Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα έργα των κομμουνιστών δημάρχων και οι κραυγές των δουλικών

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Δια­ψεύ­στη­καν οι κρυ­φές ελπί­δες δια­φό­ρων για απο­τυ­χία των κομ­μου­νι­στών δημάρ­χων (κρυ­φο­γε­λού­σαν, τι θα μπο­ρού­σαν να κάνουν σε ένα τόσο ασφυ­κτι­κό πλαί­σιο… θα εκτε­θούν και οι ίδιοι και το κόμ­μα τους)

Οι κομου­νι­στές δήμαρ­χοι έδει­ξαν τι θα μπο­ρού­σε να γίνει αν οι ο λαός είχε την εξου­σία. Έκα­ναν κάθε τι που μπο­ρού­σαν για να αμβλύ­νουν τις συνέ­πειες στα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα από τα βάρ­βα­ρα χτυ­πή­μα­τα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Στά­θη­καν στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων, των συν­δι­κά­των, των λαϊ­κών επι­τρο­πών, στους φορείς της εκπαί­δευ­σης, του αθλη­τι­σμού και του πολιτισμού.

Εν τέλει κατα­ξιώ­θη­καν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο στη συνεί­δη­ση των δημο­τών, ως κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι και απο­τε­λούν πλέ­ον …κακό παράδειγμα.

Γι’ αυτό, όσοι κρυ­φο­γε­λού­σαν, πέρα­σαν στην κατά μέτω­πο επί­θε­ση απο­κα­λύ­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να ότι και στην τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση συγκρού­ο­νται δύο δια­φο­ρε­τι­κές ταξι­κές πολι­τι­κές. Από τη μία οι υπε­ρα­σπι­στές μια βάρ­βα­ρης ταξι­κής πολι­τι­κής προς όφε­λος των λίγων και από την άλλη οι κομ­μου­νι­στές που λόγω και έργω υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα και δεί­χνουν μια άλλη προ­ο­πτι­κή ανά­πτυ­ξης με κέντρο τον άνθρω­πο και τις ανά­γκες του και όχι την κερ­δο­φο­ρία του κεφαλαίου.

Αυτό συμ­βαί­νει αυτή την περί­ο­δο στην Πάτρα, από τη μία η δημο­τι­κή αρχή (Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση — κομ­μου­νι­στές) και από την άλλη το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό της αστι­κής τάξης (με τη συμ­βο­λή των συστη­μι­κών τοπι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης). Από τον πρώ­ην κνί­τη βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Ριζού­λη μέχρι τον (δια­χρο­νι­κά) ακρο­δε­ξιό Νίκο Νικο­λό­που­λο. Την ίδια πολι­τι­κή υπη­ρε­τούν, τα ίδια άθλια επι­χει­ρή­μα­τα χρη­σι­μο­ποιούν. Σκο­πός ο ίδιος . Να αλλά­ξει ο δήμος χέρια, όχι μόνο για­τί η δημο­τι­κή αρχή Πάτρας είναι κακό παρά­δειγ­μα σε επί­πε­δο συμ­βο­λι­σμού, αλλά και επει­δή θέλουν να βάλουν στο παι­χνί­δι των δημο­τι­κών έργων μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Η νυν δημο­τι­κή αρχή μετά από πίε­ση έχει εξα­σφα­λί­σει αρκε­τά χρή­μα­τα για μεγά­λα έργα τα οποία ορέ­γο­νται πολ­λοί, και με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο τιμό­νι του Δήμου δεν έχουν καμία τύχη.  Έχει δεί­ξει η νυν δημο­τι­κή αρχή ότι υπάρ­χει τρό­πος να γίνο­νται χρή­σι­μα για το λαό έργα χωρίς να «τρώ­νε» οι εργο­λά­βοι. Και βέβαια το μεγά­λο φιλέ­το, το λιμά­νι και το παρα­λια­κό μέτω­πο, πεδίο σύγκρου­σης, κοι­νω­νι­κών και ταξι­κών συμφερόντων.

Δεν είναι μόνο η Πάτρα. Επι­θέ­σεις δέχτη­καν (και είναι βέβαιο θα εντα­θούν όσο πλη­σιά­ζου­με στις εκλο­γές) και οι άλλοι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι οι οποί­οι τήρη­σαν την υπό­σχε­ση στους δημό­τες τους ότι θα κρα­τή­σουν καθα­ρή στά­ση αντι­πο­λί­τευ­σης προς τα κεντρι­κά όργα­να της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας και στο πλαί­σιο των ασφυ­κτι­κών θεσμών και οικο­νο­μι­κών πόρων, οργα­νώ­νουν τη διεκ­δί­κη­ση, τη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και δρά­ση σε όφε­λος των αδι­κη­μέ­νων, των λαϊ­κών στρω­μά­των των πόλε­ών τους.

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο