Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα δίνουν όλα ΗΠΑ- ΝΑΤΟ στην Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας — Προαναγγέλλουν μακροχρόνια στήριξη

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν θα ζητή­σει από το Κογκρέ­σο να απο­δε­σμεύ­σει άλλα 33 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για την Ουκρα­νία, τα 20 εκ των οποί­ων θα αφο­ρούν στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, ανέ­φε­ρε ένας υψη­λό­βαθ­μος Αμε­ρι­κα­νός αξιωματούχος.

Ο Μπάι­ντεν θα προ­τεί­νει επί­σης τη ρευ­στο­ποί­η­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων Ρώσων ολι­γαρ­χών για να απο­ζη­μιω­θεί η Ουκρα­νία για τις ζημί­ες που υφί­στα­ται. Για να υλο­ποι­η­θεί αυτή η πρό­τα­ση χρειά­ζε­ται η σύμ­φω­νη γνώ­μη του Κογκρέσου.

Από τα 33 δισεκ. δολά­ρια, τα 20 θα αφο­ρούν όπλα, πυρο­μα­χι­κά και άλλη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, 8,5 δισεκ. θα δοθούν ως άμε­ση οικο­νο­μι­κή βοή­θεια στην ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και τα υπό­λοι­πα 3 δισεκ. ως ανθρω­πι­στι­κή και επι­σι­τι­στι­κή βοήθεια.

Μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία η αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια ανήλ­θε στα 3 δισεκ. δολά­ρια. Σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση οι ΗΠΑ και οι Ευρω­παί­οι σύμ­μα­χοί τους έχουν παγώ­σει περιου­σια­κά στοι­χεία Ρώσων ολι­γαρ­χών, η αξία των οποί­ων ανέρ­χε­ται στα 30 δισεκ. δολά­ρια, όπως γιοτ, ελι­κό­πτε­ρα, κτί­ρια και έργα τέχνης.

ΝΑΤΟ: Έτοιμο να υποστηρίξει την Ουκρανία για χρόνια

Το ΝΑΤΟ είναι έτοι­μο να δια­τη­ρή­σει την υπο­στή­ρι­ξη που παρέ­χει στην Ουκρα­νία στον πόλε­μο ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας για χρό­νια, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης βοή­θειας στο Κίε­βο ώστε να μετα­κι­νη­θεί από όπλα της σοβιε­τι­κής επο­χής σε σύγ­χρο­να δυτι­κά όπλα και συστή­μα­τα, δήλω­σε ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οι δηλώ­σεις αυτές γίνο­νται μετά την προει­δο­ποί­η­ση του Κρεμ­λί­νου ότι η προ­μή­θεια δυτι­κών όπλων στην Ουκρα­νία, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νων βαρέ­ων όπλων, συνι­στά απει­λή στην ασφά­λεια της ευρω­παϊ­κής ηπεί­ρου και «προ­κα­λεί αστάθεια».

«Πρέ­πει να προ­ε­τοι­μα­στού­με μακρο­πρό­θε­σμα», είπε ο Στόλ­τεν­μπεργκ και πρό­σθε­σε: «Υπάρ­χει απο­λύ­τως η πιθα­νό­τη­τα αυτός ο πόλε­μος να τρα­βή­ξει και να διαρ­κέ­σει για μήνες και χρόνια».

Ο επι­κε­φα­λής του ΝΑΤΟ είπε πως η Δύση θα συνε­χί­σει να ασκεί στο μέγι­στο πίε­ση στον Ρώσο πρό­ε­δρο Πού­τιν προ­κει­μέ­νου να βάλει τέλος στην εισβο­λή στην Ουκρα­νία μέσω κυρώ­σε­ων και οικο­νο­μι­κής καθώς και στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας στο Κίεβο.

«Οι σύμ­μα­χοι του ΝΑΤΟ ετοι­μά­ζο­νται να παρά­σχουν υπο­στή­ρι­ξη για μια μακρά χρο­νι­κή περί­ο­δο και επί­σης να βοη­θή­σουν την Ουκρα­νία να κάνει τη μετά­βα­ση, να μετα­κι­νη­θεί από τον παλιό σοβιε­τι­κής επο­χής εξο­πλι­σμό σε πιο σύγ­χρο­να με τα πρό­τυ­πα του ΝΑΤΟ όπλα και συστή­μα­τα που θα απαι­τή­σουν επί­σης περισ­σό­τε­ρη εκπαί­δευ­ση», είπε.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο