Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα αυξανόμενα κρούσματα σε παιδιά και τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας δημιουργούν ανησυχία στα σχολεία

Ανη­συ­χία προ­κα­λεί η αύξη­ση των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού στα παι­διά, ανη­συ­χία που επι­τεί­νε­ται από τις δυσοί­ω­νες εκτι­μή­σεις δια­φό­ρων επι­στη­μό­νων και κυρί­ως από τα ελλι­πή μέτρα προ­στα­σί­ας στα σχο­λεία και τα πρω­τό­κολ­λα — λάστι­χο τα οποία κάθε άλλο παρά εγγυώ­νται την τόσο ανα­γκαία δια ζώσης εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, καθώς επι­κε­ντρώ­νο­νται στη δια­χεί­ρι­ση των κρου­σμά­των και όχι στην πρόληψη.

Την εβδο­μά­δα που ξεκί­νη­σε το σχο­λι­κό έτος, τα κρού­σμα­τα στις ηλι­κί­ες 4–18 ετών αυξή­θη­καν κατά 14%, σε σχέ­ση με την εβδο­μά­δα πριν ανοί­ξουν τα σχολεία.

Το σύνο­λο των ασθε­νών (13–19 Σεπτέμ­βρη) ηλι­κί­ας 4–18 ετών είναι 3.559, απο­τε­λώ­ντας το 24% του συνό­λου των κρου­σμά­των», σημειώ­νει ο ΕΟΔΥ στην ημε­ρή­σια ενη­μέ­ρω­ση. Σύμ­φω­να με την ίδια ενη­μέ­ρω­ση, από τη Δευ­τέ­ρα 13 μέχρι την Παρα­σκευή 17 Σεπτέμ­βρη εντο­πί­στη­καν 2.135 θετι­κά κρού­σμα­τα σε ηλι­κί­ες 4–18 ετών.

Πάρα το γεγο­νός πως η μετάλ­λα­ξη «Δέλ­τα» έχει υψη­λή μετα­δο­τι­κό­τη­τα στα παι­διά και ότι οι ανή­λι­κοι κάτω των 12 ετών είναι ανεμ­βο­λί­α­στοι, η κυβέρ­νη­ση άνοι­ξε τα σχο­λεία με χει­ρό­τε­ρους όρους από πέρυ­σι (ελλεί­ψεις σε καθη­γη­τές και προ­σω­πι­κό καθα­ριό­τη­τας, συνω­στι­σμός μαθη­τών σε τάξεις — κλου­βιά, κ.ά.). Στα πανε­πι­στή­μια αγνό­η­σε τα αιτή­μα­τα των φοι­τη­τών που ζητού­σαν η δια ζώσης λει­τουρ­γία να γίνει με συγκε­κρι­μέ­να μέτρα προ­στα­σί­ας, ενώ αντί να ενι­σχύ­σει την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας για να «τρέ­ξει» τον εμβο­λια­σμό, κλεί­νει εμβο­λια­στι­κά κέντρα. Όλα αυτά, σε συν­δυα­σμό με τα πρω­τό­κολ­λα του κεφα­λαί­ου με τα οποία έγι­νε το άνοιγ­μα του Του­ρι­σμού και της οικο­νο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, έχουν δημιουρ­γή­σει μια εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση και εύλο­γη ανη­συ­χία, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό, επι­βάλ­λο­ντας μέτρα προστασίας.

Άρχισαν οι αναστολές μαθημάτων σε σχολικές τάξεις, αλλά «το σχέδιο αποδίδει»…

Ήδη, δύο τμή­μα­τα Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου στη Νεά­πο­λη Θεσ­σα­λο­νί­κης ανέ­στει­λαν τη λει­τουρ­γία τους μέχρι 1 Οκτώ­βρη, σε εφαρ­μο­γή των όσων προ­βλέ­πουν τα «πρω­τό­κολ­λα υπερ­με­τά­δο­σης» του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως, σύμ­φω­να με αυτά, ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας ενός τμή­μα­τος γίνε­ται όταν δια­γνω­στεί με Covid το 50% συν 1 των μαθη­τών του.

Την ίδια στιγ­μή η κυβέρ­νη­ση εξα­κο­λου­θεί να αρνεί­ται να εφαρ­μό­σει ουσια­στι­κά μέτρα πρό­λη­ψης, αφού αυτά «κοστί­ζουν», όπως είναι η αραί­ω­ση μαθη­τών ανά τμή­μα, οι προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας, οι κατάλ­λη­λες αίθου­σες, ο έλεγ­χος της μετά­δο­σης του ιού με επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ από τον ΕΟΔΥ στα σχο­λεία, αλλά και κέντρα εμβο­λια­σμού και ενη­μέ­ρω­σης στα σχολεία.

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γ. Οικο­νό­μου επέ­μει­νε σήμε­ρα ότι η κυβέρ­νη­ση κατάρ­τι­σε ένα «μελε­τη­μέ­νο σχέ­διο» που «παρέ­χει εγγυ­ή­σεις ότι τα σχο­λεία θα παρα­μεί­νουν ανοι­χτά». Στο ερώ­τη­μα εάν υπάρ­χει το ενδε­χό­με­νο τρο­πο­ποί­η­σης των πρω­το­κόλ­λων δήλω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση «παρα­κο­λου­θεί την κατά­στα­ση» με στό­χο να παρα­μεί­νουν ανοι­χτά τα σχολεία.

Βολικός «αντίπαλος»….

Στην προ­σπά­θειά της να βρει άλλο­θι για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της, η κυβέρ­νη­ση βρί­σκει για μια ακό­μα φορά «χεί­ρα βοη­θεί­ας» από περι­θω­ρια­κούς «αντιεμ­βο­λια­στές» που έχουν ξεκι­νή­σει βιο­μη­χα­νία μηνύ­σε­ων σε βάρος εκπαι­δευ­τι­κών, οι οποί­οι μέσα σε αυτές τις συν­θή­κες προ­σπα­θούν να εφαρ­μό­σουν στοι­χειώ­δη μέτρα πρό­λη­ψης. Είναι δε χαρα­κτη­ρι­στι­κή η υπερ­προ­βο­λή τέτοιων περι­πτώ­σε­ων, με δηλώ­σεις στα κανά­λια έξω από σχο­λεία και αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα, δια­μορ­φώ­νο­ντας ένα σκη­νι­κό απο­προ­σα­να­το­λι­σμού, απο­λύ­τως βολι­κό για την κυβέρνηση.

Μετά τις αντι­δρά­σεις, μάλι­στα, για τις επι­θέ­σεις μεμο­νω­μέ­νων γονιών απέ­να­ντι σε εκπαι­δευ­τι­κούς και αφού πολ­λοί από αυτούς σύρ­θη­καν στα αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα, το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη απο­φά­σι­σε να ανα­κοι­νώ­σει πως δεν θα προ­σά­γο­νται εκπαι­δευ­τι­κοί που εφαρ­μό­ζουν το νόμο για τα μέτρα προ­στα­σί­ας απέ­να­ντι στον κορονοϊό.

Η παρα­πά­νω αυτο­νό­η­τη κίνη­ση να μη σέρ­νο­νται στα τμή­μα­τα εκπαι­δευ­τι­κοί, οι διαρ­ρο­ές και δηλώ­σεις για επι­κεί­με­νη κυβερ­νη­τι­κή παρέμ­βα­ση στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα για απο­φυ­γή αυτο­φώ­ρου σε βάρος εκπαι­δευ­τι­κών που διώ­κο­νται επει­δή εφαρ­μό­ζουν τα μέτρα, δεν μειώ­νει στο ελά­χι­στο τις ευθύ­νες για το ότι ήδη μετρά­με δύο σχο­λι­κές χρο­νιές με κλει­στά σχο­λεία λόγω της άρνη­σης να παρ­θούν μέτρα πρό­λη­ψης αλλά και το ότι εξα­κο­λου­θούν τα σχο­λεία να είναι ανο­χύ­ρω­τα απέ­να­ντι στην πανδημία.

Σημειώ­νε­ται ότι παρό­μοια είναι η κατά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζουν υγειο­νο­μι­κοί στα δημό­σια νοσο­κο­μεία από «αρνη­τές» που υπο­βάλ­λουν μηνύ­σεις για ιατρι­κές πρά­ξεις, σε μια ακό­μα πολύ­τι­μη συμ­βο­λή στο κου­κού­λω­μα της αθλιό­τη­τας που επι­κρα­τεί στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας με ευθύ­νη όλων των κυβερνήσεων.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο