Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταυτοποιήθηκε 45χρονοςγια τον βιασμό 34χρονης στο Παλαιό Φάληρο

Ένας 45χρονος Αλβα­νός φέρε­ται να είναι, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, ο δρά­στης του βια­σμού 34χρονης, τα ξημε­ρώ­μα­τα της περα­σμέ­νης Κυρια­κής, 23 Οκτω­βρί­ου, στο Παλαιό Φάλη­ρο και της από­πει­ρας βια­σμού άλλης γυναί­κας, λίγες ώρες νωρί­τε­ρα, στην ίδια περιοχή.

Τον κατη­γο­ρού­με­νο ταυ­το­ποί­η­σε, μετά από ενδε­λε­χή έρευ­να, η Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αθηνών.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού — Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από αστυ­νο­μι­κές πηγές, η ΕΛΑΣ εκτι­μά ότι ο αλλο­δα­πός, που φέρει ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό τατουάζ στο δεξί χέρι του, έχει δια­φύ­γει, πιθα­νό­τα­τα, στην Αλβα­νία και για αυτό τον λόγο ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί διε­θνές ένταλ­μα σύλληψης.

Σημειώ­νε­ται, τέλος, ότι σε βάρος του 45χρονου σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για βια­σμό τετε­λε­σμέ­νο και σε από­πει­ρα, με χρή­ση βίας, απει­λή όπλου και αρπαγή.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο