Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ποίησης των εκδόσεων Ατέχνως

Tην Πέμ­πτη 30 Απρι­λί­ου ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο δια­γω­νι­σμός ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος (“Ιστο­ρί­ες εγκλει­σμού και κορο­ναϊ­ού”) των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως, με μεγά­λη και ποιο­τι­κή συμ­με­το­χή τόσο στην ποί­η­ση όσο και στο διήγημα.

Στην ποί­η­ση δεχτή­κα­με 61 συμ­με­το­χές (σχε­δόν 200 ποι­ή­μα­τα). Δύσκο­λο το έργο της Επι­τρο­πής Κρί­σης στην επι­λο­γή τόσο των πέντε ποι­η­μά­των που έχουν τον έπαι­νό της όσο και αυτών που θα ενσω­μα­τω­θούν στη συλ­λο­γή που θα κυκλο­φο­ρή­σει εντός του Μάη.  Συνο­λι­κά 14 συμ­με­τέ­χο­ντες στο διαγωνισμό.

Τα υπό­λοι­πα ποι­ή­μα­τα θα δημο­σιευ­τούν στο atexnos.gr (όπως ανα­φε­ρό­ταν στο δια­γω­νι­σμό), αρχής γενο­μέ­νης από αύριο.

exofullo Istories eglismou

Μακέ­τα εξω­φύλ­λου: Πέτρος Φιλιππίδης

Έχουν τον έπαινο της επιτροπής:

(Αλφα­βη­τι­κά)

Ντη­λιά Γκέλη

Παπα­μί­χου Μαργαρίτα

Σου­βα­τζής Νίκος

Σώπα­ση Ανθούλα

Τανα­ΐ­νη Σοφία

 

Στην έκδο­ση θα συμπε­ρι­λη­φθούν, κατ’ επι­λο­γή της Επι­τρο­πής Κρί­σης, και ποι­ή­μα­τα των ακό­λου­θων συμμετεχόντων:

Δημο­τζί­κη Φωτεινή

Κακα­τσά­κης Νίκος

Καρα­κα­τσά­νη Βαγγελιώ

Μαυ­ρο­μα­τά­κης Κωνσταντίνος

Μελά Σοφία

Μιτζά­λης Νικόλαος

Τζά­μα Βαρβάρα

Φου­κα­ρά­κη Χρυσή

Χρι­στο­πού­λου Πανωραία

Ποι­ή­μα­τα εκτός δια­γω­νι­σμού τα οποία πρω­το­δη­μο­σιεύ­τη­καν στο Ατέ­χνως και ξανα­δου­λε­μέ­να θα συμπε­ρι­λη­φθούν στη συλλογή:

Γεωρ­γά­κης Γιάννης

Καλα­μπο­κά Γεωργία

Κατη­μερ­τζό­γλου Κώστας

Μπου­ντού­ρης Αντώνης

Στη συλ­λο­γή θα συμπε­ρι­λη­φθούν και ποι­ή­μα­τα των μελών της Επι­τρο­πής Κρίσης

Ευαγ­γε­λά­τος Κώστας

Ζαχα­ρά­τος Σπύρος

Ηρα­κλέ­ους Γιώργος

Μαρά­κης Ειρηναίος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο