγια… Ένας πατέ­ρας και ο γιος του βρί­σκο­νται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγ­μής, με τον δεύ­τε­ρο να πέφτει νεκρός από τα πυρά συμ­μο­ριών και τον πρώ­το να χάνει τη φωνή του από τα τραύ­μα­τά του. Όταν συνέρ­χε­ται, ο πατέ­ρας απο­φα­σί­ζει να πάρει εκδίκηση.

Προ­βάλ­λο­νται ακό­μη οι ταινίες:

Παι­χνί­δια Θανά­του («All Fun and Games») Ται­νία τρό­μου, αμε­ρι­κά­νι­κης παρα­γω­γής του 2023 και σε σκη­νο­θε­σία Έρεν Τσε­λέ­μπο­γλου και Άρι Κόστα, που απέ­κτη­σε αρκε­τούς ακο­λού­θους κατά τη δια­δι­κτυα­κή της προ­βο­λή και τις έδω­σε την ώθη­ση για τις αίθου­σες. Ένα horror για το νεα­ρό φανα­τι­κό κοι­νό του είδους, που ουσια­στι­κά μπαί­νει στο μεγά­λο σακού­λι με τις ται­νί­ες τρό­μου της σει­ράς, καθώς επα­να­λαμ­βά­νει τις συντα­γές της «επι­τυ­χί­ας». Ένα φαι­νο­με­νι­κά αθώο παι­χνί­δι μετα­ξύ εφή­βων έχει ως απο­τέ­λε­σμα τον δαι­μο­νι­σμό ενός εξ αυτών. Για να τον σώσουν, τα αδέλ­φια και οι φίλοι του καλού­νται να παί­ξουν μια σει­ρά δαι­μο­νι­κών παι­χνι­διών, όπου η νίκη απο­τε­λεί μονό­δρο­μο, αφού η ήττα σημαί­νει το θάνα­το των χαμέ­νων. Με τους Έιζα Μπά­τερ­φιλντ, Νατα­λία Ντά­γιερ, Λόρερλ Μάρσντεν

Callas — Paris, 1958 Ντο­κι­μα­ντέρ γαλ­λι­κής παρα­γω­γής 2023 του Τομ Γουλφ, που μετα­φέ­ρει το θρυ­λι­κό ντε­μπού­το της Μαρί­ας Κάλ­λας στην Όπε­ρα του Παρι­σιού , προ­βάλ­λε­ται σε επι­λεγ­μέ­νους κινη­μα­το­γρά­φους το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, για πρώ­τη φορά έγχρω­μο και σε ψηφια­κά απο­κα­τε­στη­μέ­νη εικό­να και ήχο. Ένα φιλμ για τους λάτρεις της όπε­ρας και της αθά­να­της ντί­βας (100 χρό­νια από τη γέν­νη­σή της), με την ιστο­ρι­κή παρά­στα­ση που έδω­σε στις 19 Δεκεμ­βρί­ου 1958. Περι­λαμ­βά­νο­νται οι άριες από τα έργα «Νόρ­μα», «Τρο­βα­τό­ρε», «Ο Κου­ρέ­ας της Σεβίλ­λης» και ολό­κλη­ρη τη Β’ πρά­ξη από την «Τόσκα».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ _Ελλάδα_1719 _
Αριθ­μός Είδη­σης: 27996272 _Χάρης Αναγνωστάκης

30/11 — 6/12/23
ώρες προ­βο­λών του STUDIO new star art cinema:
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Τηλ 210–8640054 –6932479731

___    Η αίθου­σα κλιματίζεται

 • “ARCADIA 1900 CHAMPAGNE D’ORIENT” του ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ως ΤΕΤΑΡΤΗ στις 17:00
 • «ΜΠΛΕ ΚΑΦΤΑΝΙ» της ΜΑΡΙΑΜ ΤΟΥΖΑΝΙ ΠΕΜΠΤΗ στις 17.00 & ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00
 • “ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ” του Τραν Αν Χουνγκ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ στις 18:30
 • “CHINATOWN” του  ΡΟΜΑΝ ΠΟΛΑΝΣΚΙ ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ στις 22.00
 • “ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΙΝ” του ΟΡΣΟΝ ΓΟΥΕΛΣ ΚΥΡΙΑΚΗ στις 20:00
 • «TAKE A TRIP» του  ΧΡΉΣΤΟΥ Ν. ΚΑΡΑΚΆΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΤΕΤΑΡΤΗ στις  16:00
 • «ΟΥΓΚΕΤΣΟΥ ΜΟΝΟΓΚΑΤΑΡΙ» του  ΚΕΝΖΙ ΜΙΖΟΓΚΟΥΤΣΙ ΚΥΡΙΑΚΗ  στις 13:00
 • “ΟΥΡΑΝΟΣ” του  ΤΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 16:00
  • ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΎΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ Μ.Μ
   • “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ” & “ΘΑΣΟΣ”
   • «ΜΗΔΕΙΑ» του  ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΙΤΗ ΠΈΜΠΤΗ  στις 23.00
   • «ΒΕΡΟΛΙΝΟ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗΣ» του ΒΆΛΤΕΡ ΡΟΎΤΜΑΝ ΠΕΜΠΤΗ — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 15:00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ  

1–2/12 24ΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΚΟΝΤΑΡ ΣΤΟ STUDIO

 • Παρα­σκευη 1/12 — 18:00  ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ
 • Παρα­σκευη 1/12 — 20:00  — Η ΚΙΝΕΖΑ
 • Παρα­σκευη 1/12 — 22:00 –  — WEEKEND
 • Σαβ­βα­το 2/12 — 00:01 –  ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΣ) ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
 • Σαβ­βα­το 2/12 ‑06:00 —  ΜΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
 • Σαβ­βα­το 2/12 ‑08:00 – ΠΑΘΟΣ
 • Σαβ­βα­το 2/12 — 10:00–  ΧΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ
 • Σαβ­βα­το 2/12 — 12:00 –ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ(ΕΣ) ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • Σαβ­βα­το 2/12 ‑14:00 – ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ
 • Σαβ­βα­το 2/12 ‑16:00 – ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ

Γενι­κή είσο­δος: 7€ κάθε προ­βο­λή, 24ωρο ενιαίο: 10€

SPICY INDIE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 4–11 Δεκεμβρίου
ΔΕΥΤΕΡΑ 4–12 A’ Μέρος | 21:00 |

 1. DÈJÀ NU- Rolf Hellat  | Cote D ́Ivoire | 14:19
 2. HIGHWAY OF A BROKEN HEART-Nikos Kyritsis | Greece | 11:00
 3. ONE WAY JOURNEY- José Gomez De Vargas | Dominican Republic | 20:00
 4. FAREWELLS- Savvina Samioti | Greece.| 8:09
 5. KIDDO- Michalis Kimonas | Greece | 12:00
 6. NADA DE TODO ESTO- Patricio MarLnez, Francisco Cantón | Spain |17:18
 7. THE ARMCHAIR ON THE PAVEMENT- Mary Kolonia | Greece |14:53
 8. OLDMEN RULE- Alexander Gavrilov | Russia | 12:50

 B’ Μέρος | 23:00 |

 1. OBESK — Jonas Smulders | Netherlands | 13:15
 2. THE PARADE- Michail Galanopoulos | Greece — Switzerland | 23:44
 3. WINGS- Fivos Imellos | Greece |17:27
 4. BLESSED BY SUNLIGHT- SebasZan Krolak | United Kingdom | 13:35
 5. PINK MOUNTAIN- Thomas Kunstler | Greece | 8:25
 6. PLSTC- Laen Sanches | France | 1:37
 7. KILLING BAGHEERA– Muschirf Shekh Zeyn | Syrian Arab Republic | 11:00
 8. FIRST SWIM- Alexandros Kostopoulos | Greece | 14:34
 9. I COME FROM THE SEA- Haris Nicolaidis | Greece | 13:17

ΤΡΙΤΗ/TUESDAY   5–12 A’ Μέρος | 21:00 |

 1. BUFFER ZONE- Savvas Stavrou | Cyprus — United Kingdom | 16:00
 2. 11:20 AM- Dimitris Nakos | Greece| 13:50
 3. LAS VISSITANTES- Enrique Buleo | Spain| 14:55
 4. ON THIS WONDROUS SEA- Kalliopi Legaki | Greece | 17:30
 5. ECHO — Sergio Kotsovoulos | Greece | 11:32
 6. BURNING- Tang Hao | Taiwan | 12.00
 7. SAVING SOME RANDOM INSIGNIFICANT STORIES- Anna Vasof | Greece — Austria | 13:47
 8. IS, OR: A BEAUTIFUL, TINY, REDDISH HAIR, AS THIN AS A FIBER- Kostas Bakouris | Greece |  5:30

B’ Μέρος | 23:00 |

 1. SHORT DRAFT- Spyridon Papaspyrou | Greece | 22:33
 2. TITS- Eivind Landsvik | Norway | 11:49
 3. ANGRY FISH- Kostas Chaliasas | Greece | 15:00
 4. AMYGDALA- Maria Hatzakou | Greece | 22:21
 5. HEADSPACE- Aisling Byrne | Ireland | 16:07
 6. OUR MALES AND FEMALES- Ahmad Alyaseer | Jordan | 11:00
 7. DANGEROUS CITIZENS- Dimitris Giotis | Greece| 14:59
 8. CELESTIAL BODIES- Alex Charitou | Greece| 12:52

ΤΕΤΑΡΤΗ/WEDNESDAY   6–12  A’ μέρος | 21:00 |

 1. LIGHT OF LIGHT- Neritan Zinxhiria | Greece | 12:49
 2. DIPPED IN BLACK- Matthew Thorne, Derik Lynch | Australia | 24:00
 3. TO READ THEM POEMS- Alexis Chatzigiannis | Greece | 24:00
 4. WOMB — Themos Skandamis | Greece | 7:46
 5. LEMON TREE- Rachel Walden | United States | 17:22
 6. ACHINOS- Alexandros Scholz | Greece | 14:00 min
 7. YOUR SCISSORS NEAR MY EARS- Carlos Ruano | Spain | 12:00

 B’ Μέρος | 23:00 |

 1. THE BLIND- Michiel Robberecht | Belgium | 19:00
 2. SUPER- Nikolas Kouloglou | Greece | 20:00
 3. WOOD — Morteza Payeshenas | Iran | 2:45
 4. ́A LA CARTE — Taxiarchis Deligiannis, Vasilis Tsiouvaras | Greece | 12:00
 5. THROUGH THE DEEP WEST- Guilherme Xavier Ribeiro | Brazil |14:40
 6. PENDULUS- Dimitris Gkotsis | Greece | 18:07
 7. ONE AND A HALF- Odysseas Spyropoulos | Greece|17:38

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 5€  __ (το spicy iiff θα συνε­χι­στεί μέχρι τις 11/12)

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο