Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για την επίθεση στον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Εξι­χνιά­στη­κε, από την Υπο­διεύ­θυν­ση Κρα­τι­κής Ασφά­λειας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, η υπό­θε­ση της επί­θε­σης σε βάρος του πρύ­τα­νη του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και την ιδιαί­τε­ρα προ­σβλη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά απέ­να­ντι του, την 29η Οκτω­βρί­ου 2020

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την ΕΛΑΣ, στο πλαί­σιο της προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης που διε­νερ­γή­θη­κε, ταυ­το­ποι­ή­θη­καν για την εμπλο­κή τους οκτώ άτο­μα, που κατη­γο­ρού­νται για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, αρπα­γή από κοι­νού με βία και απει­λή βίας, διά παρα­νό­μου κατα­κρα­τή­σε­ως με σκο­πό ανο­χής πρά­ξης, για την οποία ο παθών δεν έχει υπο­χρέ­ω­ση, παρά­νο­μη κατα­κρά­τη­ση και παρά­νο­μη βία από κοι­νού, δια­τά­ρα­ξη λει­τουρ­γί­ας δημό­σιας υπη­ρε­σί­ας από κοι­νού και φθο­ρά ξένης ιδιο­κτη­σί­ας πραγ­μά­των, χρη­σι­μευό­ντων στο κοι­νό όφε­λος από κοινού.

Η προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση υπο­βλή­θη­κε στην Εισαγ­γε­λία και η υπό­θε­ση παρα­πέμ­φθη­κε σε κύρια ανά­κρι­ση, όπου ήδη έχουν κλη­θεί για απο­λο­γία, ενώ εντός της ημέ­ρας ανα­μέ­νε­ται η έκδο­ση ενταλ­μά­των σύλληψης.

Όπως έγι­νε γνω­στό από αστυ­νο­μι­κή πηγή, οι κατη­γο­ρού­με­νοι είναι επτά άνδρες και μία γυναί­κα, εκ των οποί­ων οι έξι φοιτητές.

Και οι οκτώ ανή­κουν στον αντιε­ξου­σια­στι­κό χώρο, ενώ κάποιοι από αυτούς, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, έχουν απα­σχο­λή­σει και πάλι στο παρελ­θόν για κατα­λή­ψεις και επεισόδια.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο