Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα έξι μέτρα για την Αττική

Από την πλευ­ρά του ο κ. Χαρ­δα­λιάς στη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση ανα­κοί­νω­σε ότι η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Τρι­κά­λων τίθε­ται σε καθε­στως επι­δη­μιο­λο­γι­κά επι­βα­ρυ­μέ­νης επι­τή­ρη­σης, γεγο­νός που οδή­γη­σε στην λήψη των εξής μέτρων:

– Απα­γό­ρευ­ση λει­τουρ­γί­ας χώρων εστί­α­σης και δια­σκέ­δα­σης από τα μεσά­νυ­χτα έως τις 7 το πρωί.

– Ανώ­τα­το όριο 50 ατό­μων για όλες τις δημό­σιες και κοι­νω­νι­κές εκδη­λώ­σεις και συνα­θροί­σεις, εκτός από αυτές στις οποί­ες εφαρ­μό­ζο­νται ειδι­κοί κανό­νες, όπως για παρά­δειγ­μα στα εστια­τό­ρια, τα θέα­τρα, τα σινεμά.

Οσον αφο­ρά στην Αττι­κή, ο κ. Χαρ­δα­λιάς ανα­κοί­νω­σε την υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας σε όλους τους χώρους εργα­σί­ας του δημο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα στην Αττι­κή καθώς και την χρή­ση μάσκας σε ανοι­χτούς χώρους υψη­λής συνά­θροι­σης, όπου δηλα­δή δεν είναι δεν είναι εφι­κτό να τηρη­θούν οι αποστάσεις.

Ανα­λυ­τι­κά τα έξι μέτρα που θα ισχύ­σουν από 16 έως 30 Σεπτεμ­βρί­ου για την Αττι­κή είναι τα εξής:

– Έως έξι άτο­μα σε κάθε τρα­πέ­ζι στους χώρους εστίασης.

– Λει­τουρ­γία των λαϊ­κών αγο­ρών με το 50% των παρα­γω­γών και με τους πάγκους σε από­στα­ση τριών μέτρων.

– Όριο 50 ατό­μων στις συνα­θροί­σεις σε εσω­τε­ρι­κούς χώρους.

– Υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας σε κλει­στούς χώρους εργα­σί­ας στο Δημό­σιο, καθώς και στον ιδιω­τι­κό τομέα.

– Υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους όταν πρό­κει­ται για συνα­θροί­σεις και συναυ­λί­ες. Παράλ­λη­λα, οι συναυ­λί­ες θα πραγ­μα­το­ποιού­νται με πλη­ρό­τη­τα 50%-60%.

– Υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας σε θέα­τρα και κινη­μα­το­γρά­φους, που θα λει­τουρ­γούν με το 50%-60% της πλη­ρό­τη­τας, αντί του 75% σήμερα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο