Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα εγκλήματα της ναζιστικής δολοφονικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή ένα προς ένα

Στη δίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή εξετάστηκαν συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις, μέχρι τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα.
Αναδημοσιεύουμε από τον «Ριζοσπάστη» στοιχεία από αυτά τα εγκλήματα που συζητήθηκαν και στην ακροαματική διαδικασία.

Δεν ξεχνάμε!
7 Οκτώβρη, οι ναζί εγκληματίες στη φυλακή!

💀 Από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας κατά του φοι­τη­τή Δημή­τρη Κου­σου­ρή έξω από τα δικα­στή­ρια της πρώ­ην Σχο­λής Ευελ­πί­δων στις 16–6‑1998 από τάγ­μα εφό­δου της ΧΑ. Τελι­κά, μετά από αρκε­τά χρό­νια φυγο­δι­κί­ας, κατα­δι­κά­στη­κε σε 12ετή κάθειρ­ξη, ως φυσι­κός αυτουρ­γός της επί­θε­σης, μόνο ο τότε υπαρ­χη­γός της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Αντώ­νιος Ανδρου­τσό­που­λος, γνω­στός και ως «Περί­αν­δρος». Το δικα­στή­ριο δέχτη­κε στην από­φα­σή του ότι η οργά­νω­ση μπο­ρεί να φτά­σει μέχρι και την ανθρω­πο­κτο­νία όσων θεω­ρεί «εχθρούς» της ιδε­ο­λο­γί­ας της. Να υπο­γραμ­μι­στεί ότι ο Ανδρου­τσό­που­λος σε συνο­μι­λία του, που είδε τη δημο­σιό­τη­τα, είχε ανα­φέ­ρει ότι ηθι­κός αυτουρ­γός της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης ήταν ο Μιχα­λο­λιά­κος και συναυ­τουρ­γός ο Πανα­γιώ­τα­ρος. Δεν διε­ρευ­νή­θη­κε ποτέ από τις εισαγ­γε­λι­κές αρχές η συγκε­κρι­μέ­νη ανα­φο­ρά. Σήμε­ρα η ποι­νι­κή ευθύ­νη τους έχει πια παραγραφεί.

💀 Από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας (με μαχαί­ρια και τσε­κού­ρι) στο στέ­κι «Αντί­πνοια» στα Κάτω Πετρά­λω­να, στις 30–6‑2008, με θύμα­τα τους Γεώρ­γιο Μηλια­ρά­κη και Ruben Sanz Rodriguez. Κατα­δι­κά­στη­καν αμε­τά­κλη­τα οι χρυ­σαυ­γί­τες Βασί­λειος Σια­τού­νης και Αθα­νά­σιος Στρά­τος. Σύμ­φω­να με την από­φα­ση, η επί­θε­ση ήταν «προ­με­λε­τη­μέ­νη», «οργα­νω­μέ­νη» και με «ανθρω­πο­κτό­νο πρό­θε­ση», από μηχα­νο­κί­νη­το τάγ­μα της Χρυ­σής Αυγής, που εκεί­νο το διά­στη­μα «είχε ανα­βαθ­μί­σει τις επι­θέ­σεις σε πολι­τι­κά στέ­κια μετα­να­στών, στη Βίλα Αμα­λί­ας κ.λπ.» Θυμί­ζου­με ότι ο Σια­τού­νης ήταν μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής της Χρυ­σής Αυγής.

💀 Δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες στο Πέρα­μα στις 12–6‑2012 από τους χρυ­σαυ­γί­τες Α. Παντα­ζή, Κ. Παπα­δό­που­λο, Θ. Μαρία, Μ. Ευγε­νι­κό κ.ά. Το τάγ­μα εφό­δου κρα­τού­σε μεταλ­λι­κά αντι­κεί­με­να και ξύλι­να στει­λιά­ρια. Ο Αμπου­ζίντ Εμπά­ρακ, που κοι­μό­ταν στην ταρά­τσα του σπι­τιού, δέχτη­κε τα δολο­φο­νι­κά χτυ­πή­μα­τα των δρα­στών στο κεφά­λι και στο σώμα, με απο­τέ­λε­σμα να υπο­στεί θλά­ση στον πνεύ­μο­να και συντρι­πτι­κά θλα­στι­κά τραύ­μα­τα στο κρα­νίο, κατάγ­μα­τα στην κάτω γνά­θο και στη μύτη. Η επί­θε­ση είχε προ­α­ναγ­γελ­θεί από τον περι­φε­ρειάρ­χη Πει­ραιά της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Ι. Λαγό, όπως προ­έ­κυ­ψε και κατά την ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία. Σε ομι­λία του σε καφε­τέ­ρια του Περά­μα­τος στις 11–6‑2012, λίγες ώρες πριν την επί­θε­ση, ανέ­φε­ρε: «…οι Αιγύ­πτιοι ψαρά­δες από δω και πέρα θα δίνουν λογα­ρια­σμό στη Χρυ­σή Αυγή».

💀 Στυ­γε­ρή δολο­φο­νία του Πακι­στα­νού εργά­τη Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν, στα Κάτω Πετρά­λω­να, στις 17–1‑2013, που πήγαι­νε με ποδή­λα­το τα ξημε­ρώ­μα­τα στη δου­λειά του. Οι χρυ­σαυ­γί­τες Δ. Λια­κό­που­λος και Χ. Στερ­γιό­που­λος τού κατά­φε­ραν πολ­λα­πλές μαχαι­ριές με στι­λέ­τα. Και οι δύο αρχι­κά κρί­θη­καν ένο­χοι χωρίς ελα­φρυ­ντι­κά από το Μει­κτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο και κατα­δι­κά­στη­καν σε ισό­βια κάθειρ­ξη. Στο Εφε­τείο τους ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό της μετέ­πει­τα καλής συμπε­ρι­φο­ράς και μεί­ω­σε την ποι­νή τους στα 20 έτη κάθειρ­ξης. Τελι­κά, οι χρυ­σαυ­γί­τες δολο­φό­νοι του Λουκ­μάν, αφού παρέ­μει­ναν στη φυλα­κή μόλις 6 χρό­νια και 4 μήνες, αφέ­θη­καν ελεύθεροι.

💀 Επί­θε­ση με μαχαί­ρι κατά του μαθη­τή Φοί­βου — Γεώρ­γιου Δεμερ­τζί­δη στις 28–1‑2013 από το μέλος του Μετώ­που Νεο­λαί­ας της ΧΑ Γεώρ­γιο Απο­στο­λό­που­λο. Ο δρά­στης κατα­δι­κά­στη­κε για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας, οπλο­φο­ρία και οπλο­χρη­σία από το Μει­κτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο σε 10 χρό­νια κάθειρ­ξη και 6 μήνες. Το Εφε­τείο μετέ­βα­λε την κατη­γο­ρία σε βαριά σκο­πού­με­νη σωμα­τι­κή βλά­βη και τον κατα­δί­κα­σε σε ποι­νή κάθειρ­ξης 6 χρό­νια και 6 μήνες.

💀 Δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση σε βάρος αλλο­δα­πών εργα­τών γης στην περιο­χή Βαϊ­νιά στην Ιερά­πε­τρα της Κρή­της από ομά­δα οπλι­σμέ­νων με στει­λιά­ρια και ρόπα­λα χρυ­σαυ­γι­τών στις 13–2‑2013. Για την επί­θε­ση αυτή έχουν ήδη κατα­δι­κα­στεί σε πολύ­μη­νες ποι­νές φυλά­κι­σης ο Α. Δασκα­λά­κης (υπεύ­θυ­νος της ΤΟ στην Ιερά­πε­τρα), οι Γ. Πετρά­κης, Ε. Ψυλ­λά­κης, Ε. Μαυ­ρι­κά­κης και Σ. Γαροφαλάκης.

💀 Επί­θε­ση στον κοι­νω­νι­κό χώρο «Συνερ­γείο» στην Ηλιού­πο­λη στις 10–7‑2013, με επι­κε­φα­λής τούς τότε χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές και στε­λέ­χη της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Ν. Μίχο και Ι. Λαγό, ο οποί­ος επέ­βαι­νε στο βου­λευ­τι­κό του αυτο­κί­νη­το. Το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθή­νας κήρυ­ξε ενό­χους με την κατη­γο­ρία της επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης ως ηθι­κούς αυτουρ­γούς τους Λαγό και Μίχο και ως φυσι­κούς αυτουρ­γούς άλλους πέντε χρυ­σαυ­γί­τες: Τον πρώ­ην πυρη­νάρ­χη της ΤΟ Πει­ραιά Θωμά Μπα­ρέ­κα, τον κατη­γο­ρού­με­νο και για τη δολο­φο­νία Φύσ­σα Γ. Στα­μπέ­λο και τους Καλ­πι­τζή, Αγιο­βλα­σί­τη και Γαλα­νά­κη. Οι ποι­νές ήταν 8 μήνες φυλά­κι­ση για τους ηθι­κούς αυτουρ­γούς και 11 μήνες για τους φυσι­κούς αυτουργούς.

💀 Από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας κατά των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στις 12–9‑2013 από 50 και πλέ­ον οπλι­σμέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες με ρόπα­λα, κρά­νη, αυτο­σχέ­δια στει­λιά­ρια με μεταλ­λι­κές απο­λή­ξεις κ.ά. Δρά­στες της επί­θε­σης ήταν γνω­στά στε­λέ­χη της ΤΟ Περά­μα­τος της ΧΑ, όπως οι Α. Χατζη­δά­κης, Ι. Καστρι­νός, Κ. Αντω­να­κό­που­λος, καθώς και ο επι­κε­φα­λής της Α. Παντα­ζής. Όπως και στην περί­πτω­ση των Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών, η επί­θε­ση είχε προ­α­ναγ­γελ­θεί. Οι Λαγός — Πανα­γιώ­τα­ρος — Μίχος στις 8–8‑2013 από τη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη του Περά­μα­τος δήλω­ναν χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Οι λακέ­δες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ θα εξα­φα­νι­στούν από δω πέρα μέσα» (Λαγός), «Το από­στη­μα που υπάρ­χει εδώ, το ΠΑΜΕ, πολύ σύντο­μα θα τελειώ­σει» (Πανα­γιώ­τα­ρος). Όπως απο­δεί­χθη­κε και από την ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία, η ηγε­σία ήταν ενή­με­ρη για τον εντο­πι­σμό και τη δολο­φο­νι­κή ενέ­δρα κατά των κομ­μου­νι­στών συν­δι­κα­λι­στών, παρα­κο­λου­θού­σε την επί­θε­ση σε ζωντα­νό χρό­νο και επαι­ρό­ταν για την επι­τυ­χία της. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές είναι οι ανα­φο­ρές του Ι. Λαγού σε άλλα στε­λέ­χη της οργά­νω­σης ότι «τους τρέ­χουν τώρα», «τους τσά­κι­σαν», «τους λιώ­σα­νε», «τους μακε­λέ­ψα­με» κ.ά. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα μηνύ­μα­τα που στάλ­θη­καν στον αρχη­γό Μιχα­λο­λιά­κο μετά το χτύ­πη­μα στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ «να αγιά­σουν τα χερά­κια τους» και «Freikorps», ή στις 19/9, 40 λεπτά μετά τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα με την έκφρα­ση «γου­στά­ρω — γου­στά­ρω — γου­στά­ρω — ΧΑ. Ελλη­νι­κός Σεπτέμβρης».

🆘  💀 Μετά από όλα τα παρα­πά­νω, φτά­σα­με στη δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού Παύ­λου Φύσ­σα τη νύχτα της 17ης προς 18η Σεπτέμ­βρη του 2013 από το στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής, Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά. Το τάγ­μα εφό­δου της ΤΟ Νίκαιας της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης εντό­πι­σε τον Παύ­λο Φύσ­σα στην καφε­τέ­ρια «Κοράλ­λι». Προη­γή­θη­κε η ενη­μέ­ρω­ση και έγκρι­ση της ηγε­σί­ας της οργά­νω­σης, δόθη­κε εντο­λή από τον επι­κε­φα­λής της ΤΟ Νίκαιας Γ. Πατέλη:
«ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ. ΟΣΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ. ΤΩΡΑ».
Συγκε­ντρώ­θη­καν, οργα­νώ­θη­καν και εξο­πλί­στη­καν με στει­λιά­ρια, ρόπα­λα, σιδε­ρο­γρο­θιές, μαχαί­ρια κ.ά. και πήγαν στο σημείο που βρι­σκό­ταν ο Π. Φύσ­σας και η παρέα του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο