Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΑΪΒΑΝ: Δέκα νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο χωρίς μέτρα ασφαλείας _φωτο+Video

Οι ομά­δες έρευ­νας βρή­καν τα πτώ­μα­τα των τριών τελευ­ταί­ων αγνο­ου­μέ­νων της πυρ­κα­γιάς σε εργο­στά­σιο που παρά­γει μπά­λες γκολφ στη νότια Ταϊ­βάν, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθ­μό των νεκρών στους 10, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα ταϊ­βα­νέ­ζι­κων ΜΜΕ.

Τέσ­σε­ρα από τα θύμα­τα ήταν πυρο­σβέ­στες. Το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της Ταϊ­βάν, επι­κα­λού­με­νο αξιω­μα­τού­χο της πυρο­σβε­στι­κής της κομη­τεί­ας Πινγ­κτούνγκ, ανέ­φε­ρε ότι μια έκρη­ξη προ­κά­λε­σε την κατάρ­ρευ­ση μέρους του κτι­ρί­ου περί­που στις 6:10 μ.μ. της Παρα­σκευ­ής, παγι­δεύ­ο­ντας πυρο­σβέ­στες και εργα­ζό­με­νους κάτω από ερεί­πια. Ακο­λού­θη­σε δεύ­τε­ρη έκρη­ξη 20 λεπτά αργότερα.

Δύο πτώ­μα­τα βρέ­θη­καν το πρωί της Κυρια­κής και το τελευ­ταίο ανα­σύρ­θη­κε το από­γευ­μα. Περί­που 100 άνθρω­ποι, στην πλειο­ψη­φία τους εργά­τες, τραυ­μα­τί­στη­καν από την πυρ­κα­γιά στο εργο­στά­σιο που βρί­σκε­ται στο τεχνο­λο­γι­κό-βιο­μη­χα­νι­κό πάρ­κο του Πινγ­κτούνγκ. Η φωτιά δεν έσβη­σε παρά την επό­με­νη μέρα. Η αιτία παρα­μέ­νει άγνωστη.

Πηγή: Associated Press

Όπως ανέ­φε­ρε το κεντρι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της Ταϊ­βάν, στο εργο­στά­σιο είχε επι­βλη­θεί πρό­στι­μο στο παρελ­θόν για παρα­βά­σεις μέτρων ασφα­λεί­ας που δια­πι­στώ­θη­καν κατά τη διάρ­κεια επι­θε­ω­ρή­σε­ων, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι πρό­κει­ται για ένα ακό­μα εργο­δο­τι­κό έγκλημα.

Το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας της Ταϊ­βάν ανα­κοί­νω­σε, «κατό­πιν εορ­τής», ότι θα ξεκι­νή­σει έρευ­να για την ασφά­λεια στην εργα­σία στην ιδιο­κτή­τρια εται­ρεία Launch Technologies και τη μητρι­κή της.

Πηγή: 902.gr via ΑΡ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο