Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό

Του­λά­χι­στον 31 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα σε περι­στα­τι­κό με πυρά σε παι­δι­κό σταθ­μό σε επαρ­χία της βορειο­α­να­το­λι­κής Ταϊ­λάν­δης, όπως ανα­κοί­νω­σε εκπρό­σω­πος της αστυνομίας.

Στους νεκρούς περι­λαμ­βά­νο­νται παι­διά και ενή­λι­κες, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας, στην οποία προ­στί­θε­ται ότι ο φερό­με­νος ως δρά­στης είναι πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός και ότι οι αρχές έχουν εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για να τον εντοπίσουν.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας έχει ζητή­σει από όλες τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες να ανα­λά­βουν δρά­ση και να συλ­λά­βουν τον δρά­στη, δήλω­σε εκπρό­σω­πος της κυβέρνησης.

Η κυβέρ­νη­ση της Ταϊ­λάν­δης ανα­κοί­νω­σε ότι το περι­στα­τι­κό έγι­νε σε παι­δι­κό σταθ­μό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Το ποσο­στό οπλο­κα­το­χής στη Ταϊ­λάν­δη είναι υψη­λό συγκρι­τι­κά με κάποιες άλλες χώρες της περιο­χής, και τα επί­ση­μα στοι­χεία δεν περι­λαμ­βά­νουν τον πολύ υψη­λό αριθ­μό παρά­νο­μων όπλων.

Τα περι­στα­τι­κά με πυρά, όπως το σημε­ρι­νό, είναι σπά­νια. Ωστό­σο το 2020 ένας στρα­τιώ­της, εξορ­γι­σμέ­νος με την απο­τυ­χία μιας συμ­φω­νί­ας για ακί­νη­τα, σκό­τω­σε του­λά­χι­στον 29 ανθρώ­πους και τραυ­μά­τι­σε 57 σε μια επί­θε­ση σε τέσ­σε­ρις τοποθεσίες.

Ο δράστης της επίθεσης σε παιδικό σταθμό σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του και αυτοκτόνησε

Ο ένο­πλος της επί­θε­σης με πυρά σε παι­δι­κό σταθ­μό στην Ταϊ­λάν­δη αυτο­κτό­νη­σε, όπως μετέ­δω­σαν ταϊ­λαν­δέ­ζι­κα μέσα ενημέρωσης.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες ανα­φο­ρές, ο φερό­με­νος ως δρά­στης σκό­τω­σε επί­σης τη σύζυ­γο και το παι­δί του.

Η αστυ­νο­μία της χώρας ανα­κοί­νω­σε ότι του­λά­χι­στον 31 άνθρω­ποι, παι­διά και ενή­λι­κες, σκο­τώ­θη­καν σε περι­στα­τι­κό με πυρά σε παι­δι­κό σταθ­μό στη Νονγκ Μπούα Λάμπου. Σύμ­φω­να με υψη­λό­βαθ­μο αξιω­μα­τι­κό της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας, μετα­ξύ των νεκρών περι­λαμ­βά­νο­νται του­λά­χι­στον 23 παιδιά.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο