Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα άφιλτρα τσιγάρα σχεδόν διπλασιάζουν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο των πνευμόνων

Οι άνθρω­ποι που καπνί­ζουν άφιλ­τρα τσι­γά­ρα, αντι­με­τω­πί­ζουν 40% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο για καρ­κί­νο των πνευ­μό­νων, σχε­δόν διπλά­σιο κίν­δυ­νο να πεθά­νουν από τον καρ­κί­νο των πνευ­μό­νων, καθώς επί­σης 30% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο πρό­ω­ρου θανά­του από οποια­δή­πο­τε αιτία, σε σχέ­ση με όσους καπνί­ζουν τσι­γά­ρα με φίλ­τρο, σύμ­φω­να με μια νέα αμε­ρι­κα­νι­κή μελέτη.

Η έρευ­να, με επι­κε­φα­λής τον Ν.Τόμας του Πνευ­μο­νο­λο­γι­κού Τμή­μα­τος του Ιατρι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου της Νότιας Καρο­λί­να, που παρου­σιά­στη­κε στο συνέ­δριο της Αμε­ρι­κα­νι­κής Θωρα­κι­κής Εται­ρεί­ας στο Ντά­λας του Τέξας (ATS 2019), βρή­κε ότι οι καπνι­στές ελα­φριών τσι­γά­ρων με φίλ­τρο έχουν τις ίδιες πιθα­νό­τη­τες με τους καπνι­στές κανο­νι­κών τσι­γά­ρων να πεθά­νουν από καρ­κί­νο των πνευ­μό­νων ή από άλλη αιτία, ενώ είναι λιγό­τε­ρο πιθα­νό να κόψουν το κάπνισμα.

Μια άλλη μελέ­τη, που παρου­σιά­στη­κε στο ίδιο ιατρι­κό συνέ­δριο, κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι τα ηλε­κτρο­νι­κά τσι­γά­ρα μπο­ρεί να μειώ­σουν την ικα­νό­τη­τα του σώμα­τος του ατμι­στή να κατα­πο­λε­μά τους ιούς, ιδί­ως της γρί­πης. Ακό­μη η ίδια έρευ­να βρή­κε ότι τα κανο­νι­κά τσι­γά­ρα φαί­νο­νται επί­σης να αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο να αρρω­στή­σει ένας καπνι­στής από γρί­πη, όμως η αύξη­ση του κιν­δύ­νου προ­κα­λεί­ται από δια­φο­ρε­τι­κούς παρά­γο­ντες από εκεί­νους που σχε­τί­ζο­νται με τα ηλε­κτρο­νι­κά τσιγάρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο