Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα απαραίτητα αξεσουάρ που πρέπει να έχει ένας οδηγός σε περίπτωση χιονόπτωσης και άσχημων καιρικών συνθηκών

Με το κύμα ψύχους που ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ημέ­ρες στην Ελλά­δα, τις επι­κεί­με­νες χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και το χιό­νι, οι οδη­γοί θα πρέ­πει να έχουν απα­ραί­τη­τα βασι­κά αξε­σουάρ στο αυτο­κί­νη­τό τους για να μπο­ρέ­σουν να αντα­πο­κρι­θούν στις ιδιαί­τε­ρες συνθήκες.

Ο πάγος και το χιό­νι απο­τε­λούν τα βασι­κά προ­βλή­μα­τα στην οδή­γη­ση, επο­μέ­νως η χρη­σι­μο­ποί­η­ση χει­με­ρι­νών ελα­στι­κών κυρί­ως στις περιο­χές με υψη­λό υψό­με­τρο είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας. Με την χρή­ση τους ο οδη­γός δεν θα έχει την έννοια να βάλει αλυ­σί­δες σε περί­πτω­ση χιο­νό­πτω­σης. Ήδη σε πολ­λές ορει­νές περιο­χές της Β. Ελλά­δας αρκε­τοί οδη­γοί από τον Οκτώ­βριο μέχρι και τον Μάρ­τιο κάνουν χρή­ση των χει­με­ρι­νών ελα­στι­κών. Σε περί­πτω­ση που ο οδη­γός δεν επι­θυ­μεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει χει­με­ρι­νά ελα­στι­κά, τότε οφεί­λει να έχει μαζί του στον απο­θη­κευ­τι­κό χώρο καλές αλυ­σί­δες ή χιο­νο­κου­βέρ­τες που θα απο­τρέ­ψουν σε μεγά­λο βαθ­μό την ολί­σθη­ση σε λεί­ες επι­φά­νειες που δημιουρ­γού­νται από τον πάγο και το χιό­νι όταν αυτό παγώ­σει. Αν και μέχρι τώρα οι περισ­σό­τε­ροι σκε­φτό­μα­στε αλυ­σί­δες χιο­νιού, εντού­τοις πολ­λοί χρη­σι­μο­ποιούν υφα­σμά­τι­νες κου­βέρ­τες, οι οποί­ες είναι ελα­φρύ­τε­ρες, πλέ­νο­νται και είναι πιο εύκο­λο να χρησιμοποιηθούν.

Σε πολ­λές περιο­χές της χώρας μας ο πάγος το πρωί καλύ­πτει το σύνο­λο του παρ­μπρίζ. Έτσι πρέ­πει να πάντα να έχου­με μια ξύστρα για να το καθα­ρί­σου­με, ώστε να έχου­με την ανα­γκαία ορα­τό­τη­τα πριν ξεκινήσουμε.

Οι λεπί­δες των υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρων πιθα­νό­τα­τα θα είναι κολ­λη­μέ­νες στο παρ­μπρίζ. Πρώ­το μέλη­μά μας είναι να τις ξεκολ­λή­σου­με με μεγά­λη προ­σο­χή ή αν δεν το κατα­φέ­ρου­με να ενερ­γο­ποι­ή­σου­με τη θέρ­μαν­ση του αυτο­κι­νή­του ώστε στα­δια­κά να λιώ­σει ο πάγος.

Εάν χιο­νί­ζει και είναι δύσκο­λο να μετα­κι­νη­θεί το αυτο­κί­νη­το λόγω χιο­νιού, τότε ένα ανα­δι­πλω­μέ­νο φτυά­ρι με μυτε­ρή άκρη απο­τε­λεί την μονα­δι­κή λύση για να καθα­ρι­στεί το χιό­νι και ο πάγος από τους τροχούς.

Όταν οι θερ­μο­κρα­σί­ες είναι χαμη­λές, η εκκί­νη­ση του αυτο­κι­νή­του μπο­ρεί να γίνει δύσκο­λη. Αυτός είναι και ο λόγος που πολ­λές παλιές μπα­τα­ρί­ες δεν μπο­ρούν να εκκι­νή­σουν το αυτο­κί­νη­το, με απο­τέ­λε­σμα να θέλουν αλλα­γή. Για να αντι­με­τω­πι­στεί αυτό το θέμα ο οδη­γός θα πρέ­πει να έχει μια μίζα πολ­λα­πλών λει­τουρ­γιών, το οποίο απο­τε­λεί το τέλειο αξε­σουάρ για να λει­τουρ­γή­σει ο κινη­τή­ρας, ακό­μη και αν η μπα­τα­ρία μας είναι παλιά. Με άνε­ση ένα τέτοιο αξε­σουάρ μπο­ρεί να εκκι­νή­σει κινη­τή­ρες ντί­ζελ και βεν­ζί­νης έως και 6.000 κ. εκ., ενώ μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και για τη φόρ­τι­ση δια­φό­ρων συσκευών μέσα στο αυτοκίνητο.

Το κρύο μπο­ρεί για τους περισ­σό­τε­ρους να είναι ενο­χλη­τι­κό. Ωστό­σο υπάρ­χει μεγά­λη πιθα­νό­τη­τα κάποιος οδη­γός να μπο­τι­λια­ρι­στεί σε κάποιο σημείο του οδι­κού δικτύ­ου. Τότε καλό είναι να έχει δίπλα του ένα ζεστό ρόφη­μα ή καφέ. Αυτό μπο­ρεί να επι­τευ­χθεί με μια φορη­τή καφε­τιέ­ρα που θα δώσει τη λύση, αφού λει­τουρ­γεί σε οποια­δή­πο­τε πρί­ζα 12V που υπάρ­χει μέσα στο αυτοκίνητο.

Σε περί­πτω­ση ατυ­χή­μα­τος ή βλά­βης το φως έκτα­κτης ανά­γκης (μικρός φάρος) είναι απα­ραί­τη­το, καθώς επι­ση­μαί­νει τη θέση του αυτο­κι­νή­του, με απο­τέ­λε­σμα την απο­τρο­πή ατυχήματος.

Τέλος, το βρά­δυ, σε δυνα­τή χιο­νό­πτω­ση ή σε πυκνή ομί­χλη απα­ραί­τη­τος είναι ένας φακός που μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί τόσο για την ανα­ζή­τη­ση χαμέ­νων αντι­κει­μέ­νων μέσα στο αυτο­κί­νη­το όσο και για να φωτί­σει το περι­βάλ­λον στο οποίο βρι­σκό­μα­στε επι­ση­μαί­νο­ντας παράλ­λη­λα και τη θέση μας.

Μην ξεχνά­με ότι βγαί­νου­με στους ελλη­νι­κούς δρό­μους εφό­σον έχου­με σε ισχύ όλα τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα, έχου­με κάνει σέρ­βις το αυτο­κί­νη­τό μας και είμα­στε σε εξαι­ρε­τι­κή κατά­στα­ση υγεί­ας για να μπο­ρέ­σου­με να οδη­γή­σου­με, τηρώ­ντας πάντα σωστά και ευλα­βι­κά τον ΚΟΚ ή τις υπο­δεί­ξεις της Τροχαίας.

«Ο Μεγά­λος Ζωο­λο­γι­κός Κήπος» του Νικο­λάς Γκι­γιέν, από­δο­ση Γιάν­νη Ρίτσου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο