Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τανκς στην Ουκρανία στέλνει η Τσεχία σε συνεννόηση με το ΝΑΤΟ

Τσεχικά άρματα μάχης σε τρένο

Τσε­χι­κά άρμα­τα μάχης σε τρένο

Άρμα­τα μάχης T‑72 και τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα στην Ουκρα­νία στέλ­νει η Τσε­χία με την τσέ­χα υπουρ­γό Αμυ­νας, Γιά­να Τσερ­νό­χο­βα, να επι­βε­βαιώ­νει την είδη­ση που μετα­δό­θη­κε στη χώρα της.

Η Γιά­να Τσερ­νό­χο­βα σε ανάρ­τη­ση στο Twitter δηλώ­νει ότι η Τσε­χία στέλ­νει στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στην Ουκρα­νία, γρά­φο­ντας πως «πιστέψ­τε με, στέλ­νου­με απα­ραί­τη­το στρα­τιω­τι­κό υλι­κό σε Ουκρα­νούς φίλους. Και θα συνε­χί­σου­με να το κάνου­με». Δεν έδω­σε λεπτο­μέ­ρειες γρά­φο­ντας «λυπά­μαι, δεν μπο­ρώ να σας πω περισ­σό­τε­ρα. Ο πόλε­μος μαί­νε­ται εκεί και δεν θα κάνου­με τίπο­τα εύκο­λο για τους Z‑killers!».

Η «Wall Street Journal», επι­κα­λού­με­νη Τσέ­χους και Σλο­βά­κους αξιω­μα­τού­χους άμυ­νας, ανέ­φε­ρε ότι ήταν η πρώ­τη φορά που μια ξένη χώρα παρέ­χει στην Ουκρα­νία τανκς από την έναρ­ξη του πολέμου.

Νωρί­τε­ρα, ο τσε­χι­κός ειδη­σε­ο­γρα­φι­κός ιστό­το­πος «Echo24» ανέ­φε­ρε ότι η απο­στο­λή απο­τε­λού­νταν από αρκε­τές δεκά­δες παλαιό­τε­ρα, μη εκσυγ­χρο­νι­σμέ­να, κύρια άρμα­τα μάχης T‑72 της Σοβιε­τι­κής επο­χής, καθώς και οχή­μα­τα μάχης πεζι­κού BMP‑1 που ανή­καν προη­γου­μέ­νως στις ενερ­γές εφε­δρεί­ες του Τσε­χι­κού Στρατού.

Ο ιστό­το­πος «Echo24» έγρα­ψε πως «είναι δώρο του τσε­χι­κού στρα­τού, το οποίο συμ­φώ­νη­σε η Τσε­χία με τους συμ­μά­χους του ΝΑΤΟ».

Η γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Welt am Sonntag» ανέ­φε­ρε πρό­σφα­τα ότι το Βερο­λί­νο είχε άρει τις αντιρ­ρή­σεις του για έναν ιδιώ­τη Τσέ­χο έμπο­ρο όπλων που εξή­γα­γε 56 πρώ­ην ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κά BMP‑1 στην Ουκρανία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο