Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα δύο τρίτα των ασθενών με σοβαρή εξέλιξη της Covid-19 εμφάνισαν βελτίωση μετά τη χορήγηση του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη

Περί­που τα δύο τρί­τα των ασθε­νών με σοβα­ρή λοί­μω­ξη Covid-19 εμφά­νι­σαν βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης τους μετά τη θερα­πεία τους επί δέκα μέρες με το υπό δοκι­μή φάρ­μα­κο ρεμ­δε­σι­βί­ρη (remdesivir) της εται­ρεί­ας Gilead Sciences, σύμ­φω­να με μια μικρή μελέ­τη σε 61 ασθε­νείς (οι 30 ήσαν δια­σω­λη­μέ­νοι) σε ΗΠΑ, Ευρώ­πη, Κανα­δά και Ιαπωνία.

Η μελέ­τη, με επι­κε­φα­λής τον επι­δη­μιο­λό­γο δρα Τζό­να­θαν Γκρέιν του Ιατρι­κού Κέντρου Cedars-Sinai του Λος Άντζε­λες, η οποία δημο­σιεύ­θη­κε στο αμε­ρι­κα­νι­κό ιατρι­κό περιο­δι­κό “New England Journal of Medicine”, χαρα­κτη­ρί­σθη­κε «ελπι­δο­φό­ρα» από τους ερευ­νη­τές. Όμως ο αριθ­μός των ασθε­νών ήταν μικρός, όπως και ο χρό­νος παρα­κο­λού­θη­σης τους, ενώ η μελέ­τη δεν συμπε­ριέ­λα­βε ομά­δα ελέγ­χου για λόγους σύγκρι­σης και δεν ήταν διπλά τυφλή, τυχαιο­ποι­η­μέ­νη και ελεγ­χό­με­νη, αλλά απλώς μελέ­τη παρα­τή­ρη­σης. Δεν δόθη­καν επί­σης λεπτο­μέ­ρειες ποια άλλα φάρ­μα­κα είχαν πάρει οι ασθενείς.

Η δόση του remdesivir ήταν 200 μιλι­γκράμ την πρώ­τη μέρα και 100 mg ημε­ρη­σί­ως τις υπό­λοι­πες εννέα μέρες. Από τους ασθε­νείς, οι 36 (68%) εμφά­νι­σαν βελ­τί­ω­ση και μετα­ξύ αυτών οι 17 από τους 30 που βρί­σκο­νταν δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Στο διά­στη­μα της μελέ­της 25 ασθε­νείς πήραν εξι­τή­ριο, ενώ επτά πέθαναν.

«Περι­μέ­νου­με τα απο­τε­λέ­σμα­τα ελεγ­χό­με­νων κλι­νι­κών δοκι­μών για να επι­βε­βαιώ­σου­με αυτά τα ευρή­μα­τα», δήλω­σε ο Γκρέιν, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Ρόιτερς.

Η Gilead διε­ξά­γει τις δικές της κλι­νι­κές δοκι­μές για το φάρ­μα­κο της και τα απο­τε­λέ­σμα­τα ανα­μέ­νο­νται τις επό­με­νες εβδο­μά­δες. Μελέ­τες κάνουν επί­σης επι­στή­μο­νες στην Κίνα, στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο