Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταλαιπωρία πολιτών στο εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου με ευθύνη των αρχών

Με μεγά­λες ουρές και  καθυ­στέ­ρη­ση της πλέ­ον της μίςς ώρας στη δια­δι­κα­σία του εμβο­λια­σμού στο εμβο­λια­στι­κό κέντρο Περι­στε­ρί­ου εξαι­τί­ας προ­βλη­μά­των στο ίντερ­νετ. Πολί­τες συνω­στί­ζο­νταν περι­μέ­νο­ντας πάνω από μια ώρα από το προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο ραντε­βού! Το μεση­μέ­ρι, η ανα­μο­νή έφτα­σε τη μιά­μι­ση ώρα, με τον κόσμο να περι­μέ­νει πατείς με πατώ σε, στον ήλιο και στη ζέστη!!!

Δημο­σιεύ­μα­τα απο­δί­δουν τις μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις σε τεχνι­κά προ­βλή­μα­τα στο δια­δί­κτυο του συγκε­κρι­μέ­νου εμβο­λια­στι­κού κέντρου, τα οποία είχαν ως απο­τέ­λε­σμα το προ­σω­πι­κό να μην μπο­ρεί να δει τα ραντεβού.

Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες, την κατά­στα­ση επέ­τει­νε η έλλει­ψη προ­σω­πι­κού. Οι ίδιες μαρ­τυ­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι νέοι που εμβο­λιά­ζο­νταν με το εμβό­λιο της «AstraZeneca» έμπαι­ναν κατά εικο­σά­δες μέσα στο εμβο­λια­στι­κό κέντρο όταν έφτα­νε η σει­ρά τους και εκεί υπήρ­χε μόλις ένας για­τρός για να κάνει τον ιατρι­κό έλεγ­χο. Για το εμβό­λιο της «Pfizer» υπήρ­χε περισ­σό­τε­ρο προ­σω­πι­κό, και από τη στιγ­μή που έμπαι­νε μέσα ο κόσμος, οι εμβο­λια­σμοί προ­χω­ρού­σαν γρηγορότερα.

Η κατά­στα­ση είναι ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη για τους ηλι­κιω­μέ­νους που περι­μέ­νουν έξω στη ζέστη. Η οργή του κόσμου γίνε­ται ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη από το γεγο­νός πως δεν υπάρ­χει κάποια ενη­μέ­ρω­ση. Όταν μάλι­στα το πρό­βλη­μα έχει ξεκι­νή­σει από νωρίς και θα μπο­ρού­σαν του­λά­χι­στον να είχαν ενη­με­ρώ­σει ότι όλα τα ραντε­βού μετα­κι­νού­νται, έτσι ώστε να μην ταλαι­πω­ρεί­ται ο κόσμος. Φαί­νε­ται ότι την επο­χή του πολυ­δια­φη­μι­ζό­με­νου «ψηφια­κού μετα­σχη­μα­τι­σμού» η απο­στο­λή μαζι­κών sms εξα­ντλεί­ται στις «ασκή­σεις ετοι­μό­τη­τας» της Πολι­τι­κής Προστασίας…

Πηγή: 902.gr

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο