Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα «ασύμμετρα μέτρα» Πούτιν

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S! //

«Στό­χοι μας οι περιο­χές όπου θα ανα­πτυ­χθούν αμε­ρι­κα­νι­κοί πύραυ­λοι» — Σε περί­πτω­ση που οι ΗΠΑ ανα­πτύ­ξουν πυραύ­λους μικρού και μεσαί­ου βελη­νε­κούς στην Ευρώ­πη, η Ρωσία θα απα­ντή­σει με «αντί­στοι­χα και ασύμ­με­τρα μέτρα» (Βλα­ντί­μιρ Πούτιν)

Εξυ­πα­κού­ε­ται για όποιον δεν πιά­νει το νόη­μα, πως και η χώρα μας θα είναι στο στό­χα­στρο αφού απο­τε­λεί ‑από πολ­λές πλευ­ρές στρα­τη­γι­κό κόμ­βο του ΝΑΤΟ

Με προει­δο­ποι­ή­σεις για δρα­μα­τι­κή επι­δεί­νω­ση της «διε­θνούς ασφά­λειας» μετά την κατάρ­γη­ση της Συν­θή­κης INF, με ευθεί­ες απει­λές και επι­ση­μάν­σεις για στρα­τιω­τι­κή υπε­ρο­χή της Ρωσί­ας, στη χτε­σι­νή ετή­σια ομι­λία του Ρώσου Προ­έ­δρου, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, μπρο­στά στα δυο κοι­νο­βου­λευ­τι­κά σώμα­τα της χώρας, απο­τυ­πώ­θη­κε η ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ — Ρωσί­ας σε ένα ρευ­στό παγκό­σμιο σκη­νι­κό, όπου τα αντα­γω­νι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα προ­ω­θού­νται με όλο και μεγα­λύ­τε­ρη ένταση.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από τη Συν­θή­κη INF, ο Ρώσος Πρό­ε­δρος επα­νέ­λα­βε ότι η Ρωσία «θα ανα­γκα­στεί» να λάβει «αντί­στοι­χα και ασύμ­με­τρα μέτρα», αν οι ΗΠΑ ανα­πτύ­ξουν πυραύ­λους μικρού και μεσαί­ου βελη­νε­κούς (με δυνα­τό­τη­τα να φέρουν πυρη­νι­κές κεφα­λές) στην Ευρώ­πη, προ­σθέ­το­ντας ότι «η Ρωσία δεν σκο­πεύ­ει να ανα­πτύ­ξει πρώ­τη τους εν λόγω πυραύ­λους (προς) στην Ευρώ­πη». Αν οι ΗΠΑ έχουν τέτοια σχέ­δια «θα επι­δει­νω­θεί δρα­μα­τι­κά η διε­θνής ασφά­λεια» και θα δημιουρ­γη­θούν «σοβα­ρές απει­λές για τη Ρωσία, αφού σε 10 — 12 λεπτά ένας τέτοιος πύραυ­λος θα βρί­σκε­ται στη Μόσχα», είπε. Συμπλή­ρω­σε ότι τέτοιου τύπου όπλα θα κατευ­θύ­νο­νταν κατά περιο­χών «από τις οποί­ες θα αντι­με­τω­πί­ζου­με άμε­ση απει­λή, αλλά και προς τα κέντρα λήψης απο­φά­σε­ων για τη χρή­ση αυτών των πυραυ­λι­κών συστη­μά­των». Εξάλ­λου, αντέ­στρε­ψε τις κατη­γο­ρί­ες για παρα­βί­α­ση της Συν­θή­κης, λέγο­ντας ότι οι ΗΠΑ την παρα­βί­α­σαν «ανα­πτύσ­σο­ντας εκτο­ξευ­τές Mk-41 στην Ευρώ­πη (Πολω­νία, Ρου­μα­νία), με ικα­νό­τη­τα να χρη­σι­μο­ποιούν τέτοιους πυραύ­λους».

«Απα­ρά­δε­κτες» χαρα­κτή­ρι­σε τις «ρωσι­κές δηλώ­σεις που απει­λούν να στο­χο­ποι­ή­σουν συμ­μά­χους μας» εκπρό­σω­πος του ΝΑΤΟ μιλώ­ντας στο ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «TASS» και σημεί­ω­σε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοι­μο να υπε­ρα­σπι­στεί όλα τα μέλη του απέ­να­ντι σε οποια­δή­πο­τε απειλή.

Μη σας ξεγε­λά­νε τα χαμόγελα …

Παράλ­λη­λα, ο Πού­τιν «δια­φή­μι­σε» τη ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή υπε­ρο­χή (προ)καλώντας τις ΗΠΑ «απλά να υπο­λο­γί­σουν το εύρος και την ταχύ­τη­τα των οπλι­κών μας συστη­μά­των (…) προ­τού λάβουν απο­φά­σεις απει­λη­τι­κές για μας». Στο φόντο των ανα­κα­τα­τά­ξε­ων στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα και της αμφι­σβή­τη­σης της πρω­το­κα­θε­δρί­ας των ΗΠΑ, ο Βλ. Πού­τιν ισχυ­ρί­στη­κε ότι ενώ η Ρωσία «δεν επι­ζη­τεί τη σύγκρου­ση με μια παγκό­σμια δύνα­μη όπως οι ΗΠΑ», η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση «συνε­χί­ζει την κατα­στρο­φι­κή της πολι­τι­κή» λόγω των ραγδαί­ων παγκό­σμιων αλλαγών.

Παρα­δέ­χτη­κε ότι «πράγ­μα­τι, έχουν γίνει σοβα­ρές αλλα­γές στον κόσμο από το 1987 (…) πολ­λές χώρες ανα­πτύσ­σουν αυτά τα όπλα (π.χ. Κίνα), ενώ η Ρωσία και οι ΗΠΑ αυτο­πε­ριο­ρί­ζο­νται», είπε ο Πού­τιν. Να σημειω­θεί ότι η Κίνα αρνεί­ται ενδε­χό­με­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για να συμπε­ρι­λη­φθεί στη Συν­θή­κη INF. Ακό­μη ο Ρώσος Πρό­ε­δρος κάλε­σε την ΕΕ και τις ηγε­τι­κές χώρες της Ευρώ­πης να προ­χω­ρή­σουν στην «απο­κα­τά­στα­ση ομα­λών πολι­τι­κών και οικο­νο­μι­κών σχέ­σε­ων με τη Ρωσία», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας τα σημα­ντι­κά οφέ­λη για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους των δυο πλευρών.

Κατά τ’ άλλα ο Βλ. Πού­τιν κάλε­σε τη ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση να προ­σαρ­μό­σει όλη τη νομο­θε­σία στη «νέα τεχνο­λο­γι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα», δια­μορ­φώ­νο­ντας ελκυ­στι­κές συν­θή­κες για επεν­δύ­σεις σε τομείς όπως η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη, η επε­ξερ­γα­σία μεγά­λων δεδο­μέ­νων, το ίντερ­νετ των πραγ­μά­των, η ρομπο­τι­κή, ενώ δήλω­σε ότι για να υπάρ­ξει ουσια­στι­κή βελ­τί­ω­ση και να ηττη­θεί η φτώ­χεια, απαι­τεί­ται ρυθ­μός ανά­πτυ­ξης πάνω από 3% του ΑΕΠ το 2021.

Πηγές:

Εκτός από το Ριζο­σπά­στη βλ CNN (με τίτλο «Ευθεία απει­λή Πού­τιν: Θα στο­χεύ­σου­με τις ΗΠΑ, αν η Ουά­σινγ­κτον ανα­πτύ­ξει πυραύ­λους στην Ευρώ­πη»)  & το σχε­τι­κό βίντεο

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο