Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταυτοποιήθηκε το μοντέλο για τον πίνακα «Η Προέλευση του Κόσμου»

Ο πίνα­κας «Η Προ­έ­λευ­ση του Κόσμου» — τον ολο­κλή­ρω­σε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος Γκυ­στάβ Κουρ­μπέ, το 1866 — έγι­νε προ και­ρού viral στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, μετά τη λογο­κρι­σία του από το Facebook. Θεω­ρή­θη­κε σκαν­δα­λώ­δες το ότι απει­κο­νί­ζει τον κορ­μό μια γυναί­κας, εστιά­ζο­ντας στα γεν­νη­τι­κά όργα­να. Είναι ένα εξαι­ρε­τι­κό έργο τέχνης, και το ποιο ήταν το μοντέ­λο του Κουρ­μπέ απα­σχο­λού­σε εδώ και πάρα πολύ και­ρό και τη μικρή κοι­νό­τη­τα των ερευ­νη­τών τέχνης και την πολύ μεγά­λη κοι­νό­τη­τα των φιλό­τε­χνων. Επι­τέ­λους, το μοντέ­λο ταυτοποιήθηκε.

Ο Γάλ­λος πανε­πι­στη­μια­κός Κλοντ Σοπ (Claude Schopp) και συγ­γρα­φέ­ας βιο­γρα­φί­ας του Αλέ­ξαν­δρου Δου­μά ερεύ­νη­σε και κατέ­λη­ξε — με σχε­δόν 100% βεβαιό­τη­τα — ότι το μοντέ­λο ήταν η μπα­λα­ρί­να της Όπε­ρας του Παρι­σιού Κον­στάνς Κενιό. Η οποία θα πρέ­πει να ήταν 34 χρο­νών και είχε ήδη στα­μα­τή­σει τον χορό όταν δέχθη­κε να ποζά­ρει, όπως ανα­φέ­ρει το γαλ­λι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο AFP. Η μελέ­τη του Σοπ θα κυκλο­φο­ρή­σει στις 4 Οκτω­βρί­ου από τον εκδο­τι­κό οίκο Phébus.

Έως σήμε­ρα, πιστευό­ταν ότι το μοντέ­λο για τον πίνα­κα ήταν η ερω­μέ­νη εκεί­νη την επο­χή του Κουρ­μπέ, Τζο­ά­να Χίλ­φερ­μαν. Η Χίλ­φερ­μαν ήταν όμως, κοκ­κι­νο­μάλ­λα, ενώ το εφή­βαιο στον πίνα­κα είναι μαύ­ρο. Αντι­θέ­τως, σε κεί­με­να εκεί­νης τη επο­χής σημειώ­νε­ται ότι η Κενιό «είχε όμορ­φα μαύ­ρα φρύ­δια» και, επι­πλέ­ον, ήταν η ερω­μέ­νη του Οθω­μα­νού πρέ­σβη στο Παρί­σι Χαλίλ Σερίφ Πασά, ο οποί­ος είχε παραγ­γεί­λει τον πίνακα.

Ο Σοπ διά­βα­σε στην Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Γαλ­λί­ας επι­στο­λή του Αλέ­ξαν­δρου Δου­μά υιού, με ημε­ρο­μη­νία «Ιού­νιος του 1871», που είχε προη­γου­μέ­νως μετα­γρα­φεί στα αγγλι­κά. Μελε­τώ­ντας τον γρα­φι­κό χαρα­κτή­ρα στην πρω­τό­τυ­πη επι­στο­λή, δια­πί­στω­σε λάθος στην έως σήμε­ρα ανά­γνω­ση μιας φρά­σης: αντί της λέξης «συνέ­ντευ­ξη (interview» που διά­βα­ζαν όλοι, η σωστή λέξη που έπρε­πε να δια­βά­ζουν είναι «εσω­τε­ρι­κό (interior)». Με απο­τέ­λε­σμα, η φρά­ση δια­βά­ζε­ται ως «Δεν ζωγρα­φί­ζει κανείς το πιο ντε­λι­κά­το και πιο ηχη­ρό εσω­τε­ρι­κό της δεσποι­νί­δος Κενιό, της Όπερας».

Αυτό το στοι­χείο «με κάνει να πιστεύω, με βεβαιό­τη­τα 99%, ότι η Κον­στάνς Κενιό ήταν το μοντέ­λο του Κουρ­μπέ» δήλω­σε στο AFP, η επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος χαρα­κτι­κών στην Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Γαλ­λί­ας, Συλ­βί Ομπενά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο