Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταξική και «ανοιχτομάτα» Δικαιοσύνη: “Νόμιμη και συνταγματική” η κατάργηση δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα-επιδόματος άδειας

Νόμιμη και συνταγματική υπήρξε η κατάργηση για τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και του επιδόματος αδείας, υποστήριξε ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Επίτροπος Επικρατείας, Αντώνιος Νικητάκης, αιτιολογώντας πως «οι εν λόγω περικοπές έγιναν για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος»

info redΑτέχνως info

Δεν περι­μέ­να­με κάτι δια­φο­ρε­τι­κό: Ο ταξι­κός χαρα­κτή­ρας όλων των θεσμών και των «εξου­σιών» του αστι­κού κρά­τους, η ενιαία απο­στο­λή τους — ανε­ξάρ­τη­τα από ενδο­α­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς — που είναι να δια­σφα­λί­ζουν συνο­λι­κά την εξου­σία του κεφα­λαί­ου και ‑με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο τη διαιώ­νι­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού.
Σε αντί­θε­ση με εκεί­νους που συστη­μα­τι­κά κατα­φεύ­γουν στη «δικαιο­σύ­νη», επι­διώ­κο­ντας, απο­προ­σα­να­το­λι­σμέ­νοι, την προ­σω­πι­κή λύση ‑παί­ζο­ντας δηλ. στο γήπε­δο του αντί­πα­λου με αγω­γές, που απλά πλου­τί­ζουν τα μεγα­λο­δι­κη­γο­ρι­κά γραφεία…

info png

Η Ολο­μέ­λεια του Ελεγ­κτι­κού Συνε­δρί­ου, που είναι ένα από τα τρία ανώ­τα­τα δικα­στή­ρια της χώρας, συνε­δρί­α­σε στις 5 Φλε­βά­ρη, για να κρί­νει το θέμα των περι­κο­πών για τους συντα­ξιού­χους του δημο­σί­ου και να απο­φαν­θεί αν μπο­ρούν να διεκ­δι­κή­σουν κάποια χρή­μα­τα. Πρό­ε­δρος της Ολο­μέ­λειας ο Πρό­ε­δρος του Δικα­στη­ρί­ου Ιωάν­νης Σαρ­μάς, ενώ τις από­ψεις του δημο­σί­ου ανέ­πτυ­ξαν νομι­κοί σύμ­βου­λοι του κρά­τους, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι οι περι­κο­πές των δώρων για τους συντα­ξιού­χους του δημο­σί­ου υπήρ­ξαν νόμι­μες και συνταγ­μα­τι­κές, όπως το ίδιο υπο­στή­ρι­ξαν και για την κατάρ­γη­ση του επι­δό­μα­τος αδεί­ας.

ℹ️  Ειδι­κό­τε­ρα, στην μεί­ζο­να Ολο­μέ­λεια του Ανω­τά­του Δικα­στη­ρί­ου, συζη­τή­θη­κε , μετά από παρα­πο­μπή από τον Τρί­το Τμή­μα του ίδιου δικα­στη­ρί­ου για να επι­λυ­θεί το ζήτη­μα της ανα­γνώ­ρι­σης υπο­χρέ­ω­σης του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου να κατα­βάλ­λει ως απο­ζη­μί­ω­ση, με τον νόμι­μο τόκο του 6% (σύμ­φω­να με τα άρθρα 105 και 106 του εισα­γω­γι­κού νόμου τους Αστι­κού Κώδι­κα), για απο­κα­τά­στα­ση της ζημί­ας την οποία υπο­στη­ρί­ζουν ότι υπέ­στη­σαν οι συντα­ξιού­χοι, κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 1.1.2013 έως 31.12.2018, από την κατάρ­γη­ση των δώρων εορ­τών και του επι­δό­μα­τος αδεί­ας, κατ’ εφαρ­μο­γή του νόμου 4093/2012.

Με άλλα λόγια η Ολομέλεια του Ε.Σ. καλείται να αποφανθεί επί της συνταγματικότητας και της νομιμότητας της κατάργησης της 13ης και 14ης σύνταξης στον Δημόσιο τομέα.

Παράλ­λη­λα, οι συντα­ξιού­χοι ζητούν να τους επι­δι­κα­στεί, σε κάθε έναν από τους προ­σφεύ­γο­ντες, και το ποσό των 5.000 ευρώ ως χρη­μα­τι­κή ικα­νο­ποί­η­ση λόγω ηθι­κής βλά­βης, που υπέ­στη­σαν από το απο­τέ­λε­σμα των νομο­θε­τι­κών μνη­μο­νια­κών ρυθμίσεων.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι συντα­ξιού­χοι υπο­στη­ρί­ζουν ότι οι επί­μα­χες περι­κο­πές αντί­κει­νται σε σωρεία δια­τά­ξε­ων του Συντάγ­μα­τος, όπως είναι τα άρθρα περί ισό­τη­τας των πολι­τών, της αρχής της ασφά­λειας του δικαί­ου και του κρά­τους δικαί­ου, της αρχής της δια­κρί­σε­ως των εξου­σιών, του κατο­χυ­ρω­μέ­νου δικαιώ­μα­τος της ακρο­ά­σε­ως, της αρχή της ιδιαί­τε­ρης μισθο­λο­γι­κής μετα­χεί­ρι­σης των συντα­ξιού­χων των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των σωμά­των ασφα­λεί­ας, κ.λπ. Ακό­μη, επι­ση­μαί­νουν ότι η κατάρ­γη­ση είναι αντί­θε­τη στο άρθρο 1 του Πρώ­του Προ­σθέ­του Πρω­το­κόλ­λου της Ευρω­παϊ­κής Σύμ­βα­σης για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώπου.

ℹ️  Η από­φα­ση της Ολο­με­λεί­ας του Ανω­τά­του Δικα­στη­ρί­ου ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί τους επό­με­νους μήνες, προ­κει­μέ­νου να επι­λύ­σει τα θέμα­τα που έχουν τεθεί.

✔️   Θυμί­ζου­με ότι και το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας με απο­φά­σεις του, έχει κι αυτό κρί­νει ότι νομί­μως έχουν περι­κο­πεί δώρα και επι­δό­μα­τα και για τους εν ενερ­γεία δημο­σί­ους υπαλλήλους.


 

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την kathimerini.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο