Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταυτότητα — Συντελεστές

ΑΤΕΧΝΩΣ — τέχνη είναι οι αγώνες του Λαού

Για τη ζωή, τις τέχνες και τα γράμματα.
Και για τους «αγράμματους» τεχνίτες, που θεωρούν εαυτούς άτεχνους, αλλά είναι οι καλλιτέχνες της καθημερινής ζωής που αξίζουν το χειροκρότημα.

Ήταν 15 Ιανουα­ρί­ου 2015 όταν το Ατέ­χνως ξεκι­νού­σε το ταξί­δι του στο δια­δί­κτυο. Μόνη του φιλο­δο­ξία να είναι μια δια­κρι­τή και δια­κρι­τι­κή παρου­σία, με τη δική του αισθη­τι­κή και θεμα­το­λο­γία. Να ασχο­λη­θεί «ατέ­χνως» (με τρό­πο φυσι­κό μα συνά­μα δια­λε­κτι­κό) με τον λαϊ­κό πολι­τι­σμό. Να ανα­δεί­ξει πρό­σω­πα και γεγο­νό­τα από τη λογο­τε­χνία, την ιστο­ρία, τους αγώ­νες του λαού. Να μιλή­σει για όλα εκεί­να που κάνουν τον άνθρω­πο «απα­λό κι ανθρώ­πι­νο», αλλά και για όσα τεχνηέ­ντως (και όχι έντε­χνα) τον κρα­τούν «τρα­χύ κι απάν­θρω­πο», στην κατά­στα­ση του πρω­τό­γο­νου, που θέλει μόνο τα απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τα για να επι­βιώ­σει και όχι το περιτ­τό, που (του) είναι ανα­γκαίο, για να ζήσει. Να συμ­βάλ­λει ‑στο μέτρο των δυνά­με­ων του- στο να κατα­νο­ή­σει ο λαός ότι είναι ο δημιουρ­γός του πολι­τι­σμού και της μοί­ρας του. Να δημιουρ­γη­θεί μια πηγή σκέ­ψης, λόγου και ενη­μέ­ρω­σης που αμφι­σβη­τεί το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα, ελέγ­χει και ξεμπρο­στιά­ζει όσους με διά­φο­ρα προ­σω­πεία υπη­ρε­τούν τη διαιώ­νι­σή του.

Προ­σπα­θού­με να αντα­πο­κρι­θού­με σε αυτά κρα­τώ­ντας σαφείς απο­στά­σεις και από την αισθη­τι­κή και από το λόγο και από τη θεμα­το­λο­γία των Μέσων Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης. Μακριά από την εντυ­πω­σιο­θη­ρία, τον εύπε­πτο και πομπώ­δη λόγο. Μακριά από τη λογι­κή της «αυθε­ντί­ας» και των κάθε είδους «προ­σω­πι­κο­τή­των». Με ευθύ­νη απέ­να­ντι στους ανα­γνώ­στες, στις ιδέ­ες και στην αισθη­τι­κή μας προ­σπα­θή­σα­με να μεί­νου­με πιστοί στην αρχή, στο «Ατέ­χνως» δεν μπο­ρεί να γρά­φει όποιος θέλει, ό,τι θέλει, όταν θέλει, όπως θέλει.

Στα χρό­νια που πέρα­σαν, αντι­με­τω­πί­σα­με έκτα­κτες κατα­στά­σεις. Απο­δει­χθή­κα­με ανθε­κτι­κοί. Ακο­λου­θώ­ντας τις βασι­κές αρχές δημιουρ­γί­ας, μεί­να­με ανό­μοια­στοι, στα­θε­ροί. Συνε­χί­ζου­με δυνα­τοί. Αντλού­με δύνα­μη από την εμπι­στο­σύ­νη σας. Μόνο αυτή χρεια­ζό­μα­στε, και τα λόγια του ποιητή:

«Αρνή­θη­κα ν’ αρέ­σω στα σκυ­λά­κια / του κανα­πέ. Λιο­ντά­ρια κου­ρε­μέ­να, / τα βγά­ζου­νε περί­πα­το να ουρή­σουν. / Από­κο­ντα ακλου­θάω τα χερο­μά­χα / τα πλή­θη και πλη­γώ­νο­μαι μαζί τους» (Κ. Βάρναλης)

Ιδρυτής και διαχειριστής του site: Ηρακλής Κακαβάνης.

Συνερ­γά­τες του περιο­δι­κού όσοι ήδη δηλώ­νουν την παρου­σία τους με τα κεί­με­να τους…
… και όλοι όσοι καθη­με­ρι­νά θα συνε­χί­σουν να προ­στί­θε­νται (ή να αποχωρούν…).

Εκτός από τους συνερ­γά­τες, όμως, στο ΑΤΕΧΝΩΣ έχουν τη δική τους στή­λη οι φίλοι και οι ανα­γνώ­στες του περιοδικού.

Στη στή­λη «Έγρα­ψαν ανα­φέ­ρο­νται όλοι όσοι συνερ­γά­στη­καν ή συνερ­γά­ζο­νται με το περιο­δι­κό και θα προ­στί­θε­νται όσοι συνερ­γα­στούν στο μέλλον.

Τα κεί­με­να που φιλο­ξε­νού­νται, σε κάθε περί­πτω­ση παρα­μέ­νουν στο περιο­δι­κό ως ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της ταυ­τό­τη­τάς του.

🔊 Μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νεί­τε με το περιο­δι­κό, μοι­ρα­ζό­με­νοι σκέ­ψεις, προ­τά­σεις, κρι­τι­κές κ.ά. στο [email protected]


(Ο στί­χος «Τέχνη είναι οι αγώ­νες του λαού» είναι από το τρα­γού­δι του Τοτέμ «Ένας καλύ­τε­ρος κόσμος»).

Μετάβαση στο περιεχόμενο